На головну

В системі юридичних наук.

  1. I. 2. 2. Сучасна психологія і її місце в системі наук
  2. I.2.2) Класифікація юридичних норм.
  3. II.6.1) Поняття юридичних осіб.
  4. III. Східний питання у Віденській системі міжнародних відносин.
  5. А) теорія держави і права (як одна з історико-теоретичних юридичних наук) ________________________________________________________________________________
  6. Аварія в системі електропостачання поїзда.
  7. Адвокатське право як наука і її місце в системі інших правових наук

Наука - це сфера дослідницької діяльності, спрямованої на отримання нових знань про природу, суспільство і мислення. Залежно від спрямованості дослідницьких інтересів наука як цілісне явище поділяється на природознавство (природничі науки), вивчає об'єктивну реальність, яка існує незалежно від людської спільноти (фізика, хімія, біологія, математика і т.д.) і суспільствознавство (соціальні науки), Що досліджує процеси суспільної життєдіяльності (соціологія, політологія, економіка, і ін.).

До числа соціальних наук відноситься і правознавство, яке представляє собою систему юридичних наук.

Всі юридичні науки вивчають право як особливу систему соціальних норм, правові форми організації і діяльності держави та політичної системи суспільства в цілому.

Систему юридичних наук складають історико-теоретичні, галузеві, міжгалузеві, прикладні (спеціальні) науки, а також юридичні науки вивчають міжнародне право і право іноземних держав.

Для історико-теоретичних наук характерним є дослідження найбільш загальних закономірностей формування та функціонування різних державно-правових систем, які розглядаються в динаміці історичного розвитку. До історико-теоретичних наук відносяться: теорія держави і права, історія держави і права, історія політичних і правових навчань.

Теорія держави і права - Вивчає найбільш загальні закономірності виникнення і розвитку держави і права, формулює визначення основних понять і принципів юриспруденції, дає уявлення про методи що використовуються в процесі пізнання юридичної дійсності.

Історія держави і права - Досліджує державу і право як змінюються і розвиваються в процесі історичного розвитку суспільства явища. При цьому досліджуються реально існували державно-правові системи виникнення і еволюція яких пов'язується з досить чітко окресленими історичними періодами.

Історія політичних і правових навчань - Вивчає процес еволюції політико-правових ідей, концепцій, теорій, доктрин видатних мислителів минулого і сучасності. В рамках даної юридичної науки аналізуються погляди вчених і політиків, в яких викладаються уявлення про проблеми формування, функціонування та розвитку держави і права, а також пропонуються теоретичні моделі «ідеальних» державно-правових систем.

У сферу інтересів галузевих юридичних наук входять реально склалися юридично значимі відносини, які існують в конкретній державі і регулюються нормами, закріпленими в чинному законодавстві (діючої конституції, законах, підзаконних нормативно-правових актах). Галузевими юридичними науками є: конституційне право, адміністративне право, цивільне право, цивільно-процесуальне право, сімейне право, кримінальне право, кримінально-процесуальне право, кримінально-виконавче право, трудове право, екологічне право, фінансове право.

міжгалузеві науки досліджують однорідні суспільні відносини (правові інститути), що виникають у сфері правового впливу різних галузей права. Зокрема предмет міжгалузевий юридичної науки «Прокурорський нагляд» складають відносини в сфері прокурорської діяльності, що виникають у зв'язку з необхідністю забезпечення законності в процесі реалізації кримінального, адміністративного, конституційного, кримінально-процесуального, цивільно-процесуального права і т.д. До міжгалузевих юридичних наук відносяться: кримінологія, прокурорський нагляд, правоохоронні органи, комерційне право, муніципальне право і т.д.

Спеціальні (прикладні) науки досліджують юридичні аспекти суспільних відносин, що виникають у сферах, які не мають безпосередньо-юридичного значення (наприклад, предметом судової психіатрії є юридично значимі відносини, що виникають в області загальної психіатрії). Таким чином, дані науки вимагають спеціальних знань в неюридичних областях. До спеціальних юридичних наук ставляться: криміналістика, судова медицина, юридична психологія, судова психіатрія, правова статистика і т.д.

Науки, що вивчають право іноземних держав як предмет дослідження розглядають специфіку формування та функціонування правових інститутів, особливості структури та змісту механізмів правового впливу стосовно іноземним державам. До даної групи юридичних наук відносяться: римське право, конституційне право зарубіжних країн.

науки які вивчають міжнародне право досліджують питання пов'язані з правовим регулюванням відносин складаються в сфері міжнародного (міждержавного) спілкування. До даної групи юридичних наук слід віднести міжнародне публічне та міжнародне приватне право, право прав людини.

теорія держави і права є базовою юридичною наукою і по праву займає провідне місце в системі правознавства. Розглядаючи співвідношення теорії держави і права з іншими юридичними науками, слід, перш за все, відзначити, що найбільш тісно теорія пов'язана з історією держави і права, а також з історією політичних і правових навчань. Об'єднує ці науки, перш за все, та обставина, що всі вони припускають комплексне всебічне вивчення державно-правових систем, що розглядаються в динаміці історичного розвитку. Говорячи про характерні риси необхідно виділити цілий ряд обставин.

По перше, Теорія держави і права характеризує державно-правові системи як узагальнено-абстрактні конструкції розглядаються поза безпосереднім зв'язком з реальними політико-правовими системами або історичними епохами. У свою чергу історія держави і права розглядає виникнення і розвиток на різних історичних етапах реальних політико-правових інститутів і механізмів. Що ж стосується історії політичних і правових навчань, то ця наука досліджує теоретичні погляди, концепції, доктрини конкретних мислителів, на світоглядні позиції яких надавали безпосередній вплив держава громадянином якого мислитель був і епоха сучасником якої він був.

По-друге, теорія держави і права формулює визначення основних понять, розкриває змісту категорій і принципів юриспруденції, які потім конкретизуються і розвиваються в рамках галузевих і прикладних наук.

По-третє, Теорія держави і права, будучи методологічною базою вітчизняної юриспруденції, «озброює» дослідника пізнавальним інструментарієм, дозволяє усвідомити сутність і зміст основних прийомів і способів юридичного мислення, розкриває значення найбільш важливих принципів юридичної техніки.

Таким чином, кажучи про місце і роль теорії держави і права в системі юридичних наук, потрібно сказати про те, що:

1. теорія держави і права є базовою (понятійно-категоріальної) основою для всіх юридичних наук, так як містить інформацію про основні юридичні поняття, категоріях, інститутах. Отримані при вивченні теорії знання згодом конкретизуються в галузевих і прикладних юридичних науках (наприклад, абстрактне поняття норми права набуває конкретного змісту в рамках кримінальної, конституційного, цивільного права, де мова йде про відповідні цим галузям юридичних нормах);

2. теорія держави і права є методологічною юридичною наукою. Без знання основних приватно-правових методів дослідження, неможливо отримати достовірну інформацію в сфері юриспруденції.

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Співробітників органів внутрішніх справ. | Ознаки держави. | Соціальна сутність і функції держави. | Поняття і структура державного механізму. | Державний апарат. | Державні органи. | У державному механізмі Російської Федерації | Поняття і структурні елементи форми держави. | Форма правління. | форма державного |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати