На головну

Класифікація статистичних показників

  1. I. Класифікація іменників
  2. I.2.2) Класифікація юридичних норм.
  3. II. Класифікація документів
  4. II. КЛАСИФІКАЦІЯ ПОНЯТЬ З ВИКОРИСТАННЯМ КОНЛАНГА Огір
  5. II. клінічна класифікація
  6. II.3.2) Класифікація законів.
  7. III. Класифікація ОА.

Об'єктами статистичного дослідження можуть бути найрізноманітніші явища і процеси. Тому надзвичайно велике і різноманітність статистичних показників. В даному розділі розглядається тільки найбільш загальна класифікація статистичних показників (табл. 3.1). Їх конкретні види і форми представлені в наступних розділах підручника, в курсах математичної, соціально-економічної

і галузевих статистичних дисциплін.

Табл і ца 3.1 Класифікація статистичних показників

За якісну сторону показників по кількісної стороні показників по відношенню до що характеризується властивості

Показники властивостей конкретних об'єктів показники статистичних властивостей будь-яких масових явищ і процесів

Абсолютні Відносні Прямі Зворотні Показники конкретних властивостей досліджуваного об'єкта - це, наприклад, вже згаданий середній вік працівників підприємства, обсяг реалізованої продукції підприємства, валовий внутрішній продукт держави, середній надій

молока на корову на фермі, обсяг перевезень вантажу автопарком, показники народжуваності, смертності, забезпеченості населення товарами і послугами, національне багатство, середній доход на душу населення жителя країни і т.д. особливістю

цих показників є те, що вони формуються не тільки статистикою. У побудові цих показників їх якісний зміст визначається конкретної предметної наукою: показник народжуваності - демографією, показник внутрішнього валового продукту - теорією економіки, показники уро

жайності, продуктивності худоби - відповідними сільськогосподарськими науками. Статистика відповідає за методику обліку або розрахунку кількісної сторони цих показників і їх форму.

Зовсім інакше йде справа з показниками статистичних властивостей будь-яких масових явищ і процесів, які залежать від конкретного змісту цих явищ. До таких статистичних


показників відносяться: середні величини, показники варіації, показники зв'язку ознак, показники структури та характеру розподілу, показники швидкості і темпів зміни, показники коливання в динаміці; статистичні оцінки ступеня точності і надійності будь-яких конкретних статистичних показників, отриманих при вибірковому вивченні сукупності, а також оцінки надійності і точності статистичних прогнозів. За якісну і кількісну сторону цих показників, за їх побудова, інтерпретацію і застосування відповідає не

будь-яка інша наукова дисципліна, а тільки сама

статистика. Це, можна сказати, її кровні діти! Система таких показників створюється і вдосконалюється в ході розвитку методів статистики, тому в наступних розділах будуть розглянуті побудова, властивості і застосування саме таких статистичних показників.

Теоретична статистика розробляє і вивчає зміст, форму, методи розрахунку цих показників в загальному вигляді: що таке середня арифметична величина, коефіцієнт варіації, рівняння тренда ряду динаміки. Якщо ж будь-який з цих показників розрахований для певного об'єкта, ознаки, періоду часу, то він стає вже конкретним показником. Статистичні показники поділяються на абсолютні та відносні.

Абсолютним показником є ??такий, який відображає або сумарне число одиниць, або сумарне властивість об'єкта. Наприклад, число фермерських господарств в Ленінградській області на 1 січня 2003 року, посівна площа картоплі в районі, сума коштів, спрямованих на споживання за конкретний місяць або рік, і т.п.

Абсолютні показники, як правило, виражаються іменованими величинами в натуральних одиницях виміру: тоннах, штуках, годинах, амперах і т.п., в умовних одиницях:

умовному паливі, нормо-змінах, кілономерах пряжі і т.д. або в вартісних одиницях: рублях, доларах, марках. Вони характеризують суму значень первинних ознак об'єкта. Абсолютно зрозуміло, що наука не може обмежуватися характеристиками тільки ізольованих властивостей об'єкта.

Тому статистика не обмежується абсолютними показниками. Вона вимірює і характеризує співвідношення різних абсолютних величин, їх зміни в часі, їх


взаємозв'язку між собою і зв'язку з навколишнім середовищем. Статистика, як і всі науки, широко користується загальнонауковими методами порівняння, узагальнення, синтезу.

Відносним показником є ??показник, отриманий шляхом порівняння, зіставлення абсолютних або відносних показників в просторі (між об'єктами), в часі (по одному і тому ж об'єкту) або порівняння показників різних властивостей досліджуваного об'єкта.

Відносні статистичні показники, одержувані при зіставленні абсолютних показників, можуть бути названі відносними показниками першого порядку, а отримані при зіставленні відносних же показників - показниками вищих (другого, третього і т.д.) порядків.

Показники вище четвертого порядку зважаючи на складність інтерпретації майже ніколи не застосовуються. Відносні статистичні показники виражають зв'язок між абсолютними показниками: врожайність картоплі - відношення валового збору до посівної площі; частка міського населення в країні - відношення чисельності населення міст до загальної кількості жителів країни.

Основні види відносних величин частіше виражаються абстрактними числами, але можуть бути також іменованих відносними показниками. Їх побудова пов'язано із застосуванням різних методів статистики.

Відносні показники можна поділити на такі групи.

1. Відносні показники, що характеризують структуру об'єкта. Це частка (питома вага) - відношення частини до цілого. Наприклад, відношення площі кожної з сільськогосподарських культур до загальної посівної площі; числа жінок до загальної чисельності населення міста, республіки. У цю ж групу входять характеристики відносини між окремими

частинами об'єкта; показники, що характеризують ступінь складності структури, ступінь нерівномірності (варіації) часткою і ін. Частки виражаються нерідко в процентах або проміле (тисячних частках).

2. Відносні показники, що характеризують динаміку процесу, зміна в часі. Це відносини показників, що характеризують об'єкт в більш пізній час (поточний період), до аналогічних показників того ж об'єкта в більш


ранній (базисний) період. Такі показники називають темпами зростання. Темп зростання може бути виражений в разах або у відсотках. Темп зростання говорить про те, у скільки разів більше показник поточного періоду в порівнянні з базисним або скільки відсотків він становить по відношенню до показника базисного періоду. До відносних показників динаміки належать також темпи приросту, параметри рівнянь трендів, коефіцієнти коливання і стійкості в динаміці, індексні показники динаміки. Детальніше про них сказано в главі 12.

3. Відносні показники, що характеризують взаємозв'язок ознак в сукупності явищ, а також взаємозв'язок результативних ознак-наслідків з факторними ознаками-причинами. Наприклад, зв'язок рівня душового доходу з розміром споживання м'яса або фруктів на одну людину; зв'язок дози добрив з врожайністю картоплі і т.п. До таких показників відносяться розглянуті в розділі 9 коефіцієнти кореляції, еластичності, детермінації, а також аналітичні індекси. відносні показники

взаємозв'язку можуть бути як абстрактними, так і іменованими числами.

4. Відносні показники, що характеризують співвідношення різних ознак того ж об'єкта між собою (іноді їх називають показниками інтенсивності). Ці показники узагальнюють вторинні ознаки об'єктів (наприклад, продуктивність праці - відношення виробленої продукції в натуральному або вартісному вираженні до витрат праці на її виробництво і ін.). Показники співвідношення ознак можуть бути прямими і зворотними. Наприклад, відношення витрат праці на виробництво до обсягу продукції дає показник трудомісткості продукції - величину, зворотну прямому показником продуктивності праці. І пря

мие, і зворотні показники виражаються іменованими числами з подвійними одиницями вимірювання обох порівнюваних ознак: в рублях за 1 годину праці, в центнерах з 1 га

площі. Наприклад, продукція підприємства враховується в мільйонах карбованців за рік, скажімо 1800, і вартість основних виробничих фондів підприємства теж враховується в мільйонах карбованців, скажімо 4000. Якщо формально одиниці виміру порівнюваних ознак збігаються, то невірно


називати фондоотдачу - показник порівняння вартості продукції за рік з вартістю середньорічних виробничих фондів абстрактним числом (в нашому прикладі - 0,45). Правильно буде сказати: «Фондовіддача склала 45 коп. продукції на 1 руб. основних фондів за рік ». Вартість продукції і вартість фондів - різні ознаки, хоча мають однакову одиницю виміру.

В економіці відносні показники, що характеризують величину ознаки об'єкта, розраховані на одиницю іншої ознаки, використовуються для вимірювання ефективності або інтенсивності виробництва.

До даного класу показників належать і показники, що характеризують ступінь системності ознак, наприклад співвідношення між сумою опадів і сумою ефективних температур (сприяють зростанню сільськогосподарських культур), так званий гідротермічний коефіцієнт; таке ж співвідношення між вагою та зростом людини, що характеризує пропорційність його тіла.

5. Особливим видом відносних статистичних показників є відносини фактично спостережуваних величин ознаки до його нормативним, плановим, оптимальним або максимально можливим, величинам. Це широко розповсюджені на виробництві показники виконання норм виробітку, норм витрати матеріалів і інших ресурсів. Відносини спостережуваних величин ознаки до оптимальних або плановим характеризують наближення досліджуваного процесу до ідеалу. Так, якщо оптимальна норма споживання м'яса дорослим чоловіком на Північно-Заході Росії становить 80 кг на рік, а фактичне середнє споживання склало в 1997 р 54 кг, то ясно, що розмір і структура споживання далекі від оптимального: всього 68%. Будь-яке перевищення або недобір до оптимальної величини, всяке відхи-

ня від 100% такого відносного показника (в будь-яку сторону) означають порушення оптимальності процесу, навіть перевиконання плану, якщо план не гасло, а науково обгрунтована, взаємопов'язана система обсягів виробництва окремих видів продукції. В цьому випадку перевищення планового випуску одного виду продукції, наприклад виплавки стали, без узгодженого зміни виробництва верстатів,


прокатних станів, інших засобів обробки металу є просто омертвіння витрат і даремний перевитрата природних ресурсів, праці.

Ставлення фактичних значень ознаки до максимально можливих значеннях часто характеризує якість процесу, агрегату, машини. Такі, наприклад, коефіцієнти корисної дії двигунів, електромоторів. Відносини фактичних показників варіації до максимально можливим при даній чисельності сукупності використовуються при аналізі варіації (гл. 5), при вимірі ступеня спеціалізації підприємства або регіону на виробництві певної продукції і в ряді інших завдань.

Саме завдання в тій чи іншій галузі економіки може бути виражено відносною величиною динаміки або структури. Наприклад, «знизити витрати палива на 1 кВт - год електроенергії на 5% в порівнянні з минулим роком»;

«Збільшити частку продукції вищої якості до 85% загального випуску». Показники виконання такого завдання будуть відносними показниками другого порядку.

6. Ще один вид відносних статистичних показників виникає в результаті порівняння різних об'єктів за однаковими ознаками. Порівняння врожайності однієї і тієї ж культури в тому ж році між господарствами, областями; порівняння показників виробництва або рівня життя населення в різних країнах - це звичайні прийоми пізнання. При побудові таких відносних показників необхідно подбати, щоб порівнювані показники визначалися за єдиною методикою побудови, можна було порівняти по одиницях виміру і у всіх інших відносинах. У соціально-економічній статистиці є спеціальний розділ про міжнародні порівняннях показників.

Приклад. Порівняємо виробництво валового внутрішнього продукту на душу населення у Великобританії і в США в

1996 р .: в Великобританії на одного жителя було вироблено

19 528 дол. (За паритетом купівельної спроможності), в США

- 27831 дол. / Чол. Показник порівняння може бути побудований як відношення одного душового рівня до іншого: подушне виробництво ВВП у Великобританії склало 70,2% душового виробництва ВВП в США. Або подушне виробництво ВВП в

США склало 1,425, або 142,5% душового виробництва у Великобританії. Якщо мова йде про дослідження з економіки


Великобританії, то краще перша форма показника: досліджуваний об'єкт (порівнювана величина) - чисельник, а інший об'єкт (база порівняння) - знаменник відносного показника. Якщо вивчається економіка США, краще взяти в чисельнику показник США.

 Попередня   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   Наступна

Що таке статистика | Статистична закономірність. Статистичні сукупності | Ознаки та їх класифікація | Визначення предмета статистики - основа статистичної методології | Організація державної статистики в Російській Федерації | Найважливіші міжнародні організації та їх статистичні служби | Вимоги, що пред'являються до зібраних даних. Форми організації і види статистичного спостереження | статистична звітність | Помилки статистичного спостереження. Методи контролю даних спостереження | Реформування російської державної Статистики |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати