На головну

Петровський А.В. 2 сторінка

 1. 1 сторінка
 2. 1 сторінка
 3. 1 сторінка
 4. 1 сторінка
 5. 1 сторінка
 6. 1 сторінка
 7. 1 сторінка

Їм були виділені три типи: 1) ендоморфний (з ендодерми утворюються переважно внутрішні органи); 2) мезоморфних (з мезодерми утвориться м'язова тканина); 3) ектоморфний (з ектодерми розвивається шкіра і нервова тканина). Людям з ендоморфним типом властиво відносно слабка статура з надлишком жирової тканини, для мезоморфного типу характерні струнке і міцне тіло, велика фізична сила, а для ектоморфний - тендітна статура, плоска грудна клітка і довгі тонкі кінцівки зі слабкою мускулатурою. За Шелдон, цим типам статур відповідають певні типи темпераментів, названі їм у залежності від функцій певних органів тіла: вісцеротонія (від лат. viscera - Нутрощі), соматотонія (від грец. soma - тіло) і церебротонія (від лат. cerebrum - мозок). Осіб з переважанням певного типу статури Шелдон називає відповідно вісцеротонікамі, соматотонік і церебротонік і вважає, що кожна людина має всі названими групами властивостей. Однак відмінності між людьми визначаються переважанням тих чи інших властивостей. (Табл. 24.1).

У сучасній психологічній науці більшість конституційних концепцій валиться гострій критиці через недооцінку в них ролі середовища і соціальних умов у формуванні психічних властивостей людини. Більш серйозну увагу заслуговують концепції, засновані на розгляді особливостей функціонування нервової системи, що виконує домінуючу і керуючу роль в організмі. Теорія зв'язку деяких загальних властивостей нервових процесів з типами темпераменту була запропонована І.П. Павловим і одержала подальший розвиток і експериментальне підтвердження в роботах його послідовників. Проведені Павловим дослідження заслужено розцінюються як найбільш значущі для розуміння фізіологічних основ темпераменту.

Завдяки дослідженням Павлова у вітчизняній психології склалися уявлення про темперамент як властивості особистості, значною мірою обумовленому вродженими характеристиками людини. Наприклад, Б.Г. Ананьєв вважав, що основні властивості людини як представника виду Homo sapiens проявляються не тільки в задатках, але і в темпераменті.

Найбільший внесок в розвиток теорії темпераменту у вітчизняній психології вніс Б.М. Теплов. Його роботи, присвячені вивченню властивостей темпераменту, визначили не тільки сучасний погляд на проблему темпераменту, а й стали основою для розробки подальших експериментальних досліджень темпераменту. Теплов відносив до властивостей темпераменту стійкі психічні

Т а б л і ц а 24.1

Відмінності в типах темпераменти (по У. Шелдон)

 типи темпераменту
 вісцеротонія  соматотонія  церебротонія
 Розслабленість в поставі і рухах  Впевненість в поставі і рухах  Загальмованість в рухах, скутість в поставі
 Любов до комфорту  Схильність до фізичної діяльності  Надмірна фізіологічна реактивність
 повільна реакція  енергійність  Підвищена швидкість реакцій
 Пристрасть до їжі  Потреба в рухах і задоволення від них  Схильність до усамітнення
 Соціалізація харчової потреби  Потреба в домінуванні  Схильність до міркувань, виняткову увагу
 Насолода від процесу травлення  Схильність до ризику в грі випадку  Скритність почуття, емоційна загальмованість
 Любов до компаній, дружніх виливів  рішучі манери  самоконтроль міміки
 Соціофілія (любов до суспільного життя)  хоробрість  Социофобия (страх перед громадськими контактами)
 Привітність з усіма  сильна агресивність  Загальмованість в спілкуванні
 Жага любові і схвалення оточуючих  психологічна нечутливість  Уникнення стандартних дій
 Орієнтація на інших  Клаустрофобія (страх закритих приміщень)  Агорафобія (боязнь відкритого простору)
 емоційна рівність  відсутність співчуття  Непередбачуваність установок (поведінки)
 терпимість  Насилу приглушує голос  Тихий голос, уникнення шуму
 безтурботна задоволеність  Спартанська витривалість болю  Надмірна чутливість до болю
 Хороший сон  галасливу поведінку  Поганий сон, хронічна втома
 Відсутність вибухових емоцій і вчинків  Зовнішній вигляд відповідає більш літньому віку  Юнацька жвавість і суб'єктивне мислення
 М'якість, легкість у спілкуванні й зовнішньому вираженні почуттів  Об'єктивне і широке мислення, спрямоване зовні  Концентрований приховане і суб'єктивне мислення
 Товариськість і розслабленість під впливом алкоголю  Самовпевненість, агресивність під впливом алкоголю  Стійкість до дії алкоголю та інших репрессантов
 Потреба в людях у важку хвилину  Потреба в діях у важку хвилину  Потреба в самоті в важку хвилину
 Орієнтація на дітей і сім'ю  Орієнтація на заняття юнацького віку  Орієнтація на літній вік

властивості, що характеризують динаміку психічної діяльності. Індивідуальні особливості темпераменту він пояснював різним рівнем розвитку тих чи інших властивостей темпераменту. До числа найбільш значущих властивостей темпераменту були віднесені наступні:

 • 1) Емоційна збудливість. Під цією властивістю розумілася здатність реагувати на дуже слабкі зовнішні і внутрішні впливи.
 • 2) Збудливість уваги - це властивість темпераменту обумовлює пристосувальні функції психіки індивіда. Воно полягає в здатності помічати гранично мале зміна інтенсивності впливає подразника.
 • 3) Сила емоцій. Головну функцію даного властивості Теплов бачив в "енергізаціі діяльності" в залежності від задоволення або незадоволення мотивів. (Сучасні психологи це властивість називають інтенсивністю і модальністю емоційних проявів.)
 • 4) Тривожність. Під тривожністю Теплов розумів емоційну збудливість у загрозливій ситуації. Причому він принципово поділяв тривожність і емоційну збудливість у звичайних умовах. Однією з підстав для такої думки є те, що емоційна збудливість не залежить від сили подразника, а тривожність, навпаки, знаходиться з нею в прямій залежності.
 • 5) Реактивність мимовільних рухів. Функція даного властивості полягає в збільшенні інтенсивності пристосувальних реакцій до ситуацій і подразників, безпосередньо діючим в даний момент.
 • 6) Активність вольової цілеспрямованої діяльності. Дана властивість, на думку Теплова, проявляється в підвищенні активності пристосування шляхом перетворення ситуації відповідно до поставленої мети.
 • 7) Пластичність - ригідність. Функція цієї властивості полягає в пристосуванні до мінливих вимог діяльності.
 • 8) Резистентність. Дана властивість полягає в здатності чинити опір всіх внутрішніх і зовнішніх умов, що ослаблює або гальмуючим розпочату діяльність.
 • 9) Суб'єктивація. Функцію даного властивості Теплов бачив в посиленні ступеня опосередкування діяльності суб'єктивними образами і поняттями.

З наведених вище характеристик властивостей темпераменту, запропонованих Тепловим, нам слід зробити два основні висновки. По-перше, властивості темпераменту проявляються в динаміці психічних процесів і ступеня активності індивіда. По-друге, темперамент найтіснішим чином пов'язаний з діяльністю. Ці положення були розвинені в подальших дослідженнях вітчизняних вчених.

Відомий психофізіології В.М. Русалов на основі концепції властивостей нервової системи запропонував в кінці 1980-х рр. своє трактування властивостей темпераменту. Ця концепція заслуговує на увагу, оскільки в ній враховувалися досягнення сучасної фізіології. Русалов, виходячи з теорії функціональної системи П.К. Анохіна, що включає чотири блоки - зберігання, циркулювання і переробки інформації (блок аферентного синтезу), програмування (прийняття рішень), виконання і зворотного зв'язку, - виділив чотири пов'язані з ними властивості темпераменту, відповідальні за широту або вузькість аферентного синтезу (ступінь напруженості взаємодії організму із середовищем), легкість перемикання з однієї програми поведінки на іншу, швидкість виконання поточної програми поведінки і чутливість до розбіжності реального результату дії з його акцептором.

Відповідно до цього традиційна психофізіологічна оцінка темпераменту змінилася і замість двох параметрів - активності і чутливості -

були виділені вже чотири компоненти: ергічних (витривалість), пластичність, швидкість і емоційність (чутливість). Всі ці компоненти темпераменту, на думку Русалова, біологічно і генетично обумовлені. Так, темперамент залежить від властивостей нервової системи, а вони, в свою чергу, повинні розумітися як основні характеристики функціональних систем, що забезпечують інтегративну, аналітичну і синтетичну діяльність мозку, всієї нервової системи в цілому.

З точки зору даної концепції темперамент - це психобиологическая категорія в тому сенсі слова, що його властивості є повністю ні вродженими, ні залежать від середовища. Вони, за висловом автора даної концепції, є "системне узагальнення" генетично заданих індивідуальних біологічних властивостей людини, які, "включаючись в різні види діяльності, поступово трансформуються і утворюють незалежно від змісту самої діяльності узагальнену, якісно нову індивідуально стійку систему інваріантних властивостей" (Русалов В.М., 1979).

Відповідно до двома основними видами людської діяльності - предметної банківською діяльністю та спілкуванням - кожне з виділених властивостей темпераменту має розглядатися окремо, оскільки передбачається, що в цих видах діяльності вони проявляються по-різному. Так, на думку Русалова, психологічною характеристикою темпераменту є не самі по собі властивості нервової системи або їх поєднання, а типові особливості протікання психічних процесів і поведінки, які дані властивості породжують. Наприклад, активність, як властивість темпераменту, в пізнавальних психічних процесах проявляється в тому, наскільки людина в змозі зосередитися на певному об'єкті або його аспекті. У свою чергу, темп проявляється в тому, наскільки швидко протікають відповідні психічні процеси.

Збудливість, гальмування і переключення характеризують швидкість виникнення і припинення того чи іншого пізнавального процесу або його перемикання з одного об'єкта на інший. Наприклад, деякі люди повільно включаються в інтелектуальну діяльність або переключаються з однієї теми на іншу. Інші швидко запам'ятовують або згадують інформацію. Тут також слід мати на увазі, що зазначені особливості не визначають здібності людей.

Більшість авторів в значній мірі пов'язують властивості темпераменту і їх прояви з фізіологічними особливостями організму. Давайте і ми познайомимося з ситуацією у вітчизняній психології точкою зору щодо фізіологічних основ темпераменту.

24.3. Фізіологічні основи темпераменту

І.П. Павлов, вивчаючи особливості вироблення умовних рефлексів у собак, звернув увагу на індивідуальні відмінності в їх поведінці і в протіканні умовно-рефлекторної діяльності. Ці розходження виявлялися насамперед у таких аспектах поведінки, як швидкість і точність утворення умовних

рефлексів, а також в особливостях їх затихання. Ця обставина дала можливість висунути гіпотезу про те, що зазначені відмінності не можуть бути пояснені тільки розмаїтістю експериментальних ситуацій і що в їх основі лежать деякі фундаментальні властивості нервових процесів. На думку Павлова, до цих властивостей відносяться сила збудження, гальмування, їх врівноваженість і рухливість.

Павлов розрізняв силу збудження і силу гальмування, вважаючи їх двома незалежними властивостями нервової системи. Сила порушення відбиває працездатність нервової клітини. Вона виявляється у функціональній витривалості, тобто в здатності нервової системи витримувати тривале (або короткочасне, але сильне) збудження, не переходячи при цьому в протилежний стан гальмування. Сила гальмування розуміється як працездатність нервової системи при реалізації гальмування і виявляється в здатності до утворення різних гальмових умовних реакцій, таких, як вгасання і диференціювання.

Говорячи про врівноваженості нервових процесів, Павлов мав на увазі рівновагу процесів збудження і гальмування. Людина є неврівноваженим, коли сила одного з цих процесів перевершує силу іншого. Четверте властивість нервової системи - рухливість нервових процесів - виявляється у швидкості переходу одного нервового процесу в іншій. Це властивість проявляється в здатності до зміни поводження відповідно до мінливих умов життя. Мірою цієї властивості нервової системи є швидкість переходу від однієї дії до іншого, від пасивного стану до активного, і навпаки, протилежністю рухливості є інертність нервових процесів. Прийнято вважати, що нервова система тим більше інертна, чим більше часу або зусиль потрібно, щоб перейти від одного процесу до іншого.

Виділені Павловим властивості нервових процесів можуть утворювати певні комбінації, які визначають так званий тип нервової системи, або тип вищої нервової діяльності. Цей тип складається з характерної для індивіда сукупності основних властивостей нервової системи - сили, урівноваженості і рухливості, співвідношення процесів збудження і гальмування. На думку Павлова, існує чотири основні типи нервової системи, які близькі до типів темпераменту, виділених Гіппократом. Через відмінності в прояві сили нервових процесів розрізняються сильні і слабкі типи, які, в свою чергу, можуть поділятися на урівноважені і неврівноважені. При цьому неврівноважений тип характеризується перевагою порушення над гальмуванням. І нарешті, сильні урівноважені типи поділяються на рухливою й інертні.

Виділені Павловим типи нервової системи не тільки по кількості, але і по основних характеристиках відповідають чотирьом класичним типам темпераменту: сильний, урівноважений, рухливий тип - сангвінік; сильний, урівноважений, інертний тип - флегматик; сильний, неврівноважений тип з перевагою порушення - холерик; слабкий тип - меланхолік.

Таким чином, під типом нервової системи Павлов розумів вроджені і відносно слабко піддані змінам під впливом оточення і виховання властивості нервової системи. Ці властивості нервової системи утворюють

фізіологічну основу темпераменту, що є психічним проявом загального типу нервової системи.

Роль досліджень Павлова в розвитку сучасної науки надзвичайно велика. Однак зроблене ним відкриття властивостей нервової системи і розроблена на цій основі типологія нервової системи послужили йому підставою для твердження про те, що вся поведінка людини, як і поведінка тварини, можна пояснити з позиції фізіології. Ця точка зору сильна і в наш час і часто зустрічається у фізіологів і лікарів, але вона не є істиною. Поведінка людини дуже складно і визначається не тільки вродженими характеристиками, але і умовами соціальної ситуації, а також особливостями виховання.

Проте типологія Павлова стала джерелом величезного числа дослідів і досліджень в цій області. Багато фізіологи і психологи проводили подальші дослідження на тваринах. У 50-і рр. були зроблені лабораторні дослідження поведінки дорослих людей. В результаті цих досліджень, що проводилися під керівництвом спочатку Б.М. Теплова, а потім - В.Д. Небиліцин, типологія Павлова була доповнена новими елементами, були розроблені численні прийоми дослідження властивостей нервової системи у людини, експериментально виділені і описані ще дві властивості нервових процесів: лабільність і динамічність. Лабільність нервової системи проявляється в швидкості виникнення і припинення нервових процесів. Сутність динамічності нервових процесів складають легкість і швидкість утворення позитивних (динамічність збудження) і гальмівних (динамічність гальмування) умовних рефлексів.

В даний час у науці накопичена безліч фактів про властивості нервової системи, і в міру їхнього нагромадження дослідники додають усе менше значення типам нервової системи, тим більше їх магічному числу - "4", що фігурує майже у всіх роботах Павлова про темперамент. Кожна людина має цілком певний тип нервової системи, прояви якого, тобто особливості темпераменту, складають важливу сторону індивідуальних психологічних відмінностей, що виявляються в діяльності.

24.4. Психологічні характеристики темпераменту і особливості діяльності особистості

Конкретні прояви типу темпераменту різноманітні. Особливості темпераменту людини не тільки проявляються в його поведінці, а й визначають своєрідність динаміки пізнавальної діяльності та сфери почуттів, відображаються в починаннях і діях людини, а також в характері інтелектуальної діяльності, особливості мови і т.п.

В даний час ми в змозі дати повну психологічну характеристику всіх типів темпераменту. Для складання психологічних характеристик

традиційних чотирьох типів зазвичай використовують основні властивості темпераменту. Багато з цих властивостей були розкриті в роботах Б.М. Теплова і його учнів, а потім отримали подальший розвиток в дослідженнях вітчизняних вчених. В ході цих досліджень назви деяких властивостей, запропоновані Тепловим, змінилися, а також були відкриті нові властивості. Наприклад, властивість темпераменту, назване Тепловим "емоційна збудливість", в психологічній літературі часто називається сензитивностью (чутливістю), а реактивність мимовільних рухів, викликаних зовнішньому впливом, - реактивністю. Змінилися назви та інших властивостей темпераменту. Разом з тим до властивостей темпераменту стали відносити екстраверсію-интроверсию. Ці поняття визначають, від чого переважно залежать реакції і діяльність людини - від зовнішніх вражень, що виникають в даний момент (екстраверсія), або від образів, уявлень і думок, пов'язаних з минулим і майбутнім (інтроверсія).

З огляду на основні властивості темпераменту, Я. Стреляу дає наступні психологічні характеристики основних класичних типів темпераменту.

Сангвінік. Людина з підвищеною реактивністю, але при цьому активність і реактивність у нього врівноважені. Він жваво, збуджено відгукується на все, що привертає його увагу, має живу міміку і виразні рухи. З незначного приводу він голосно регоче, а несуттєвий факт може сильно його розсердити. За його особі легко вгадати його настрій, ставлення до предмета або людини. У нього високий поріг чутливості, тому він не помічає дуже слабких звуків і світлових подразників. Володіючи підвищеною активністю і будучи дуже енергійну і працездатним, він активно приймається за нову справу і може довго працювати, не втомлюючись. Здатний швидко зосередитися, дисциплінований, при бажанні може стримувати прояв своїх почуттів і мимовільні реакції. Йому притаманні швидкі рухи, гнучкість розуму, винахідливість, швидкий темп мови, швидке включення в нову роботу. Висока пластичність виявляється в мінливості почуттів, настроїв, інтересів і прагнень. Сангвінік легко сходиться з новими людьми, швидко звикає до нових вимог і обстановки, без зусиль не тільки переключається з однієї роботи на іншу, але і переучується, опановуючи новими навичками. Як правило, він більшою мірою відгукується на зовнішні враження, чим на суб'єктивні образи і представлення про минуле і майбутнє, тобто є екстравертом.

Холерик. Як і сангвінік, відрізняється малою чутливістю, високою реактивністю й активністю. Але в холерика реактивність явно переважає над активністю, тому він неприборканий, нестриманий, нетерплячий, запальний. Він менш пластичний і більш інертний, ніж сангвінік. Звідси - велика стійкість прагнень і інтересів, велика наполегливість, можливі утруднення в переключенні уваги; він скоріше екстраверт.

флегматик має високу активність, що значно переважає над малою реактивністю, малою чутливістю й емоційністю. Його важко розсмішити чи засмутити. Коли навколо голосно сміються, він може залишатися незворушним; при великих неприємностях залишається спокійним. Зазвичай у нього бідна міміка, рухи невиразні й уповільнені, так само як мова. Він неметкий, із працею переключає увага і пристосовується до нової обстановки,

повільно перебудовує навички і звички. При цьому він енергійний і працездатний. Відрізняється терплячістю, витримкою, самовладанням. Як правило, він важко сходиться з новими людьми, слабко відгукується на зовнішні враження. За своєю психологічною суттю він інтроверт.

Меланхолік. Людина з високою чутливістю і малою реактивністю. Підвищена чутливість при великій інертності приводить до того, що незначний привід може викликати в нього сльози, він надмірно уразливий, болісно чуттєвий. Міміка і рухи його невиразні, голос тихий, рухи бідні. Звичайно він невпевнений у собі, боязкий, найменші труднощі змушують його опускати руки. Меланхолік енергійний, не наполегливий, легко втомлюється і малоработоспособен. Йому притаманне легко відволіка і нестійка увага, уповільнений темп усіх психічних процесів. Більшість меланхоліків - інтроверти.

У сучасній психологічній науці склалося тверде переконання в тому, що тип темпераменту в людини є вродженим і в цілому характеризує особливості динаміки нервових процесів. Але від яких саме властивостей його вродженої організації він залежить - в даний час ще не відомо.

Оскільки характеристики темпераменту визначають динаміку психічних процесів, то можна було б припустити, що темперамент визначає успішність діяльності людини. Однак встановлено, що якщо діяльність протікає в умовах, які можна визначити як нормальні, то залежність між рівнем досягнення, тобто кінцевим результатом дій, і особливостями темпераменту відсутня. Незалежно від ступеня рухливості або реактивності індивіда в нормальної, стресовій ситуації, результати діяльності в цілому будуть однаковими, оскільки рівень досягнень буде залежати головним чином від інших факторів, а не від особливостей темпераменту.

Разом з тим дослідження, що встановлюють цю закономірність, показують, що в залежності від особливостей темпераменту змінюється спосіб здійснення самої діяльності. Ще Б.М. Теплов звернув увагу на те, що в залежності від особливостей темпераменту люди розрізняються не кінцевим результатом дій, а способом досягнення результатів. Розвиваючи цю думку, вітчизняні психологи провели ряд досліджень з метою встановити залежність між способом виконання дій і особливостями темпераменту. У цих дослідженнях розглядався індивідуальний стиль діяльності як шлях до досягнення результатів або спосіб рішення визначеної задачі, обумовлений головним чином типом нервової системи. Результати досліджень переважної більшості авторів, незалежно від особливостей досліджуваних груп і експериментальних ситуацій, в яких вивчався типовий для даних індивідів спосіб виконання дій, показують, що саме тип нервової діяльності, і перш за все сила і рухливість нервових процесів, впливає на формування певного стилю діяльності.

Наприклад, особи з перевагою порушення на першому етапі виявляють підвищену активність, але при цьому роблять багато помилок. Потім вони виробляють свій стиль діяльності, і кількість помилок зменшується. З іншого боку, особи з переважанням гальмування на перших порах, як правило, малоактивні,

їх діяльність непродуктивна, але потім вони формують свій спосіб виконання діяльності, і продуктивність їх праці різко зростає.

На закінчення слід ще раз відзначити, що немає хороших чи поганих типів темпераменту. Особлива рухливість (реактивність) сангвініка може принести додатковий ефект, якщо робота вимагає зміни об'єктів спілкування, роду занять, частого переходу від одного ритму життя до іншого. Люди, що відрізняються слабкою нервовою системою - меланхоліки, - сильніше мотивовані на виконання більш простих дій, ніж інші. Тому вони менше втомлюються і дратуються від їх повторення. Більш того, оскільки люди зі слабкою нервовою системою більш чутливі до зовнішніх впливів, тобто швидше на них реагують, то, як показують дослідження Є.П. Ільїна, більшість висококласних спортсменів-спринтерів мають саме ці типом нервової системи. У той же час спортсмени, чия діяльність протікає на тлі надмірних емоційних навантажень, наприклад штангісти, в своїй більшості будуть володіти сильною нервовою системою.

Тому не тільки можна, але й безглуздо прагнути до того, щоб змінити темперамент. Більш доцільним представляється облік властивостей темпераменту конкретної особистості при організації діяльності.

Контрольні питання

525. Охарактеризуйте темперамент як властивість особистості. Дайте визначення темпераменту по Б.М. Теплову.

526. Розкажіть про основні типи темпераменту (холеричний, сангвінічний, меланхолійний, флегматичний).

527. В чому полягає суть вчення про темперамент Гіппократа?

528. Що ви знаєте про типологію темпераменту Е. Кречмера?

529. Розкажіть про концепцію типів статури і темпераменту У. Шелдона.

530. Розкажіть про дослідження проблеми темпераменту в працях І.П. Павлова.

531. Що ви знаєте про дослідження темпераменту Б.М. Тепловим?

532. Які основні характеристики і властивості темпераменту по Б.М. Теплову?

533. Що ви знаєте про концепцію темпераменту В.М. Русалова?

534. Що є фізіологічною основою темпераменту?

535. Розкажіть про психологічні характеристики різних типів темпераменту.

536. В чому полягають особливості співвідношення темпераменту і успішності діяльності людини?

рекомендована література

537. Ананьєв Б.Г. Вибрані психологічні праці: У 2-х т. Т. 1 / За ред. А.А. Бодалева, Б.Ф. Ломова. - М .: Педагогіка, 1980.

538. Бодалев А.А. Психологія про особистість. - М .: Изд-во МГУ, 1988.

33. Гіппенрейтер Ю.Б. Введення в загальну психологію: Курс лекцій: Навчальний посібник для вузів. - М .: ЧеРо, 1997..

34. Грановська Р.М. Елементи практичної психології. - СПб .: Світло, 1997..

35. Мерлін В.С. Нариси інтегрального дослідження індивідуальності. - М .: Просвещение, 1989.

36. Мерлін В.С. Нарис теорії темпераменту. - М .: Просвещение, 1964.

37. Небиліцин В.Д. Основні властивості нервової системи людини // Вибрані психологічні праці / За ред. Б.Ф. Ломова. - М .: Педагогіка, 1990.

38. Рубінштейн С.Л. Основи загальної психології. - СПб .: Пітер, 1999..

39. Русалов В.М. Біологічні основи індивідуально-психологічних відмінностей. - М .: Наука, 1979.

40. Стреляу Я. Роль темпераменту в психічному розвитку / Пер. з пол. під заг. ред. І. В. Равич-Щербо. - М .: Прогрес, 1982.

41. Теплов Б.М. Вибрані праці: У 2-х т. Т. 1. - М .: Педагогіка, 1985.

Глава 25. Характер

Короткий зміст

Поняття про характер.Визначення характеру. Особливості характеру як психічного феномена. Характер як прижиттєве освіту. Закономірності формування характеру. Поняття про риси характеру. Класифікація рис характеру. Прояв характеру через діяльність, ставлення до інших людей, інтереси, емоційність і волю. Мотиваційні і інструментальні риси особистості.

Теоретичні та експериментальні підходи до дослідження характеру.Типологія характеру як центральна проблема експериментальних досліджень і теоретичних пошуків. Різні напрямки "характерології". Концепції К. Леонгарда і А.Є. Личко. Класифікація типів характеру по Е. Фроммом. Типологія характеру за К. Юнгом. Взаємозв'язок характеру і темпераменту.

Формування характеру.Особливості формування характеру у дитячому віці. Сензитивний період для формування характеру. Роль взаємодії дитини і дорослого у формуванні характеру. Особливості формування характеру в дошкільному і шкільному віці. Трансформація характеру протягом життя. Самовиховання. Роль праці у формуванні характеру.

25.1. Поняття про характер

Зазвичай, коли намагаються оцінити або охарактеризувати конкретної людини, говорять про його характері (Від грец. charakter - друк, карбування). У психології поняття "характер" означає сукупність індивідуальних психічних властивостей, що складаються в діяльності і виявляються в типових для даної людини способи діяльності і формах поведінки.Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Петровський А.В. 4 сторінка | Глава 3. Розвиток психіки і свідомості | Глава 9. Відчуття | I. 1. 1. Поняття про психологію | I. 1. 2. Мозок і психіка | I. 1. 3. Поняття про свідомість | I. 2. 1. Марксистсько-ленінська філософія - методологічна основа наукової психології | I. 2. 2. Сучасна психологія і її місце в системі наук | I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології | I. 3.1. Розвиток психіки в філогенезі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати