На головну

II Шая самостійність у виконанні всіх видів робіт.

  1. I. САМОСТІЙНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ЇХ ФІНАНСОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
  2. Антропогенний фактор - це сукупна діяльність людства, яка призводить до зміни природи як середовища існування для самої людини і для інших видів.
  3. У ВИПРАВНИХ УСТАНОВАХ РІЗНИХ ВИДІВ
  4. Взаємодія видів транспорту в порту
  5. Взаємозв'язок процесів освіти і видалення молочної кислоти при виконанні підтягувань.
  6. Видова тривалість життя

II До третьої групи належать учні, які насилу
 I. засвоюють програмний матеріал і потребують допомоги учителів
 I ля. Для учнів характерно недостатнє розуміння знову изу-
Щ чаєм матеріалу. Вони потребують додаткового об'ясне-
 i ванні. Їх відрізняє низька самостійність. Темп засвоєння мате
Щ ріалу у цих учнів значно нижче, ніж у дітей, віднесених
В
 1 43


них до другої групи. Значно знижені у школярів даної групи здатності до узагальнення.

Четверту групу складають учні, які опановують програмним матеріалом спеціальної (корекційної) школи VIII виду на найнижчому рівні. Знання засвоюються ними механічно, швидко забуваються. Вони можуть засвоїти значно менший обсяг знань і умінь, ніж інші школярі.

чВсе учні виділених груп потребують диференційованого підходу, який передбачає різні види допомоги учням різних груп, різні модифікації методів і прийомів навчання. \

Принцип диференційованого підходу відображений в примітках до програм спеціальних (корекційних) шкіл VIII виду по ряду предметів, в виділених рівнях засвоєння програмного матеріалу.

індивідуальний підхід полягає в обліку індивідуальних особливостей кожного учня і виборі оптимальних шляхів його навчання і розвитку. У процесі індивідуального підходу до учнів спеціальної (корекційної) школи VIII виду вирішуються завдання індивідуальної корекції. У зв'язку з цим на перший план виходить вимога ретельного вивчення школярів. (Воно проводиться на основі аналізу медичної (медична карта) і психолого-педагогічної документації (характеристики, щоденники спостережень, шкільний журнал, особиста справа), вивчення письмових робіт учнів, бесід з учнями, педагогами, батьками, спостережень за учнями. На кожну дитину, надійшов в спеціальну (корекційну) школу VIII виду, заводиться щоденник спостережень, де фіксуються всі його успіхи і невдачі, зміни в поведінці. Так як щоденник ведеться протягом декількох років, з його допомогою буває легко простежити динаміку розвитку дитини. у щоденнику спостережень ставляться коррекци -онние завдання, вказуються способи їх досягнення і результати.

Проілюструємо здійснення індивідуального підходу на конкретному прикладі.

Саша У., 11 років, навчається в 4-му класі спеціальної (корекційної) школи VIII виду. Крім основного діагнозу «розумова відсталість легкого ступеня» має грубе недорозвинення просторового праксису і Гнозис. У зв'язку з цим йому важко даються всі предмети, пов'язані з листом, і, навпаки, значно успішніше він опановує програмовий матеріал з інших дисциплін. Індивідуальний підхід до цього учневі передбачає перш за все навчання його навичкам роботи на комп'ютері, що дасть йому можливість не тільки працювати усно, а й виконувати письмові роботи.


Значна неоднорідність складу учнів спеціальної (корекційної) школи VIII виду є її специфічною особливістю. Г. М. Дульнев в своїх роботах вказував, що різноманітність складу учнів є властивим для цієї школи явищем. Тому проблема індивідуального і диференційованого підходу залишатиметься актуальною завжди.

В основі реалізації принципу міцності в навчанні лежать, перш за все, об'єктивні закономірності пам'яті, її ролі в психічному житті людини.

У школярів з порушенням інтелекту відзначаються значні порушення пам'яті, хоча ці порушення можуть мати різну ступінь вираженості. У більшості учнів спеціальної (корекційної) школи VIII виду знижений обсяг матеріалу, що запам'ятовується, причому встановлена ??залежність між обсягом запам'ятовування і ступенем абстрактності матеріалу: чим абстрактніше, отвлеченнее матеріал, тим гірше він запам'ятовується. Точність і міцність запам'ятовування також знижені. При відтворенні вони багато пропускають, переставляють місцями цілі ланки, порушуючи їх логіку, часто повторюються, привносять нові елементи, грунтуючись на різних, часто випадкових, асоціаціях. Діти з порушенням інтелекту користуються ненавмисним (мимовільним) запам'ятовуванням.

Виходячи з цих особливостей учнів спеціальної (корекційної) школи Vni виду, формування міцних знань і умінь набуває особливо важливого значення.

Дослідження Л. В. Занкова, Х. С. Замський, Г. В. Муратова, Ж. І. Шиф та інших показали, що під час навчання школярів з порушенням інтелекту прийомам осмисленого запам'ятовування - поділу тексту на частини, виділення основної думки, визначення опорних слів і виразів, встановлення смислового зв'язку між частинами тексту - можна домогтися значних успіхів. Отже, оволодіння учнями раціональними прийомами запам'ятовування - одне з важливих умов міцного засвоєння ними знань і умінь.

Повторення в спеціальній (корекційної) школі VIII виду повинно вестися систематично і бути не концентрично (зосередженим на одному уроці), а розосередженим, тобто тривати на ряді уроків. Так, відомо, що школярі з порушенням інтелекту ніяк не запам'ятовують таблицю множення і ділення. Щоб її знання збереглося на тривалий час, необхідно її регулярно повторювати, повертаючись до неї як на усному рахунку, так і при вирішенні прикладів. Учитель повинен проявляти більшу винахідливість, щоб урізноманітнити повторення.

Для того щоб знання та вміння були міцно засвоєні, дітям з порушенням інтелекту необхідна більша кількість уп-

 ражнений і завдань для закріплення, ніж їх нормально розвиваються однолітків.

Принцип міцності в навчанні враховується при складанні програм для спеціальної (корекційної) школи VIIIвиду. На початку кожного навчального року планується повторення, основними завданнями якого є відновлення та систематизація знань і умінь, отриманих в попередні роки навчання. В кінці кожної чверті і року також планується повторення, мета якого - закріпити, узагальнити і систематизувати отримані знання та вміння. Майже на кожному уроці в спеціальній (корекційної) школі VIIIвиду присутній етап повторення, на якому закріплюється матеріал, пройдений на попередніх уроках.

Перейдемо до характеристики специфічних принципів навчання.

Принцип корекційної спрямованості в навчанні повно і глибоко висвітлено в роботах Т. А. Власової, І. Г. Єременко, Н. Г. Морозової, М. С. Певзнер, Т. В. Розанової, В. Н. Синьова та інших. В основі його лежить вчення про первинних і вторинних дефектах, про провідну роль навчання в розвитку, про компенсацію.

Принцип корекційної спрямованості передбачає корекцію пізнавальної, емоційно-вольової та поведінкової сфер учнів з порушенням інтелекту засобами навчання. Цей принцип відображений в задачах спеціальної (корекційної) школи VIIIвила, в програмах кожного навчального предмета, з метою кожного уроку.

У спеціальній (корекційної) школі VIIIвиду крім предметів загальноосвітньої підготовки введені спеціальні дисципліни (розвиток мови на основі ознайомлення з навколишнім, соціально-побутова орієнтування та ін.) зі своїм своєрідним змістом, що не має аналогів в загальноосвітній школі. На цих уроках вирішуються коррекшюнние завдання: розширюються, збагачуються, уточнюються і систематизуються уявлення і знання дітей про навколишній світ, як предметному, так і соціальному, здійснюється корекція сприйняття, мислення, мовлення учнів, вони знайомляться з нормами поведінки в громадських місцях і в побуті.

На кожному уроці загальноосвітнього циклу вирішуються також і корекційні завдання, які найчастіше пов'язані з змістом досліджуваного навчального матеріалу. При цьому вчитель здійснює корекцію цілеспрямовано. Завдання поступово ускладнюються. Необхідно уникати формальної постановки коррек-ційних завдань уроку, важливо уявляти, як буде реалізована поставлена ??задача, на якому матеріалі.

Проілюструємо рішення корекційних завдань на уроках математики.


У I класі при вивченні чисел першого десятка можуть вирішуватися такі завдання.

Для корекції зорового сприйняття, наприклад для ефективного запам'ятовування образів друкованої та письмовій цифри, засвоєння просторового розташування складових її елементів, пропонується використовувати моделювання з паличок, з картонних або пластмасових елементів, ліплення цифри, виготовлення цифри з дроту.

Для закріплення рахунку в прямому і зворотному порядку може бути використана таблиця з числами, які розташовані врозкид.

Учням дається завдання швидко показати і назвати числа по порядку (або в зворотному порядку). При виконанні цього завдання розширюється зорове поле учнів, розвивається увага.

При виконанні завдань, в яких потрібно назвати число, що відповідає кількості прослуханих звуків, у школярів з порушенням інтелекту буде розвиватися слухове сприйняття, довільну увагу.

Корекція мислення здійснюється при виконанні завдань на порівняння ( «Що спільного в запису чисел 1 і 4? Чим вони відрізняються?»), На класифікацію ( «Розділити числа 1; 2; 7; 4; 9; 5 на дві групи»; «Записати приклади 2 + 3; 4-2; 1 + 1; 5-Зв два стовпчики »).

Специфічним дидактичним принципом у спеціальній (корекційної) школі VIIIвиду є професійний характер трудового навчання. Школярів з порушенням інтелекту навчають доступним для них професіями: слюсаря, столяра. швачки, штукатура-маляра, мийники вікон, озеленювача, санітарки і іншим. На це відводиться багато навчального часу. Навчання проводиться в майстернях, де умови праці наближені до виробничих. Після закінчення спеціальної (корекційної) школи VIIIвиду учні здають іспит з праці, на підставі якого їм присвоюється кваліфікаційний розряд. Таким чином, закінчуючи школу, випускники мають професію, яка допомагає їм зайняти своє місце в суспільстві.

Принцип взаємозв'язку загальноосвітньої і трудової підготовки в спеціальній (корекційної) школі VIIIвиду забезпечується спрямованістю всіх загальноосвітніх предметів на забезпечення необхідної бази для успішного засвоєння навчального матеріалу з праці.


Принцип опори на зберiгання аналізатори. Як зазначалося вище, школярі з порушенням інтелекту часто мають неповні, неточні знання і уявлення про предмети і явища навколишнього світу, які не можуть служити надійною основою для засвоєння інших знань, умінь і навичок. Для того щоб їх сформувати, необхідно включати в процес сприйняття все аналізатори. Педагог повинен пропонувати учням не тільки розглянути предмет, але і обмацати його, послухати, як він звучить.

Зміст навчання учнів з порушеннями інтелектуального розвитку

Процес навчання - це двосторонній процес, в якому проявляється діяльність вчителя і учнів. Учитель зобов'язаний озброїти дітей знаннями, учні - опанувати ними і застосовувати на практиці.

Олигофренопедагогика, як складова частина корекційної педагогіки, розглядає наступні пов'язані між собою напрямки:

- теорія навчання;

- теорія виховання;

- система управління спеціальної (корекційної)школою - школоведеніе.

Дидактика спеціальної (корекційної) школи VIII виду - це теорія навчання і освіти розумово відсталих дітей, яка визначає завдання і зміст, принципи, методи і форми навчальної діяльності. Вона розробляє способи озброєння учнів знаннями, вміннями, навичками, підготовки випускників школи до практичної діяльності в сфері виробництва.

Основним концептуальним підходом є положення про те, що учні школи мають здатність до засвоєння знань, можуть їх застосувати в більш простих ситуаціях під контролем вчителя.

Педагогічний процес як система не ідентичний системі протікання самого процесу. Як систем виступають: народна освіта в цілому - навчальний заклад, школа, клас, вчительський та дитячий колективи. Кожна з цих систем функціонує в певних зовнішніх і внутрішніх умовах. Зовнішніми умовами є: природне середовище, різні центри, матеріально-технічне забезпечення навчального процесу, наявність педагогічних кадрів і т.д.

До внутрішніх умов відноситься сам навчальний процес з напрямками, його складовими; забезпечення програмами, навчальними планами, підручниками; знання вчителем можливостейПопередня   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   Наступна

ВСТУП | В. М. Мозговий - гл. 1 (1.5); гл. 2 (2.1, 2.3, 2.4, 2.5); гл. 3-10; | ISBN 5-7695-2207-0 | Об'єкт, предмет, суб'єкт, завдання олигофренопедагогики | психологічний блок | Історія розвитку допомоги дітям з вадами інтелекту (розумово відсталим) в Росії | Особливості психічного розвитку дітей з порушеннями інтелектуального розвитку | Спеціальні (корекційні) установи для дітей і підлітків з порушеннями інтелектуального розвитку | Л. Завдання навчання учнів з порушеннями інтелектуального розвитку | Школи VIII виду |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати