Головна

Римське ПРАВО 4 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

* (822) Пугинский Б. І. Комерційне право Росії. М., 2000. С. 92-93.

* (823) Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина 1. Ст. 153-156.

* (824) Там же. Ст. 154, п. 2.

* (825) Юридична енциклопедія / За заг. ред. Б. Н. Топорніна. М., 2001. С .. 279.

* (826) Цивільне право. Частина 1. С. 476-479.

* (827) Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина перша. Ст .. 432.

* (828) Див .: Договори в соціалістичному господарстві / Відп. ред. О. С. Іоффе. М., 1964; Брагинський М. І. Загальне вчення про господарські договори. М., 1967; Договір в народному господарстві (питання загальної теорії) / Відп. ред. М. І. Сулейменов. Алма-Ата, 1987.

* (829) Шершеневич Г. Ф. Підручник російського громадянського права (з видання 1907 г.). С. 305.

* (830) Шершеневич Г. Ф. Указ. соч. С. 305.

* (831) Там же.

* (832) Там же.

* (833) Cм .: Fried J. Contract as Promise. A Theory of Contractual Obligations. N.Y., 1981. P. 3-58; Yordley A. Equality in Exchange // California Law Review. 1981. N 69. P. 1587; Mehren J. A General View of Contract // International Encyclopedia of Comparative Law. 1982. Vol. VII. Ch. l; etc.

* (834) Пугинский Б. І. Цивільно-правовий договір. С. 55.

* (835) Цивільний кодекс Російської Федерації. Ст. 421, п. 2.

* (836) Там же. Ст. 421.

* (837) Див .: Талалаев А. Н. Дія і застосування договорів. М., 1985; Губін Е. П., Саріфулін Д. Н., Суханов Є. А. Господарський договір. Загальні положення. Свердловськ, 1986; Тихомиров Ю. А. Договори в економіці. М., 1993; та ін.

* (838) Див .: Шершеневич Г. Ф. Підручник російського громадянського права. С .. 309-316; Цивільне право. Частина 1 / За ред. А. П. Сергєєва та Ю. К. Толстого. с. 481-489; та ін.

* (839) Див .: Тихомиров Ю. А. Публічне право. С. 184-198; Курна В. В. Загальні питання теорії договору. С. 54-59; Курчевського С. В. Указ. соч. С. 22.

* (840) Мясин А. А. Нормативний договір як джерело права: Автореф. на соіск. вчений. степ. канд. юр. наук. Саратов, 2003. С. 5-6.

* (841) Коренєв А. П., Абдурахманов А. А. Адміністративні договори: поняття і види // Журнал російського права. 1998. N 7. С. 86-88.

* (842) Іванов В. В. Указ соч. С. 58-59.

* (843) Див .: Договірні форми управління: постановка проблеми та шляхи вирішення. М., 1981; Антонова Л. І. Локальне правове регулювання. Л., 1985; Талалаев А. Н. Право міжнародних договорів. Дія і застосування договорів. М .., 1985; Колесніков Є. В. Джерела російського конституційного права. Саратов, 1998; Іванов В. В. Загальні питання теорії договору. М., 1999; та ін.

* (844) Нечитайло М. А. Нормативний договір як джерело права: Автореф. дис. на соіск. вчений. степ. канд. юр. наук. М., 2002. С. 2.

* (845) Мясин А. А. Нормативний договір як джерело права: Автореф. дис. на соіскан. вчений. степ. канд. юр. наук. Саратов, 2003. С. 6.

* (846) Трудовий кодекс Російської Федерації. Санкт-Петербург, 2002. Ст. 40.

* (847) Там же. Ст. 56.

* (848) Трудовий кодекс Російської Федерації. Санкт-Петербург, 2002. Ст. 45.

* (849) Див .: Дьомін А. В. Нормативний договір як джерело адміністративного права // Держава і право. 1998. N 2; Коренев А. П., Абдурахманов А. А. Адміністративні договори: поняття і види // Журнал російського права. 1998. N 7; Євдокимов В. Б. Про договорах і угодах між органами державної влади Російської Федерації і її суб'єктів // Правова політика та правове життя. 2002. N 2; та ін.

* (850) Мясин А. А. Указ. соч. С. 11.

* (851) Курчевського С. В. Адміністративний договір: формування сучасної теорії і основні проблеми: Автореф. дис. на соіск. вчений. степ. канд. юр. наук. Воронеж, 2002. С. 16.

* (852) Див .: Тихомиров Ю. А. Договір як регулятор суспільних відносин // Правознавство. 1990. N 4; Корецький А. Д. Договір в механізмі правового регулювання: Автореф. дис. на соіск. вчений. степ. канд. юр. наук. Ростов-на-Дону, 1999; Мясин А. А. Нормативний договір в системі джерел російського права // Нові підходи в гуманітарних дослідженнях: право, філософія, історія, лінгвістика. Саранськ, 2001; та ін.

* (853) Байтін М. І. Сутність права (Сучасне нормативне правозастосування на межі двох століть). Саратов, 2001. С. 183.

* (854) Лейст О. Е. Сутність права. Проблеми теорії та філософії права. М., 2002. С. 59.

* (855) Тихомиров Ю. А. Публічне право. С. 184-185.

* (856) Конституція Російської Федерації. М., 2003. Ст. 78.

* (857) Іванов В. В. Загальні питання теорії договору. С. 72.

* (858) Про договірних нормах див .: Байтін М. І. Указ. соч. С. 230; Іванов В. В. Указ. соч. С. 66-68; та ін.

* (859) Див .: Лазарев В. В., Кіпень С. В. Теорія держави і права. М., 1998. С .. 183.

* (860) Трудовий кодекс Російської Федерації. Глави 1, 7, 10.

* (861) Детальніше про це див .: Фроянов І. Занурення в безодню. М., 2001..

* (862) Тихомиров Ю. А. Публічне право. С. 183-184.

* (863) Див .: Халфина Р. О. Договір в англійському праві. М., 1959; Мозолин В. П., Фарнсворт Е. А. Договірне право США і СРСР. М., 1988; Дьомін А. В. Загальні питання теорії адміністративного договору. Красноярськ. 1998; та ін.

* (864) Див .: Договірні форми управління: постановка проблеми та шляхи вирішення. М., 1981; Іванов В. В. Російський федералізм і внутрішньодержавна договірна політика. Красноярськ, 1997; Лексин І. В. Договірне регулювання федеративних відносин в Росії. Конституційно-правові аспекти. М., 1998; Клімов П. В. Трудовий договір в Англії: Автореф. дис. на соіск. вчений. степ. канд. юр. наук. М., 2002; та ін.

* (865) Юридична енциклопедія / За заг. ред. Б. Н. Топорніна. М., 2001. С .. 280.

* (866) Див .: Тихомиров Ю. А. Публічне право. С. 180-194; Мясин А. А. Нормативний договір як джерело права. С. 12-14; Нечитайло М. А. Нормативний договір як джерело права. С. 9-12; та ін.

* (867) Пугіінскій Б. І. Цивільно-правовий договір // Вісник МГУ. Серія 11. Право. 2002. N 2. С. 42.

* (868) Про функції публічних договорів див .: Тихомиров Ю. А. Публічне право. С. 180-198; Ярмухаметов Р. З. Договір як джерело публічного права. С. 14; та ін.

* (869) Цвайгерт К., Кетц Х. Введення в порівняльне правознавство в сфері приватного права. Том. 2. М., 1998. С. 6-8

* (870) Шершеневич Г. Ф. Підручник російського громадянського права (з видання 1907 г.). М., 1995. С. 305.

* (871) Там же.

* (872) Див: Можейко В. Н. Господарський договір в СРСР. М., 1962; Договір в народному господарстві (питання загальної теорії) / Відп. ред. М. І. Сулейменов. Алма-Ата, 1987; та ін.

* (873) Див .: Лейст О. Е. Сутність права. Проблеми теорії та філософії права. М., 2002. С. 123-152.

* (874) Див. Про це: Мальцев Г. В. Розуміння права. Підходи і проблеми. М., 1999. С. 3-15, 403-408; Нерсесянц В. С. Право - математика свободи. Досвід минулого і перспективи. М., 1996. С. 15-32; Четвернин В. А. Сучасні концепції природного права .. М., 1988. С. 8-56; та ін.

* (875) Див ..: Raiser L. Die Aufgabe des Privatrechts. Bonn, 1977; Friedmann A. Contract Law in America. N.Y., 1965; Horwitz Y. The Transformation of American Law. N.Y., 1977; Collins J. The Law of Contrakt. Wash., 1998; etc.

* (876) Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина перша. М .., 2003. Ст. 420-453.

* (877) Див .: Александров Н. Г. Трудові правовідносини. М., 1948. С. 238-240; Красавчиков О. А. Юридичні факти в радянському цивільному праві. М., 1958. С. 50-54; Цивільне право: Словник-довідник: М., 1996. С. 119-161; та ін.

* (878) Цивільне право. Ч. 1. Вид. 2-е / Под ред. А. П. Сергєєва та Ю. К. Толстого. М., 1997. С. 472.

* (879) Цивільне право. Т. 1 / Відп. ред. Е. А. Суханов. М., 2000. С. 62.

* (880) Іванов В. В. Загальні питання теорії договору. М., 2000. С. 117.

* (881) Див .: Пугинский Б. І. Цивільно-правовий договір // Вісник МГУ .. Серія 11. Право. 2002. N 2. С. 54-55; Іванов В. В. Указ. cоч. С. 112-114.

* (882) Брагінський М. В., Витрянский В. В. Договірне право: загальні положення. М., 1997. С. 10.

* (883) Пугинский Б. І. Цивільно-правовий договір // Вісник МГУ. Серія 11. Право. 2002. N 2. С. 38, 47.

* (884) Див .: Єфімова Л. Г. Про правову природу договору банківського вкладу. С. 123-128.

* (885) Пугинский Б. І. Цивільно-правові засоби в господарських відносинах. М., 1984. С. 113.

* (886) Ісаков В. Б. Юридичні факти в радянському праві. М., 1984. С. 68-70.

* (887) Пугинский Б. І. Указ. соч. С. 44.

* (888) Див .: Кабалкин А. Поняття та умови договору // Відомості Верховної Ради. 1996. N 6; Кашанина Т. В. Індивідуальне регулювання в правовій сфері // Рад. держава і право. 1992. N 2; та ін.

* (889) Іванов В. В. Загальні питання теорії договору. С. 103.

* (890) Халфина Р. Ф. Значення і сутність договору в радянському цивільному праві. М., 1954. С. 106-107.

* (891) Александров Н. Г. До питання про роль договору в правовому регулюванні суспільних відносин // Вчені записки ВИЮН. 1946. Вип. 6. С. 73-74.

* (892) Див. Про це: Іванов В. В. Підприємництво: правові основи. М., 1994. С. 109.

* (893) Кашанина Т. В. Підприємництво: правові основи. М., 1994. С. 109.

* (894) Кашанина Т. В. Корпоративне право. М., 1999. С. 12-14.

* (895) Пугинский Б. І. Цивільно-правовий договір. С. 54.

* (896) Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина перша. М .., 2003. Ст. 1, 8.

* (897) Див., Напр .; Голунскій С. А., Строгович М. С. Теорія держави і права. М., 1940. С. 248-20.

* (898) Іванов В. В. Загальні питання теорії договору. С. 100.

* (899) Іванов В. В. Указ. соч. С. 118.

* (900) Див .: Кашанина Т. В. Індивідуальне регулювання в правовій сфері // Рад. держава і право. 1992. N 2. С. 123-124.

* (901) Про різних підходах до визначення права див .: Нерсесянц В. С. Право - математика свободи. Досвід минулого і перспективи. М., 1996. С. 14-20; Байтін М. І .. Сутність права (Сучасне нормативне праворозуміння на межі двох століть). Саратов, 2001. С. 41-122; Лейст О. Е. Сутність права. Проблеми теорії та філософії права. М., 2002. С. 1-13.

* (902) Юсупов В. А. Теорія адміністративного права. М., 1985. С. 63.

* (903) Курчевського С. В. Адміністративний договір: формування сучасної теорії і основні проблеми: Автореф. дис. на соіск. вчений. степ. канд. юр. наук. Воронеж, 2002. С. 9.

* (904) Див .: Пугинский Б. І. Цивільно-правовий договір. С. 53-57.

* (905) Пугинский Б. І. Указ. соч. С. 57.

* (906) Див: Іоффе О. С. Правовідносини по радянському цивільному праву. М., 1949; він же. Зобов'язальне право. М., 1975; та ін.

* (907) Пугинский Б. І. Указ. соч. С. 46.

* (908) Красавчиков О. А. Теорія юридичних фактів в радянському цивільному праві: Автореф. дис. на соіск. вчений. степ. канд. юр. наук. М., 1950. С. 3 (цит. За: Пугинский Б. І. Цивільно-правовий договір. С. 42).

* (909) Пугинский Б. І. Указ. соч. С. 42.

* (910) Іванов В. В. Загальні питання теорії договору. С. 121.

* (911) Див .: Мальцев Г. В. Розуміння права. Підходи і проблеми. М., 1999. С. 407-408.

* (912) Див .: Давид Рене. Основні правові системи сучасності (Порівняльне право). М., 1967. С. 300-302.

* (913) Пугинский Б. І. Указ. соч. С. 50.

* (914) Див .: Цивільне право. Частина 1. Вид. 2-е / Под ред. А. П. Сергєєва та Ю. К. Толстого. М., 1997. С. 474-476; Пугинський Б. І. Указ. соч. С. 47-53; та ін.

* (915) Цвайгерт К., Кетц Х. Введення в порівняльне правовведень в сфері приватного права. Том 2. М., 1998. С. 9.

* (916) Иеринг Р. Боротьба за право. СПб., 1908. С. 13.

* (917) Див. Усенко Є. Т. Співвідношення і взаємодія міжнародного і національного права та російської Конституції // Московський журнал міжнародного права. 1995. N 2; Лукашук І. І. Норми міжнародного права в правовій системі Росії. М., 1997 і ін.

* (918) Конституція Російської Федерації. М., 2003. Ст. 15, п. 4.

* (919) Див .: Відомості Верховної РФ. 1994. N 32. У розділі ст. 3301.

* (920) Трудовий кодекс Російської Федерації. М., 2003. Ст. 10.

* (921) Див., Напр .: Даниленко Г. М. Застосування міжнародного права у внутрішній правовій системі Росії: практика Конституційного Суду // Держава і право. 1995. N 11. С. 115-125.

* (922) Див .: Миронов Н. В. Співвідношення міжнародного договору та внутрішньодержавного права // Рад. щорічник міжнародного права. 1963. С. 156-158.

* (923) Тункин Г. І. Теорія міжнародного права / За заг. ред. Л. Н. Шестакова. М., 2000. С. 75.

* (924) Мартенс Ф. Ф. Сучасне міжнародне право цивілізованих народів (по виданню 1904 г.). Том 1 / Слово про автора і заг. ред. Л. Н. Шестакова. М .., 1966. С. 267.

* (925) Віденська конвенція про право міжнародних договорів від 23 травня 1969 Ст. 2, п. 1а // Міжнародне право в документах / Упоряд. Н. Т. Блатова. М., 1982. С. 70.

* (926) Див .: Тункин Г. І. Указ. соч. С. 76-78.

* (927) Віденська Конвенція про право міжнародних договорів. Ст. 3.

* (928) Там же. Ст. 4.

* (929) Див .: Нешатаева Т. Н. Міжнародні організації та право. М., 1998; Крилов Н. Б. правотворчої діяльності міжнародних організацій. М., 1988; Талалаев А. Н. Договір з участю міжнародних організацій. М., 1989; та ін.

* (930) Мартенс Ф. Ф. Указ. соч. С. 264.

* (931) Оппенгейм Л. Міжнародне право. Том 1. Напівтім 1. Світ. М., 1948. С. 48.

* (932) Тункин Г. І. Указ. соч. С. 75-76.

* (933) Див .: Талалаев А. Н. Право міжнародних договорів. Загальні питання міжнародних відносин. Київ, 1981; Каламкарян Р. А. Фактор часу в праві міжнародних договорів. М., 1989; Лукашук І. І. Міжнародне право в судах держав. М., 1993; та ін.

* (934) Мартенс Ф. Ф. Указ. соч. С. 276.

* (935) Міжнародне право / Відп. ред. Г. І. Тункин. М., 1994. С. 157.

* (936) Віденська Конвенція про право міжнародних договорів. Ст. 48.

* (937) Там же. Ст. 49.

* (938) Там же. Ст. 50.

* (939) Там же. Ст. 51-52.

* (940) Там же. Ст. 46.

* (941) Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо договорів. Ст. 2 // Міжнародне право в документах / Упоряд. Н. Т. Блатова. М., 1982. С. 32.

* (942) Мартенс Ф. Ф. Указ. соч. С. 264-265.

* (943) Див .: Тункин Г. І. Указ. соч. С. 75-141.

* (944) Детальніше про це див .: Міжнародне право. С. 145-148.

* (945) Про міжнародні договори Російської Федерації // Відомості Верховної. 1995. N 29. У розділі ст. 27-57.

* (946) Там же. Ст. 15, ч. 1, п. "А".

* (947) Детальніше про це див .: Авдеенкова М. П., Дмитрієв Ю. А. Конституційне право Російської Федерації: Курс лекцій. Частина I. Основи теорії конституційного права. М., 2002. С. 118-125.

* (948) Оппенгейм Л. Міжнародне право. С. 47.

* (949) Див. Triepel H. Volkerrecht und Landesrecht. Leipzig, 1899. P. 32-75; Bergbohm C. Staatvertrage und Gesetze als Quellen des Volkerrechts. Dorpat, 1877. P. 76-80; etc.

* (950) Ґрунтовний аналіз різних точок зору на цей рахунок см. В роботі Тункіна Г. І. Теорія міжнародного права. С. 76-81.

* (951) Коркунов Н. М. Міжнародне право. СПб., 1886. С. 119-123.

* (952) Міжнародне право / Відп. ред. Ф. І. Кожевников. М., 1957. С. 243-246.

* (953) Міжнародне право / Відп. ред. Е. А. Коровін. М., 1951. С. 16.

* (954) Kelsen H. Principles of international Law. N.Y., 1967. P. 457.

* (955) Оппенгейм Л. Указ. соч. С. 47.

* (956) Див .: Матузов Н. І. Правова система і особистість. Саратов, 1987; Сінюков В. Н. Російська правова система. Саратов, 1994; Російська держава і правова система. Сучасний розвиток, проблеми, перспективи / За ред. Ю. Н. Старілова. Воронеж, 1999..

* (957) Мартенс Ф. Ф. Сучасне міжнародне право цивілізованих народів. С. 265.

* (958) Там же. С. 266.

* (959) Мартенс Ф. Ф. Указ. соч. С. 266.

* (960) Див .: Тихомиров Ю. А. Публічне право. М., 1995. С. 195-198.

* (961) Див .: Барціц І. Н. Міжнародне право і правова система Росії // Журнал російського права. 2001. N 2. С. 62-63.

* (962) Іванов В. В. Загальні питання теорії договору. С. 88-89.

* (963) Див .: Даниленко Г. М. Застосування міжнародного права у внутрішній правовій системі Росії: практика Конституційного суду // Держава і право. 1995. N 11. С. 116; Барціц І. Н. Указ. соч. С. 63; Конституція Російської Федерації: науково-практичний коментар / За ред. Б. Н. Топорніна. М., 1997. С. 161.

* (964) Постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 31 жовтня 1995 "Про деякі питання застосування судами Конституції Російської Федерації при здійсненні правосуддя" // Бюлетень Верховного Суду РФ. 1996. N 2. С. 1.

* (965) С "законом в широкому сенсі" в теорії права і в юридичній практиці пов'язують поняття законності, правопорядку та ін. (Див .: Байтін М. Н. Сутність права (сучасне нормативне праворозуміння на межі двох століть). Саратов, 2001 . С. 241-320).

* (966) Конституція Російської Федерації. М., 2003. Ст. 125, п. 6.

* (967) Авдеенкова М. П., Дмитрієв Ю. А. Конституційне право Російської Федерації: Курс лекцій. Частина 1. Основи теорії конституційного права. М., 2002. С. 120.

* (968) Іноді до числа ознак норми відносять тривалість дії; проте деякі рішення по конкретних справах діють і реалізуються тривалий час (наказ про призначення на посаду, реєстрація шлюбу, рішення про призначення пенсії, вирок про позбавлення права керування транспортними засобами і т.п.), і, навпаки, норма права може діяти щодо нетривалий час (норми, що визначають порядок і умови прийому до вищих навчальних закладів в поточному році). Общеобязательность, яку також називають в числі ознак правової норми, їм властива, але вона також властива і актів застосування права (наприклад, що набрало законної сили вироками, рішенням, визначень і постанов суду).

* (969) Див .: Івін А. А. Логіка норм, М., 1973. С. 61.

* (970) Див .: Сов. держава і право. 1979. N 7, N 8; 1981. N 11; 1983. N 10; 1984. N 11; 1985. N 7; 1991. N 12; 1994. N 3; Норми радянського права. Проблеми теорії. Саратов, 1987 і ін.

* (971) Див .: Право і комунізм. М., 1965. С. 129.

* (972) Див .: Сов. держава і право. 1979. N 8. С. 67.

* (973) Див .: Івін А. А. Указ. соч. С. 14-15, 55-62.

* (974) Думка окремих авторів, що норми права складаються з двох частин або елементів ( "якщо - то"), засноване на змішуванні норм права і деяких статей нормативних актів (див. Нижче § 4). Воно не враховує системності права, нерозривному зв'язку правила поведінки з умовами його реалізації і способом охорони від порушення.

* (975) диспозитивноюнормою іноді називають ті, які визначають зміст правовідносини на випадок, якщо сторони не домовилися інакше. Насправді відміну діапозитивної норми від імперативній не в заповненні прогалин волевиявлення сторін, а в дозволі сторонам відступати в своїх договорах від цієї норми.

* (976) Див .: Сінха Сурія Пракаш. Юриспруденція. Філософія права. Короткий курс. М., 1996. С. 283.

* (977) Кельзен стверджував, що правова норма не володіє ні істинністю, ні хибністю: вона лише дійсна або недійсна: "Жоден юрист не може заперечувати суттєвої різниці між опублікованими в офіційному віснику законом і науковим коментарем до цього закону, між кримінальним кодексом і підручником з кримінального права. Ця різниця проявляється в наступному: сформульовані правознавством висловлювання про повинність, що описують право, нікого ні до чого не зобов'язують і не управомочівающіе, можуть бути істинними або помилковими, в той час як встановлені правової владою норми повинності, які зобов'язують або управомочівающіе правових суб'єктів, які не можуть бути ні істинними, ні хибними, але лише дійсними або недійсними; точно так само, як буттєві факти не можуть бути ні істинними, ні хибними: вони або є, або їх немає, і лише висловлювання про факти можуть бути істинними або помилковими "(Чисте вчення про право Ганса Кельзена. Збірник переказів. Вип. 1. М., 1987. С. 32, 102-103).

* (978) Див .: Норми радянського права. Проблеми теорії. Саратов, 1987. С. 159- 160 і ін.

* (979) Так, положення ст. 23 Кримінального кодексу РФ відноситься до всіх нормам особливої ??частини кримінального права, і її відсутність в Загальній частині Кодексу зажадало б включення в кожну статтю Особливої ??частини формулювання: "особа, яка вчинила даний злочин в стані сп'яніння, підлягає кримінальній відповідальності".

* (980) Це неминуче, наприклад, при виданні бланкетну норму; так, адміністративна відповідальність за порушення ветеринарно-санітарних правил визначена Кодексом РФ про адміністративні правопорушення, самі ж ці правила встановлюються місцевими органами влади та управління.

* (981) Деякі частини статей нормативних актів (особливо "відсильні") взагалі не утворюють правових приписів (наприклад, "ті ж дії, вчинені повторно, тягнуть ..." і т.д.).

* (982) Маркс К., Енгельс Ф. Соч. Вид. 2-е. Т. 13. С. 6-7.

* (983) Див .: Кн. Трубецькой Є. Лекції з енциклопедії права. М., 1917. С. 199-200; Хвостов В. М. Загальна теорія права. М., 1914. С. 134.

* (984) Див .: Хвостов В. М. Указ. соч. С. 132.

* (985) Див .: Керімов Д. А. Культура і техніка правотворчості. М., 1991. С. 23.

* (986) Див .: Гарднер Д. Великобританія. Центральне і місцеве управління. М., 1982. С. 96; The History of Local Government in England. L., 1982. P. 38.

* (987) Конституція Російської Федерації. Ст. 3, п. 3.

* (988) Загальна теорія права. С. 215-216.

* (989) Див .: Спасів Б. Закон і його тлумачення. М., 1986. С. 84.

* (990) Див .: Конституції буржуазних держав. С. 247.

* (991) Див .: Китайська Народна Республіка. Конституція і законодавчі акти. М., 1984. С. 20-23.

* (992) Іспанія. Конституція і законодавчі акти. С. 105.

* (993) Трубецкой Е. Н. Енциклопедія права. Київ, 1906. С. 94.

* (994) Там же. С. 94.

* (995) Комаров С. А. Загальна теорія держави і права. Саранськ, 1994. С. 162.

* (996) Коркунов Н. М. Лекції з загальної теорії права. С. 302-303.

* (997) Конституція Російської Федерації. Ст. 104, ч. 1.

* (998) Італія. Конституція і законодавчі акти. С. 41.

* (999) Італія. Конституція і законодавчі акти. с. 128.

* (1000) Конституція Російської Федерації. Ст. 106.

* (Тисяча один) Трубецкой Е. Н. Указ. соч. С. 90.

* (1002) Італія. Конституція і законодавчі акти. С. 131.

* (1003) Конституція Російської Федерації. Ст. 108, п. 2.

* (1004) Конституції буржуазних держав. С. 23.

* (1005) Конституція Російської Федерації. Ст. 107, п. 1, 3.

* (1006) Проблема доказів особливо гостра при розслідуванні і вирішенні кримінальних справ. Кримінально-процесуальний закон визначає їх види (ст. 68-88 КПК України). В розділі Конституції РФ про права і свободи людини і громадянина закріплено принципово важливе положення: "При здійсненні правосуддя не допускається використання доказів, отриманих з порушенням федерального закону" (ч. 2 ст. 50 Конституції РФ).

* (1007) Цим визначається можливість використання обчислювальної техніки при вирішенні пенсійних справ, призначення і перерахунку пенсій, що дає можливість значно скоротити управлінський апарат органів соціального забезпечення.

* (1008) Наприклад: "При наявності достатніх доказів, що дають підставу для пред'явлення звинувачення в скоєнні злочину, слідчий виносить мотивовану постанову про притягнення особи в якості обвинуваченого" (ст. 143 КПК України).

* (1009) Це не стосується випадків, коли заява про рішення справи направлено не в ту установу, яка управомочен такі справи вирішувати (недотримання компетенції). Таку заяву або повертається заявнику з роз'ясненням, куди слід звернутися, або пересилається компетентному органу.

* (1010) Поняття і проблеми дослідження правомірної поведінки розглянуті в розділі "Реалізація права". Вжиті деякими авторами спроби класифікувати види правомірної поведінки відповідно до його мотивами і спонуканнями не привели до приросту наукових знань, оскільки внутрішній духовний світ людини не є об'єктом права: "Крім своїх дій я зовсім не існую для закону, - справедливо зауважував Маркс слідом за Гегелем , - абсолютно не є його об'єктом "(Маркс К., Енгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 14).

* (1011) "Відповідальністю без провини" в цивільному праві називають обов'язок організацій і громадян, діяльність яких пов'язана з підвищеною небезпекою для оточуючих (транспортні організації, промислові підприємства, будови, власники автомобілів тощо), відшкодувати шкоду, заподіяну джерелами підвищеної небезпеки (якщо шкода не виникла внаслідок непереборної сили або умислу потерпілого). Ці правила, що визначають цивільно-правову відповідальність за шкоду, заподіяну як правонарушающего, так і правомірними діями, встановлені з метою захисту прав та інтересів осіб, які постраждали від транспортної, промислової та іншої діяльності, небезпечної для оточуючих; крім того, ці правила стимулюють розвиток техніки безпеки при експлуатації таких підприємств.

* (1012) Юридичну відповідальність за правопорушення деякі автори визначають як "обов'язок відповідати". Таке визначення радикально суперечить основним принципам і нормам чинного законодавства про відповідальність.

РИМСЬКЕ ПРАВО

ПІДРУЧНИК

Видання друге, виправлене і доповнене

Рекомендовано Міністерством освіти Російської Федерації як підручник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю і напрямками «Юриспруденція»

МОСКВА

ББК 67.3

Про 91

рецензенти:

академік РАПН, заслужений діяч науки РФ,

доктор юридичних наук, професор В. М. Куріцин

доктор юридичних наук, професор В. А. Савельєв

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Римське ПРАВО 1 сторінка | Римське ПРАВО 2 сторінка | I.1. Римське право у сучасній правовій культурі | I.2.1) Поняття права. | I.2.2) Класифікація юридичних норм. | I.2.3) Система римського права. | I.3.1) Розвиток римського права в епоху Стародавнього Риму. | I.3.2) Історичне сприйняття римського права. | I.4. Джерела римського права | I.4.1) Звичайне право. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати