Головна

Римське ПРАВО 3 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

* (494) Див .: Коллонтай В. Про неоліберальної моделі глобалізації // Світова економіка і міжнародні відносини. 1999. N 10. С. 3-5.

* (495) Глобалізація світового господарства і національні інтереси Росії / Под ред. В.П. Колесова. М., 2002. С. 97.

* (496) Фроянов І. Занурення в безодню. М., 2001. С. 8.

* (497) Див .: Рязанов В.Т. Постіндустріальна трансформація, її соціально-економічні моделі і доля економіки Росії в XXI столітті // Філософія господарства. 2001. N 2 (14). С. 44-72.

* (498) Дубянський Г.Ю. Указ. соч. с. 132.

* (499) Там же.

* (500) Мальковская І.А. Проблеми розмивання державності в умовах глобалізації // Філософія господарства. 2000. N 5 (11). С. 232.

* (501) Дубянський Г.Ю. Указ. соч. С. 133.

* (502) Савченко Г.І. Державне втручання в економіку в країнах Центральної та Східної Європи // Глобалізація світового господарства і еволюція економічної ролі держави. С. 60.

* (503) Глобалізація світового господарства і національні інтереси Росії. С. 27.

* (504) Коллонтай В. Про неоліберальної моделі глобалізації. С. 4.

* (505) Барателі Б.В. Вплив глобалізації на країни, що розвиваються дивні // Глобалізація світового господарства і еволюція економічної ролі держави. С. 70.

* (506) Там же. С. 71.

* (507) Див .: Ляменков А.К. Сталий розвиток планетарного співтовариства: теоретичні положення і практична реалізація в умовах глобалізації світового господарства // Глобалізація світового господарства і еволюція економічної ролі держави. С. 37.

* (508) Denitch B. Democracy and the New World Order: Dilemmas and Conflicts // Social Justice. 1996. Vol. 23. N 1-2. P. 21.

* (509) Див .: Бузгалин А.В., Колганов А.І. Перспективи зняття протиріч глобалізації та розвитку "світового соціального господарства" // Філософія господарства. 2002. N 2 (20). С. 15.

* (510) Глобалізація світового господарства і національні інтереси Росії. С. 360.

* (511) Там же.

* (512) Цит. по роботі: Митрополит Іоанн. Подолання смути. Слово до російського народу. СПб., 1995. С. 72-73.

* (513) Фроянов І. Занурення в безодню. С. 13.

* (514) Див .: Осипов Ю.М. Росія в XXI століття // Філософія господарства. 2002. N 2. (20). С. 31-52.

* (515) Дубянський Г.Ю. Указ. соч. 125.

* (516) По "шкалі" глобального розвитку СРСР наприкінці 80-х років був на 26-му місці серед 130 країн, Росія в середині 90-х була на 67-му місці серед 175 країн, а в 1999 р - на 72-м місці (див .: Глобалізація світового господарства і еволюція економічної ролі держави. С. 136).

* (517) Стратегія для Росії. 2000. Сент.-жовтні. С. 59.

* (518) Кулаков М.В. Глобалізація господарської діяльності, її рушійні сили та наслідки // Глобалізація світового господарства і еволюція економічної ролі держави. С. 9-15.

* (519) Детальніше про це див .: Циганков П.А. Глобальні політичні зміни і мову теорії // Глобальні і політичні зміни в світі / Відп. ред. Мельвіль. М., 1997. С. 34-38.

* (520) Осьмовой М.Н. Указ. соч. С. 5.

* (521) Див .: Барателі Б.В. Вплив глобалізації на країни, що розвиваються. С. 70-78.

* (522) Дубянський Г.Ю. Указ. соч. С. 136.

* (523) Глазьєв С. Ми і новий світовий порядок // Независимая газета .. 1997. 9 Жовтня.

* (524) Див .: Коловагін П.М., Рибаков Ф.Ф. Економічне реформування Росії в ХХ столітті (політико-економічне дослідження). СПб., 1996; Краус Т. Про єльцинізму // Ельцінщіна. Будапешт, 1993; Гайдар Е. Держава і еволюція, як відокремити власність від влади та підвищити добробут росіян. СПб., 1997; та ін.

* (525) Османова М.Н. Указ. соч. С. 5.

* (526) Глазьєв С. Указ. соч.

* (527) Думка, висловлена ??в юридичній літературі з приводу того, що, навпаки, держава не може існувати без функцій, представляється неточним (див .: Меркулов М.М. Проблеми екологічної функції сучасної російської держави: теоретико-правовий аспект: Автореферат на здобуття уч. степ. канд. юр. наук. Ставрополь, 2002. С. 9). Справа в тому, що у держави, в силу тих чи інших причин, може взагалі не виникати та чи інша функція, але воно, тим не менш, не перестає існувати.

* (528) Економічна стратегія. 2000. Сент.-жовтні. С. 55.

* (529) Див .: Глобалізація світового господарства і національні інтереси Росії / Под ред. В.П. Колесова. М., 2002. С. 26-34.

* (530) Див .: Кочубей З.К. Роль держави в області демографічної політики (на прикладі Російської Федерації): Автореф. на соіск. уч. степ. канд. юр. наук. М., 2000. С. 7.

* (531) Див .: Сінних Л.Н. Управління в галузі соціального захисту населення: Автореф. дис. на соіск. вчений. степ. канд. юрид. наук. Воронеж, 2002. С. 12-17.

* (532) Глобалізація світового господарства і національні інтереси Росії. С. 91.

* (533) Див .: Ву Санг Чанг. Економічна функція держави в умовах переходу до ринкових відносин: Автореф. на соіск. уч. степ. канд. юр. наук. М., 2000. С. 18-21; Дубянський Г.Ю. Указ. соч. С. 130-134.

* (534) Єршов М.М. Правові межі втручання Російської держави в сферу економіки: Автореф. на соіск. уч. степ. канд. юр. наук. Нижній Новгород, 1999. С. 23.

* (535) Глобалізація світового господарства і національні інтереси Росії. С. 94.

* (536) Там же. С. 97.

* (537) Див .: Ву Санг Чанг. Економічна функція держави в умовах переходу до ринкових відносин: Автореф. на соіск. уч. степ. канд. юр. наук. М., 2000. С. 18-21; Дубянський Г.Ю. Указ. соч. С. 130-134.

* (538) Детальніше про це див .: Глазьєв С. Для Росії неприйнятна положення периферійної країни // Русский підприємець. 2002. січ. С. 34; Глобалізація світового господарства і національні інтереси Росії. С. 88-97.

* (539) Див .: Кузьмін Е.Л. Світове держава: ілюзії і реальність. М .., 1969; Денисов А.І. Імперіалістична ідея "всесвітнього уряду" і "європейської федерації" і її реакційна роль // Вісник МГУ. 1949. N 7. З .. 97-100; Clark Y. and Sohn L. World Peace through World Law. N.Y., 1966; та ін.

* (540) Тункин Г.І. Теорія міжнародного права / За заг. ред. Л.Н. Шестакова. М., 2000. С. 325.

* (541) Явіч Л.С. Про філософію права на XXI століття // Правознавство. 2000. N 4. С. 11.

* (542) Там же. С. 11-12.

* (543) Тункин Г.І. Указ. соч. С. 326.

* (544) З цього приводу див. Докладну, що вийшла третім виданням ще в середині 60-х років роботу: Clak G. and Sohn L. World Peace through World Law N.Y., 1966.

* (545) Webster's. New Universal Unabridged Dictionary. N.Y., 1993. P. 413.

* (546) Філософський Енциклопедичний словник. М., 1993. С. 280.

* (547) Див .: Das Weltburgertum in der Antike // Die Antike. 1926. Bd. 2. Heft 3. S. 174-182.

* (548) Маркс К. і Енгельс Ф. Соч. Т. 4. С. 427.

* (549) Радянський Енциклопедичний словник. М., 1980. С. 645.

* (550) Так звана "справа лікарів", пише в зв'язку з цим А. Леві, "було вершиною почалася приблизно в 1949 році найстрашнішої антисемітської кампанії, що проходила під маркою боротьби з космополітизмом" (Леві А. Дороги долі. Як я залишився живий . М., 2000. С. 143).

* (551) Цвайгерт К., Кетц Х. Введення в порівняльне правознавство в сфері приватного права. Том I. Основи. М., 1998. С. 11.

* (552) Ленін В.І. Повна. зібр. соч. Т. 41. С. 77.

* (553) Там же. Т. 27. С. 256.

* (554) Там же. Т. 26. С. 3544.

* (555) Див. Тункин Г.І. Теорія міжнародного права. С. 325-328.

* (556) Там же. С. 325.

* (557) Hutchins R. Constitutional Foundations for World Order // Legal and Political; Problems of World Order // Legal and Political Problems of World Order. N.Y., 1962. P. 64-72.

* (558) Тункин Г.І. Указ. соч. С. 325.

* (559) Див. Там же. С. 329.

* (560) Toffler A., ??Toffler H. War and Anti-War Survival at the Down of the 21-st Century. N.Y., 1994. P. 27-32; Nye J. and Donahue J. (eds.). Governance in a globalizing World. N.Y., 2000; Higgott R. (ed). Non-state Actors and Authority in the Global System. N.Y., 2000; Williams O. (ed). Global Codes of Conduct: An Idea Whose Time has come. L., 2000; etc.

* (561) Детальніше про це див .: Luhmann N. Die Weltgeseltschaft // Archive fur Rechts - und sozialphilosophie. Heftl. 1971. S. 3-11.

* (562) Див .: Кочетов Є.Г. Глобалістика: світова трансформація і стратегія Росії (світ як пролог нового ренесансу і переддень Нового людини) // Філософія господарства. 2002. N 1 (19). С. 132-133.

* (563) Явіч Л.С. Указ. соч. С. 12.

* (564) Явіч Л.С. Указ. соч. С. 13, 14, 15.

* (565) Там же. С. 12.

* (566) Tavis L. Corporate Governance and the Global Social Void // Vanderbilt Journal of Transnational Law. 2002. Vol. 35. N 2. P. 495-497.

* (567) Явіч Л.С. Указ. соч. С. 10.

* (568) Осипов Ю.М. Глобальна економіка: не міф, а реальність, хоча і трансцендентна // Філософія господарства. 2002. N 2 (20). С. 11.

* (569) Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані. До вічного миру / Встав. ст. С.Ф. Ударцева. Алмати, 1999. С. 48-49.

* (570) Яновський Р. Глобальні зміни та соціальна безпека. М., 1999. С. 25-26.

* (571) Зюганов Г.А. Географія перемоги. Основи російської геополітики. М., 1997. С. 225.

* (572) Див. Про це: Барателлі Б.В. Вплив глобалізації на країни, що розвиваються // Глобалізація світового господарства і еволюція економічної ролі держави / Під ред. М.В. Кулакова і М.Н. Осьмовой. М., 2001. С. 70-80.

* (573) Stopford J., Strange S. Rival States, Rival Firms. Competition for World Market Shares. Cambridge, 1995. P. 4-12.

* (574) Влада. 2002. N 31 (484). С. 8-9.

* (575) Там же. N 25 (478). С. 7.

* (576) Явіч Л.С. Указ. соч. С. 15.

* (577) Кіссінджер Г. Дипломатія. М., 1997. С. 733.

* (578) Цит. по: Влада. 2002. N 31 (484). С. 8.

* (579) Влада. 2002. N 31 (484). С. 8.

* (580) Fort T., Schipani C. The Role of Corporation in the Fostering Sustainable Peace // Vanderbilt Jornal of Transnаtional Law. 2002. Vol. 35. N 2. P. 392.

* (581) Tavis Lee. Corporate Governance and the Global Social. P. 501-513.

* (582) Осьмовой М.Н. Держава в епоху глобалізації // Глобалізація світового господарства і еволюція економічної ролі держави. С. 5-6.

* (583) Тункин Г.І. Указ. соч. С. 335.

* (584) Серед дослідників терміни "неолібералізм" і "консерватизм" не одержали загального визнання. Для позначення першого напряму в літературі використовують також поняття "соціальний лібералізм" (на противагу старому, индивидуалистическому лібералізму), "демократичний лібералізм" (на противагу аристократичного), "ліберал-реформізм" і ін. Другий напрямок позначають термінами "новий консерватизм", " неокласичний лібералізм "," ліберал-консерватизм ".

* (585) Див .: Pound R. Social Control through Law. New Haven, 1942; Idem. Jurisprudence. Vol. 1-5. St. Paul (Minn.), 1959.

* (586) Pound R. Law in Books and Law in Action // American Law Review. 1910. T. 44. N 1. P. 35-36.

* (587) Pound R. Law and Morals. 2nd ed. Chapel Hill-L., 1926. P. 25.

* (588) Pound R. Social Control through Law. P. 41.

* (589) Pound R. Law and Morals. P. VIII.

* (590) Детальніше див .: Саммерс Р. Пануюча правова теорія в США // Рад. держава і право. 1989. N 7.

* (591) Pound R. Interpretation of Legal History. Cambridge (Mass.), 1946. P. 152.

* (592) Dworkin R. Taking Rights Seriously. Cambridge (Mass.), 1977. P. 4.

* (593) Петражицкий Л.І. Вступ до вивчення права і моральності. Емоційна психологія. СПб., 1905. С. 2.

* (594) Петражицкий Л.І. Нариси філософії права. Вип. I. СПб., 1900. С. 15.

* (595) Петражицкий Л.І. Теорія права і держави в зв'язку з теорією моральності. СПб., 2000. С. 383.

* (596) Там же. С. 491.

* (597) Петражицкий Л.І. До питання про соціальне ідеалі і відродження природного права // Юридичний вісник. 1913. N 2. С. 48.

* (598) Російський переклад: Чисте вчення про право Ганса Кельзена: Зб. перекладів. Вип. 1-2. М., 1987, 1988.

* (599) Kelsen H. Theorie du droit international public // Academie de Droit International de la Haye. Recueil des Cours. T. 84 (III). Leyde, 1955. P. 7.

* (600) Чисте вчення про право Ганса Кельзена. Вип. 2. С. 79.

* (601) Там же. С. 88.

* (602) Там же. Вип. 1. С. 100.

* (603) Kelsen H. Essays in Legal and Moral Philosophy. Dordrecht-Boston, 1973. P. 101.

* (604) Енцикліка - послання Папи Римського християнам. Відповідно до встановленої традицією енцикліки називають за першими словами латинського тексту, заголовок зазвичай не переводять. "Рерум новарум" починається словами "Нових речей (торкаюся я ...)".

* (605) На російській мові див .: Маритен Ж. Філософ в світі. М., 1994; Він же. Людина і держава. М., 2000..

* (606) Maritain J. Les droits de l'homme et la loi naturelle // Oeuvres (1940-1963). S. l. 1978. P. 167.

* (607) Маритен Ж. Філософія прав людини // Європейський альманах. Історія. Традиція. Культура / Відп. ред. О.А. Чубар'ян. М., 1992. С. 32.

* (608) Maritain J. Religion et culture. P., 1991. P. 141 - 142.

* (609) Aron R. Pensees sociologiques et droits de l'homme // Les Droits de l, homme / Textes reunis par Ch. Biet. 1989. P. 825.

* (610) Маркс К., Енгельс Ф. Соч. Т. 4. С. 443.

* (611) Ленін В.І. Повна. зібр. соч. Т. 32. С. 340.

* (612) Див .: Мальцев Г.В. Розуміння права. Підходи і проблеми. М., 1999..

* (613) Див .: Теорія держави і права. М., 1970. С. 103.

* (614) Див .: Явіч Л.С. Загальна теорія права. Л., 1976. С. 111.

* (615) Див .: Хропанюк В.Н. Теорія держави і права. С. 142.

* (616) Див .: Іоффе О.С., Шаргородський М.Д. Питання теорії права. М., 1961. С .. 761-762.

* (617) Див .: Фрідмен Л. Введення в американське право. М., 1992. С .. 22; Webster, s New Universal Unabridged Dictionary. N.Y., 1983. P. 1 028.

* (618) Іоффе О.С., Шаргородський М.Д. Указ. соч. С. 59.

* (619) Петражицкий Л. Теорія держави і права в зв'язку з теорією моральності. С. 252.

* (620) Маркс К., Енгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 285.

* (621) Kelsen H. General Theory of Law and State. P. 110-113, 182.

* (622) Шершеневич Г.Ф. Загальна теорія права. Вип. 1. М., 1910. С. 300.

* (623) Сабо І. Основні теорії права. М., 1974. С. 169.

* (624) Там же.

* (625) Там же.

* (626) Петражицкий Л. Теорія держави і права в зв'язку з теорією моральності. С. 209.

* (627) Дюги Л. Конституційне право. С. 3.

* (628) Еллинек Г. Указ. соч. С. 248-285.

* (629) Гумплович Л. Загальне вчення про державу. С. 445, 448.

* (630) Гумплович Л. Указ. соч. С. 446-447.

* (631) Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 310.

* (632) Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 310.

* (633) Kelsen H. General Theory of Law and State. P. 35.

* (634) Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 313; Штаммлер Р. Господарство право з точки зору матеріалістичного розуміння історії. Т. II. СПб., 1905. С. 155-160.

* (635) Ориу М. Основи публічного права. С. 46.

* (636) Іоффе О.С., Шаргородський М.Д. Указ. соч. С. 60.

* (637) Петражицкий Л. Указ. соч. С. 260.

* (638) Там же. С. 260.

* (639) Там же. С. 269.

* (640) Див .: Лейст О.Е. Сутність права. Проблеми теорії та філософії права. , 2002.

* (641) Див .: Четвернин В.А. Демократичне конституційне держава: введення в теорію. М., 1993. С. 13.

* (642) Див .: Нерсесянц В.С. Право і закон. М., 1983. С. 342.

* (643) Див .: Ємельянов С.А. Право: визначення поняття. М., 1992. С. 3-4.

* (644) Дюги Л. Суспільство, особистість і держава. СПб., 1901. С. 22.

* (645) Там же.

* (646) Ємельянов С.А. Указ. соч. С. 6.

* (647) Четвернин В.А. Указ. соч. С. 24.

* (648) Див .: Васильєв А.М. Правові категорії. М., 1976. С. 216-225.

* (649) Див .: Явіч Л.С. Загальна теорія права. Л., 1976. С. 153.

* (650) Див .: Хропанюк В.Н. Теорія держави і права. С. 162-166; Явіч Л.С. Указ. соч. С. 153-154.

* (651) Ориу М. Указ. соч. С. 369.

* (652) Там же.

* (653) Земельне право Росії / Відп. ред. В.В. Петров. М., 1995. С. 7-11.

* (654) Див .: Арбітражний процес / Відп. ред. М.К. Треушніков. М., 1994. С. 27-40.

* (655) Bogdan M. Comparative Law. Kluwer, 1994. P. 82.

* (656) Сінюков В.Н. Російська правова система. Введення в загальну теорію. Саратов, 1994. С. 166.

* (657) Cruz P. A Modern Approach to Comparative Law. Boston, 1993. P. 28.

* (658) Schnitzer A. Vergleichende Rechtslehre. 1966. Vol. I. P. 132-145.

* (659) Zando R. Jaristen. Bonn, 1965. S. 48-50.

* (660) Merryman A. The Civil Law Tradition. N.Y., 1977. P. 18.

* (661) Радянський Енциклопедичний словник. М., 1980. С. +1356.

* (662) Bogdan M. Comparative Law. Kluwer, 1994. P. 83.

* (663) Ibid. P. 70.

* (664) Ibid. P. 71.

* (665) Ibid. P. 70-76.

* (666) Cruz P. A Modern Approach to Comparative Law. Boston, 1993. P. 342.

* (667) Давид Р. Основні правові системи сучасності. С. 37.

* (668) Там же. С. 38.

* (669) Merryman J., Dark D. Comparative Law; Western European and Latin American Systems. N.Y., 1978. P. 26.

* (670) Libesny H. Foreign Legal Systems: A Comparative Analysis. Wasch., 1981.

* (671) Ibid. P. 2.

* (672) Sauser-Hall N. Function et methode du droit compare. Paris, 1913. P. 101-115.

* (673) Cruz P. A Modern Approach to Comparative Law. Boston, 1993. P. 28-34.

* (674) Ibid. P. 30.

* (675) Давид Р. Основні правові системи сучасності. С. 252-253.

* (676) Там же. С. 253.

* (677) Cruz P. A Modern Approach to Comparative Law. Boston, 1993. P. 30-31.

* (678) Grossfeld B. The Strength and Weakness of Comparative Law. Oxford, 1990. P. 41.

* (679) Kohler N. Das Recht als Kulturerscheinung. Wurtzburg, 1885. S. 5.

* (680) Black D. The Behavior of Law. N.Y., 1976. P. 63.

* (681) Cohen-Tanugi. Legal Cultures Compared: The American and the French and the German; Gessner V., Hofland A., Varga C. Europen Legal Cultures. Sydney, 1996. P. 269.

* (682) Liebesny H. Foreign Legal Systems: A Comparative Analysis. P. 2-3.

* (683) Merryman J., Clark D. Comparative Law: Western European and Latin American Systems. P. 9.

* (684) Сінюков В.Н. Російська правова система. Введення в загальну теорію. Саратов, 1994. С. 171-177.

* (685) Bogdan M. Comparative Law. Kluwer, 1994. P. 90.

* (686) Merryman J., Clark D. Comparative Law: Western European and Latin American Systems. P. 6.

* (687) Bell J. English Law and French Law - not so Different? - Carrent Legal Problems. Vol. 48. Part 2. P. 63-89.

* (688) Cruz P- A Modern Approach to Comparative Law. P. 335-336.

* (689) Wiegang W. The Reception of American Law in Europe // American Journal of Comparative Law. 1991. N 2. P. 229-248.

* (690) Cruz P. Comparative Law in a Changing World. L., 1995. P. 200.

* (691) Давид Р. Основні правові системи сучасності. С. 253-275.

* (692) Давид Р. Указ. соч. С. 253-275.

* (693) Решетніков Ф.М. Правові системи країн світу: Довідник. М .., 1993. С. 28.

* (694) Фрідмен Л. Введення в американське право. М., 1992. С. 36.

* (695) Там же. С. 36-37.

* (696) Решетніков Ф.М. Указ. соч. С. 168-171.

* (697) Історія держави і права зарубіжних країн. Кн. 2. М., 1994. С. 51-52.

* (698) Фрідмен Л. Введення в американське право. М., 1992. С. 36.

* (699) Давид Р. Указ. соч. С. 51-60.

* (700) Давид Р. Указ. соч. С. 53-57.

* (701) Там же. С. 56.

* (702) Давид Р. Указ. соч. С. 57-58.

* (703) Давид Р. Указ. соч. С. 59-60.

* (704) Льоренте Хуан-Антоніо. Критична історія іспанської інквізиції. Т. 1. М., 1936. С. V-XV.

* (705) Давид Р. Указ. соч. С. 83-84.

* (706) Решетніков Ф.М. Указ. соч. С. 48-49.

* (707) Хессе К. Основи конституційного права ФРН. М., 1981. С. 19-20.

* (708) Решетніков Ф.М. Указ. соч. С. 200-203.

* (709) Давид Р. Указ. соч. С. 83-84.

* (710) Хрестоматія з ісламу. М., 1994. С. 9.

* (711) Коран. М., 1991. С. 164, 287, 357, 358.

* (712) Там же. С. 14.

* (713) Коран. С. 132.

* (714) Там же. С. 319.

* (715) Там же. С. 317.

* (716) Там же. С. 116.

* (717) Там же.

* (718) Там же. С. 211.

* (719) Коран. С. 371.

* (720) Там же. С. 386-387.

* (721) Там же. С. 118.

* (722) Там же. С. 379.

* (723) Там же. С. 388.

* (724) Загальна теорія права / Відп. ред. А.С. Пиголкин. М., 1994. С. 379.

* (725) Коран. С. 371.

* (726) Давид Р. Указ. соч. С. 393.

* (727) Мухоммад Ал-Хушань. Книга про суддів. М., 1992. С. 14.

* (728) Там же. С. 14-15.

* (729) Давид Р. Указ. соч. С. 393.

* (730) Schacht V. Y. An introduction to Islamic law. N.Y., 1964. P. 145.

* (731) Давид Р. Указ. соч. С. 403.

* (732) Мухоммад Ал-Хушань. Книга про суддів. С. 14.

* (733) Шершеневич Г.Ф. Загальна теорія права. С. 368.

* (734) Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 369.

* (735) Фрідмен Л. Введення в американське право. С. 208.

* (736) Див .: Webster, s New Universal Unabridged Dictionary. N.Y., 1993. P. 720.

* (737) Див .: Голунскій С. А., Строгович М. С. Теорія держави і права .. М., 1940. С. 173.

* (738) Див .: Теорія держави і права / Відп. ред. А. І. Денисов. М., 1972. С. 108-109.

* (739) Див .: Давид Рене. Основні правові системи сучасності. М .., 1967. С. 388.

* (740) Див .: Rutherford L., Todd I., Woodly m. Introduction to Law. L., 1982. P. 3.

* (741) Див.: Gifford D., Gifford K. Our Legal System. Sydney, 1983. P. 5, 8.

* (742) Див .: The Japanise Legal System / Ed. by H. Tanaka. Tokio, 1984. P. 55-60.

* (743) Давид Рене. Указ. соч. С. 121-122.

* (744) Gifford D., Gifford K. Op. cit. P. 8.

* (745) Давид Рене. Указ. соч. С. 306.

* (746) Див .: Wade E., Phillips G. Constitutional Law. L., 1988

* (747) Див .: Загальна теорія права / Відп. ред. А.С. Пиголкин. М., 1994. С. 174.

* (748) Див .: Maxwell R. The Interpretation of Status. L., 1980. P. 1.

* (749) Див .: Гарднер Д. Великобританія. Центральне і місцеве управління. М., 1984. С. 93-94.

* (750) Шершеневич Г.Ф. Загальна теорія права. С. 381.

* (751) Див .: Алексєєв С.С. Загальна теорія права. Т. 2. М., 1982. С. 219.

* (752) Див .: Хропанюк В.Н. Теорія держави і права. С. 182.

* (753) Див .: Загальна теорія права / Відп. ред. А.С. Пиголкин. М., 1994. С. 181.

* (754) Див .: Фрідмен Л. Введення в американське право. С. 85.

* (755) Швеція. Конституція і законодавчі акти. М., 1983. С. 42.

* (756) Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 381.

* (757) Давид Рене. Указ. соч. С. 320.

* (758) Дайсі К. Основи державного права Англії. СПб., 1891. С. 137-138.

* (759) Ориу М. Основи публічного права. С. 228.

* (760) Там же.

* (761) Шершеневич Г.Ф. Загальна теорія права. С. 382.

* (762) Шершеневич Г.Ф. Загальна теорія права. С. 397.

* (763) Див .: Італія. Конституція і законодавчі акти. М., 1998. С. 62.

* (764) Див .: Відомості Верховної Ради України. 1994. N 5. У розділі ст. 395, 397.

* (765) Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 400.

* (766) В тих випадках, коли має місце значний розрив у часі між прийняттям нормативного акту і початком його дії, часто говорять не про "вступ його в силу", а про "запровадження даного акту в дію".

* (767) Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 398.

* (768) Італія. Конституція і законодавчі акти. С. 63.

* (769) Конституція Російської Федерації. М., 1993. С. 56.

* (770) Італія. Конституція і законодавчі акти. С. 63.

* (771) Іспанія. Конституція і законодавчі акти. М., 1982. С. 63.

* (772) Див .: Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації. 1993. N 29. У розділі ст. 1112.

* (773) Конституція Російської Федерації. Ст. 62, п. 2.

* (774) Шершеневич Г.Ф. Загальна теорія права. С. 440.

* (775) Salmond N. Jurisprudence. L., 1982. P. 199.

* (776) Див .: Крос Р. Прецедент в англійському праві. М., 1985. С. 162.

* (777) Ориу М. Указ. соч. С. 138.

* (778) Новицький І.Б. Римське право. М., 1993. С. 16.

* (779) Див .: Webster, s New Universal Unabridged Dictionary. N.Y., 1993. P. 1416.

* (780) Крос Р. Прецедент в англійському праві. С. 29.

* (781) Там же. С. 166.

* (782) Kelsen H. General Theory of Law and State. P. 149.

* (783) Більш детально про договори як джерела права см. Наступну XXIV главу.

* (784) Див .: Palmer N. The Path to Private. The History of Third Party Beneficiary Contracts in English Law. L., 1992; Markesinis A. (ed.). The Gradual Convergence, Foreign ideas, Foreign influences and English Law on the Eve of the 21st. Century. N.Y., 1994; Коробова М. А. Розширення сфери дії норм загального багатостороннього договору. М., 1983; Талалаев А.Н. Право міжнародних договорів. Загальні питання. М., 1985; Іванов В.В. Загальні питання теорії договору. М., 2001; та ін.

* (785) Див .: Тихомиров Ю.А. Публічне право. М., 1995. с. 180-198.

* (786) Іванов В.В. Загальні питання теорії договору. М., 2000. с. 8-9.

* (787) Іванов В.В. Указ. соч. с. 9-10.

* (788) Там же. С. 9

* (789) Пугинский Б.І. Цивільно-правовий договір // Вісник МГУ. Серія 11. Право. 2002. N 2. С. 57.

* (790) Мясин А.А. Нормативний договір як джерело права: Автореф. на соіск. уч. стін. канд. юр. наук. Саратов, 2003. С. 6.

* (791) Нечитайло М.А. Нормативний договір як джерело права: Автореф. на соіск. уч. степ. канд. юр. наук. М., 2002. С. 1.

* (792) Ярмухаметов. Договір як джерело публічного права: Автореф. на соіск. уч. степ. канд. юр. наук. Уфа, 2002. С. 3.

* (793) Див .: Александров Н.Г. До питання про роль договору в правовому регулюванні суспільних відносин // Вчені записки ВИЮН. 1946. Вип. VI; Мозолин В.П., Фарнсворт Е.А. Договірне право США і СРСР. М., 1988, і ін.

* (794) Римське приватне право / Под ред. І.Б. Новицького і І.С. Перетерского. М., 1999. С. 295.

* (795) Див .: Новицький І.Б. Римське право. М., 1994; Хутиз М.З. Римське приватне право. Краснодар, 1993; Скрипилев Е.А. Основи римського права. М., 2001; Чезаре С. Курс римського приватного права. М., 2002; та ін.

* (796) Римське приватне право. С. 295, 339.

* (797) Там же. С. 295, 296, 299.

* (798) Див .: Руссо Жан Жак. Трактати про суспільний договір, або принципи політичного права. М., 1969. С. 151-256.

* (799) Тихомиров Ю.А. Публічне право. М., 1995. с. 181

* (800) Див .: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право: загальні положення. М., 1997; Мозолин В.П., Фарнсворт Е.А. Указ. соч.

* (801) Main J. The Ancient Law. N.Y., 1864. P. 165.

* (802) Шершеневич Г.Ф. Підручник російського громадянського права. М., 1995. (За виданням 1907 г.). С. 308.

* (803) Див .: Лексин І.В. Договірне регулювання федеративних відносин в Росії. Конституційно-правові аспекти. М., 1998; Дьомін А.В. Загальні питання адміністративного договору. М., 1998; та ін.

* (804) Пугинский Б.І. Громадянсько-правовий договір. С. 57.

* (805) Загальна теорія, або концепція, договору, так само, як і будь-яка інша теорія складається з безлічі складових її структурних, функціональних та інших системоутворюючих елементів, з яких складається єдине, відносно самостійне по відношенню до інших однопорядкові теоріям, цілісне понятійне освіту (див. у зв'язку з цим роботу Козіліна А.І. Концепція нормативного правового акта // Вісник Гуманітарного університету. Серія Право. 2002. N 1 (3). С. 87-106).

* (806) Шершеневич Г.Ф. Підручник російського громадянського права. С. 304.

* (807) Цивільне право. Частина 1. Вид. 2-е / Под ред. А.П. Сергєєва і Ю.К. Толстого. М., 1997. С. 472.

* (808) Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина перша. М .., 2003. Ст. 420.

* (809) Там же. Ст. 426.

* (810) Іванов В.В. Загальні питання теорії договору. С. 34.

* (811) Тихомиров Ю.А. Публічне право. С. 182.

* (812) Корецький А.Д. Договір в механізмі правового регулювання: Автореф. дис. на соіск. уч. степ. канд. юр. наук. Ростов-на-Дону, 1999. С. 16.

* (813) Іванов В.В. Указ. соч. С.33

* (814) Тихомиров Ю.А. Указ. соч. С. 182.

* (815) The Penguin English Dictionary. L., 1991. p. 14; Webster's New Universal Unabridged Dictionary. N.Y., 1993. P. 38; Dictionary of Sociology and Related Sciences. Totowa, New Jersey, 1998. P. 7.

* (816) Зрозуміло, мова при цьому йде про "угоду" як про вільний, добровільний волевиявленні, а не про умовне, що встановилася в міжнародно-правової і, почасти, в національній практиці назві відповідних документів ( "міжнародний договір", "міжурядову угоду " і т.п.).

* (817) Див., Напр .: Сафіуллін Д.І. Теорія і практика правового регулювання господарських зв'язків в СРСР. Свердловськ, 1990. С. 123-124; Цивільне право. Частина 1. Вид. 2-е / Под ред. А.П. Сергєєва і Ю.К. Толстого. М., 1997. С. 472-474.

* (818) Тихомиров Ю.А. Указ. соч. С. 184-185.

* (819) Див .: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право: загальні положення. М., 1997. С. 11-15.

* (820) Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина 1. Ст. 153 і 420.

* (821) Цивільне право. Частина 1. С. 472.Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Римське ПРАВО 1 сторінка | Омельченко О.А. | I.1. Римське право у сучасній правовій культурі | I.2.1) Поняття права. | I.2.2) Класифікація юридичних норм. | I.2.3) Система римського права. | I.3.1) Розвиток римського права в епоху Стародавнього Риму. | I.3.2) Історичне сприйняття римського права. | I.4. Джерела римського права | I.4.1) Звичайне право. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати