На головну

Шляхи та резерви зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції. Ступінь впливу різних чинників на витрати.

 1. III. Принципи, які стверджують реалізацію в процесі навчання закономірностей пізнавальної діяльності учнів
 2. А.2. Виробництво збірного залізобетону
 3. Аграрні кризи надвиробництва і антициклічної політика держави на різних етапах розвитку сільського господарства
 4. АТ. Механічні характеристики АД при різних режимах роботи
 5. адміністративне провадження
 6. Алгоритм операції зведення числа в ступінь по модулю.
 7. Аналіз асортименту і структури продукції.

Зниження собівартості продукції - важливе завдання в діяльності підприємств і фірм, одна з умов підвищення конкурентоспроможності товарів, засіб збільшення виробництва при незмінній вартості матеріальних і трудових ресурсів. Основними факторами зниження собівартості є:

O підвищення технічного рівня виробництва,

O поліпшення організації праці,

O зміна обсягу і структури продукції, що випускається,

O підвищення частки кооперованих поставок.

В результаті цього досягаються зниження матеріальних витрат (матеріалоємності) і ріст продуктивності праці.

У процесі аналізу витрат на виробництво і собівартості продукції, що випускається промислове підприємство:

O вивчає величину сукупних витрат за звітний період і темпи її зміни в порівнянні з плановими даними в динаміці і з темпами зміни обсягу продажів продукції;

O оцінює структуру витрат, питомої ваги кожної статті в їх сукупної величиною і темпи зміни величини витрат за статтями в порівнянні з плановими даними та в динаміці;

O порівнює фактичну виробничу і повну собівартість за основними видами продукції і по їх сукупності з плановими показниками і в динаміці, розраховує основних факторів на відхилення зазначених показників;

O досліджує постійні і змінні витрати, встановлює точки беззбитковості за основними видами продукції і в цілому по підприємству;

O досліджує показники внеску на покриття запасу фінансової міцності та операційного важеля;

O оцінює собівартість продукції по структурних підрозділах, зіставляє прямі витрати з їх планової величиною в ув'язці з обсягом випуску продукції, а загальновиробничі і загальногосподарські витрати - з плановою кошторисом.

Резерви зростання продуктивності праці на підприємстві різноманітні: підвищення технічної оснащеності праці, розширення механізації і комплексної автоматизації виробничих процесів, скорочення числа осіб, зайнятих ручною працею, скорочення управлінського та обслуговуючого апарату.

Скорочення витрат на виробництво і реалізацію продукції є матеріальною основою зниження цін, веде до зменшення витрат виробництва в інших галузях економіки. Важливе значення має зниження собівартості і для зменшення потреби в оборотних коштах. Звідси випливає необхідність проведення систематичного контролю за зниженням витрат виробництва і витрат на реалізацію продукції.

Фактори зниження собівартості на підприємстві поділяються на дві групи: внутрішньовиробничі і позавиробничі.

До внутрішньовиробничих факторів зниження собівартості ставляться техніко-економічні фактори, на які підприємство може впливати в процесі управління. Це головним чином такі групи чинників:

- Підвищення технічного рівня виробництва;

- Вдосконалення організації виробництва і праці;

- Зміна обсягу виробництва.

До позавиробничих факторів зниження собівартості ставляться фактори, на які підприємство не може безпосередньо вплинути. Це такі групи чинників:

 • ринкові ціни на сировину, матеріали та обладнання;
 • ставки податків і відрахувань до бюджету і позабюджетні фонди;
 • курси валют;
 • природно-кліматичні чинники.

Контроль над рівнем і джерелами фінансування витрат, пов'язаних з розширенням та розвитком виробництва, здійснюється на основі затверджених кошторисів.

Тема 4Попередня   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   Наступна

Фінансові аспекти діяльності ФПГ. | Класифікація доходів і витрат організації | Грошові потоки організації. | Формування статутного капіталу в залежності від обраної організаційно-правової форми. | Особливості формування резервного капіталу та інших резервів залежно від організаційно-правової форми бізнесу. | Нерозподілений прибуток як джерело формування спеціальних фондів підприємства. | Фінансування витрат на виробництво і реалізацію продукції | Класифікація витрат, що відносяться на собівартість продукції. | Методи формування витрат при визначенні фінансового результату діяльності підприємства. | Методи формування витрат підприємства при визначенні оподатковуваного прибутку. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати