На головну

Бухгалтерський облік розрахунків з персоналом з оплати праці

  1. I Суб'єкти управління персоналом державної і муніципальної служби
  2. I. Причини звернення за допомогою до консультанта по роботі з персоналом
  3. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТИПОВИХ РОЗРАХУНКІВ
  4. X. Податки, що розглядаються як вартість праці.
  5. А) Принцип централізації управління персоналом
  6. А. Система оплати праці в залежності від кваліфікації працівника
  7. АДМІНІСТРАТИВНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

15.5.1. Економічна сутність заробітної плати. Мета, завдання і принципи бухгалтерського обліку праці та її оплати. Форми і системи оплати праці в банках

Заробітня плата - Це грошова винагорода за працю; частина вартості створеного працею продукту, доходу від його продажу, що видається працівникові організацією, в якій він працює. Величина заробітної плати встановлюється або у вигляді посадового окладу, або за тарифною сіткою (ставкою), або відповідно до контракту, але не може бути нижче рівня встановленої законодавством мінімальної заробітної плати. Верхня межа заробітної плати в умовах ринкової економіки зазвичай не обмежується.

Заробітна плата регулюється тарифною системою, нормуванням праці, застосуванням форм і систем оплати праці, які повинні стимулювати підвищення його продуктивності і сприяти поліпшенню якості обслуговування населення.

Тарифна система - це сукупність нормативів, які встановлюються законодавством Республіки Білорусь і визначають диференціацію заробітної плати працівників залежно від кількості, якості і умов праці. Тарифна система включає тарифно-кваліфікаційні довідники, єдину тарифну сітку, тарифну ставку першого розряду.

метою бухгалтерського обліку праці та розрахунків по її оплаті є отримання інформації, необхідної для контролю за чисельністю ра-


цівників, використанням робочого часу, продуктивністю праці, витратами на оплату праці; забезпечення правильного нарахування та своєчасної виплати заробітної плати працівникам і податкових і неподаткових платежів, що утримуються із неї і нараховуються на фонд заробітної плати.

Виходячи з поставленої мети, завданнями бухгалтерського обліку праці та її оплати є:

- Контроль чисельності персоналу і використання робочого часу;

- Своєчасне документальне оформлення і точний облік вироблення і виконаної роботи;

- Правильне нарахування заробітної плати, допомог і їх виплата в установлені строки;

- Повнота і правильність утримання і нарахування податків і платежів по заробітній платі і своєчасне перерахування їх до бюджету та іншим одержувачам;

- Об'єктивне відображення нарахованої заробітної плати по об'єктах обліку витрат;

- Контроль за цільовим використанням коштів фонду заробітної плати; ,

- Своєчасне складання звітності з праці.

У бухгалтерському обліку праці та її оплати дотримуються наступних принципів:

- Диференціація оплати праці залежно від його кількості, якості і умов;

- Поєднання державного регулювання оплати праці та самостійності суб'єкта господарювання в її встановленні;

- Матеріальна зацікавленість працівника в результатах його праці;

- Встановлення залежності між розміром заробітної плати і ефективністю роботи підприємства;

- Поєднання індивідуальних інтересів працівника з колективними інтересами;

- Зближення рівнів номінальної та реальної заробітної плати;

- Простота і доступність для розуміння встановленого порядку оплати праці;

- Документування та контроль робочого часу і обсягів виконаних робіт;

- Дотримання встановленого порядку оплати праці;

- Відповідність даних бухгалтерського обліку оплати праці і звітності з праці;

- Персоніфікований облік розрахунків з оплати праці.

Повнота реалізації мети, завдань і принципів бухгалтерського облікупраці та розрахунків по її оплаті залежить від його організації в банку і в свою чергу дозволяє ефективно управляти трудовими ресурсами та забезпечити підвищення продуктивності праці, зростання заробітної плати, пре-


Перевищення темпів зростання продуктивності праці над темпами зростання заробітної плати.

Керівники та головні бухгалтери банків несуть персональну відповідальність за раціональне використання коштів на оплату праці і своєчасність розрахунків з працівниками.

Основним напрямком удосконалення всієї системи організації заробітної плати є забезпечення прямої і жорсткої залежності оплати праці від кінцевих результатів господарської діяльності трудових колективів. У вирішенні цього завдання важливу роль відіграють правильний вибір і раціональне застосування форм і систем заробітної плати.

форми и системи заробітної платиявляють собою способи встановлення залежності величини заробітної плати робітників від кількості і якості витраченого ними праці за допомогою сукупності кількісних і якісних показників, що відображають результати праці.

Основним призначенням форм і систем оплати праці є забезпечення правильного співвідношення між мірою праці та мірою її оплати.

Форми і системи оплати праці робітників зумовлюють:

- Спосіб оцінки міри праці і вимір праці для його оплати (через робочий час, вироблену продукцію, індивідуальні, колективні і кінцеві результати);

- Характер функціональної залежності, встановленої між мірою праці та її оплатою, пропорції зміни заробітної плати в залежності від оплата праці тих чи інших кількісних і якісних результатів праці. Вимірювачами витрат праці є робочий час і кількість виготовленої продукції (виконаних операцій).

Найбільшого поширення в організаціях різних форм власності отримали дві форми оплати праці: відрядна - Оплата за кількість і якість виробленої продукції або виконаний обсяг робіт за встановленими розцінками з урахуванням норм виробітку і погодинна - оплата за фактично відпрацьований час з урахуванням кваліфікації працівника і умов праці незалежно від виробітку.

Відрядна і погодинна форми оплати праці схематично показані на рис. 15.2.

Погодинна заробітна плата має дві системи: просту погодинну і почасово-преміальну.

Заробіток працівника при простий погодинної системі (Зп) Розраховується як добуток годинної (денної) тарифної ставки працівника даного розряду (Зч) В рублях на відпрацьований час у даному періоді (відповідно в годинах або робочих днях):

де Зм - Місячна погодинна заробітна плата працівника, р .; t 'раб- кількість годин, фактично відпрацьований робочим; t рa6- Число робочих годин за графіком в даному місяці.


Слід зазначити, що в банках, як правило, застосовується почасово-преміальна система оплати праці працівників. За рішенням Правління банку для окремих категорій працівників можуть встановлюватися інші системи оплати праці.Попередня   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   Наступна

Бухгалтерський облік будівництва об'єктів основних засобів | Основних засобу орендаря | нематеріальних активів | нематеріальних активів | З складу | Бухгалтерський облік вибуття товарно-матеріальних цінностей | Палива і мастильних матеріалів | Бухгалтерський облік мішків для перевезення і зберігання цінностей | Бухгалтерський облік інкасаторських сумок для збору виручки | Бухгалтерський облік засобів індивідуального захисту і форменнойодежди, взуття, спорядження |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати