Головна

Бухгалтерський облік операцій з похідними інструментами

  1. Бухгалтерський апарат, його структура та функції
  2. Бухгалтерський баланс
  3. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС
  4. Бухгалтерський баланс
  5. Бухгалтерський баланс
  6. Бухгалтерський баланс
  7. Бухгалтерський баланс (Ф №1)

При відображенні в бухгалтерському обліку операцій з похідними інструментами в двох різних валютах використовуються балансові рахунки 6901 «Валютна позиція» і 6911 «Рублевий еквівалент валютної позиції» відповідно до нормативних правових актів Національного банку Республіки Білорусь, що регулюють порядок бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті.

Вимоги або права вимоги і зобов'язання, що випливають з умов угод з похідними інструментами, відображаються в сумах відповідно до умов даних угод на відповідних (в залежності від виду базового активу: іноземна валюта, цінні папери, дорогоцінні метали, відсоткові ставки) позабалансових рахунках груп:

992 «Зобов'язання і вимоги за операціями з цінними паперами» (якщо базовим активом є цінні папери);

993 «Зобов'язання і вимоги за операціями з іноземною валютою і дорогоцінними металами» (якщо базовим активом є іноземна валюта або дорогоцінні метали);


994 «Зобов'язання і вимоги за іншими операціями» (якщо базовим активом є процентні ставки).

Вимоги та зобов'язання в іноземній валюті, що випливають з умов угод з похідними інструментами, обліковуються на відповідних позабалансових рахунках в подвійній оцінці - в іноземній валюті та її еквівалент в білоруських рублях. При прийнятті до обліку даних вимог і зобов'язань оцінка в білоруських рублях проводиться шляхом перерахунку іноземної валюти за офіційним курсом білоруського рубля до відповідної іноземної валюти, встановленим Національним банком Республіки Білорусь на дату здійснення операції. У міру зміни офіційного курсу вимоги і зобов'язання в іноземній валюті на позабалансових рахунках підлягають переоцінці.

Справедлива вартість похідних інструментів відбивається на балансових рахунках 6000 «Похідні фінансові активи» (при перевищенні справедливої ??вартості вимог над справедливою вартістю зобов'язань), 6001 «Похідні фінансові зобов'язання» (при перевищенні справедливої ??вартості зобов'язань над справедливою вартістю вимог) в кореспонденції з балансовим рахунком 6941 « переоцінка похідних фінансових інструментів ».

Позитивна зміна справедливої ??вартості похідних інструментів призводить до збільшення активу, який обліковується на балансовому рахунку 6000 «Похідні фінансові активи», і (або) зменшення зобов'язання, який обліковується на балансовому рахунку 6001 «Похідні фінансові зобов'язання», і відбивається в кореспонденції з балансовим рахунком 6941 «Переоцінка похідних фінансових інструментів ».

Негативне зміна справедливої ??вартості похідних інструментів призводить до збільшення зобов'язання, який обліковується на балансовому рахунку 6001 «Похідні фінансові зобов'язання», і (або) зменшення активу, який обліковується на балансовому рахунку 6000 «Похідні фінансові активи», і відбивається в кореспонденції з балансовим рахунком 6941 «Переоцінка похідних фінансових інструментів ».

З метою скорочення трудовитрат при розрахунку справедливої ??вартості доцільно видати наказ по банку, в якому буде передбачено порядок розрахунку справедливої ??вартості вимог і зобов'язань за похідними фінансовими інструментами. Крім того, необхідно визначитися і з термінами перегляду справедливої ??вартості, що доцільно здійснювати лише в останній робочий день місяця і при вибутті похідного фінансового інструменту. При наявності активного ринку для визначення справедливої ??вартості вироб


водних інструментів рекомендується використовувати котирування. При його відсутності справедлива вартість похідних інструментів може визначатися банками самостійно шляхом застосування однієї з таких методів оцінки:

- Вартість похідних інструментів про останні угоди на ринку між обізнаними, зацікавленими та угоди, незалежними сторонами;

- Поточна справедлива вартість іншого похідного інструмента, який по суті є аналогічним (ті ж умови і характеристики: термін, що залишився до виконання похідних інструментів, потоки грошових коштів, валюта, ризики);

- Дисконтування потоків грошових коштів;

- Моделі визначення ціни опціонів;

- Інші методи, якщо вони забезпечують надійну оцінку справедливої ??вартості похідних інструментів.

На кінець робочого дня залишок по угоді з похідним інструментом повинен бути або на активному балансовому рахунку 6000 «Похідні фінансові активи», або на пасивному балансовому рахунку 6001 «Похідні фінансові зобов'язання».

В останній робочий день місяця за відкритими позиціями банку, а також при закритті позиції і (або) виконанні угоди з похідним інструментом сальдо, накопичене на балансовому рахунку 6941 «Переоцінка похідних фінансових інструментів», переноситься на балансові рахунки з обліку доходів або витрат операцій з похідними інструментами (8211 «Доходи за операціями з похідними фінансовими інструментами», 9211 «Витрати за операціями з похідними фінансовими інструментами»). Сальдо за рахунком 6941 «Переоцінка похідних фінансових інструментів» на кінець місяця не повинно бути.

При закритті позиції і (або) виконанні угоди з похідним інструментом вимоги і зобов'язання списуються з відповідних позабалансових рахунків груп 992 «Зобов'язання і вимоги за операціями з цінними паперами», 993 «Зобов'язання і вимоги за операціями з іноземною валютою і дорогоцінними металами», 994 « зобов'язання і вимоги за іншими операціями ».

Аналітичний облік операцій з похідними інструментами ведеться по кожній угоді або за серіями похідних інструментів (за сукупністю похідних інструментів з однаковими характеристиками, датою і умовами виконання).

У табл. 9.1 представлена ??кореспонденція рахунків з відображення в обліку форвардних угод.


Таблиця 9 1 Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку форвардних угод

 

 найменування операції  кореспонденція рахунків  Примітка
 Дебет  кредит
 1 Оприбутковано вимоги, що виникли на дату укладення форвардного контракту з поставкою або без поставки базового активу  9925Х «Вимоги за операціями з цінними паперами» 9932Х «Вимоги за операціями з іноземною валютою» 993 6Х «Вимоги за операціями з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням» 9942Х «Вимоги за іншими операціями»    На суму вимоги
 2 Відображено зобов'язання, що виникли на дату укладення форвардного контракту з поставкою або без поставки базового активу  992IX «Зобов'язання за операціями з цінними паперами» 993IX «Зобов'язання за операціями з іноземною валютою» 9935Х «Зобов'язання за операціями з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням 994IX« Зобов'язання за іншими операціями »    На суму зобов'язання
 3 Відображено справедливу вартість форвардного контракту на дату його укладення  6000 «Похідні фінансовиеактіви» або  6941 «Переоцінка похідних фінансових інструментів»  На суму справедливої ??вартості форвардного контракту
 6941 «Переоцінка похідних фінансових інструментів»  6001 «Похідні фінансові зобов'язання»  
 4 Відображено переоцінка вимог і зобов'язань      

Продовження табл. 9.1

 4.1. Збільшення справедливої ??вартості вимог  9925Х «Вимоги за операціями з цінними паперами» 9932Х «Вимоги за операціями з іноземною валютою» 9936Х «Вимоги за операціями з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням» 9942Х «Вимоги за іншими    На суму зміни справедливої ??вартості
 4.2. Зменшення справедливої ??вартості вимог  операціями »  9925Х «Вимоги за операціями з цінними паперами» 9932Х «Вимоги за операціями з іноземною валютою» 9936Х «Вимоги за операціями з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням» 9942Х «Вимоги за іншими операціями»  На суму зміни справедливої ??вартості
 4.3. Збільшення справедливої ??вартості зобов'язань  992IX «Зобов'язання за операціями з цінними паперами» 993IX «Зобов'язання за операціями з іноземною валютою» 993 5Х «Зобов'язання за операціями з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням» 994IX «Зобов'язання за іншими операціями»    На суму зміни справедливої ??вартості
 4.4. Зменшення справедливої ??вартості зобов'язань    992IX «Зобов'язання за операціями з цінними паперами» 993IX «Зобов'язання за операціями з іноземною валютою» 9935Х «Зобов'язання за операціями з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням» 9941Х «Зобов'язання за іншими операціями»  На суму зміни справедливої ??вартості
 5. Відображено позитивна зміна справедливої ??вартості форвардного контракту      
 5.1. При наявності у даній форвардними контрактами залишку на рахунку 6000 «Похідні фінансові активи»  6000 «Похідні фінансові активи» та  6941 «Переоцінка похідних фінансових інструментів»  На суму зміни справедливої ??стіомості
 5.2. При наявності у даній форвардними контрактами залишку на рахунку 6001 «Похідні фінансові зобов'язання»  6001 «Похідні фінансові зобов'язання»  6941 «Переоцінка похідних фінансових інструментів»  На суму позитивної зміни справедливої ??вартості форвардного контракту в межах накопиченого залишку на даному рахунку
   6000 «Похідні фінансові активи»  6941 «Переоцінка похідних фінансових інструментів»  На суму перевищення позитивного зміни справедливої ??вартості форвардного контракту над накопиченим залишком на рахунку 6001 «Похідні фінансові зобов'язання»

Продовження табл 91

 6 Відображено негативна зміна справедливої ??вартості форвардного контракту      
 6 1 За наявності за даним контрактом залишку на балансовому рахунку 6001 «Похідні фінансові зобов'язання»  6941 «Переоцінка похідних фінансових інструментів»  6001 «Похідні фінансові зобов'язання»  
 6 2 Якщо наявності за даним контрактом залишку па балансовому рахунку 6000 «Похідні фінансові активи»  6941 «Переоцінка похідних фінансових інструментів»  6000 «Похідні фінансові активи»  На суму негативного зміни справедливої ??вартості контракту в межах накопиченого залишку на рахунку 6000 «Похідні фінансові активи»
   6941 «Переоцінка похідних фінансових інструментів»  6001 «Похідні фінансові зобов'язання»  На суму перевищення негативного зміни справедливої ??вартості контракту над накопиченим залишком на рахунку 6000 «Похідні фінансові активи»
 7 Відображено перенесення сальдо, накопиченого на балансовому рахунку 6941 «Переоцінка похідних фінансових інструментів»  6941 «Переоцінка похідних фінансових інструментів» ілі9211 «Витрати за операціями з похідними фінансовими інструментами»  8211 «Доходи за операціями з похідними фінансовими інструментами» 6941 «Переоцінка похідних фінансових інструментів»  Операція відбувається в останній робочий день місяця, а також при закритті позиції і виконанні форвардного контракту

)


 8 Списані вимоги за форвардними контрактами    9925Х «Вимоги за операціями з цінними паперами» 9932Х «Вимоги за операціями з іноземною валютою» 993 6Х «Вимоги за операціями з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням» 9942Х «Вимоги за іншими операціями»  Операція відбувається при закритті позиції і (або) виконанні форвардного контракту з поставкою або без поставки базового активу
 9 Списані зобов'язання за форвардними контрактами    9921Х «Зобов'язання за операціями з цінними паперами» 993IX «Зобов'язання за операціями з іноземною валютою» 993 5Х «Зобов'язання за операціями з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням» 994IX «Зобов'язання за іншими операціями»  Операція відбувається при закритті позиції і (або) виконанні форвардного контракту з поставкою або без поставки базового активу
 10 Відображено закриття позиції і (або) виконання форвардного контракту без поставки базового активу (шляхом розрахунків на нетто-основі)  Рахунки з обліку грошових коштів  6000 «Похідні фінансові активи»  На суму накопиченого позитивного зміни справедливої ??вартості контракту (при отриманні банком грошових коштів)
   6001 «Похідні фінансові зобов'язання»  Рахунки з обліку грошових коштів  На суму накопиченого негативного зміни справедливої ??вартості контракту (при перерахуванні банком грошових коштів)

Продовження табл 91

 11. Відображено закриття позиції банком-покупцем або виконання форвардного контракту з постачанням іноземної валюти      
 11.1. На суму придбаної іноземної валюти  Рахунки з обліку грошових коштів  6901 «Валютна позиція»  
 11.2. На суму перерахованих білоруських рублів  6911 «Рублевий еквівалент валютної позиції»  Рахунки з обліку грошових коштів  
   Одночасно: 6911 «Рублевий еквівалент валютної позиції» ілі6001 «Похідні фінансові зобов'язання»  6000 «Похідні фінансові активи» 6911 «Рублевий еквівалент валютної позиції»  На суму накопиченого позитивного зміни справедливої ??вартості контракту на суму накопиченого негативного зміни справедливої ??вартості контракту
 12. Відображено закриття позиції банком-продавцем або виконання контракту з постачанням іноземної валюти      
 12.1. На суму проданої іноземної валюти  6901 «Валютна позиція»  Рахунки з обліку грошових коштів  
 12.2. На суму отриманих білоруських рублів  Рахунки з обліку грошових коштів  6911 «Рублевий еквівалент валютної позиції»  
   одночасно:    
   6911 «Рублевий еквівалент валютної позиції» або  6000 «Похідні фінансові активи»  На суму накопиченого позитивного зміни справедливої ??вартості контракту
   6001 «Похідні фінансові зобов'язання»  6911 «Рублевий еквівалент валютної позиції»  На суму накопиченого негативного зміни справедливої ??вартості контракту
 13. Відображено закриття позиції банком-покупцем і банком-продавцем або виконання контракту, що передбачає конверсію інострон-ної валюти з її постачанням      
 13.1 На суму придбаної іноземної валюти  Рахунки з обліку грошових коштів  6901 «Валютна позиція»  
 13.2. На суму проданої іноземної валюти  6901 «Валютна позиція»  Рахунки з обліку грошових коштів  
 13.3. На суму рублевого еквівалента валютної позиції придбаної іноземної валюти  6911 «Рублевий еквівалент валютної позиції» Одночасно щодо проданої іноземної валюти: 6911 «Рублевий еквівалент валютної позиції» ілі6001 «Похідні фінансові зобов'язання»  6911 «Рублевий еквівалент валютної позиції» 6000 «Похідні фінансові активи» 6911 «Рублевий еквівалент валютної позиції»  На суму накопиченого позитивного зміни справедливої ??вартості контрактаНа суму накопиченого негативного зміни справедливої ??вартості контракту

Закінчення табл. 9.1

 14. Відображено закриття позиції банком-покупцем або виконання форвардного контракту з поставкою цінних паперів  Рахунки з обліку цінних паперів (справедлива вартість яких може бути надійно оцінена) Одночасно:  Рахунки з обліку грошових коштів  На фактичну ціну придбання за вирахуванням сплаченого при придбанні накопиченого процентного (дисконтного) доходу
   Рахунки з обліку цінних паперів (справедлива вартість яких може бути надійно оцінена) або  6000 «Похідні фінансові активи»  На суму накопиченого позитивного зміни справедливої ??вартості контракту
   6001 «Похідні фінансові зобов'язання»  Рахунки з обліку цінних паперів (справедлива вартість яких може бути надійно оцінена)  На суму накопиченого негативного зміни справедливої ??вартості контракту
 15. Відображено закриття позиції банком'продавцом або виконання форвардного контракту з постачанням цінних паперів  Рахунки з обліку грошових средствОдновременно:  Рахунки з обліку цінних паперів  На фактичну ціну продажу за вирахуванням отриманого при вибутті цінних паперів процентного (дисконтного) доходу
   Рахунки з обліку цінних паперів або  6000 «Похідні фінансові активи»  На суму накопиченого позитивного зміни справедливої ??вартості контракту
   6001 «Похідні фінансові зобов'язання»  Рахунки з обліку цінних паперів  На суму накопиченого негативного зміни справедливої ??вартості контракту

Відображення в бухгалтерському обліку сплаченого при придбанні накопиченого процентного доходу (з цінних паперів з процентним доходом), отриманого при вибутті цінних паперів процентного (дисконтного) доходу, а також результатів переоцінки цінних паперів групи 43 «Цінні папери, наявні для продажу», значаться на балансовому рахунку 7393 «Фонд переоцінки цінних паперів», і формування фінансового результату від продажу цінних паперів здійснюються відповідно до вимог Інструкції з бухгалтерського обліку в банках Республіки Білорусь операцій з цінними паперами, затвердженої постановою Ради директорів Національного банку Республіки Білорусь від 14 березня 2006 № 62 (зі змінами та доповненнями).

Валютний своп, передбачає покупку банком іноземної валюти (пряма угода) зі зворотним її продажем (зворотна угода), відображається у бухгалтерському обліку як дві окремі угоди - пряма угода з купівлі іноземної валюти та зворотна операція з її продажу.

Пряма операція з купівлі іноземної валюти та зворотна операція з продажу іноземної валюти, предполатающіе завершення розрахунків не пізніше двох робочих днів після дати укладення угоди валютний своп, відображаються в бухгалтерському обліку відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку Республіки Білорусь, що регулюють порядок бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті.

Пряма операція з купівлі іноземної валюти та зворотна операція з продажу іноземної валюти, які передбачають завершення розрахунків не раніше трьох робочих днів після дати укладення угоди валютний своп, відображаються в бухгалтерському обліку як форвардні контракти.

Якщо по відношенню до прямої угоди з купівлі іноземної валюти передбачається завершення розрахунків не пізніше двох робочих днів після дати укладення угоди валютний своп, а щодо зворотної операції з продажу іноземної валюти - не раніше трьох робочих днів після дати укладення угоди валютний своп, то справедлива вартість і її зміна по зворотній угоді відображаються в бухгалтерському обліку починаючи з дати виконання прямої угоди.

Валютний своп, що передбачає продаж банком іноземної валюти (пряма угода) зі зворотним її купівлею (зворотна угода), також відображається у бухгалтерському обліку як дві окремі угоди - пряма угода з продажу іноземної валюти та зворотна угода з її купівлі.

Пряма операція з продажу іноземної валюти та зворотна операція з купівлі іноземної валюти, які передбачають завершення розрахунків не пізніше двох робочих днів після дати укладення угоди валютний своп, відображаються в бухгалтерському обліку відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку Республіки Білорусь, що регулюють порядок бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті.


Пряма операція з продажу іноземної валюти та зворотна операція з купівлі іноземної валюти, які передбачають завершення розрахунків не раніше трьох робочих днів після дати укладення угоди валютний своп, відображаються в бухгалтерському обліку як форвардні контракти.

Розглянемо на умовному прикладі порядок відображення в бухгалтерському обліку ва
 лютного свопу: Банк А14 липня 20_ р уклав угоду з банком Б на продаж 100 000 дол.

США з покупкою 273 000 000 біл. р. (Дата валютування 15 липня 20___ р) і одночасним
 Саме на продаж 273 000 000 біл. р. з покупкою 99 272,73 дол. США (дата валютіро
 вання 8 вересня 20___ р).

14 липня 20_ р в банку А відбуваються нижченаведені бухгалтерські записи:

1. Пряма угода: прихід 99313 «Зобов'язання по перерахуванню продаваної
 іноземної валюти »на суму 100 000 дол. США.

Прихід 99325 «Вимоги щодо отримання білоруських рублів за яку продають іноземну валюту» на суму 273 000 000 біл. р.

2. Зворотній угода: прихід 99315 «Зобов'язання по перерахуванню білоруських
 рублів за придбану іноземну валюту »на суму 273 000 000 бел.р.

Прихід 99323 «Вимоги щодо отримання іноземної валюти," на суму 99 272,73 дол. США.

згідно Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з похідними інструментами в банках Республіки Білорусь, затвердженої постановою Ради директорів Національного банку Республіки Білорусь від 29 грудня 2007 р № 414, якщо по відношенню до прямої угоди з продажу іноземної валюти передбачається завершення розрахунків не пізніше двох робочих днів після дати укладення угоди валютний своп, а щодо зворотної операції з купівлі іноземної валюти - не раніше трьох робочих днів після дати укладення угоди валютний своп, то справедлива вартість і її зміна по зворотній угоді відображаються в бухгалтерському обліку починаючи з дати виконання прямої угоди.

Таким чином, 15 июля 20 г. в дату виконання прямої угоди здійснюються нижченаведені бухгалтерські записи:

Пряма угода:

1. Відображення вимог і зобов'язань по укладеному контракту:

Витрата 99313 «Зобов'язання по перерахуванню продаваної іноземної валюти» на суму 100 000 дол. США.

Прихід 99325 «Вимоги щодо отримання білоруських рублів за яку продають іноземну валюту» на суму 273 000 000 біл. р.

2. Відображення справедливої ??вартості похідного фінансового інструменту:
 Дебет 6941 «Переоцінка похідних фінансових інструментів»

Кредит 6001 «Похідні фінансові зобов'язання» - на суму 1 985 447,1 біл. р.

Вказану суму отримуємо шляхом наступного розрахунку: 99 272,73 дол. США розумно
 вантажують на курс долара 15 липня 20___ р (2730), а потім від 273 000 000 біл. р. віднімаємо

отриману суму.

В останній робочий день місяця необхідно здійснити переоцінку справедливої ??вартості похідного фінансового інструменту і закрити залишок по рахунку 6941 «Переоцінка похідних фінансових інструментів».

31 липня 20__ р відбуваються такі бухгалтерські записи:


1. Переоцінка похідного фінансового інструменту:

Дебет 6941 «Переоцінка похідних фінансових інструментів»

Кредит 6001 «Похідні фінансові зобов'язання» - на суму 99 272,73 біл. р.

Вказану суму отримуємо шляхом наступного розрахунку: 99 272,73 множимо на

курс долара 31 липня 20__ р (2729), потім від 273 000 000 віднімаємо отриману

суму, отримуємо справедливу вартість фінансового інструменту і від неї віднімаємо 1 985 447,1 біл. р. (Те, що у нас фактично числиться за рахунком 6001 «Похідні фінансові зобов'язання»).

2. Перенесення сальдо, накопиченого на балансовому рахунку 6941 «Переоцінка про
 похідних фінансових інструментів »:

Дебет 9211 «Витрати за операціями з похідними фінансовими інструментами» Кредит 6941 «Переоцінка похідних фінансових інструментів» - на суму 20 847 198,3 біл. р.

31 серпня 20__ р відбуваються нижченаведені бухгалтерські записи:

1. Переоцінка похідного фінансового інструменту:

Дебет 6941 «Переоцінка похідних фінансових інструментів»

Кредит 6001 «Похідні фінансові зобов'язання» - на суму 496 363,65 біл. р.

Вказану суму отримуємо шляхом наступного розрахунку: 99 272,73 множимо на

курс долара 31 серпня 20__ р (2724), потім від 273 000 000 віднімаємо отриману

суму, отримуємо справедливу вартість фінансового інструменту і від неї віднімаємо 20 847 198,3 біл. р. (Що у нас фактично числиться за рахунком 6001 «Похідні фінансові зобов'язання».

2. Перенесення сальдо, накопиченого на балансовому рахунку 6941 «Переоцінка
 похідних фінансових інструментів »:

Дебет 9211 «Витрати за операціями з похідними фінансовими інструментами»

Кредит 6941 «Переоцінка похідних фінансових інструментів» - на суму 496 363,65 біл. р.

У залишку на 1 вересня 20_ р на рахунку 6001 «Похідні фінансові зобо
 ства »значиться сума 2 581 083,48 біл. р.

При остаточне закриття угоди 8 вересня слід спочатку здійснити переоцінку похідного фінансового інструменту, який обліковується на рахунку 6001 «Похідні фінансові зобов'язання», на відповідну суму виходячи зі сформованого курсу долара США в вищевказаному порядку.

Після надходження куплених 99 272,73 дол. США на відповідний рахунок з обліку грошових коштів банку А кредитується рахунок 6901 «Валютна позиція», а на суму перерахованих 273 000 000 біл. р. дебетується рахунок 6911 «Рублевий еквівалент валютної позиції» і кредитується відповідний рахунок з обліку коштів, при цьому одночасно відбувається проводка:

Дебет 6001 «Похідні фінансові зобов'язання»

Кредит 6911 «Рублевий еквівалент валютної позиції» - на всю суму, що числиться в залишку за рахунком 6001 «Похідні фінансові зобов'язання».

При закритті угоди з позабалансового рахунку 99315 «Зобов'язання по перерахуванню білоруських рублів за придбану іноземну валюту» списуються зобов'язання по перерахуванню грошових коштів в сумі 273 000 000 біл. р., а з рахунку 99323 «Вимоги щодо отримання іноземної валюти," списуються вимоги на отримання 99 272,73 дол. США.


Виниклі вимоги і зобов'язання банку при придбання опціону колл або опціону пут і його справедлива вартість, а також зміна справедливої ??вартості опціону колл / пут і списання з відповідних позабалансових рахунків вимог і зобов'язань при закритті позиції або виконанні придбаного опціону відображається у бухгалтерському обліку в аналогічному для форвардних контрактів порядку. На суму виплаченої премії в обліку дебетується рахунок 6000 «Похідні фінансові активи» в кореспонденції з рахунками з обліку грошових коштів.

Зобов'язання на балансовому рахунку 6001 «Похідні фінансові зобов'язання» по придбаних опціонів колл / пут в бухгалтерському обліку не відображаються. Витрати банку-покупця за опціоном колл / пут обмежуються виплаченої їм премією. На суму виплаченої премії в обліку здійснюється такий запис:

Дебет 6000 «Похідні фінансові активи»

Кредит рахунку з обліку грошових коштів.

Сальдо, накопичене на балансовому рахунку 6941 «Переоцінка похідних фінансових інструментів», переноситься в останній робочий день місяця, а також при закритті позиції і (або) виконанні опціону колл / пут на балансові рахунки з обліку доходів або витрат (8211 «Доходи за операціями з похідними фінансовими інструментами »або 9211« Витрати за операціями з похідними фінансовими інструментами »).

При настанні терміну опціону колл / пут і невиконанні зобов'язань по ньому відбувається наступна бухгалтерська проводка:

Дебет 9211 «Витрати за операціями з похідними фінансовими інструментами»

Кредит 6000 «Похідні фінансові активи»

або

Дебет 6001 «Похідні фінансові зобов'язання»

Кредит 8211 «Доходи за операціями з похідними фінансовими інструментами».

Зобов'язання, вимоги, що виникли при продажу опціону колл / пут, його справедлива вартість, а також її зміна і списання з відповідних позабалансових рахунків зобов'язань і вимог при закритті позиції або виконанні проданого опціону колл / пут відображаються в бухгалтерському обліку в аналогічному для форвардних контрактів порядку. На суму отриманої премії в обліку здійснюється такий запис:

Дебет рахунку з обліку грошових коштів

Кредит 6001 «Похідні фінансові зобов'язання».

Активи на балансовому рахунку 6000 «Похідні фінансові активи» за проданими опціонами колл / пут в бухгалтерському обліку не відображаються. Доходи банку-продавця за опціоном колл / пут обмежуються отриманої їм премією.

Сальдо, накопичене на балансовому рахунку 6941 «Переоцінка похідних фінансових інструментів», переноситься в останній робочий день


місяці, а також при закритті позиції або виконанні опціону колл / пут на балансові рахунки з обліку доходів або витрат: 8211 «Доходи за операціями з похідними фінансовими інструментами» або 9211 «Витрати за операціями з похідними фінансовими інструментами».

При настанні терміну опціону колл / пут і невиконанні зобов'язань по ньому відбувається наступна бухгалтерська проводка:

Дебет 6001 «Похідні фінансові зобов'язання»

Кредит 8211 «Доходи за операціями з похідними фінансовими інструментами»

або

Дебет 9211 «Витрати за операціями з похідними фінансовими інструментами»

Кредит 6000 «Похідні фінансові активи».

9.3. Бухгалтерський облік ф'ючерсних угод на ВАТ «Білоруська валютно-фондова біржа»

Бухгалтерські записи з відображення на рахунках бухгалтерського обліку ф'ючерсних операцій, що здійснюються на біржі, здійснюються на підставі протоколу ВАТ «Білоруська валютно-фондова біржа» про результати торгів. Для забезпечення виконання своїх зобов'язань учасники біржових торгів вносять на рахунок ВАТ «Білоруська валютно-фондова біржа» певну суму грошових коштів (депозитну маржу). За результатами переоцінки придбаних (проданих) ф'ючерсів у учасників біржових торгів виникає вимога (зобов'язання) сплати певної суми грошових коштів, тобто варіаційної маржі. Порядок її розрахунку визначається локальними нормативними правовими актами ВАТ «Білоруська валютно-фондова біржа». Основна кореспонденція ф'ючерсних угод представлена ??в табл. 9.2.

Таблиця 9.2 Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку ф'ючерсних угод на ВАТ «Білоруська валютно-фондова біржа»

 зміст операції  кореспонденція рахунків  Примітка
 Дебет  кредит
 1. Відображено позитивна зміна справедливої ??вартості ф'ючерсів  6000 «Похідні фінансові активи»  6941 «Переоцінка похідних фінансових інструментів»  На суму позитивної зміни справедливої ??вартості
 2. Відображено негативна зміна справедливої ??вартості ф'ючерсів  6941 «Переоцінка похідних фінансових інструментів»  6001 «Похідні фінансові зобов'язання»  На суму негативного зміни справедливої ??вартості

Закінчення табл. 9.2

 3. Внесена (довнесена) клієнтами депозитна маржа відповідно до укладених договорів між банком і клієнтами  рахунки клієнтів  315Х «Кошти, отримані в якості забезпечення виконання зобов'язань»  На суму зобов'язань
 4. Повернено клієнтам депозитна маржа відповідно до укладених договорів між банком і клієнтами  315Х «Кошти, отримані в якості забезпечення виконання зобов'язань»  рахунки клієнтів  На суму вимог
 5. Відображено суму зобов'язань по варіаційної маржі банку  6001 «Похідні фінансові зобов'язання»  6339 «Клірингові рахунки»  
 6. Відображено суму зобов'язань по варіаційної маржі клієнтів  3805 «Розрахунки за операціями з похідними фінансовими інструментами»  6339 «Клірингові рахунки»  
 7. Відображено суму вимог по варіаційної маржі банку  6339 «Клірингові рахунки»  6000 «Похідні фінансові активи»  
 8. Відображено суму вимог по варіаційної маржі клієнтів  6339 «Клірингові рахунки»  3815 «Розрахунки за операціями з похідними фінансовими інструментами»  
 9. Перераховано варіаційна маржа по ф'ючерсних угод клієнтів  3815 «Розрахунки за операціями з похідними фінансовими інструментами»  рахунки клієнтів  На суму позитивної варіаційної маржі
 10. Сплачено варіаційна маржа по ф'ючерсних угод клієнтів  рахунки клієнтів  3805 «Розрахунки за операціями з похідними фінансовими інструментами»  На суму негативною варіаційної маржі
 11. Отримано комісійну винагороду за посередницькі послуги з ф'ючерсних угод клієнтів  3815 «Розрахунки за операціями з похідними фінансовими інструментами»  8199 «Комісійні доходи за іншими операціями»  

Сума вимог і зобов'язань, що виникли в дату відкриття позиції за певною серії ф'ючерсів, а також збільшення довгою чи короткої позиції по певній серії ф'ючерсів оприбутковується по позабалансових рахунках: 9932 «Вимоги за операціями з іноземною валютою», 9942 «Вимоги за іншими операціями», 9931 «Зобов'язання за операціями з іноземною валютою», 9941 «Зобов'язання за іншими операціями». При продажу придбаних ф'ючерсів певної серії або придбанні проданих ф'ючерсів певної серії вимоги і зобов'язання списуються з відповідних позабалансових рахунків.

В останній робочий день місяця за відкритими позиціями банку, а також при закритті позиції за певною серії ф'ючерсів результат переоцінки за ф'ючерсними угодами банку (що враховується на рахунку 6941 «Переоцінка похідних фінансових інструментів») відноситься на рахунок 8211 «Доходи за операціями з похідними фінансовими інструментами» на суму позитивної варіаційної маржі або на рахунок 9211 «Витрати за операціями з похідними фінансовими інструментами» на суму негативної варіаційної маржі. Сальдо за рахунком 6941 «Переоцінка похідних фінансових інструментів» на кінець місяця не повинно бути.

Перерахування (сплата) варіаційної маржі по ф'ючерсних угод клієнтів на рахунки (з рахунків) останніх здійснюється в останній робочий день місяця за відкритими позиціями клієнтів, якщо інша періодичність не встановлена ??в договорах між банком і клієнтами, а також при закритті позиції за певною серії ф'ючерсів.

При закритті позиції за певною серії ф'ючерсів вимоги і зобов'язання списуються з відповідних позабалансових рахунків: 9932 «Вимоги за операціями з іноземною валютою», 9942 «Вимоги за іншими операціями», 9931 «Зобов'язання за операціями з іноземною валютою», 9941 «Зобов'язання за іншими операціями ».

10. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ

ДОВІРЧОГО УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ

В БАНКАХ УКРАЇНИ

10.1. Трастові операції банку: сутність, класифікація, мета і завдання бухгалтерського обліку

Об'єктами довірчого управління виступають грошові кошти, дорогоцінні метали і дорогоцінні камені, а також цінні папери.

За договором довірчого управління грошовими коштами ВВЕР-тель передає довірчому керуючому на певний термін грошові кошти, а довірчий керуючий зобов'язується за винагороду здійснювати управління переданими коштами в інтересах вверітеля або вказаної ним особи (вигодонабувача).


Вверітель - Юридична або фізична особа, яка є власником переданих в довірче управління грошових коштів.

вигодонабувач - Фізична або юридична особа, визначена вверітелем, в інтересах якого здійснюється довірче управління та яка є одержувачем доходів.

Формами довірчого управління є:

- Повне довірче управління. При повному трасті банк здійснює дії з перебувають у нього в управлінні майном самостійно в межах договору з наступним обов'язковим повідомленням вверітеля про кожен скоєний дії;

- Довірче управління за погодженням. При цій формі довірчого управління майном кожну операцію банк здійснює після письмового узгодження своїх дій з вверітелем;

- Довірче управління за наказом. При управлінні за наказом кожна операція здійснюється виключно за вказівкою вверітеля.

Трастові операції можуть бути організовані у вигляді індивідуального довірчого управління або у вигляді загального довірчого фонду з метою найбільш ефективного управління майном при дотриманні умов кожного окремого довірчого договору. При індивідуальному трасті банк управляє майном вверітеля, не допускаючи його об'єднання з майном інших вверітелей.

Підставою проведення трастових операцій є договір, укладений у письмовій формі. Довірче управління може також проводитися:

- На підставі заповіту, в якому призначено виконавець заповіту;

- В разі необхідності прийняття нотаріусом заходів з управління грошовими коштами, що входять до складу спадщини;

- В разі обмеження в судовому порядку підприємницької діяльності, внаслідок необхідності постійного управління майном підопічного і т.д.

Договір довірчого управління укладається на строк не більше одного року. При відсутності заяви однієї із сторін про припинення договору після закінчення терміну його дії він вважається продовженим на той самий строк і на тих же умовах.

До договору повинні бути додані документи, що підтверджують право власності вверітеля на грошові кошти (статут, відповідні договори, виписки з рахунків і т.д.), і документи, що підтверджують повноваження вверітеля на укладення договору від імені всіх учасників часткової власності.

Передача майна в довірче управління не тягне переходу права власності на нього до банку.

Угоди з переданими коштами банк здійснює від свого імені, вказуючи при цьому, що він діє в якості такого управ-


ляющего (в документах після найменування довірчого керуючого повинна бути позначка «Д. У.»).

При довірчому управлінні за наказом і за погодженням операції здійснюються на підставі оформленого в обов'язковому порядку розпорядження, яке містить вказівки про напрямки і способи використання переданого в управління майна. Ці вказівки є обов'язковими для керуючого, і він може відмовитися від їх виконання тільки в разі, якщо вони не відповідають вимогам законодавства.

Доходи від трастових операцій, за винятком понесених банком витрат, податків і винагороди, зараховуються на довірчий рахунок вверітеля. Доходи можуть бути передані вигодонабувачу або після закінчення терміну управління або при отриманні доходу від кожної здійснюваної керуючим операції. Винагорода керуючого може бути виражено у відсотках від доходу, в певній сумі, у відсотках від суми знаходяться в управлінні грошових коштів, у відсотках від суми кожної окремої операції і не повинно бути вищими за доходи, одержуваних в результаті довірчого управління грошовими коштами.

метою бухгалтерського обліку операцій довірчого управління майном є їх своєчасне і правильне відображення в обліку і здійснення контролю за дотриманням їх законності.

Виходячи з мети, основними завданнями бухгалтерського обліку операцій довірчого управління майном є:

- Правильна організація, своєчасне і законне проведення трастових операцій;

- Правильне документальне оформлення і контроль законності здійснених операцій банку з довірчого управління грошовими коштами, дорогоцінними металами і камінням, а також цінними паперами;

- Дотримання встановленого порядку відображення окремих операцій довірчого управління майном в щоденному балансі;

- Дотримання встановленого порядку відображення окремих операцій довірчого управління майном на рахунках з обліку довірчого управління.

10.2. Бухгалтерський облік операцій банку з довірчого управління майном

Бухгалтерський облік операцій з довірчого управління майном в банках - довірчих керуючих ведеться відокремлено на спеціально виділених балансових рахунках з обліку довірчого управління відповідно до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій довірчого управління майном в банках Республіки Білорусь, затвердженої постановою Ради директорів Національного банку Республіки Білорусь від 5 грудня 2007 р № 367. Всі операції з довірчого управління майном здійснюються тільки між цими сче-


тами і всередині цих рахунків і оформляються меморіальними ордерами. Таким чином, цією Інструкцією передбачені вимоги ст. 901 Цивільного кодексу Республіки Білорусь, якою встановлено, що майно, передане в довірче управління, відокремлюються від іншого майна вверітеля, а також від майна довірчого керуючого. Це майно відображається у довірчого управителя на окремому балансі, і щодо нього ведеться самостійний облік. У зв'язку з цим в банку -доверітельном керуючому отримане в довірче управління майно враховується на спеціально виділених балансових рахунках відповідно до вказівок щодо їх застосування (табл. 10.1, 10.2).

Таблиця 101 Рахунки з обліку довірчого управління

 номери рахунків  Найменування класів, груп рахунків і рахунків з обліку довірчого управління балансом  характеристика рахунку
   Клас 10 Активи  
 каса  
 каса  активний
 Цінні папери  
 облігації  активний
 Акції  активний
 Інші цінні папери  активний
 частки  
 Частки в статутних фондах комерційних організацій  активний
 Дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння  
 Дорогоцінні метали  активний
 Дорогоцінне каміння  активний
 кредити банкам  
 кредити банкам  активний
 Вклади (депозити)  
 Вклади (депозити) банків  активний
 Вклади (депозити) небанківських фінансових організацій  активний
 Вклади (депозити) комерційних організацій  активний
 Вклади (депозити) некомерційних організацій  активний
 Вклади (депозити) індивідуальних підприємців  активний
 Вклади (депозити) фізичних осіб  активний
 Розрахунки з довірчого управління  
 Розрахунки з довірчого управління  активний

Продовження табл. 10.1

 Поточні (розрахункові) рахунки  
 Поточні (розрахункові) рахунки банків  активний
 Поточні (розрахункові) рахунки небанківських фінансових організацій  активний
 Поточні (розрахункові) рахунки комерційних організацій  активний
 Поточні (розрахункові) рахунки некомерційних організацій  активний
 Поточні (розрахункові) рахунки індивідуальних підприємців  активний
 Поточні (розрахункові) рахунки фізичних осіб  активний
 Похідні інструменти. інше майно  
 похідні інструменти  Активно-пасивний
 інше майно  активний
 Витрати з довірчого управління  
 Витрати з довірчого управління  активний
   Клас 11. Пасиви  
 10О  Рахунки з обліку майна в довірче управління  
 Довірчий (трастовий) рахунок  пасивний
 Рахунок з обліку цінних паперів  пасивний
 Рахунок з обліку часток  пасивний
 Рахунок з обліку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння  пасивний
 Рахунок з обліку іншого майна  пасивний
 Розрахунки з довірчого управління  
 Розрахунки з довірчого управління  пасивний
 Переоцінка статей балансу  
 Переоцінка валютних статей  Активно-пасивний
 Переоцінка статей в дорогоцінних металах  Активно-пасивний
 Переоцінка цінних паперів  Активно-пасивний
 Переоцінка похідних інструментів  Активно-пасивний
 Доходи з довірчого управління  

Закінчення табл 101

 Доходи з довірчого управління  пасивний
 Прибуток (збиток) з довірчого управління  
 Прибуток (збиток) з довірчого управління  Активно-пасивний

Таблиця 10 2 Характеристика балансових рахунків з обліку майна, отриманого в довірче управління

 Номер інаіменованіе рахунки  характеристика рахунку
 АКТИВ
 100 «Каса»
 1001 «Каса»  Рахунок призначений для обліку готівкових грошових коштів, що надійшли в довірче управління, отриманих у процесі довірчого управління
 101 «Цінні папери»
 1011 «Облігації»  Рахунки призначені для обліку цінних паперів, отриманих в довірче управління і (або) придбаних в процесі довірчого управління в випадках, передбачених законодавством
 1012 «Акції»
 1014 «Інші цінні папери»
 102 «Частки»
 1020 «Частки в статутних фондах комерційних організацій»  Рахунок призначений для обліку вартості часток участі (акцій, прав) в статутних фондах комерційних організацій, отриманих у довірче управління та (або) придбаних в процесі довірчого управління
 103 «Дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння»
 Тисячі тридцять один «Дорогоцінні метали»  Рахунки призначені для обліку вартості дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, отриманих в довірче управління і (або) придбаних в процесі довірчого управління
 1032 «Дорогоцінні камені»
 104 «Кредити банкам»
 1040 «Кредити банкам»  Рахунок призначений для обліку кредитів, наданих банком - довірчим керуючим
 105 «Вклади (депозити)»

Продовження табл. 10.2

 1050 «Вклади (депозити) банків»  Рахунки призначені для обліку грошових коштів, розміщених банком - довірчим керуючим у вклади (депозити), на підставі договорів довірчого управління. За дебетом рахунків відображаються кошти, розміщені у внески (депозити). За кредитом рахунків відображається повернення коштів вкладу (депозиту) .Аналітіческій облік ведеться за видами вкладів (депозитів) і по вверітелям
 1051 "Вклади (депозити) небанківських фінансових організації»
 1052 «Вклади (депозити) комерційних організацій»
 1053 «Вклади (депозити) некомерційних організацій»
 Тисяча п'ятьдесят-чотири «Вклади (депозити) індивідуальних підприємців»
 1055 «Вклади (депозити) фізичних осіб»
 106 «Розрахунки з довірчого управління»
 1060 «Розрахунки з довірчого управління»  Рахунок призначений для обліку дебіторської заборгованості за операціями довірчого управління майном
 107 «Поточні (розрахункові) рахунки»
 1070 «Поточні (розрахункові) рахунки банків»  Рахунки призначені для обліку коштів, що надійшли в довірче управління, і розрахунків з довірчого управління. Рахунки відкриваються банку - довірчого керуючого. За дебетом рахунків відображаються кошти, що надійшли в довірче управління, а також грошові кошти, отримані в процесі довірчого управленія.По кредиту рахунків відображаються кошти, перераховані в процесі довірчого управління, а також повертаються з довірчого управління
 1071 "Поточні (розрахункові) рахунки небанківських фінансових організацій»
 1072 «Поточні (розрахункові) рахунки комерційних організацій»
 1 073 «Поточні (розрахункові) рахунки некомерційних організацій»
 1074 «Поточні (розрахункові) рахунки індивідуальних підприємців»
 +1075 «Поточні (розрахункові) рахунки фізичних осіб»
 108 «Похідні інструменти. Інше майно »
 1080 «Похідні інструменти»  Рахунок призначений для обліку похідних інструментів, придбаних в процесі довірчого управління
 Одна тисяча вісімдесят одна «Інше майно»  Рахунок призначений для обліку іншого майна, отриманого в довірче управління відповідно до законодавства та договору довірчого управління і не врахованого на рахунках 100-103

Продовження табл. 10.2

 109 «Витрати з довірчого управління»
 1091 «Витрати з довірчого управління»  Рахунок призначений для обліку витрат, вироблених за операціями довірчого управління майном
 ПАСИВ
 АЛЕ «Рахунки з обліку майна в довірче управління»
 1100 «Довірчий (трастовий) рахунок»  Рахунок призначений для обліку грошових коштів, що належать вверітелям і отриманих в довірче управління
 1101 «Рахунок з обліку цінних паперів»  Рахунок призначений для обліку цінних паперів, що належать вверітелям і отриманих в довірче управління
 1102 «Рахунок по обліку часток»  Рахунок призначений для обліку часток участі (акцій, прав) в статутних фондах комерційних організацій, що належать вверітелям і отриманих в довірче управління
 1103 «Рахунок з обліку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння»  Рахунок призначений для обліку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що належать вверітелям і отриманих в довірче управління
 1104 «Рахунок з обліку іншого майна»  Рахунок призначений для обліку іншого майна, що належить вверітелям і отриманого в довірче управління
 111 «Розрахунки з довірчого управління»
 1111 «Розрахунки з довірчого управління»  Рахунок призначений для обліку кредиторської заборгованості за операціями довірчого управління майном
 112 «Переоцінка статей балансу»
 +1121 «Переоцінка валютних статей»  Рахунок призначений для обліку переоцінки грошових статей балансу в іноземній валюті. Курсові різниці, що утворилися на рахунку переоцінки валютних статей в результаті заокруглень при переоцінці грошових статей балансу, відносяться на рахунки з обліку доходів або витрат з періодичністю, встановленої банком - довірчим керуючим самостійно, і обов'язково в останній робочий день місяця
 1 122 «Переоцінка статей в дорогоцінних металах»  Рахунок призначений для обліку переоцінки статей балансу в дорогоцінних металах

Закінчення табл. 10.2

 1123 «Переоцінка цінних паперів»  Рахунок призначений для обліку переоцінки цінних паперів. Результат від переоцінки цінних паперів відноситься на рахунки з обліку доходів або витрат з періодичністю, встановленої банком - довірчим керуючим самостійно, і обов'язково в останній робочий день звітного місяця і при вибутті ланцюгових паперів
 1124 «Переоцінка похідних інструментів»  Рахунок призначений для обліку переоцінки похідних інструментів. Результат від переоцінки похідних інструментів відноситься на рахунки з обліку доходів або витрат з періодичністю, встановленої банком - довірчим керуючим самостійно, і обов'язково в останній робочий день звітного місяця по відкритих позиціях банку, а також при закритті позиції або виконанні угоди з похідним інструментом
 118 «Доходи з довірчого управління»
 1181 «Доходи з довірчого управління»  Рахунок призначений для обліку доходів, отриманих за операціями довірчого управління майном
 119 «Прибуток (збиток) з довірчого управління»
 1191 «Прибуток (збиток) з довірчого управління»  Рахунок призначений для обліку фінансового результату діяльності банку - довірчого керуючого (прибутку або збитку) за період виконання договору довірчого управління. Якщо залишок пасивний - прибуток, якщо залишок активний - збиток

Класифікація вверітелей відповідає класифікації клієнтів, передбаченої Інструкцією з ведення бухгалтерського обліку в банках, розташованих на території Республіки Білорусь (Зі змінами та доповненнями), затвердженої постановою Ради директорів Національного банку Республіки Білорусь від 19 вересня 2005 № 283 Про ведення бухгалтерського обліку в банках, розташованих на території Республіки Білорусь. Порядок нумерації особових рахунків визначається банком - довірчим керуючим самостійно з урахуванням вимог Інструкції про порядок нумерації рахунків аналітичного обліку, затвердженої постановою Ради директорів Національного банку Республіки Білорусь від 30 березня 2005 № 87.

Крім того, в банку - довірчому керуючому для обліку отриманого майна відкриваються такі балансові та позабалансові


рахунки, передбачені планом рахунків бухгалтерського обліку в банках Республіки Білорусь і постановою Ради директорів Національного банку Республіки Білорусь від 19 вересня 2005 № 283 Про ведення бухгалтерського обліку в банках, розташованих на території Республіки Білорусь (Зі змінами та доповненнями) -

3120 «Рахунки банків з довірчого управління майном» -для обліку отриманих грошових коштів;

0 «Цінні папери в довірчому управлінні» - для обліку цінних паперів, отриманих в довірче управління або придбаних в процесі довірчого управління. На даному рахунку цінні папери обліковуються за вартістю, визначеною договором, незалежно від форми випуску в документарній або бездокументарній формі;

1 «Дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння в довірчому управлінні» - для обліку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, отриманих в довірче управління або придбаних в процесі довірчого управління.

У банку-вверітеле передане в довірче управління майно враховується на окремих особових рахунках відповідних рахунків плану рахунків бухгалтерського обліку в банках Республіки Білорусь. Так, грошові кошти, передані в довірче управління, враховуються на окремих особових рахунках 1548 «Інші активні операції з банками-резидентами» або 1549 «Інші активні операції з банками-нерезидентами», дорогоцінні метали і дорогоцінні камені - на окремих особових рахунках групи 13 « дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння », а цінні папери - на окремих особових рахунках відповідних балансових рахунків 4-го класу« цінні папери ».

За діяльністю, пов'язаною з довірчим управлінням майном, банк - довірчий керуючий складає щоденний баланс за рахунками з обліку довірчого управління IV порядку. У балансі виводяться підсумки в цілому по банку - довірчого керуючого (підсумки по кожному класу балансу). Правильність складання балансу контролюється рівністю дебетових і кредитових оборотів і підсумків залишків по активу і пасиву. Баланс перевіряється і підписується керівником, головним бухгалтером банку або особами, ними уповноваженими. Наявність балансу за попередній операційний день є обов'язковою умовою початку нового операційного дня.

Доходи і витрати за операціями довірчого управління майном враховуються в щоденному балансі банку - довірчого керуючого на наступних балансових рахунках:

6707 «Нараховані комісійні доходи за операціями з довірчого управління майном» - для бухгалтерського обліку нарахованого до отримання винагороди з довірчого управління майном;


6807 «Нараховані комісійні витрати за операціями з довірчого управління майном» - для бухгалтерського обліку нарахованих витрат з довірчого управління майном;

8170 «Комісійні доходи за операціями з довірчого управління майном» - для бухгалтерського обліку отриманої винагороди з довірчого управління майном;

9170 «Комісійні витрати за операціями з довірчого управління майном» - для бухгалтерського обліку сплачених витрат з довірчого управління майном, в тому числі процентних витрат, нарахованих за доходами, отриманими від довірчого управління акціями і частками в статутних фондах комерційних організацій вверітелей.Попередня   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   Наступна

Схильним до кредитного ризику | В касу банку | Звітність по касовим операціям (ф. 0520) | І ДОРОГОЦІННИМИ КАМЕНЯМИ | Порядок відкриття та ведення рахунків у дорогоцінних металах | Операції банку з цінними паперами: економічна сутність, класифікація, завдання бухгалтерського обліку | Організація бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами | Основні принципи відображення в обліку операцій з придбання та вибуття цінних паперів | Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами, випущеними банком | Бухгалтерський облік валютно-обмінних операцій на біржовому ринку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати