На головну

АНАЛІЗ І ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

  1. CR-аналіз журналу «Дипломат», №3-2005
  2. D. Наступні дії і оцінка
  3. GAP-аналіз.
  4. I. Аналіз чутливості ПРОЕКТУ
  5. III. «Наприклад» в аналізі
  6. IV. По регіонах (географічний ознака).
  7. PEST-аналіз і приклад його використання

Все частіше в економічній літературі можна зустріти поняття «економічний потенціал». Особливо часто їм оперують в джерелах з регіональної тематики, хоча загальноприйнятого його визначення немає. Сьогодні існує безліч думок про його складі. Коротко поняття «економічний потенціал» можна визначити в такий спосіб: «ресурси, джерела, засоби і запаси території, а також механізми (шляхи і форми) їх залучення в господарський оборот в даний час або майбутній період для досягнення конкретних

цілей ».

До складу економічного потенціалу території включають:

1) геополітичний потенціал, який визначається географічним положенням, суспільно-політичними умовами і факторами розвитку;

2) природний потенціал - природні умови, які оточують людину і використовуються ним для забезпечення своєї життєдіяльності. Це сили природи, які безпосередньо задіяні в матеріальному і нематеріальному виробництві для задоволення потреб суспільства. В умовах ринку вони набувають вартісну форму, забезпечують надходження до бюджетів регіонів, складають матеріальну основу зростання добробуту населення регіону;

3) виробничий потенціал ~ - це матеріально-технічна база території, матеріалізований капітал (фонди) у виробничій і невиробничій сферах;

4) демографічний потенціал (трудової) - чисельність населення, його статево-структура. Характеризується можливістю іонлеченія активної частини населення, трудових ресурсів у виробництво;5)  потенціал соціальної сфери, визначається можливостями функціонування охорони здоров'я, житлово-комунального господарства, торгівлі, сфери общест-! енного харчування та ін .;

6) духовний потенціал визначається історичним досвідом гро-ia, традиціями, станом науки, культури, освіти;

7) управлінський потенціал визначається рівнем кадрів, яка скла-шіем організаційних форм, методів управління і т.п .;

8) фінансовий потенціал - фінансові ресурси регіону і воз-хибності їх залучення.

Негативний вплив на економічний потенціал регіону, його юзможності надають асоціальні чинники, які виникають фі відсутності комплексності в розвитку економіки регіону, при 1алічіі тривалих диспропорцій. Вони формуються під воздей-: твием внутрішніх і зовнішніх причин.

Найчастіше асоціальні чинники з'являються внаслідок непро-гуманних економічних рішень, низького соціально-культурного тотенціала регіону. Природно, асоціальні чинники ведуть до втрат в економіці регіону.

Важливе значення для розвитку регіону має можливість викорис-Юван його економічного потенціалу. Показниками використання економічного потенціалу є ресурсообеспеченность еегіона в розрахунку на 1 км2, На одного жителя, ресурсоотдача і ін.

Економічний потенціал тісно пов'язаний з поняттями «вироб-гітельние сили» і «національне багатство». Зв'язок цей дуже складна і по-різному трактується. Звісно ж, це поняття різного рівня. Економічний потенціал характеризує можливості і ресурси. Продуктивні сили представляють активний початок (творять і перетворять), головною ж продуктивною силою є людина. Продуктивні сили впливають на економічний потенціал л реалізують його можливості в різній мірі в різних умовах і в різні періоди часу. Результатом такої взаємодії є національне багатство - все, що створено нацією за весь період; е існування.

У різних регіонах можливості їх економічного потенціалу гакже реалізуються в різній мірі через федеральні і регіональні програми розвитку, залучення потенційних інвесторів, в тому шсле зарубіжних, і, нарешті, через саморозвиток своєї економіки, з Зокрема підприємництва як найбільш важливого шляху реалі- $ ації економічного потенціалу регіону.

Дослідження загальних тенденцій розвитку методологічних основ процесу стратегічного програмування і існуючих про-елем при розробці та реалізації програм розвитку територій слу-

1142


жит основою для формування концепції стратегічного програмування розвитку території на якісно новому рівні. При цьому особливу актуальність мають інструменти оцінки економічного потенціалу території, що дозволяють об'єктивно оцінити її місце і роль у зовнішньому середовищі і виявити внутрішні тенденції і проблеми. Вимоги до процесу стратегічного програмування розвитку промисловості території можна звести до наступного:

- Використання маркетингового підходу для аналізу потенціалу регіону і зовнішнього середовища;

- Відбір конкретних бізнес-проектів з точки зору їх економічної і соціальної ефективності, в тому числі на підставі спеціальних критеріїв, що дозволяють пов'язати кінцеві результати реалізації проектів зі стратегічними пріоритетами території;

- Застосування в силу обмеженості фінансових ресурсів в розпорядженні органів влади і управління територій механізму оцінки та відбору проектів, що передбачають максимальні вкладення на території (як прямих, так і непрямих).

Основу даного підходу складає комплекс стратегічних інструментів, які використовуються для оцінки потенціалу території.

Проаналізуємо методи оцінки економічного потенціалу території.

1. SWOT-аналіз. Цей метод розглядається як засіб агрегації результатів детальних обстежень і обґрунтувань. Підсумком їх стають оцінки порівняльних якісних переваг чи недоліків території. SWOT-аналіз дозволяє дати відповідь на питання про перспективні напрями розвитку, що дозволяють активізувати природні переваги, елімінувати недоліки, використовувати всі можливості, що відкриваються і уникнути потенційних небезпек.

2. Оцінка конкурентного профілю території. За допомогою даного методу вдається оцінити відносну значимість для території окремих факторів середовища. Кожному з них експертним шляхом дається оцінка його важливості для галузі (висока, середня, низька) і рівня використання фактора (сильне, середнє, слабке).

За проведеною оцінкою можна зробити висновок, які з факторів середовища мають найбільше значення для території, а які заслужівші- меншої уваги. Результати вносяться в таблицю для аналізу.

До основних факторів розвитку території відносяться:

- Ринкова кон'юнктура (поточний стан економіки, справа-noii клімат, перспективи зростання території);

- Інституційні ринки: наявність інфраструктури для раз-пиття бізнесу;


-  транспортно-географічне положення;

- Трудові ресурси (віковий склад, безробіття, якість трудових ресурсів, їх кваліфікація і професіоналізм);

- Науково-технічний потенціал території;

- Фінансово-економічні чинники (умови для інвестицій, баланс доходів і витрат, рівень рентабельності господарюючих суб'єктів).

Організаційні фактори включають в себе: ефективність системи управління, існуючі відносини між рівнями влади, відносини влади і господарюючих суб'єктів, наявність стратегії розвитку території і програм соціально-економічного розвитку, ступінь участі громадськості в процесі управління розвитком території.

3. Оцінка території і її галузей серед інших тер
 ритор (галузей)
. Для забезпечення стабільного та динамічного
 соціально-економічного розвитку в умовах трансформації необ
 ходимо знати основні конкурентні переваги території.
 Тут найбільші можливості укладені в методі позіціонірова
 ня основних показників розвитку (оцінка поточного стану
 території, господарюючого суб'єкта при зіставленні з іншими).
 Воно допомагає виявити, на яких напрямках діяльності і рин
 ках збуту даного регіону доцільно грати роль лідера, на яких
 діяти в режимі партнерства, а з яких піти.

При визначенні стратегічних напрямків і пріоритетів території треба оцінити її поточний стан, перспективність галузей промисловості в цілому і позначити позицію окремих господарюючих суб'єктів з точки зору їх вкладу в розвиток території.

В першу чергу слід з'ясувати, в якому стані знаходиться територія за рівнем власних доходів і частці виробленої продукції в загальному обсязі в регіоні або країні. Потім оцінити діяльність господарюючих суб'єктів виходячи з їх внеску в розвиток території. В основі підходу лежить обгрунтоване припущення, що чим більше господарюючий суб'єкт вкладає в розвиток території в порівнянні зі споживанням послуг, що фінансуються з бюджету території, і чим більше його частка в загальному обсязі виробленої продукції, тим сильніше позиції господарюючого суб'єкта та вагоміше його внесок в розвиток території . '

4. Ефективність державного стимулювання госпо
 ствующих суб'єктів.
Одним з напрямків будь-якої стратегії соці
 ально-економічного розвитку території зазвичай є стиму
 лирование господарюючих суб'єктів території, що реалізують
 пріоритетні стратегічні завдання. У зв'язку з цим необхідно Вира


ботать критерії ранжирування суб'єктів господарської діяльності в залежності від їх участі в територіальному відтворювальному процесі. В основі запропонованого підходу лежить принцип збалансованості споживання господарюючим суб'єктом послуг, що фінансуються з бюджету, і ступенем його фінансових вкладень в розвиток території.

Відбір проектів в процесі територіального стратегічного програмування для включення в програму соціально-економічного розвитку за напрямками проводиться відповідно до приватних і загальними критеріями.

До загальних критеріїв належить сприяння: загальної зайнятості, зайнятості цільових груп; зростанню рівня життя, доходів і зменшення витрат бюджету; зростанню супутніх галузей; підвищенню стійкості і структурної диверсифікації місцевої економіки; формування обраного іміджу і перспективної спеціалізації; загальному економічному зростанню; вплив на навколишнє середовище; націленість на реалізацію стратегічного напрямку.

Формування програмних заходів грунтується на їх відборі за зазначеними критеріями, що враховує вплив тих чи інших факторів на розвиток території. По кожному розділі програмних заходів групуються інвестиційні проекти і виводиться значення загального спеціального критерію для кожного проекту. Для зтого шляхом експертних оцінок визначається значимість кожного критерію з точки зору розвитку території. І на підставі цього відбираються ті інвестиційні проекти, які задовольняють інтересам розвитку регіону.

ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯПопередня   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   Наступна

ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР І ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКИ | ОСОБЛИВОСТІ РАЙОНУВАННЯ В РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ | ТЕРИТОРІАЛЬНЕ РАЙОНУВАННЯ І ПРИСТРІЙ США | РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ | IHHMIIII | У РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ | Федеративний устрій НІМЕЧЧИНІ | Федеративний устрій США | ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ | СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ РЕФОРМИ В РОСІЇ ТА ЇХ ЛОГІКА |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати