На головну

Юридичний склад адміністративного правопорушення

  1. A) Складіть пропозиції, використовуючи наведені словосполучення.
  2. I. Прочитайте текст. Складіть словник невідомих вам термінів,
  3. I.5.3) Складові частини Зводу Юстиніана (загальна характеристика).
  4. III. Порядок включення до складу комісії незалежних експертів
  5. IV. Складання здавальних списків.
  6. VIII.4.1) Поняття частноправового правопорушення.
  7. Z ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ управлінських СПОСОБНОСТЕЙ 527

Як підставу адміністративної відповідальності адміністративне правопорушення містить юридичний склад, тобто певні елементи, тільки при наявності яких можливе настання адміністративної відповідальності і застосування адміністративного покарання. До юридичного складу адміністративного правопорушення належать: об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт і суб'єктивна сторона.

Об'єктом адміністративного правопорушення є суспільні відносини, за посягання на які встановлено адміністративну відповідальність. Об'єкти правопорушення можна поділити на загальний об'єкт, родовий об'єкт і безпосередній об'єкт. Як загальне об'єкта адміністративного правопорушення виступає вся сукупність суспільних відносин, за порушення яких встановлюється адміністративна відповідальність, тобто всі об'єкти правопорушень, передбачені КоАП і законодавчими актами суб'єктів Російської Федерації про адміністративну відповідальність. В якості родового об'єкта виступають суспільні відносини, об'єднані КпАП в глави (наприклад, адміністративні правопорушення, що посягають на права громадян). Безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення є суспільні відносини, які порушуються при вчиненні конкретного адміністративного проступку. Безпосередні об'єкти конкретизуються стосовно до конкретних статей КоАП (наприклад, порушення права громадянина на ознайомлення зі списком виборців, учасників референдуму).

Об'єктивна сторона адміністративного правопорушення характеризує його як протиправний акт поведінки правопорушника, що виражається в дії або бездіяльності. Об'єктивна сторона правопорушення характеризує конкретне діяння (дія або бездіяльність), його наслідки і причинний зв'язок між ними.

Характеристика об'єктивної сторони включає в себе спосіб, засоби, час, місце вчинення адміністративного правопорушення та інші мають значення для кваліфікації правопорушення обставини.

Залежно від об'єктивної сторони юридичні склади правопорушення поділяються на формальні та матеріальні. Для норм з формальним складом для притягнення до відповідальності необхідний сам факт порушення правової норми безвідносно від наслідків, що настали (наприклад, керування транспортними засобами водіями, які перебувають в стані сп'яніння, а так само передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані сп'яніння). Норми з матеріальним складом включають в себе протиправне діяння і наслідки, що наступили, а також зв'язок між ними (наприклад, порушення водіями правил дорожнього руху або експлуатація транспортних засобів, що призвела до заподіяння матеріальних збитків).

Згідно КоАП суб'єктами адміністративної відповідальності можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

Адміністративної відповідальності підлягає фізична особа, яка досягла на момент вчинення адміністративного правопорушення віку 16 років. З урахуванням конкретних обставин справи і даних про особу, що вчинила адміністративне правопорушення у віці від 16 до 18 років, комісією у справах неповнолітніх і захисту їх прав зазначена особа може бути звільнена від адміністративної відповідальності із застосуванням до нього заходи впливу, передбаченої федеральним законодавством про захист прав неповнолітніх.

Визнання юридичної особи суб'єктом адміністративної відповідальності в КпАП означає, що в разі притягнення юридичної особи до адміністративної відповідальності на нього поширюються рівною мірою спільні завдання, принципи законодавства про адміністративні правопорушення, правила призначення адміністративних покарань, процесуальний порядок порушення, розгляду, винесення рішення про притягнення до відповідальності і його виконання. Наприклад, юридична особа, як і фізичне, не може нести двічі адміністративну відповідальність за одне і те ж адміністративне правопорушення; юридична особа, як і фізична особа, в разі вчинення адміністративного правопорушення підлягає адміністративній відповідальності на підставі закону, що діяв під час і за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

При злитті кількох юридичних осіб до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення залучається знову виникло юридична особа. При приєднанні юридичної особи до іншої юридичної особи до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення залучається приєдналася юридична особа. При поділі юридичної особи або при виділенні зі складу юридичної особи одного або декількох юридичних осіб до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення залучається ту юридичну особу, до якого згідно з розподільним балансом перейшли права та обов'язки за укладеними угодами або майну, в зв'язку з якими було вчинено адміністративне правопорушення. При перетворенні юридичної особи одного виду в юридичну особу іншого виду до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення залучається знову виникло юридична особа. Адміністративна відповідальність за вчинення адміністративного правопорушення настає незалежно від того, чи було відомо притягається до адміністративної відповідальності юридичної особи про факт адміністративного правопорушення до завершення реорганізації.

Призначення адміністративного покарання юридичній особі не звільняє від відповідальності за дане правопорушення винна фізична особа, так само як і залучення до адміністративної чи кримінальної відповідальності фізичної особи не звільняє від адміністративної відповідальності за дане правопорушення юридична особа.

При застосуванні статей КоАП до фізичним та юридичним особам необхідно мати на увазі, що, якщо в статтях КпАП не зазначено, що встановлені даними статтями норми застосовуються тільки до фізичної особи або тільки до юридичної особи, дані норми в рівній мірі діють у відношенні і фізичного, і юридичної особи, за винятком випадків, якщо за змістом ці норми відносяться і можуть бути застосовані тільки до фізичної особи.

КоАП виділяються і спеціальні суб'єкти, залучення яких до адміністративної відповідальності має суттєві особливості.

Так, посадова особа підлягає адміністративній відповідальності у разі вчинення ним адміністративного правопорушення у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням своїх службових обов'язків. При цьому під посадовою особою в КоАП розуміється особа, постійно, тимчасово або у відповідності зі спеціальними повноваженнями здійснює функції представника влади, тобто наділена в установленому законом порядку розпорядчими повноваженнями щодо осіб, які не перебувають у службовій залежності від нього, а також особа, яка виконує організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції в державних органах, органах місцевого самоврядування, державних і муніципальних установах, а також у Збройних Силах Російської Федерації, інших військах і військових формуваннях Російської Федерації.

Які вчинили адміністративні правопорушення у зв'язку з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій керівники та інші працівники інших організацій, а також особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, несуть адміністративну відповідальність як посадові особи, якщо законом не встановлено інше.

Особливості адміністративної відповідальності встановлюються також для військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів. Військовослужбовці і призвані на військові збори громадяни несуть відповідальність за адміністративні правопорушення відповідно до дисциплінарних статутів.

Співробітники органів внутрішніх справ, органів кримінально-виконавчої системи та митних органів несуть відповідальність за адміністративні правопорушення відповідно до нормативними правовими актами, що регламентують порядок проходження служби в зазначених органах.

За порушення законодавства про вибори і референдуми, в галузі забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, правил дорожнього руху, вимог пожежної безпеки поза місця служби, законодавства про охорону навколишнього природного середовища, митних правил і правил режиму Державного кордону Російської Федерації, прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон Російської Федерації, а також за адміністративні правопорушення в галузі податків, зборів та фінансів, невиконання законних вимог прокурора, слідчого, особи, яка провадить дізнання, або посадової особи, яка здійснює провадження у справі про адміністративне правопорушення, особи, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів або спеціальних положень про дисципліну, несуть відповідальність на загальних підставах. До зазначених осіб не може бути застосовано адміністративні покарання у вигляді адміністративного арешту, а до військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом, також у вигляді адміністративного штрафу.

Іноземні громадяни, особи без громадянства та іноземні юридичні особи, які вчинили на території Російської Федерації адміністративні правопорушення, підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах. Питання про адміністративну відповідальність іноземного громадянина, що користується імунітетом від адміністративної юрисдикції Російської Федерації відповідно до федеральними законами та міжнародними договорами Російської Федерації і вчинила на території Російської Федерації адміністративне правопорушення, дозволяється відповідно до норм міжнародного права.

Суб'єктивна сторона адміністративного правопорушення включає провину правопорушника, мотиви скоєння правопорушення і його мета. Вина правопорушника є основним елементом суб'єктивної сторони адміністративного правопорушення і виражається у формі умислу або необережності (стосовно фізичних осіб).

Дане правопорушення визнається вчиненим умисно, якщо особа, яка його вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї дії (бездіяльності), передбачала її шкідливі наслідки і бажала настання таких наслідків або свідомо їх допускало або ставився до них байдуже.

Зазначене правопорушення визнається вчиненим з необережності, якщо особа, яка його вчинила, передбачала можливість настання шкідливих наслідків своєї дії (бездіяльності), але без достатніх до того підстав самовпевнено розраховувало на запобігання таких наслідків або не передбачала можливості настання таких наслідків, хоча повинна була і могла їх передбачити.

 Попередня   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   Наступна

Правові акти управління: поняття і види | адміністративні договори | Поняття адміністративно-правових методів | Види адміністративно-правових методів | Сутність адміністративного примусу | Поняття і види заходів адміністративного примусу | Поняття адміністративно-правового режиму | Режим надзвичайного стану | Режим воєнного стану | Інші адміністративно-правові режими |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати