На головну

Адміністративно-правове становище громадських організацій (об'єднань)

  1. I. Для організацій, що мають самостійний баланс
  2. I. Маркетинг і його роль в суспільстві і в діяльності організацій
  3. Адміністративно-правове становище релігійних об'єднань
  4. Адміністративно-правовий статус громадських об'єднань
  5. Асоціація туристичних організацій «Євро-Азія».
  6. Б. Положення лежачи на спині

Адміністративно-правове становище громадських об'єднань визначається Федеральним законом від 12 січня 1996 N 7-ФЗ "Про некомерційні організації", Федеральним законом від 19 травня 1995 "Про громадські об'єднання" * (82) та іншими законами.

Під громадською організацією (об'єднанням) визнається добровільне об'єднання громадян, у встановленому законом порядку які об'єдналися на основі спільності їх інтересів для задоволення духовних чи інших нематеріальних потреб. Громадські організації (об'єднання) має право здійснювати підприємницьку діяльність, відповідну цілям, для досягнення яких вони створені. Учасники (члени) громадських організацій (об'єднань) незберігають прав на передане ними цим організаціям у власність майно, в тому числі на членські внески. Учасники (члени) громадських організацій (об'єднань) не відповідають за зобов'язаннями зазначених організацій (об'єднань), а зазначені організації (об'єднання) не відповідають за зобов'язаннями своїх членів.

Особливості правового становища громадських організацій (об'єднань) визначаються іншими федеральними законами * (83). До громадських організацій належать і релігійні організації, особливості правового становища, створення, реорганізації і ліквідації яких, а також управління ними визначаються федеральним законом * (84).

Засновниками громадського об'єднання є фізичні особи та юридичні особи - громадські об'єднання, які скликали з'їзд (конференцію) або загальні збори, на яких приймається статут громадського об'єднання, формуються його керівні і контрольно-ревізійний органи. Засновники громадського об'єднання - фізичні та юридичні особи - мають рівні права і виконують рівні обов'язки.

Членами громадського об'єднання є фізичні особи та юридичні особи - громадські об'єднання, чия зацікавленість у спільному рішенні завдань даного об'єднання відповідно до норм його статуту оформляється відповідними індивідуальними заявами або документами, що дозволяють враховувати кількість членів громадського об'єднання з метою забезпечення їх рівноправності як членів даного об'єднання. Члени громадського об'єднання - фізичні та юридичні особи - мають рівні права і виконують рівні обов'язки. Умови і порядок придбання, втрати членства, включаючи умови вибуття з членів громадських об'єднань за віком, визначаються статутами відповідних громадських об'єднань. Членами та учасниками молодіжних громадських об'єднань можуть бути громадяни, які досягли 14 років. Членами та учасниками дитячих громадських об'єднань можуть бути громадяни, які досягли 8 років.

Учасниками громадського об'єднання є фізичні особи та юридичні особи - громадські об'єднання, які висловили підтримку цілям даного об'єднання і (або) його конкретних акціях, які беруть участь в його діяльності без обов'язкового оформлення умов своєї участі, якщо інше не передбачено статутом. Учасники громадського об'єднання - фізичні та юридичні особи - мають рівні права і виконують рівні обов'язки.

Іноземні громадяни та особи без громадянства нарівні з громадянами Російської Федерації можуть бути засновниками, членами та учасниками громадських об'єднань, за винятком випадків, встановлених федеральними законами або міжнародними договорами Російської Федерації.

Громадські об'єднання можуть створюватися в одній з наступних організаційно-правових форм:

- політична партія;

- громадська організація;

- громадський рух;

- суспільний фонд;

- Громадська інституція;

- Орган громадської самодіяльності.

Організаційно-правовими формами політичних громадських об'єднань є громадська організація (для політичної організації, в тому числі політичної партії) і громадський рух (для політичного руху).

Громадською організацією є засноване на членстві громадське об'єднання, створене на основі спільної діяльності для захисту спільних інтересів і досягнення статутних цілей об'єдналися громадян. Членами громадської організації відповідно до її статуту можуть бути фізичні та юридичні особи - громадські об'єднання, якщо інше не встановлено цим Законом та законами про окремі види громадських об'єднань. Вищим керівним органом громадської організації є з'їзд (конференція) або загальні збори. Постійно діючим керівним органом громадської організації є виборний колегіальний орган, підзвітний з'їзду (конференції) або загальних зборів.

Громадським рухом є що складається з учасників і не має членства масове громадське об'єднання, що ставить соціальні, політичні та інші суспільно корисні цілі, підтримувані учасниками громадського руху. Вищим керівним органом громадського руху є з'їзд (конференція) або загальні збори. Постійно діючим керівним органом громадського руху є виборний колегіальний орган, підзвітний з'їзду (конференції) або загальних зборів.

Громадський фонд є одним з видів некомерційних фондів і представляє собою не має членства громадське об'єднання, мета якого полягає у формуванні майна на основі добровільних внесків, інших не заборонених законом надходжень та використання даного майна на суспільно корисні цілі. Засновники та керуючі майном громадського фонду немає права використовувати зазначене майно у власних інтересах. Керівний орган громадського фонду формується його засновниками та (або) учасниками або рішенням засновників громадського фонду, прийнятим у вигляді рекомендацій або персональних призначень, або шляхом обрання учасниками на з'їзді (конференції) або загальних зборах.

Громадським установою є не має членства громадське об'єднання, що ставить своєю метою надання конкретного виду послуг, що відповідають інтересам учасників та відповідних статутним цілям зазначеного об'єднання. Управління громадською установою та її майном здійснюється особами, призначеними засновником (засновниками).

Органом громадської самодіяльності є не має членства громадське об'єднання, метою якого є спільне вирішення різних соціальних проблем, що виникають у громадян за місцем проживання, роботи або навчання, спрямоване на задоволення потреб необмеженого кола осіб, чиї інтереси пов'язані з досягненням статутних цілей і реалізацією програм органу громадської самодіяльності за місцем його створення. Орган громадської самодіяльності формується з ініціативи громадян, зацікавлених у вирішенні зазначених проблем, і будує свою роботу на основі самоврядування відповідно до статуту, прийнятим на зборах засновників. Орган громадської самодіяльності не має над собою вищестоящих органів або організацій.

Політичним громадським об'єднанням є громадське об'єднання, в статуті якого в числі основних цілей повинні бути закріплені участь у політичному житті суспільства за допомогою впливу на формування політичної волі громадян, участь у виборах в органи державної влади і органи місцевого самоврядування шляхом висунення кандидатів, організації їхньої передвиборної агітації, участь в організації та діяльності зазначених органів. Необхідно відзначити, що політичним громадським об'єднанням не може бути визнано:

- Об'єднання, зареєстроване відповідно до законодавства Російської Федерації в якості первинної профспілкової організації, релігійної, благодійної організації, національно-культурної автономії, а також в якості громадського фонду, громадського установи, органу громадської самодіяльності;

- Об'єднання, статут якого допускає членство в ньому або приналежність до нього в іншій формі іноземних громадян, іноземних або міжнародних організацій;

- Об'єднання, статут якого передбачає членство в ньому або приналежність до нього громадян тільки за професійною, національною, етнічною, расовою або конфесійною ознакою (ознаками);

- Об'єднання, статут якого передбачає членство в ньому або приналежність до нього осіб, які не мають права бути членами політичних громадських об'єднань або належати до даних об'єднанням;

- Об'єднання, що ставить на меті отримання прибутку за допомогою здійснення підприємницької діяльності і розподілу отриманого прибутку (майна, власності) між своїми членами та (або) засновниками;

- Об'єднання, створене для реалізації аматорських та інших неполітичних інтересів;

- Об'єднання, неполітичний характер якого спеціально обумовлений у федеральному законі.

Організація і діяльності політичних партій визначаються Федеральним законом від 11 липня 2001 року "Про політичні партії" * (85). Згідно з цим Федеральним законом політична партія - це громадське об'єднання, створене з метою участі громадян Російської Федерації в політичному житті суспільства за допомогою формування і вираження їхньої політичної волі, участі в громадських та політичних акціях, у виборах і референдумах, а також з метою представлення інтересів громадян в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Діяльність політичних партій ґрунтується на Конституції Російської Федерації і регулюється федеральними конституційними законами, цим Законом та іншими федеральними законами.

Відповідно до названим законом політична партія повинна відповідати наступним вимогам:

- Політична партія повинна мати регіональні відділення більш ніж у половині суб'єктів Російської Федерації, при цьому в суб'єкті Російської Федерації може бути створене тільки одне регіональне відділення даної політичної партії;

- В політичній партії має складатися не менше 50 тисяч членів політичної партії, при цьому більш ніж у половині суб'єктів Російської Федерації політична партія повинна мати регіональні відділення чисельністю не менше 500 членів політичної партії. В інших регіональних відділеннях чисельність кожного з них не може становити менше 250 членів політичної партії;

- Керівні та інші органи політичної партії, її регіональні відділення та інші структурні підрозділи повинні знаходитися на території Російської Федерації.

Під регіональним відділенням політичної партії в даному Федеральному законі розуміється структурний підрозділ політичної партії, створене за рішенням її уповноваженого керівного органу і здійснює свою діяльність на території суб'єкта Російської Федерації. У суб'єкті Російської Федерації, до складу якого входить (входять) автономний округ (автономні округи), може бути створено єдине регіональне відділення політичної партії. Інші структурні підрозділи політичної партії (місцеві і первинні відділення) створюються у випадках і порядку, передбачених її статутом.

Цілі і завдання політичної партії викладаються в її статуті та програмі.

Основними цілями політичної партії є:

- Формування громадської думки;

- Політичне утворення і виховання громадян;

- Висловлювання думок громадян за будь-яких питань суспільного життя, доведення цих думок до відома широкої громадськості та органів державної влади;

- Висування кандидатів на виборах в законодавчі (представницькі) органи державної влади та представницькі органи місцевого самоврядування, участь у виборах до зазначених органів і в їх роботі.

У Російській Федерації створюються і діють загальноукраїнські, міжрегіональні, регіональні та місцеві громадські об'єднання.

Під загальноросійським громадським об'єднанням розуміється об'єднання, яке здійснює свою діяльність відповідно до статутної мети на територіях більше половини суб'єктів Російської Федерації і має там свої структурні підрозділи - організації, відділення або філії та представництва.

Під міжрегіональним громадським об'єднанням розуміється об'єднання, яке здійснює свою діяльність відповідно до статутної мети на територіях менш половини суб'єктів Російської Федерації і має там свої структурні підрозділи - організації, відділення або філії та представництва.

Під регіональним громадським об'єднанням розуміється об'єднання, діяльність якого відповідно до його статутних цілей здійснюється в межах території одного суб'єкта Російської Федерації.

Під місцевим громадським об'єднанням розуміється об'єднання, діяльність якого відповідно до його статутних цілей здійснюється в межах території органу місцевого самоврядування.

Громадські об'єднання можуть мати прапори, емблеми, вимпели та іншу символіку. Символіка громадських об'єднань не повинна збігатися з державною символікою Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації, а також з символікою іноземних держав. Символіка громадських об'єднань не повинна порушувати права громадян на інтелектуальну власність, ображати їх національні і релігійні почуття. Символіка громадського об'єднання підлягає державній реєстрації та обліку в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.

Законом про громадські об'єднання передбачені основи створення громадських об'єднань, їх реорганізація і ліквідації.

Громадські об'єднання створюються за ініціативою їх засновників - не менше трьох фізичних осіб. Кількість засновників для створення окремих видів громадських об'єднань може встановлюватися спеціальними законами про відповідні види громадських об'єднань. До складу засновників поряд з фізичними особами можуть входити юридичні особи - громадські об'єднання. Рішення про створення громадського об'єднання, про затвердження його статуту і про формування керівних і контрольно-ревізійного органів приймаються на з'їзді (конференції) або загальних зборах. З моменту прийняття зазначених рішень громадське об'єднання вважається створеним: здійснює свою статутну діяльність, набуває права, за винятком прав юридичної особи, і приймає на себе обов'язки, передбачені цим Законом. Правоздатність громадського об'єднання як юридичної особи виникає з моменту державної реєстрації даного об'єднання.

Засновниками, членами та учасниками громадських об'єднань можуть бути громадяни, які досягли 18 років, і юридичні особи - громадські об'єднання, якщо інше не встановлено законом про громадські об'єднання, а також законами про окремі види громадських об'єднань.

Членами та учасниками молодіжних громадських об'єднань можуть бути громадяни, які досягли 14 років. Членами та учасниками дитячих громадських об'єднань можуть бути громадяни, які досягли 8 років. Умови і порядок придбання, втрати членства, включаючи умови вибуття з членів громадських об'єднань за віком, визначаються статутами відповідних громадських об'єднань.

Вимога про зазначення в офіційних документах на членство або участь в тих чи інших суспільних об'єднаннях не допускається. Належність чи неналежність громадян до суспільних об'єднань не може бути підставою для обмеження їх прав чи свобод, умовою для надання їм державою будь-яких пільг і переваг, за винятком випадків, передбачених законодавством Російської Федерації.

При створенні громадських об'єднань у формі громадських організацій засновники даних об'єднань автоматично стають їх членами, набуваючи відповідні права і обов'язки. При створенні громадських об'єднань в інших організаційно-правових формах права і обов'язки засновників таких об'єднань вказуються в їх статутах.

Іноземні громадяни та особи без громадянства, які законно перебувають в Російській Федерації, можуть бути засновниками, членами та учасниками громадських об'єднань, за винятком випадків, встановлених міжнародними договорами Російської Федерації або федеральними законами. Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть бути обрані почесними членами (почесними учасниками) громадського об'єднання без придбання прав і обов'язків в даному об'єднанні.

Не може бути засновником, членом, учасником громадського об'єднання: 1) іноземний громадянин або особа без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про небажаність їхнього перебування (проживання) в Російській Федерації; 2) організація або фізична особа, стосовно яких є дані про їх причетність до екстремістської діяльності або тероризму, або юридична особа, прямо або побічно перебуває у власності або під контролем таких організації або особи, яка фізична або юридична особа, яка діє від імені або за вказівкою таких організації або особи; 3) громадське об'єднання, діяльність якого припинена відповідно до Федерального закону від 25 липня 2002 N 114-ФЗ "Про протидію екстремістській діяльності"; 4) особа, щодо якої набрав законної сили рішенням суду встановлено, що в його діях є ознаки екстремістської діяльності; 5) особа, яка утримується в місцях позбавлення волі за вироком суду.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування не можуть бути засновниками, членами та учасниками громадських об'єднань.

Статут громадського об'єднання повинен передбачати: 1) назву, цілі громадського об'єднання, його організаційно-правову форму; 2) структуру громадського об'єднання, керівні та контрольно-ревізійний органи громадського об'єднання, територію, в межах якої дане об'єднання здійснює свою діяльність; 3) умови і порядок набуття і втрати членства в громадському об'єднанні, права та обов'язки членів даного об'єднання (тільки для об'єднання, що передбачає членство); 4) компетенцію і порядок формування керівних органів громадського об'єднання, терміни їх повноважень, місце знаходження постійно діючого керівного органу; 5) порядок внесення змін і доповнень до статуту громадського об'єднання; 6) джерела формування коштів та іншого майна громадського об'єднання, права суспільного об'єднання і його структурних підрозділів з управління майном; 7) порядок реорганізації та (або) ліквідації громадського об'єднання.

Статут громадського об'єднання може містити опис символіки даного об'єднання. У статуті можуть передбачатися й інші положення, що стосуються діяльності громадського об'єднання, що не суперечать законам.

Для набуття прав юридичної особи громадське об'єднання підлягає державній реєстрації відповідно до Федерального закону від 8 серпня 2001 N 129-ФЗ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та індивідуальних підприємців" з урахуванням встановленого законом порядку про громадські об'єднання державної реєстрації цих об'єднань. Державна реєстрація молодіжних та дитячих громадських об'єднань здійснюється в разі, якщо в керівні органи зазначених об'єднань обрані повністю дієздатні громадяни. Зміни, що вносяться до статутів громадських об'єднань, підлягають державній реєстрації в тому ж порядку і в ті ж терміни, що і державна реєстрація громадських об'єднань, і набувають юридичну силу з дня такої реєстрації. За державну реєстрацію громадського об'єднання, змін, що вносяться до його статуту, стягується державне мито відповідно до законодавства Російської Федерації про податки і збори.

Рішення про державну реєстрацію (про відмову в державній реєстрації) громадського об'єднання приймається Росреєстрації або її територіальним органом.

Внесення до єдиного державного реєстру юридичних осіб відомостей про створення, реорганізації і ліквідації громадських об'єднань здійснюється відповідно до Федерального закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб та індивідуальних підприємців" Федеральною податковою службою (уповноваженим реєструючим органом) на підставі прийнятого Росреєстрації або її територіальним органом рішення про відповідної державної реєстрації.

Рішення про державну реєстрацію міжнародного або загальноросійського громадського об'єднання приймається Росреєстрації. Рішення про державну реєстрацію міжрегіонального громадського об'єднання приймається територіальним органом Росреєстрації за місцем знаходження постійно діючого керівного органу громадського об'єднання. Рішення про державну реєстрацію регіонального або місцевого громадського об'єднання приймається територіальним органом Росреєстрації у відповідному суб'єкті Російської Федерації.

Зазначені документи подаються протягом трьох місяців з дня проведення установчого з'їзду (конференції) або загальних зборів.

Рішення про державну реєстрацію відділення громадського об'єднання приймається територіальним органом федерального органу державної реєстрації у відповідному суб'єкті Російської Федерації на підставі документів, поданих відділенням громадського об'єднання і завірених центральним керівним органом громадського об'єднання, а також копії документа про державну реєстрацію громадського об'єднання. При цьому державна реєстрація відділення громадського об'єднання здійснюється в порядку, передбаченому для державної реєстрації громадських об'єднань. У разі, якщо відділення громадського об'єднання не приймає свій статут і діє на підставі статуту того громадського об'єднання, відділенням якої вона є, центральний керівний орган цього об'єднання повідомляє територіальний орган федерального органу державної реєстрації у відповідному суб'єкті Російської Федерації про наявність зазначеного відділення, місце його знаходження , повідомляє відомості про його керівних органах. У цьому випадку зазначене відділення набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.

У державній реєстрації громадського об'єднання може бути відмовлено з таких підстав: 1) якщо статут громадського об'єднання суперечить Конституції Російської Федерації і законодавством Російської Федерації; 2) якщо необхідні для державної реєстрації документи, передбачені законом про громадські об'єднання, представлені в повному обсязі або оформлені в неналежному стані, або представлені в неналежний орган; 3) якщо виступило в якості засновника громадського об'єднання особа не може бути засновником відповідно до закону про громадські об'єднання; 4) якщо раніше зареєстроване громадське об'єднання з тією ж назвою здійснює свою діяльність в межах тієї ж території; 5) якщо встановлено, що в представлених установчих документах громадського об'єднання міститься недостовірна інформація; 6) якщо найменування громадського об'єднання ображає моральність, національні і релігійні почуття громадян. Відмова в державній реєстрації громадського об'єднання з мотивів недоцільності його створення не допускається.

У разі відмови в державній реєстрації громадського об'єднання заявнику повідомляється про це в письмовій формі із зазначенням конкретних положень Конституції Російської Федерації і Верховної Ради України, порушення яких спричинило за собою відмову в державній реєстрації даного об'єднання. Відмова в державній реєстрації громадського об'єднання, а також ухилення від такої реєстрації може бути оскаржено у вищестоящий орган або в суд. Відмова в державній реєстрації громадського об'єднання не є перешкодою для повторного подання документів для державної реєстрації за умови усунення підстав, що викликали відмову. Повторна подача заяви про державну реєстрацію громадського об'єднання та винесення за цією заявою рішення здійснюються в порядку, передбаченому законом про громадські об'єднання.

Ліквідація громадського об'єднання здійснюється за рішенням з'їзду (конференції) або загальних зборів відповідно до статуту даного громадського об'єднання або за рішенням суду у випадках порушення ним законодавства Російської Федерації. Майно, що залишилося в результаті ліквідації громадського об'єднання, після задоволення вимог кредиторів направляється на цілі, передбачені статутом громадського об'єднання, або, якщо відсутні відповідні розділи в статуті громадського об'єднання, - на цілі, що визначаються рішенням з'їзду (конференції) або загальних зборів про ліквідацію громадського об'єднання , а в спірних випадках - рішенням суду. Рішення про використання майна публікується ліквідаційною комісією у пресі. Що залишилося після задоволення вимог кредиторів майно громадського об'єднання, ліквідованого в порядку і на підставах, передбачених Федеральним законом "Про протидію екстремістській діяльності", звертається у власність Російської Федерації.

Законом про громадські об'єднання передбачені права та обов'язки громадського об'єднання.

Для здійснення статутних цілей громадське об'єднання, що є юридичною особою, користується такими правами:

- Вільно поширювати інформацію про свою діяльність;

- Брати участь у виробленні рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування в порядку і обсязі, передбаченими цим Законом та іншими законами;

- Проводити збори, мітинги, демонстрації, ходи і пікетування;

- Засновувати засоби масової інформації і здійснювати видавничу діяльність;

- Представляти і захищати свої права, законні інтереси своїх членів і учасників, а також інших громадян в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та громадські об'єднання;

- Здійснювати в повному обсязі повноваження, передбачені законами про громадські об'єднання;

- Виступати з ініціативами з різних питань суспільного життя, вносити пропозиції до органів державної влади;

- Брати участь у виборах і референдумах в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.

Громадське об'єднання зобов'язане:

- Дотримуватися законодавства Російської Федерації, загальновизнані принципи і норми міжнародного права, що стосуються сфери його діяльності, а також норми, передбачені його статутом і іншими установчими документами;

- Щорічно публікувати звіт про використання свого майна або забезпечувати доступність ознайомлення з вказаним звітом;

- Щорічно інформувати орган, який прийняв рішення про державну реєстрацію громадського об'єднання, про продовження своєї діяльності із зазначенням дійсного місця знаходження постійно діючого керівного органу, його назви і даних про керівників громадського об'єднання в обсязі відомостей, що включаються до єдиного державного реєстру юридичних осіб;

- Надавати на запит органу, який приймає рішення про державну реєстрацію громадських об'єднань, рішення керівних органів та посадових осіб громадського об'єднання, а також річні та квартальні звіти про свою діяльність в обсязі відомостей, що подаються до податкових органів;

- Допускати представників органу, який приймає рішення про державну реєстрацію громадських об'єднань, на проведені громадським об'єднанням заходи;

- Сприяти представникам органу, що приймає рішення про державну реєстрацію громадських об'єднань, в ознайомленні з діяльністю громадського об'єднання у зв'язку з досягненням статутних цілей і дотриманням законодавства Російської Федерації.

Громадське об'єднання, яке є юридичною особою, може мати у власності земельні ділянки, будівлі, будівлі, споруди, житловий фонд, транспорт, обладнання, інвентар, майно культурно-освітнього та оздоровчого призначення, грошові кошти, акції, інші цінні папери та інше майно, необхідне для матеріального забезпечення діяльності цього громадського об'єднання, зазначеної в його статуті. У власності громадського об'єднання можуть також знаходитися установи, видавництва, засоби масової інформації, створювані і придбані за рахунок коштів даного громадського об'єднання відповідно до його статутних цілей. Власність громадського об'єднання охороняється законом.

Майно громадського об'єднання формується на основі вступних і членських внесків, якщо їх сплата передбачена статутом; добровільних внесків і пожертвувань; надходжень від проведених відповідно до статуту громадського об'єднання лекцій, виставок, лотерей, аукціонів, спортивних та інших заходів; доходів від підприємницької діяльності громадського об'єднання; цивільно-правових угод; зовнішньоекономічної діяльності громадського об'єднання; інших не заборонених законом надходжень.

Нагляд за додержанням законів громадськими об'єднаннями здійснює прокуратура Російської Федерації. Орган, який приймає рішення про державну реєстрацію громадських об'єднань, здійснює контроль за відповідністю їх діяльності статутним цілям. При здійсненні даного контролю зазначений орган має право: 1) запитувати у керівних органів громадських об'єднань їх розпорядчі документи; 2) направляти своїх представників для участі в проведених громадськими об'єднаннями заходах; 3) не частіше одного разу на рік проводити перевірки відповідності діяльності громадських об'єднань, в тому числі щодо витрачання грошових коштів і використання іншого майна, їх статутним цілям в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з нормативно-правового регулювання у сфері юстиції; 4) запитувати і отримувати інформацію про фінансово-господарської діяльності громадських об'єднань у органів державної статистики, федерального органу виконавчої влади, уповноваженого з контролю і нагляду у сфері податків і зборів, та інших органів державного нагляду і контролю, а також у кредитних та інших фінансових організацій ; 5) у разі виявлення порушення громадськими об'єднаннями Конституції Російської Федерації і законодавства Російської Федерації або вчинення ними дій, що суперечать їх статутним цілям, органом, який приймає рішення про державну реєстрацію громадських об'єднань, може бути винесено керівним органам даних об'єднань письмове попередження із зазначенням конкретних підстав винесення попередження і терміну усунення зазначеного порушення, який становить не менше одного місяця. Попередження, винесене органом, який приймає рішення про державну реєстрацію громадських об'єднань, може бути оскаржене громадськими об'єднаннями в вищестоящий орган або в суд.

Громадські об'єднання, в тому числі не володіють правами юридичної особи, в разі порушення законодавства Російської Федерації несуть відповідальність відповідно до законодавства. У разі порушення законодавства Російської Федерації громадськими об'єднаннями, що не володіють правами юридичної особи, відповідальність за дані порушення несуть особи, що входять до складу керівних органів цих об'єднань.

У разі порушення громадським об'єднанням Конституції Російської Федерації, законодавства Російської Федерації і вчинення дій, що суперечать статутним цілям, федеральний орган державної реєстрації або його територіальний орган або Генеральний прокурор Російської Федерації або підпорядкований йому відповідний прокурор вносить до керівного органу даного об'єднання уявлення про зазначені порушення і встановлює термін їх усунення. У разі, якщо у встановлений термін ці порушення не усуваються, орган або посадова особа, внісши відповідне подання, має право своїм рішенням призупинити діяльність громадського об'єднання на термін до шести місяців. Рішення про призупинення діяльності громадського об'єднання до розгляду судом заяви про його ліквідацію або заборону його діяльності може бути оскаржене до суду. Діяльність громадського об'єднання може бути також припинена в порядку і на підставах, передбачених Федеральним законом "Про протидію екстремістській діяльності".

У разі припинення діяльності громадського об'єднання припиняються його права як засновника засобів масової інформації, щодо заборони організовувати і проводити збори, мітинги, демонстрації, ходи, пікетування та інші масові акції або публічні заходи, брати участь у виборах, використовувати банківські вклади, за винятком розрахунків за господарської діяльності та трудовими договорами, відшкодування збитків, завданих його діями, сплату податків, зборів і штрафів.

Якщо протягом встановленого терміну призупинення діяльності громадського об'єднання воно усуває порушення, що стали підставою для зупинення його діяльності, громадське об'єднання відновлює свою діяльність за рішенням органу або посадової особи, які призупинили цю діяльність. Якщо суд не задовольнить заяву про ліквідацію громадського об'єднання або заборону його діяльності, воно відновлює свою діяльність після набрання рішенням суду законної сили.

У випадках порушення ним законодавства Російської Федерації громадське об'єднання може бути ліквідовано або на його діяльність може бути накладена заборона. Підставами ліквідації громадського об'єднання або заборони його діяльності є: порушення громадським об'єднанням прав і свобод людини і громадянина; неодноразові або грубі порушення громадським об'єднанням Конституції Російської Федерації, федеральних конституційних законів, федеральних законів чи інших нормативних правових актів або систематичне здійснення громадським об'єднанням діяльності, що суперечить його статутним цілям; неусунення в термін, встановлений федеральним органом державної реєстрації або його територіальним органом, порушень, що стали підставою для призупинення діяльності громадського об'єднання.

Структурні підрозділи - організації, відділення громадського об'єднання - ліквідуються у разі ліквідації відповідного громадського об'єднання.

Заяву до суду про ліквідацію міжнародного або загальноросійського громадського об'єднання вноситься Генеральним прокурором Російської Федерації або федеральним органом державної реєстрації. Заяву до суду про ліквідацію міжрегіонального, регіонального або місцевого громадського об'єднання вноситься прокурором відповідного суб'єкта Російської Федерації або відповідним територіальним органом федерального органу державної реєстрації. Ліквідація громадського об'єднання за рішенням суду означає заборону на його діяльність незалежно від факту його державної реєстрації.

Громадське об'єднання може бути ліквідовано, а діяльність громадського об'єднання, що не є юридичною особою, може бути заборонена також відповідно до Федерального закону "Про протидію екстремістській діяльності".

Рішення про призупинення діяльності або ліквідації громадського об'єднання може бути оскаржене в випадках і порядку, встановлених федеральними законами. Скасування рішення про ліквідацію громадського об'єднання тягне відшкодування державою всіх збитків, понесених громадським об'єднанням в зв'язку з його незаконною ліквідацією.

 Попередня   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   Наступна

Права, обов'язки і відповідальність громадян в сфері адміністративного права | Адміністративно-правові гарантії прав і свобод громадян | Адміністративно-правовий статус іноземних громадян та осіб без громадянства | Поняття і види органів виконавчої влади | Повноваження Президента Російської Федерації в сфері виконавчої влади | Уряд Російської Федерації - вищий виконавчий орган державної влади Російської Федерації | Федеральні органи виконавчої влади: їх система і структура | Органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації | Адміністративно-правовий статус державних корпорацій | Підприємства та установи як суб'єкти адміністративного права |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати