На головну

Розділ 1. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА ВИКОРИСТАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 3 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

Електронний документ, підписаний електронним цифровим підписом до 1 липня 2013 року, визнається електронним документом, підписаним кваліфікованої електронним підписом відповідно до Закону N 63-ФЗ. При формуванні облікової політики організації доцільно визначити сферу застосування електронного документообігу з угрупованням документації згідно із чинними формами електронно-цифрових і електронних підписів.

Регістри бухгалтерського обліку

Регістри бухгалтерського обліку призначені для накопичення даних, що містяться в первинних облікових документах.

Відповідно до вимоги ч. 5 ст. 10 нового Закону про бухгалтерський облік керівник економічного суб'єкта з 2013 р зобов'язаний стверджувати не тільки форми первинної облікової документації, а й форми облікових регістрів.

З 1 січня 2013 р форми регістрів бухгалтерського обліку, затверджені федеральними органами виконавчої влади до вступу в силу нового закону про бухгалтерський облік, не є обов'язковими до застосування.

При цьому для регістрів бухгалтерського обліку тепер теж встановлено склад обов'язкових реквізитів (ч. 4 ст. 10 Закону N 402-ФЗ):

1) найменування регістру;

2) назву організації, що склав реєстр;

3) дати початку і закінчення ведення реєстру та (або) період, за який складено реєстр;

4) хронологічна і (або) систематична угруповання об'єктів бухгалтерського обліку;

5) величина грошового виміру об'єктів бухгалтерського обліку із зазначенням одиниці виміру;

6) найменування посад осіб, відповідальних за ведення реєстру;

7) підписи осіб, відповідальних за ведення реєстру, із зазначенням їх прізвищ та ініціалів або інших реквізитів, необхідних для ідентифікації цих осіб.

Таким чином, в облікову політику організації слід включити розділ (підрозділ), в якому зазначено перелік регістрів бухгалтерського обліку, які використовуються в організації, а в одному з додатків до облікову політику доцільно форми цих регістрів привести. Необхідність визначення зазначеного переліку, швидше за все, обумовлена ??широким застосуванням автоматизованих систем і моделей рахівництва.

Також слід враховувати вимоги ч. 7 ст. 10 нового Закону про бухгалтерський облік, відповідно до якого в разі, якщо законодавством Російської Федерації або договором передбачено подання регістру бухгалтерського обліку іншій особі або в державний орган на паперовому носії, економічний суб'єкт зобов'язаний на вимогу іншої особи або державного органу виготовляти за свій рахунок на паперовому носії копії регістра бухгалтерського обліку, складеного у вигляді електронного документа.

Дана вимога може бути реалізовано за допомогою вказівки в обліковій політиці організації (в одному з додатків) переліку випадків, коли виготовлення регістра на паперовому носії є обов'язковим. Тут же доцільно визначити відповідального за виготовлення регістрів на паперовому носії.

Крім того, при формуванні облікової політики та організації бухгалтерського обліку (в частині ведення регістрів бухгалтерського обліку) необхідно враховувати наступне роз'яснення, наведене в Інформації N ПЗ-10/2012: відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону N 402-ФЗ дані, що містяться в первинних облікових документах, підлягають своєчасної реєстрації та накопичення в регістрах бухгалтерського обліку. Згідно ч. 3 ст. 10 Закону N 402-ФЗ бухгалтерський облік ведеться за допомогою подвійного запису на рахунках бухгалтерського обліку, якщо інше не встановлено федеральними стандартами. Виходячи з цього, а також беручи до уваги ч. 2 ст. 1 і ч. 1 ст. 10 Закону N 402-ФЗ, не допускається ведення рахунків бухгалтерського обліку поза застосовуваних економічним суб'єктом регістрів бухгалтерського обліку. Отже, склад регістрів бухгалтерського обліку повинен встановлюватися таким чином, щоб в них могли бути відображені (згруповані) операції, що відображаються на всіх рахунках бухгалтерського обліку, включені в робочий план рахунків бухгалтерського обліку організації.

У тому ж підрозділі облікової політики організації можуть бути затверджені форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності.

Універсальні практичні рекомендації з цього приводу привести неможливо, так як їх склад і зміст визначається специфікою виробництва і реалізації, здійснюваних організацією, а також особливостями організації управлінських процесів, використовуваних конкретним економічним суб'єктом.

Форми внутрішньої звітності повинні припускати більшу деталізацію і специфічну угруповання даних про стан і рух активів і зобов'язань організації (зокрема, структури і динаміки витрат, що включаються в собівартість продукції, робіт і послуг, структури і динаміки кредиторської заборгованості і т.п.).

Крім того, при визначенні пріоритетів внутрішньої бухгалтерської звітності починаючи з 2013 р слід враховувати зміну головних цілей бухгалтерського обліку, однією з яких буде вважатися формування інформації про фінансовий стан економічного суб'єкта. З переорієнтування бухгалтерського обліку на переважне значення інформації про фінансовий стан, можливо, знадобиться розробка нових форм. Це перш за все стосується оперативної (денний, тижневої, декадної, місячної) звітності про стан і рух активів і зобов'язань, які безпосередньо впливають на величину фінансових показників. У тому випадку, коли в організації є служба, безпосередньо здійснює фінансовий менеджмент, форми подібної внутрішньої звітності повинні формуватися за запитами зазначеної служби.

Об'єкти бухгалтерського обліку, що реєструються

в регістрах бухгалтерського обліку

Для формування облікової політики істотне значення має склад об'єктів бухгалтерського обліку. Методи оцінки окремих об'єктів бухгалтерського обліку доцільно розглядати (і розкривати) стосовно до структури об'єктів, закріплених в законодавчих актах з бухгалтерського обліку.

У новому Законі про бухгалтерський облік складу об'єктів бухгалтерського обліку істотно переглянутий і винесено в окрему статтю.

Об'єктами бухгалтерського обліку економічного суб'єкта є:

1) факти господарського життя;

2) активи;

3) зобов'язання;

4) джерела фінансування його діяльності;

5) доходи;

6) витрати;

7) інші об'єкти в разі, коли це встановлено федеральними стандартами.

Для порівняння: раніше в складі об'єктів бухгалтерського обліку виділялися майно організацій, їх зобов'язання і господарські операції, здійснювані організаціями в процесі їх діяльності.

Відповідно до нової структури об'єктів бухгалтерського обліку в складі активу балансу необхідно буде виділяти як мінімум дві групи об'єктів (активи і витрати), в складі пасиву - три (зобов'язання, доходи і джерела фінансування діяльності економічного суб'єкта).

У новому Законі про бухгалтерський облік складу об'єктів по групам не деталізований. В Інформації N ПЗ-10/2012 вказано тільки на те, що відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону N 402-ФЗ дані, що містяться в первинних облікових документах, підлягають своєчасної реєстрації та накопичення в регістрах бухгалтерського обліку. Виходячи з цього, а також беручи до уваги ч. 2 ст. 1 і ч. 1 ст. 13 Закону N 402-ФЗ, не підлягають реєстрації в регістрах бухгалтерського обліку неіснуючі об'єкти, що відображаються в бухгалтерському обліку лише про людське око (в тому числі нездійснені витрати, неіснуючі зобов'язання, які не мали місце факти господарського життя), а також об'єкти, що відображаються в бухгалтерському обліку замість іншого об'єкта з метою прикрити його (в тому числі що лежать в основі удаваних угод). Зазначене не стосується резервів, фондів, передбачених законодавством Російської Федерації, і витрат на їх створення.

З визначень об'єктів бухгалтерського обліку можна зробити такі висновки:

- Активи є об'єктами, що мають виражену матеріально-речову форму або враховуються відповідно до правил бухгалтерського обліку як самостійні об'єкти (зокрема, об'єкти нематеріальних активів);

- До категорії витрат можна віднести результати операцій, що відображаються на калькуляційних рахунках бухгалтерського обліку (08, 15, 20, 23, 25, 26, 29, 44). Також у складі витрат, на нашу думку, може бути врахована дебіторська заборгованість (якщо обліковою політикою організації не встановлено, що дебіторська заборгованість відображається у складі фактів господарської діяльності);

- В складі зобов'язань відображається кредиторська заборгованість, крім тієї, яка представляє собою доходи або джерела фінансування;

- Відповідно, в складі доходів можуть відображатися результати операцій, що призводять до збільшення економічних вигод суб'єкта в результаті здійснення підприємницької діяльності (як основної, так і діяльності, яка призводить до отримання інших доходів);

- В складі джерел фінансування, на нашу думку, слід відображати об'єкти бухгалтерського обліку, що мають відношення до формування всіх складових власного капіталу (статутний капітал, резервний капітал, додатковий капітал, нерозподілений прибуток), позикові джерела фінансування (включаючи суми, отримані за векселями і облігаціями ), а також всі створювані організацією резерви;

- Під іншими об'єктами, на нашу думку, можна розуміти результати операцій, здійснюваних поза рамками статутної діяльності організації (за договорами довірчого управління, простого товариства, різні форми спільної діяльності і т.п.), а також ті операції, які вимагають відокремленого і спеціального розкриття і відображення в бухгалтерській звітності (наприклад, витрати за сегментами).

До фактів господарської діяльності, таким чином, можуть бути віднесені різні операції, що підлягають відображенню в бухгалтерському обліку, але які не ввійшли ні в одну з інших груп об'єктів бухгалтерського обліку.

Більш докладно рекомендований склад об'єктів бухгалтерського обліку, а також розкриття їх особливостей в обліковій політиці організації розглянуті в наступному розділі даного видання.

Робочий план рахунків бухгалтерського обліку організації

Робочий план рахунків бухгалтерського обліку повинен містити синтетичні і аналітичні рахунки, необхідні для ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимог своєчасності та повноти обліку та звітності.

Звертаємо увагу на те, що в робочий план рахунків повинні бути включені всі рахунки бухгалтерського обліку, а також субрахунка всіх рівнів, які використовуються організацією, а не тільки ті, які відсутні в Плані рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій, затвердженому Наказом Мінфіну Росії від 31.10.2000 N 94н (далі - План рахунків).

Згадка про необхідність затвердження робочого плану рахунків в новому Законі про бухгалтерський облік відсутній. Проте вимоги п. 4 ПБО 1/2008 продовжують діяти (до розробки і затвердження нового аналогічного федерального стандарту). Отже, даний елемент повинен як і раніше розкриватися в обліковій політиці організації.

Крім того, необхідно враховувати концептуальні зміни регулювання бухгалтерського обліку, відповідно до нового Закону про бухгалтерський облік.

У новому Законі про бухгалтерський облік поняття "синтетичних" і "аналітичних" рахунків відсутні. Отже, цілком можливо, в найближчій перспективі діючий План рахунків буде істотно змінений, що спричинить необхідність зміни раніше розроблених робочих планів рахунків організацій.

До внесення змін до Плану рахунків робочий план рахунків організації може застосовуватися без будь-яких корективів і витягів. Однак додаткові субрахунка нижчих рівнів і рахунки аналітичного обліку в робочий план рахунків організації на 2013 р можуть бути включені - з урахуванням необхідності переважного відображення інформації про фінансовий стан господарюючого суб'єкта.

Особливості складання та подання

бухгалтерської звітності в 2013 р

При формуванні облікової політики організації на 2013 р, на нашу думку, необхідно відобразити окремі особливості складання та подання бухгалтерської звітності, зумовлені вступом в силу нового закону про бухгалтерський облік.

Відповідно до ч. 1 ст. 13 нового Закону про бухгалтерський облік бухгалтерська (фінансова) звітність повинна давати достовірне уявлення про фінансовий стан економічного суб'єкта на звітну дату, фінансовий результат його діяльності та рух грошових коштів за звітний період, необхідний користувачам цієї звітності для прийняття економічних рішень.

Виходячи з цього, а також беручи до уваги ч. 2 ст. 1 і ч. 1 ст. 10 нового Закону про бухгалтерський облік, в Інформації N ПЗ-10/2012 зроблений висновок про те, що бухгалтерська (фінансова) звітність повинна складатися на основі даних, що містяться в регістрах бухгалтерського обліку.

Також в Інформації N ПЗ-10/2012 роз'яснено наступне. У зв'язку з тим що згідно зі ст. 32 Закону N 402-ФЗ він вступив в силу з 1 січня 2013 року, при складанні річної бухгалтерської (фінансової) звітності економічного суб'єкта за 2012 р необхідно мати на увазі, що:

а) відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону N 402-ФЗ річна бухгалтерська (фінансова) звітність складається з бухгалтерського балансу, звіту про фінансові результати та додатків до них. Виходячи з цього, у складі річної бухгалтерської (фінансової) звітності за 2012 р звіт про прибутки та збитки має називатися звітом про фінансові результати;

б) відповідно до ч. 2 ст. 14 Закону N 402-ФЗ річна бухгалтерська (фінансова) звітність некомерційної організації складається з бухгалтерського балансу, звіту про цільове використання коштів та додатків до них. Виходячи з цього, у складі річної бухгалтерської (фінансової) звітності за 2012 р звіт про цільове використання отриманих коштів повинен іменуватися звітом про цільове використання коштів.

Виходячи з взаємопов'язаних положень ч. 1 ст. 13 Закону N 402-ФЗ, абз. 2 п. 6 і абз. 2 п. 11 Положення з бухгалтерського обліку "Бухгалтерська звітність організації" (ПБО 4/99), затвердженого Наказом Мінфіну Росії від 06.07.1999 N 43н, некомерційна організація призводить до бухгалтерської (фінансової) звітності показники про окремі доходи та витрати (фінансові результати) відокремлено стосовно форми і порядку складання звіту про фінансові результати в разі, коли:

- В звітному році ця некомерційна організація отримала дохід від підприємницької і (або) інший що приносить дохід діяльності;

- Показник отриманого некомерційною організацією доходу істотний;

- Розкриття даних про прибуток від підприємницької і (або) інший що приносить дохід діяльності в звіті про цільове використання коштів недостатньо для формування повного уявлення про фінансовий стан некомерційної організації, фінансові результати її діяльності та зміни в її фінансовому становищі;

- Без знання про показник отриманого доходу зацікавленими користувачами неможлива оцінка фінансового положення некомерційної організації і фінансових результатів її діяльності;

в) відповідно до ч. 2 ст. 18 Закону N 402-ФЗ обов'язковий примірник складеної річної бухгалтерської (фінансової) звітності за 2012 р подається до органу державної статистики за місцем реєстрації економічного суб'єкта не пізніше трьох місяців після закінчення звітного періоду;

г) у зв'язку з тим що з 1 січня 2013 Федеральний закон від 21.21.1996 N 129-ФЗ "Про бухгалтерський облік" втратив чинність, п. 4 ст. 13 названого Закону не підлягає застосуванню. Однак в силу ч. 1 ст. 30 Закону N 402-ФЗ продовжують застосовуватися п. П. 6 і 37 Положення з бухгалтерського обліку "Бухгалтерська звітність організації" (ПБО 4/99), затвердженого Наказом Мінфіну Росії від 06.07.1999 N 43н. Нагадаємо, що п. 6 ПБО 4/99 дозволяє організації відступати від правил, встановлених цим ПБО, якщо при складанні бухгалтерської звітності застосування цих правил не дозволяє сформувати достовірне і повне уявлення про фінансовий стан організації, фінансові результати її діяльності та зміни в її фінансовому становищі . При цьому відповідно до п. 37 ПБО 4/99 істотні відступи повинні бути розкриті в поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки разом із зазначенням причин, що викликали ці відступи, і результату, який дані відступу надали на розуміння стану про фінансове становище організації, відображення фінансових результатів її діяльності і змін в її фінансовому становищі;

д) у зв'язку з тим що з 1 січня 2013 Федеральний закон від 21.11.1996 N 129-ФЗ втратив чинність, пп. "Г" п. 2 ст. 13 названого Закону не підлягає застосуванню. Виходячи з цього, з 1 січня 2013 р аудиторський висновок про достовірність бухгалтерської (фінансової) звітності та висновок ревізійного союзу сільськогосподарських кооперативів, що підтверджує достовірність бухгалтерської (фінансової) звітності, що не входять до складу цієї звітності;

е) у зв'язку з тим що з 1 січня 2013 Федеральний закон від 21.11.1996 N 129-ФЗ втратив чинність, пп. "Д" п. 2 ст. 13 названого Закону не підлягає застосуванню. Виходячи з цього, з 1 січня 2013 р пояснювальна записка не входить до складу бухгалтерської (фінансової) звітності. Однак в силу ч. 1 ст. 30 Закону N 402-ФЗ продовжує застосовуватися розд. VIII Положення з бухгалтерського обліку "Бухгалтерська звітність організації" (ПБО 4/99). При цьому передбачена цим розділом інформація не є додатком до бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати;

ж) виходячи з законодавства Російської Федерації про енергозбереження і про підвищення енергетичної ефективності (зокрема, ч. 5 ст. 22 Федерального закону "Про енергозбереження і про підвищення енергетичної ефективності"), передбачені цим законодавством відомості повинні бути включені в інформацію, супутню річної бухгалтерської (фінансової) звітності.

Таким чином, склад бухгалтерської звітності (подається за результатами 2012 року) може бути збережений. Разом з тим уявлення аудиторського висновку більш не є обов'язковим. За сукупністю вимог законодавства (про акціонерні товариства, про товариства з обмеженою відповідальністю і про аудиторську діяльність) аудиторський висновок має представлятися тільки з тієї звітністю, яка підлягає обов'язковому опублікуванню.

У грудні 2012 р Мінфін Росії на своєму офіційному сайті (www.minfin.ru) розмістив Перелік випадків проведення обов'язкового аудиту бухгалтерської (фінансової) звітності за 2012 р (згідно із законодавством Російської Федерації).

Подання пояснювальної записки новим Законом про бухгалтерський облік не передбачено. Однак відповідно до п. 39 ПБО 4/99 організація може представляти додаткову інформацію, супутню бухгалтерської звітності, якщо виконавчий орган вважає її корисною для зацікавлених користувачів при прийнятті економічних рішень. У ній розкриваються динаміка найважливіших економічних і фінансових показників діяльності організації за ряд років, плановане розвиток організації, передбачувані капітальні та довгострокові фінансові вкладення, політика щодо позикових коштів, управління ризиками, діяльність організації в області науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, природоохоронні заходи , інша інформація.

Відносно звіту про фінансові результати (представлення якого в складі річної бухгалтерської звітності передбачено нормою ч. 1 ст. 13 нового Закону про бухгалтерський облік) в Інформації N ПЗ-10/2012 наведено таке роз'яснення: "виходячи з частини 1 статті 30 Федерального закону N 402-ФЗ, до затвердження органами державного регулювання бухгалтерського обліку федеральних і галузевих стандартів бухгалтерського обліку, передбачених цим законом, щодо складання звіту про фінансові результати, додатків до бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати застосовуються правила складання відповідно звіту про прибутки і збитки, додатків до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки, затверджені уповноваженими органами виконавчої влади до дня вступу в силу Федерального закону N 402-ФЗ ".

Таким чином, звіт про фінансові результати за 2012 р буде представлятися за формами, встановленими для звіту про прибутки і збитки.

Ще одне питання, пов'язане з бухгалтерською звітністю, обумовлений тим, що новий Закон про бухгалтерський облік не встановлює порядок підписання бухгалтерської (фінансової) звітності економічного суб'єкта (включаючи річну бухгалтерську (фінансову) звітність за 2012 р).

За загальним правилом бухгалтерська (фінансова) звітність повинна бути підписана особами, уповноваженими на це законодавством Російської Федерації, або установчими документами економічного суб'єкта, або рішеннями відповідних органів управління економічним суб'єктом.

Відповідно до норми ч. 8 ст. 13 нового Закону про бухгалтерський облік бухгалтерська (фінансова) звітність вважається складеною після підписання її примірника на паперовому носії керівником економічного суб'єкта. Виходячи з цього, на думку Мінфіну Росії (вираженого в Інформації N ПЗ-10/2012), в справах економічного суб'єкта повинен зберігатися примірник бухгалтерської (фінансової) звітності, підписаний керівником економічного суб'єкта, причому підпис керівника економічного суб'єкта повинна містити дату підписання цього примірника. Також роз'яснено, що у випадках подання бухгалтерської (фінансової) звітності в кілька адрес така звітність повинна бути підписана одними і тими ж уповноваженими особами.

На нашу думку, даний елемент також доцільно відобразити в обліковій політиці організації.

Одним з найбільш дискутованих питань, в зв'язку з прийняттям нового Закону про бухгалтерський облік, стало питання про адреси подання бухгалтерської (фінансової) звітності.

Новий Закон про бухгалтерський облік встановлює (ст. 18) тільки одну адресу, за якою бухгалтерська звітність повинна представлятися в обов'язковому порядку, - до органу державної статистики за місцем реєстрації економічного суб'єкта (в порядку, що затверджується Росстатом). Інші адреси обов'язкового подання бухгалтерської (фінансової) звітності (включаючи уявлення річної бухгалтерської (фінансової) звітності за 2012 р) новим Законом про бухгалтерський облік не встановлені.

Разом з тим зміни до інших законодавчих актів новим Законом про бухгалтерський облік не вносилися. Отже, обов'язок щодо подання річної бухгалтерської звітності до податкового органу за місцем знаходження організації не пізніше трьох місяців після закінчення звітного року, встановлена ??ст. 23 НК РФ, зберігається. Нагадуємо, що подання квартальної бухгалтерської звітності до податкових органів податковим законодавством не передбачено.

Крім того, установчими документами організації може бути встановлений обов'язок подання річної бухгалтерської звітності окремим користувачам (наприклад, акціонерам, котрі володіють блокуючим пакетом акцій, - акціонерними товариствами; учасникам - юридичним особам - товариствами з обмеженою відповідальністю тощо). Подібні елементи, на нашу думку, повинні бути відображені в обліковій політиці організації.

В Інформації N ПЗ-10/2012 вказано на те, що відповідно до ст. 26 Закону "Про державні та муніципальних унітарних підприємствах" унітарне підприємство після закінчення звітного періоду являє уповноваженим органам державної влади Російської Федерації, органам державної влади суб'єктів Російської Федерації або органам місцевого самоврядування бухгалтерську звітність.

У ч. 9 ст. 13 нового Закону про бухгалтерський облік міститься відсильна норма, відповідно до якої затвердження та опублікування бухгалтерської (фінансової) звітності здійснюються в порядку і випадках, які встановлені федеральними законами.

Під твердженням бухгалтерської звітності розуміється процедура прийняття відповідного рішення органами управління господарських товариств і товариств.

Цей процес регулюється нормами федеральних законів, що регулюють діяльність окремих організаційно-правових форм організацій.

Зокрема, такими законами встановлено наступне:

- Ст. 48 Федерального закону від 26.12.1995 N 208-ФЗ "Про акціонерні товариства" (далі - Закон про АТ) затвердження річної бухгалтерської звітності товариства віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів. Відповідно до п. 4 ст. 88 Закону про АТ річний звіт суспільства підлягає попередньому затвердженню радою директорів (наглядовою радою) товариства, а в разі відсутності в суспільстві ради директорів (наглядової ради) товариства - особою, що здійснює функції одноосібного виконавчого органу товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів;

- Відповідно до пп. 8 п. 2 ст. 33 Федерального закону від 08.02.1998 "Про товариства з обмеженою відповідальністю" (далі - Закон про ТОВ) загальні збори учасників товариства повинні затверджувати річні бухгалтерські баланси товариства (але не повний комплект бухгалтерської звітності);

- П. 1 ст. 15 Федерального закону від 08.05.1996 N 41-ФЗ "Про виробничих кооперативах" твердження річних звітів і бухгалтерських балансів, висновків ревізійної комісії (ревізора) кооперативу, аудитора віднесено до виключної компетенції загальних зборів членів кооперативу;

- Відповідно до ст. 20 Федерального закону від 14.11.2002 N 161-ФЗ "Про державні та муніципальних унітарних підприємствах" бухгалтерську звітність унітарного підприємства затверджує власник майна підприємства.

Під опублікуванням бухгалтерської (фінансової) звітності розуміється її розкриття у встановлених законом випадках.

В даний час зобов'язання розкривати бухгалтерську звітність встановлено тільки щодо акціонерних товариств (ст. 92 Закону про АТ).

Товариство з обмеженою відповідальністю в загальному випадку не зобов'язане публікувати звітність про свою діяльність (ст. 49 Закону про ТОВ).

Виняток становлять випадки публічного розміщення облігацій та інших емісійних цінних паперів, коли товариство зобов'язане щорічно публікувати річні звіти і бухгалтерські баланси, а також розкривати іншу інформацію про свою діяльність, передбачену федеральними законами та прийнятими відповідно до них нормативними актами.

Інвентаризація активів і зобов'язань організації

Інвентаризація є одним із спеціальних методів бухгалтерського обліку. Результати інвентаризації використовуються при складанні звітності, а також при аналізі структури і розмірів активів і зобов'язань установи.

При проведенні інвентаризації перевіряється фактична наявність майна і реальність зобов'язань, що значаться в обліку. Для бухгалтерської служби проведення інвентаризацій істотно з точки зору організації її практичної діяльності. Це обумовлено обов'язковістю участі бухгалтерів в підготовці матеріалів для інвентаризацій, участі в роботі інвентаризаційних комісій (практичну участь у проведенні перевірок), а також тим, що інвентаризаційні різниці регулюються за допомогою внесення відповідних записів до регістрів бухгалтерського обліку. Крім того, проведення інвентаризацій дозволяє регулярно уточнювати стан бухгалтерського обліку і правильність внесення облікових записів в регістри.

Загальні вимоги до порядку і термінів проведення інвентаризацій визначено ст. 11 нового Закону про бухгалтерський облік та п. П. 26 - 28 Положення по веденню бухгалтерського обліку. Деталізація вимог здійснена в Методичних вказівках щодо інвентаризації майна і фінансових зобов'язань, затверджених Наказом Мінфіну Росії від 13.06.1995 N 49.

Загальні законодавчі вимоги до проведення інвентаризацій змінилися. Навряд чи ці зміни можна назвати істотними. Однак дуже ймовірно, що деякі аспекти облікової політики в зв'язку з цим доведеться уточнити.

Зокрема, з тексту нового Закону про бухгалтерський облік тепер виключений перелік випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковим.

До розробки і вступу в силу федерального стандарту, який буде регулювати питання проведення інвентаризації, діють Методичні вказівки по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань, затверджені Наказом Мінфіну Росії від 13.06.1995 N 49 (в якому відповідні норми колишнього закону про бухгалтерський облік продубльовані).

Проте, якщо в обліковій політиці мала місце посилання на колишній Закон про бухгалтерський облік, її слід уточнити. Якщо ж випадки проведення обов'язкової інвентаризації в обліковій політиці відображені не були, на нашу думку, доцільно їх перерахувати в уточненому документі на 2013 р

Ще одне питання може виникнути з документальним оформленням результатів інвентаризації. Застосовувані в цьому випадку форми досі також були уніфікованими. Отже, доцільно перезатвердити ці форми наказом керівника організації, в обліковій політиці (одному з додатків) привести перелік таких форм, а також зразки (бланки) форм.Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   Наступна

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА - 2013 1 сторінка | ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА - 2013 2 сторінка | ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА - 2013 3 сторінка | ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА - 2013 4 сторінка | ВСТУП | Розділ 1. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА ВИКОРИСТАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 1 сторінка | Розділ 1. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА ВИКОРИСТАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 5 сторінка | Розділ 1. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА ВИКОРИСТАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 6 сторінка | Розділ 1. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА ВИКОРИСТАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 7 сторінка | Розділ 1. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА ВИКОРИСТАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 8 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати