На головну

Аналіз співвідношення витрат, обсягу виробництва і прибутку (CVP-аналіз)

  1. CR-аналіз журналу «Дипломат», №3-2005
  2. GAP-аналіз.
  3. I. Аналіз завдання
  4. I. Аналіз чутливості ПРОЕКТУ
  5. I. Ситуаційний аналіз внутрішньої діяльності.
  6. III. «Наприклад» в аналізі
  7. III. Аналіз продукту (вироби) на якість

Підприємцю в процесі діяльності постійно доводиться приймати рішення про ціну, за якою продукція буде реалізована, про змінних і постійних витратах, про придбання та використання ресурсів. Для цього необхідно точно і достовірно організувати рівні витрат і прибутку.

Все що вживаються в умовах ринку управлінські моделі засновані на вивченні взаємозв'язку витрат, обсягу виробництва і прибутку. Спеціальний аналіз допомагає зрозуміти взаємини між ціною вироби, об'ємом виробництва, змінними і постійними витратами. Він дозволяє порівняти різні варіанти цін на продукцію і отримання прибутку, а також відшукати найбільш вигідне співвідношення між перемінними, постійними витратами, ціною і обсягом виробництва продукції. Досягти цього можна різними способами: знизити ціну продажу і відповідно збільшити обсяг реалізації; збільшити постійні витрати і збільшити обсяг; пропорційно змінювати перемінні, постійні витрати і обсяг випуску продукції. Іноді аналіз співвідношення витрат, обсягу виробництва і прибутку (СVР-аналіз, Cost-Volume-Profit) трактують вужче, як аналіз критичної точки.

під критичної розуміється та точка обсягу виробництва, в якій витрати рівні виручці від реалізації всієї продукції, тобто де немає ні прибутку, ні збитків. Цю точку називають також «мертвої», або точкою беззбитковості.

Для її обчислення можна використовувати три методи: рівняння, маржинального прибутку і графічного зображення.

метод рівняння

В якості вихідного рівняння для аналізу беруть наступне співвідношення виручки, витрат і прибутку:

Виручка - змінні витрати - постійні витрати = прибуток.

Якщо виручку представити як добуток ціни продажу одиниці виробу і кількості проданих одиниць, а витрати перерахувати на одиницю виробу, то в точці критичного обсягу виробництва матимемо:

Qкр· P · Qкр· VC - FC = Q. (1)

Виходячи з цього визначаємо кількість одиниць продукції, яке необхідно продати, щоб досягти критичної точки:

де Qкр - обсяг виробництва продукції в критичній точці (кількість одиниць);

 Р - ціна одиниці продукції;

 VC - питомі змінні витрати на одиницю продукції;

 FC - постійні витрати.

Розглянемо цей метод на умовному прикладі. Підприємство планує продати свою продукцію за ціною 500 ден. од., постійні витрати складають 70 000 грош. од., питомі змінні витрати на одиницю продукції - 300 ден. од. У точці беззбитковості прибуток дорівнює 0, тоді

500 · Х - 300 · Х - 70 000 = 0

200 - X = 70 000

Х = 350

Таким чином, при продажу 350 од. виробів підприємство досягне точки, в якій прибуток і збитки дорівнюють.

Критичну точку можна розрахувати і в вартісному вираженні, якщо помножити отриманий обсяг на ціну одиниці продукції:

350 - 500 = 175 000 грош. од.

СVP-аналіз може бути використаний для визначення обсягу реалізації, необхідного для отримання бажаної величини прибутку. Припустимо в нашому умовному прикладі, що підприємство хоче досягти прибутку в розмірі 40 000 грош. од. Яким повинен бути обсяг виробництва і продажів? Це завдання можна вирішити методом рівнянь.

У точці беззбитковості, як відомо, виручка дорівнює сумі постійних і змінних витрат. Тому, щоб розрахувати задану величину прибутку, необхідно додати її до суми витрат:

Виручка = змінні витрати + постійні витрати + прибуток.

Таким чином, задана величина прибутку може бути отримана при обсязі продажів, що дорівнює 550 од., Що становить в грошовому вираженні

550 - 500 = 275 000 грош. од.

Метод маржинального прибутку є модифікацією методу рівнянь.

Маржинальний прибуток - це різниця між виручкою від реалізації продукції і змінними витратами, тобто це певна сума коштів, необхідна, в першу чергу, для покриття постійних витрат і отримання прибутку підприємства. Маржинальний прибуток на одиницю виробу можна також представити як різницю між ціною реалізації одиниці товару і питомими перемінними витратами. Маржинальний прибуток, що припадає на одиницю продукції, представляє внесок кожної проданої одиниці в покриття постійних витрат.

Перетворення формули (2) розкриває зв'язок обсягу продукції і відносного маржинального доходу:

де d- відносний рівень питомих змінних витрат у ціні продукту (D = VC / P);

 (1-d) - відносна маржинальний прибуток на одиницю обсягу реалізації.

У нашому прикладі маржинальний прибуток на одиницю становить 500 - 300 = 200 ден. од., а точка беззбитковості дорівнює 70 000: 200 = 350 од.

графічний метод дає наочне уявлення про СVP-аналізу і зводиться до побудови комплексного графіка "витрати - обсяг виробництва - прибуток».

У прямокутній системі координат будується графік залежності витрат і доходу від кількості одиниць виробленої продукції (рис. 8).

Мал. 8. Графік поведінки витрат, прибутку і обсягу продажів

По вертикалі відкладаються дані про витрати і доході, по горизонталі - кількість одиниць продукції. Порядок побудови графіка наступний:

1. Щоб нанести на графік лінію змінних витрат (VC), вибираємо будь-який обсяг, припустимо, 500 од. і знаходимо точку витрат, яка відповідає цьому обсягу: 300 - 500 = 150 000 (точка А). Проводимо лінію змінних витрат через точки 0 і А.

2. Щоб нанести лінію постійних витрат (), Відзначимо на осі ординат точку, відповідну 70 000 од. (крапка В), а від точки А вгору відкладемо 70 000 од. (Точка С). використовуючи точки В и З, проводимо лінію постійних витрат паралельно лінії змінних витрат. лінія ВС показує загальну суму витрат.

3. Щоб нанести на графік лінію виручки (TR), Візьмемо той же умовний обсяг продажів (500 од.). Відзначимо точку Д, отриману від множення ціни одиниці продукції на обсяг (500 - 500 = 250 000 грош. Од.). Проводимо лінію виручки через точки 0 і Д.

Критична точка (точка перелому)1 утворюється в місці перетину лінії виручки 0Д і лінії валових (сукупних) іздержекВС.У точці критичного обсягу виробництва До немає прибутку і немає збитку.

1 У практиці часто зустрічається позначення цієї точки як ВІР (абревіатура «break - even - point»), тобто точка перелому.

Зліва від критичної точки заштрихована область чистих збитків, яка утворюється в результаті перевищення величини постійних витрат над величиною маржинального прибутку. Праворуч від неї заштрихована область чистих прибутків. Для кожного значення Q (Кількості одиниць продукції) чистий прибуток визначається як різниця між величиною маржинального прибутку і постійних витрат.

Проекція точки К на вісь абсцис дає критичний обсяг виробництва у фізичних одиницях виміру (шт. М, кг).

Проекція точки К на вісь ординат дає критичний обсяг виробництва у вартісному вимірі.

Наведена графічна залежність витрат, прибутку і обсягу продажів дозволяє зробити важливі для підприємства висновки:

1. Підприємство може отримати прибуток (виручка за мінусом постійних і змінних витрат) лише за умови реалізації продукції більшого обсягу, ніж критична точка К.

2. ТочкаК, що знаходиться на перетині кривої валових витрат (ТС) і кривої виручки від реалізації (TR), називається критичною точкою, при переході через яку настає окупність всіх витрат і підприємство починає отримувати прибуток.

3. Точка перетину кривої постійних витрат (FC) і кривої маржинального доходу показує той обсяг виробництва, після проходження якого настає окупність постійних витрат.

4. З підвищенням цін на вироблену продукцію мінімальний обсяг виробництва, який відповідає критичній точці, зменшується, а при зниженні ціни - зростає.

5. Зі збільшенням постійних витрат мінімальний обсяг виробництва, відповідний точці беззбитковості, підвищується.

6. Збереження беззбиткового обсягу виробництва при зростанні змінних витрат можливо при інших рівних умовах за рахунок збільшення мінімального обсягу виробництва.

При проведенні СVР-аналізу умовно приймається цілий ряд допусків, які обмежують точність і надійність результатів аналізу: обсяг виробництва дорівнює обсягу продажів; ціна за одиницю товару, що продається, а також частки змінних і постійних витрат залишаються незмінними; виробляється єдиний вид вироби і ін.

 Попередня   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   Наступна

Вплив цінової еластичності попиту на загальну виручку і реакція покупців на зміну цін | Основні фактори, що впливають на ціни | Особливості ціноутворення на різних типах ринку | Характерні риси основних моделей ринку | Етапи процесу ціноутворення | Цінова інформація та її роль в ухваленні рішення за цінами | Стратегічні і тактичні аспекти цінової політики фірми | Методи ціноутворення, що застосовуються фірмою на ринку | Види витрат для цілей ціноутворення | Підприємницькі і бухгалтерські витрати підприємства |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати