На головну

фінанси

сторінка 502

Каталог - Фінанси на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Пояснювальна записка.
Звіт про прибутки і убиткахa Форма 2
Додаток до балансуa Форма 5
Лімітно-забірна карта, вимога-накладна, накладна на відпустку
ДТ-94 КТ-10
Бухгалтерської балансa Форма 1
Порядок нарахування і обліку амортизації нематеріальних активів
Облік надходження та вибуття нематеріальних активів.
Облік розрахунків з позабюджетних платежів
Облік розрахунків з засновниками
Облік розрахунків з бюджетом
Облік розрахунків з підзвітними особами.
Облік розрахунків за претензіями
Поняття, класифікація та оцінка основних засобів
Документальне оформлення руху основних засобів
Облік продажу та іншого вибуття основних засобів.
Поняття, склад і оцінка нематеріальних активів.
Облік витрат на ремонт основних засобів.
Способи нарахування та облік амортизації основних засобів.
Синтетичний і аналітичний облік основних засобів.
Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками
Предмет і об'єкти бухгалтерського обліку
документування
Основні завдання з бухгалтерського обліку
Поняття і види бухгалтерського обліку
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
інвентаризація
Рахунки бухгалтерського обліку
Бухгалтерський облік касових операцій
Бухгалтерський облік коштів на розрахунковому рахунку
Бухгалтерська звітність
бухгалтерського балансу
подвійна запис
Аудит розрахунків з персоналом з оплати праці і аналіз ефективності використання фонду оплати праці
Аудит і аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів
Порівняльний аналіз систем оподаткування, обліку та звітності підприємств малого бізнесу
Рекомендована тематика дипломних робіт
Ахист дипломної роботи
Рецензія на дипломну роботу
Облік і аналіз оборотності виробничих запасів
Облік нематеріальних активів та аналіз ефективності їх використання
Додаток 1
Аудит і аналіз основних засобів та ефективність їх використання
Загальні вимоги, що пред'являються до дипломної роботи
Побудова дипломної роботи
Титульна сторінка
Загальні вимоги
Мета і завдання дипломної роботи
Основні вимоги, що висуваються до змісту дипломної роботи
Вибір теми дипломної роботи
Підбір і попереднє ознайомлення з літературою з обраної теми
ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Практична частина роботи є найбільш значний и винна складаті до 50% Всього ОБСЯГИ курсової роботи. Вона складається з двох розділів: Розділ 2 та Розділ 3.
СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ
ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ
ВИСОКА ПРИБУТОК
СТРУКТУРА пРОГРАМ
АРБІТРАЖ І левеража
ЗВИЧАЙНИЙ ТРЕЙД ПРОТИ ПРИВАТНОГО РОЗМІЩЕННЯ
СOЗДАНІЕ ГРОШЕЙ
КОРОТКИЙ ВИКЛАД ПРОЦЕСУ
З ТОЧКИ ЗОРУ ІНВЕСТОРА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ шахрайство
З ТОЧКИ ЗОРУ БРОКЕРА І ПОСЕРЕДНИКА
ВСТУП
I. Пояснювальна записка
III. СКЛАД І СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ, І ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ
Гарасимчук, Є.Г., Полторихіна, С.В.
Текстова частина
Оформлення списку використаної літератури
V. ВІДГУК КЕРІВНИКА НА КУРСОВУ РОБОТУ ТА ЇЇ ЗАХИСТ
Оформлення таблиць та рисунків
Чоу ВПО Інститут економіки, УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА (г. Казань)
Структура доходів бюджету РТ на 2006-2008 рр.
МЕТОДИЧНИЙ інструментарій ДЛЯ ВИКОНАННЯ завдання ІНШОГО розділу
Оцінка ефектівності управління персоналом
Соціальна структура характерізує персонал организации як сукупність груп, Які класіфіковані за статтю, ВІКОМ, національнім и соціальнім складом, рівнем освіти, сімейнім станом.
Управління соціальнім розвитку организации та ее персоналу
Специфікація обладнання
ІНШІ УМОВИ
ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
РОЗІРВАННЯ ДАНОГО ДОГОВОРУ
ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ, достроковий викуп ПРЕДМЕТА ЛІЗИНГУ
СТРАХУВАННЯ
ЛІЗИНГОВІ ПЛАТЕЖІ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
Васильченко Р.Ж. Психологічне тестування в кадровому менеджменті: за і проти // Управління персоналом. - 2007. - №9. - С. 27-30
Організаційна структура системи управління персоналом
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
Робота СВК з підрозділами банку 4 сторінка
Робота СВК з підрозділами банку 3 сторінка
Робота СВК з підрозділами банку 2 сторінка
Терміни, що вживаються в цьому Положенні
Робота СВК з підрозділами банку 1 сторінка
Фінансовий контроль
Законодавчі основи корпоративного контролю
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
Періодичні видання
Однотомне документ
Шкала нарахування підсумковіх балів
Список рекомендованої літератури
Тематика курсових робіт
Частина книги, продовжуваного, періодічного видання
Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва »віконаної студентом (кою) __________ курсу, факультету _________________
I. Розмір щомісячного внеску на капремонт.
Група.
Державна і муніципальна підтримка фінансування капітального ремонту
Проведення капітального ремонту загального майна МКД
Полтава - 2011
Критерії оцінювання курсової роботи
Розробка заходів щодо зміцнення фінансової стійкості та платоспроможності
Процедури банкрутства та їх особливості
Поняття, причини і види неспроможності (банкрутства)
Вступ
Основні форми фінансування інвестиційних проектів
Елементи грошового потоку інвестиційного проекту
Сутність інвестиційного портфеля, принципи і етапи його формування.
Соціально-економічна сутність інвестицій
Фактори, що впливають на інвестиційне середовище
Інвестиційні цілі компанії
Динамічні критерії оцінки інвестиційного проекту
Умови кредитування інвестиційних проектів комерційними банками
Техніко-економічне обґрунтування інвестицій
Поняття циклу інвестиційного проекту
Принципи оцінки інвестиційного проекту
Форми і особливості реальних інвестицій
Сутність і роль венчурного фінансування інвестиційних проектів.
Види і методи оцінки інвестиційних проектів
Аналіз чутливості критеріїв оцінки ефективності інвестиційних проектів
Проблеми залучення іноземних інвестицій в Росію
Класифікації інвестиційних проектів
Форми державного регулювання інвестиційної діяльності в РФ
Розподіл доходів комерційної організації від інвестиційної діяльності
Класифікація інвестицій
Особливості проектного фінансування в РФ
Прогнозування грошових потоків від інвестицій
Лізингове фінансування інвестиційного проекту
Інформаційне забезпечення інвестиційного проектування
Соціальні результати реалізації інвестиційного проекту
Оцінка фінансової спроможності (обґрунтування) проекту
Банківська система
Банківські операції
Кредитні операції
Розмежування доходів і видатків між бюджетами різних рівнів бюджетної системи РФ. Вирівнювання рівня бюджетної забезпеченості.
Міжбюджетні відносини в Російській Федерації: проблеми розвитку та шляхи їх вирішення.
Бюджетування, орієнтоване на результат, як альтернативний метод реалізації бюджетної політики держави.
Характеристика етапів бюджетного процесу в Росії.
Фінансова допомога бюджетам нижчестоящого рівня: форми, принципи та методика розподілу.
Типи каналів розподілу товарів і послуг
Організація каналів розподілу товарів і послуг
Поняття каналів розподілу товарів і послуг
Процес реформування та вдосконалення бюджетної класифікації Російської Федерації.
Бюджетна класифікації РФ: необхідність застосування, види, напрямки вдосконалення.
Аналіз зібраної інформації
Інструменти дослідження.
Вибір методу збору даних
Визначення джерел даних
Питання 2. Властивості маркетингової інформації
Виявлення проблем і формулювання цілей дослідження
Питання 1. Концепція системи маркетингової інформації
Однофакторна модель ринку обладнання
I етап. Виявлення діючих і потенційних конкурентів.
Сегментація ринку. Підходи у виборі цільових сегментів
Напрямки вивчення ринку.
Механізм дослідження ринку
Розгортання товарів або послуг.
Товар в маркетингу
Ринкові атрибути товару
Товар в економіці
товарна політика
Упаковка та маркування товару
Формування ідей.
Типова форма оцінки ідей
Продуктові інновації
Життєвий цикл товару
Призначення і види ідентифікування продукції
Міжнародний маркетинг
Система маркетингових комунікацій
Організація маркетингу на підприємстві, служби маркетингу
цінові стратегії
Сутність, індикатори та чинники конкурентоспроможності товару
Сутність галузевих ринків, їх функції
Типи ринків, характеристики структури ринку
Цінова і нецінова конкуренція
Поняття ринкової влади
Поняття концентрації продавців на ринку
конкурентоспроможність товару
Товар і його комерційні характеристики
Поняття і сутність маркетингу, його цілі, принципи та функції
Маркетингові дослідження і система маркетингової інформації
Цінова дискримінація, цінові війни
цінові війни
стратегія ЗЕД
Стратегічний потенціал організації
стратегічний маркетинг
антимонопольна політика
Освіта конгломерату.
Злиття і поглинання на ринку


перша | Попередня | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати