На головну

Математика

сторінка 215

Каталог - Математика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Закони алгебри логіки
Невласні інтеграли другого роду
приклади
Емпірична функція розподілу
тригонометричними функціями
Завдання до розрахунково-графічної роботи
частина 3
Main ()
Гармонійні хвилі)
Потік і плотн.потока енергії упр.волни. Вектор Умова)
Т.Гаусса для B. Теормема про цирк B (в лок.формул))
Вступ
Приклади розв'язання задач
Метод електричних збережений 4 сторінка
Елементи векторної алгебри
Чергова удосконалення моделі: врахування повторних знавців
Алгоритм роботи з моделлю
Хід заняття
Похідні і диференціали вищих порядків
Простір.
попередні зауваження
Висновки
Метод заміни зв'язків.
Завдання 1.
Завдання 1.
Завдання 2.
Поняття прискорення точки
Завдання плоского руху твердого тіла
Чинне і середнє значення змінного струму
Загальні відомості
постановка задачі
Гідропривід з розімкненим системою циркуляції
ТОЧКИ РОЗРИВУ ФУНКЦІЇ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
Відображення користувальницьких параметрів
завдання безлічі
Перетин множин
Solution
Властивості щільності розподілу.
Завдання математичної статистики.
додавання матриць
Методичні вказівки до вирішення завдання
Теоретична частина
теоретичний матеріал
теоретичний матеріал
Подання формули в КНФ.
Приклад 4.
ДОДАТОК
Приклад 13.
Завдання.
Завдання для контрольної роботи.
Заміна змінної в невизначеному інтегралі.
Правило Лопіталя для розкриття невизначеностей.
Приклади.
Обчислення площі криволінійної трапеції.
МЕТОД РОЗПОДІЛУ КОРЕНІВ
Математичне сподівання, дисперсія і середньоквадратичне відхилення неперервної випадкової величини
Відповідь 5.
контрольні завдання
Завдання ДО контрольної РОБОТИ
Парабола.
Правило Лопіталя (розкриття невизначеностей).
Визначення 1.10.
Рекомендації щодо виконання позааудиторної самостійної роботи студентів
Правити] невироджене криві
А-дійсна піввісь, 2а-вісь; в-уявна піввісь, 2в-вісь.
Параболою наз.геометріческое місце точок площини, для к-х відстань від заданої точки (F) до заданої прямої директриси є величина постійна.
Приклад.
Робоча Навчальна програма дисципліни
Теорема 1.
Частина 4. Інтегральне числення
Типи розривів.
Частина 3. Диференціальне числення
Логаріфмічна функція.
Корекційний компонент.
Кв матриці одного і того ж порядку і однієї і тієї ж розмірності завжди узгоджені.
Приклад 5.6.
логарифмічна функція
Квадратичної залежності величин
статечна функція
інтеграл
Лінійної залежності величин
Лекція 12. Знакозмінні ряди.
теорема Бернуллі
Діагональ матріцани? ани?тауишини? м?ні млості те??
Теорема Коші. Розкриття невизначеностей.
Приклад 5.2.
теорема
Доведення.
Www.msta.ru
приклад 4
Відповідь 4.
Визначення 6.7.
Теорема про почленного диференціюванні.
Формула Ньютона-Лейбніца.
тестові завдання
тест II
Рівняння площини у відрізках
правило Лопіталя
ЗАВДАННЯ ДО ІСПИТУ
Основні визначення і приклади
Зауваження.
Питання 22. Теорема про нулі безперервної функції і проміжному значенні.
незараховані роботи не оформляти заново (якщо на необхідність цього не вказано рецензентом). Виправлені вирішення завдань наводяться в кінці роботи. 4 сторінка
Класифікація
Поняття про похідні вищих порядків. Диференціал і його геометричний сенс.
екстремум функції
Необхідні теоретичні відомості
Мінімізація лог функцій за методом Карно
функціональні ряди
Необхідна і достатня умови інтегрованості функції.
Практичне заняття №10
Лекція № 10.
Узагальнена теорема Чебишева.
Питання 51. Визначення певного інтеграла
Інтегральна теорема Муавра - Лапласа.
Вимоги до оцінок.
Питання 55. Існування первісної для неперервної функції.
Граничний перехід і нерівності
Критерій Коші існування границі числової последоват.
Визначення невизначеного інтеграла.
формули диференціювання
Питання 39. Асимптоти графіка функції.
Достатня умова угнутості (опуклості) функції.
Розглянемо далі рішення деяких типових задач.
Класичне визначення вероятності.Св-ва вероятності.Статістіч.і геометріч.вероятності.
Екстрему ф-іі.Необх ум-е екс-ма ф-ії. Достатня (1е і 2е) ум-я екс-ма. Нахожд-е найменшим і наиболь знач-ий ф-ії на отр-ке.
Поняття функції кількох змінних, приватні похідні, повний диференціал, екстремум функції кількох змінних.
Обертання навколо лінії рівня
Правила диференціювання.
Тема 2.2. Додаток похідної до дослідження функції та побудови графіка. Знаходження Найбільшого і найменшого значень функції.
Евклід простір
Диференціювання статечно-показовою функції
Лекція 4. Додатки потрійного інтеграла.
Визначення евклидова простору
Геометричний і фізичний «сенс» подвійного інтеграла.
Точки, в яких функція досягає максимуму і мінімуму, називаються точками екстремуму, а значення функції в цих точках екстремумами функції.
Навчально-методичне та інформаційне забезпечення дисципліни
завдання 2
Приклад № 9
Друга ознака порівняння.
Поняття функції кількох змінних.
Лекція 2. Додатки подвійного інтеграла.
Розділ 1. Теорія меж.
Приклади комп'ютерного рішення графічних
ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН
Лекція 11,12. Диференціальні рівняння першого та другого порядку.
коефіцієнта кореляції
Теорема Ролля. Її геометричний сенс.
схема Бернуллі
Емпірична функція розподілу
Рішення систем диференціальних рівнянь
Теореми про складання і множення
Режим зміни заданого курсу.
Тема 3. Ряди Фур'є
Формула Стокса.
Практичне заняття 1
Теорема про повної ймовірності
Ж?не векторларина салин?ан параллелограмни? діагоналдарини? арасинда?и б?ришти таби?из
Метод заміни площин проекцій.
Вибір системи координат
граничні теореми
Установка властивостей об'єкта
Тема 2. Ряди
Основні правила диференціювання.
Лекція 5 Криволінійні інтеграли 1 та 2 роду, їх властивості ..
Для звичайного чіткого безлічі A можна покласти
Лінійна залежність векторів. Базис n - мірного простору
Доведення.
Приклади розв'язання типових задач
І їх обчислення
Обчислення обсягів за допомогою подвійних інтегралів
Повний диференціал і його обчислення.
Режими роботи командного приладу.
Функціясини? н?ктесiнде туиндиси деп нені айтади?
Залежність зв'язок.
Обчислення криволінійного інтеграла першого роду.
Однорідні диференціальні рівняння першого порядку
оператор Гамільтона
Обчислення довжина крівої.
Суть методу, заснованого на Баессовском підході
Випадкова величина, розподілена за законом Пуассона.
лекція №2
Лекція № 10
Формула трапецій
Радіус збіжності степеневого ряду. Властивості степеневих рядів.
Т?зуі мен жази?ти?ини? перпендікулярли? белгісін к?рсет
Зв'язок теорії висловлювань та теорії множин
Лінійні диференціальні рівняння другого порядку з постійними коефіцієнтами
Теорема про повну загальну середню для інтеграла.
НЕОБХІДНИЙ ОЗНАКА ЗБІЖНОСТІ РЯДУ
поняття функції
Знаходження інтервалу і радіуса збіжності ряду
Приватні підстановки
Інтегрування деяких тригонометричних функцій.
визначення 5.2
Похідні і диференціали вищих порядків
Різні види рівняння прямої.
види алгоритмів
Повторення випробувань, схема Бернуллі.Формула Бернуллі.Возможнние постановки завдань із застосуванням схеми Бернуллі.
Локальна та інтегральна теореми Муавра-Лапласа.


перша | Попередня | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати