На головну

Культура

сторінка 20

Каталог - Культура на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Декорат В НО-приклада Е МИСТЕЦТВО
Знайдіть і виправте помилки у вживанні дієприслівникових зворотів.
Розкрийте дужки, вставте пропущені букви.
хронометраж
Міждісціплінарній статус глобалістікі
Основні школи сучасної глобалістікі
Пальмову гілля Агатангела Кримського
Мікробіологія води і повітря
Особливості харчування школярів
практичне заняття
Шляхи Зменшення кількості цієї токсичної Речовини у харчових продуктах
Органічні структури і їх вплив на організаційну поведінку особистості і організації.
соціокультурна динаміка
Глобалізація та ее суть
Крапельний автополив для городу і невеликої ділянки
Телебачення, кіно та Digital Art
Тема 1.Часові Межі феномену глобалізації
АРХІТЕКТУРА
Формулювання завдання контрольної роботи №1 і його обсяг
СПИСОК використаної літератури
Телефільм як твір мистецтва
Освоєння Землі людиною.
Read the text about Loch Ness and complete the sentences.
Види і жанри народних пісень. Джерела вивчення пісенної творчості народів Росії.
M розч.
Семінарське заняття 1.
Культура читання наукового тексту
Науковий стиль української мови у професійному спілкуванні
Ознайомтеся з Уривки виступа наукового керівника дисертації. Які мовні кліше вікорістані у відгуку?
Типові мовні звороті в російській та українській мовах
Приміщень за нормами пітомої потужності
ЗАВДАННЯ
Специфічна профілактика.
Патогенез.
ЛЯСНИЯ КУЛЬТУРИ
Принцип індивідуального підходу.
СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОГО РИНКУ РОСІЇ
Спрямований синтез антибіотиків
ЗАГАЛЬНА Методологія Наукової ТВОРЧОСТІ
Вікорістовування методів наукового Пізнання
Типові помилки в написанні та оформленні курсової (діпломної, магістерської) роботи
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ................................................ ...................... 66
Додатковий матеріал
Керівники практики
Схема виділення чистої культури аеробів.
читання мовчки
Ще на цю тему
Особливості водного обміну у рослин різних екологічних груп
Поняття и Сутність культури
ЦИКЛ НІТРОГЕНУ
ЦИКЛ ВОДИ
Функції живої Речовини
Індівідуумі Ніколи НЕ перебувають у виде окремий популяцій організмів одного виду, смороду всегда входять до складу екосистеми
екзегетика
Старець Евфросин Білозерський (друга пол. XV ст.)
Перекладна Четья книжність, що примикає до тіпікарному колі
Статутна перекладна книжність
Цивілізація як предмет історико-культурологічного знання. Поняття цивілізації.
Фонетика. Поняття про звуки мови. Аспекти Вивчення звуків. Акустичні Властивості звуку.
Поняття про етімологію.прінціп наук етімолог.Нар етімологія.деетімологізація.
Мови світу, їх порівняльне вівчення.Генеалогічна класіф мов.
Мова як історичне явіще.Зовнішні и внутрішні фактори розвитку мов.
Брунов Н. Пропорції античної і середньовічної архітектури.- М., 1936.
Зовнішній маркетинговий аудит. Метод «5х5», PEST- аналіз.
Мово-під давньої Индии, Китаю, античне мово-во.Мово-під среди віків та Відродження.
Тема 1: Синдром порушення ритму в практиці ВОП. Хронічна ревматична хвороба серця, пороки серця в практиці ВОП.
Первісність як етап доцивілізаційний розвитку людства.
Цінності і досягнення цивілізацій Стародавньої Месопотамії.
Вербальний компонент рекламної комунікації
Прагматика процесу вербальної комунікації
Визначення та стилістичні особливості реклами
Теорія мовних актів як основа лінгвістичної прагматики рекламного тексту.
Прагматична еквівалентність вторинного тексту
Основні принципи системи фізичного виховання
ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗЕРНА І ЗЕРНОВИХ ПРОДУКТІВ
Предмет Теорії фізичного виховання дошкільніків
Взаємозв'язок Теорії фізичного виховання дітей з іншімі науками
Висока ефективність проти великого спектру шкідніків за широкого інтервалу температур, ВІДСУТНІСТЬ резістентності
Слимаков и основні методи Боротьба з ними
Мідляк широкогрудих
Пшенична муха
Візантійська система цінностей.
Естерія
Розглянемо як вирішується питання про співвідношення релігії і культури в християнстві.
Тема №15. Глобальні проблеми сучасності та політика
Закономірності формирование Рухів вмінь та навічок
Способи вираженість грамат значень: чергув, редуплікація, Складення, наголос, суплетівізм
Антибактеріальна терапія пневмоній
Дослідження процесів породження й розуміння природної мови.
положення
Оцінка і контроль стратегії
Право на житло
ЗАВДАННЯ 4. Опишіть етно-культурні проблеми сучасної Росії (на прикладі Вашої населеного пункту).
Що собою представляються масообмінні процеси и де смороду застосовуються у виробничих процесах
Культура мови. Наголос
Воювали як зрячі
диспансерне спостереження
ЗМІНА ОРГАНІВ І СИСТЕМ ОРГАНІВ У ПРОЦЕСІ СТАРІННЯ
Характар ??мастацкага рамантизму ў білоруська літаратури XIXст.
Що таке реквізити документа? Як правильно оформляті ОКРЕМІ реквізити?
Які вимоги вісуваються до тексту документа?
Які існують сучасні програми комп'ютерного перекладаного текстів українською мовою?
Що таке документ? Які бувають документи?
Характеристика наукового та Офіційно-ділового стілів: підстілі, жанри, мовні Особливості
Який Словниковий склад сучасної української мови?
Як розрізніті багатозначні слова та омонімічні?
Які дієслова є перехіднімі та неперехіднімі? Які бувають види дієслів?
У чому стилістичні Особливості использование у професійному мовленні інфінітіва та безособовіх дієслів?
Мастацкія метади и кірункі ў білоруський літаратури першай
Нашаніўская літаратура и сімвалізм
Які Закінчення ма ють іменнікі ІІ відміни чоловічого роду в родовому відмінку однини?
Які групи слів Використовують у професійному мовленні? Що таке срок и номенклатурна назва?
Філасофскія аспекти паезіі А. Куляшова. Праблєми тврчай асобі ў паеме "Варшаўскі шлях".
Судження як форма мислення. Судження і пропозиція. Різниця між ними.
Поняття про мовленнєвий етикет. Етикетні формули мови.
Криза нашого часу
Система управління персоналом в організаціях невиробничої сфери; її завдання, функції та організаційну побудову
Правове і нормативно-методичне забезпечення системи управління персоналом
Розвиток системи професійного навчання персоналу в організаціях невиробничої сфери
Резерви підвищення продуктивності праці в невиробничій сфері
Де Е, - економія, що досягається за рахунок скорочення чисельності (вивільнення) працівників;
Підготовка кадрового резерву в організаціях торгівлі та сфери послуг.
Поняття і сутність мотивації праці.
Управління трудовими конфліктами в організаціях торгівлі та сфери послуг.
Цілепокладання в організації, місія і колективні цінності
Додаткова література
Додаткова література
вражаючі фактори
Нітрозаміні
Колір очей
Стилістика мистецтва Єгипту Стародавнього царства
Стилістика мистецтва еллінізму
ВИСНОВОК
макростратегії
Макростратегії Холмса при спостереженні
Аналіз почерку людини по натиску
Основні ознаки брехні
Персонал (від лат. Personalis - особистий) - це особовий склад організацій, що включає всіх найманих працівників, а також працюючих власників і співвласників.
персоналом
ГЛАВА 4.
Стратегічне управління організацією, як вихідна передумова стратегічного управління її персоналом
Методи управління персоналом
персоналом
Наймання, відбір і прийом персоналу
персоналу організації
Управління конфліктами та стресами
Міжособистісна перцепція 1 сторінка
Міжособистісна перцепція 4 сторінка
Види натовпу 10 сторінка
Види натовпу 6 сторінка
Керуючий відділенням Ощадбанку
технологія нововведень
Банківська інформація і пошук ділових партнерів
Винагорода за працю (заробітна плата) і мотивація.
Характеристика Ачинського нафтопереробного заводу
Розвиток персоналу включає підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації співробітників.
Функції управління персоналом.
Лісові культури в підвищенні продуктивності лісів
Метод соціалістичного реалізму в Українському жівопісі ХХ ст.
Зав. кафедрою
Глава 1. Діалог культури проблеми національно-культурної самобутності
Глава 2. Національна самосвідомість як середовище існування і форма вираження культурної самобутності.
Особливості использование займенніків у діловому мовленні.
Особливості использование займенніків в Офіційно-діловому та фаховості мовлені.
рядки обрізування
Робота над технологічною картою екскурсії
Техніка обламування пагонів
Екскурсовод - Ключовий особа в екскурсійному процесі; від того як ВІН вібудує, направити цею процес во время екскурсії, перелогів ефективність процесса культурної комунікації.
Класифікація ЕКСКУРСІЙ
Головчасті и чашоподібні форми.
Характеристика та асортимент драже
Державний орган: Поняття, ознака, види
Складання маршруту екскурсії
Лекція. Сім'я як соціальний інститут І мала соціальна група
Вправи різної інтенсівності
Предмет «Світова література»: мета, завдання, перспективи.
Прийом попередня Огляду.
Тема: «Методи лабораторних досліджень збудників інфекційних захворювань».
Історія Виникнення и розвитку лікувальної фізичної культури
Стан виноградарства в мире и Україні.
Екстраполяційні дінамічні и Нормативні моделі майбутнього
Завдання 2. Вкажіть рід даних іменників. Узгодьте з ними прикметники. Які фактори впливають на форму роду невідмінюваних іменників?
Терміни та Поняття
Матеріальна культура -це сукупність ЗАСОБІВ виробництва и матеріальніх благ, что створюються Людський працею на кожному етапі суспільного розвитку.
Політична думка Середньовіччя
Політична система сучасної України
Аналіз груп громадськості організації
Місце політології в системе наук про суспільство
Соціальний простір та соціальний час
Родовід
Проблема буття у філософії.
Типи культури
Питання №13 Свідомі і несвідомі (неусвідомлювані) процеси, їх співвідношення і місце в психіці людини.
Питання №16 Організаційна культура: методи оцінки та роль у функціонуванні організації.
Питання №17 Психофизиология емоцій.
Сім'я як мала соціальна група
Соціальний прогрес.Соціальна еволюція.Соціальна революція.
Питання №12 Діагностика інтелекту і розумового розвитку.
Глобалізація и глобалізаційні процеси.
Тема 2. Філософія давно Відразу.


перша | Попередня | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати