Головна

Культура

сторінка 18

Каталог - Культура на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Методи відбору в селекції. Відбір за фенотипом і генотипом і вплив умов зовнішнього середовища на ефективність відбору.
Передумови виникнення конфлікту у процесі спілкування. Стратегія поведінки в конфліктній ситуації.
Тема 13. Україна в роки Другої Світової Війни
Абіотічні компоненти екосистем.
Відвідування Крим Мініха і Лассі
Основні етапи розвитку давньоримської культури
Лекцій 12 Напрями соціолінгвістичних досліджень
Українська національна антікомуністічна революція 1989-1991 рр.
Соціалізація особистості: основні етапи, агенти та інститути.
Характеристика головних персонажів, j
Сучасний стан генетичних ДОСЛІДЖЕНЬ
Передбачення майбутніх відкриттів в сучасному мистецтві.
Керуюча та керована підсистеми соціально-економічної організації
Особливості сучасного етапу розвитку науки. перспективи НТП
Лекція 2. Загальні поняття і сутність корпоративної культури
Успадкування стійкості до антибіотиків у хламідомонади. Мітохондріальна спадковість. Спадкування дихальної недостатності у дріжджів і нейроспори.
З курсу "Історія української літератури
теорії Холла
Організаційної культури.
Контрольна робота
Стратегії ведення переговорів і динаміка переговорів.
Павлишин М.Л.
Основні етапи розвитку давньоруської архітектури.
Основні Відмінності прокаріотів та еукаріотів.Формі бактерій з дефектом синтезу клітінної стінкі, протопластах, сферопласті.L-форми бактерій.
Археологія в школі
Кулінарній обробці плодів и овочів
фундаментальна культурологія
Тема 39 Соціальні зміни, культура як фактор соціальних змін.
Загальна характеристика сучасної теорії перекладу
Пояснювальна записка
Красномовства епохи Аккаду
Застарілі й нові слова, загальновживана і не загальновживана лексика, термінологія, запозичена лексика.
Тема 6. Філософія Нового часу
Соціолінгвістика в технології перекладу (за А.Д. Швейцеру)
Отримання лікеро-горілчаніх виробів
Мій реферат
Склад і структура витрат на освіту, джерела їх фінансування.
Мова як криніца ведаў пра нациянальную культуру народу. Роля мови ў культурна-гістаричнай пераемнасці грамадства
Вірусні білок
Розкрійте Зміст головного Ідей діячів «Руськоїтрійці ^.
Просторова структура популяцій
Тема 2.4. Західний досвід забезпечення етичної інфраструктури державної служби
Візначте Особливості розвитку архітектури та образотворчого мистецтва Київської Русі та Галицько-Волинської держави. Назвіть найвідат-ніші пам'ятки.
Передумови формування наукової антропології, основні етапи її розвитку.
Досягнення селекції тварин
DIY панк-культура в Росії і Білорусі
Питання 35 Самовиховання як процес адаптації до умов соціального оточення. Методи самопізнання і морального самовиховання.
завдання 5
Сусветная літаратура ХІХ стагоддзя
Культура, освіта Київської Русі.
Порівняльна характеристика бактерій и ціанобактерії
Співвідношення форм по фактурі.
Генетична рекомбінація при трансформації. Трансдукція у бактерій. Загальна і специфічна трансдукция. Використання трансформації і трансдукції для картування генів.
Розпад СРСР и здобуття Україною государственной независимости
Методи побудови експозицій; експозиційні матеріали.
Тема 5. "Невольнича" лірика Т.Шевченка
Тема 5 Особистість як об'єкт соціологічного аналізу
Особливості лексики та сінтаксічної организации Офіційно-ділового стилю
Основні графічні процедури Турбо Паскаля
Оформлення щоденника. Складання та оформлення звіту з навчально-ознайомчої практики
реферат
Text A. MEAT AND MEAT PRODUCTS
Методичні рекомендації
Специфіка спосабаў намінациі ў мове. Безеквівалентная лексіка
Художня самодіяльність в структурі народної культури.
Предмет, джерела, завдання археології
Лекція. Поняття організаційної культури, її складові Організаційна культура
Передмова
Об'єктивні передумови Виникнення місцевіх фінансів
Молекулярно-генетичні підходи в дослідженні тонкої будови генів. Інтрон-екзон організація генів еукаріот, сплайсинг.
Генетичні карти, принцип їх побудови у прокаріотів і еукаріотів. Значення генетичних карт в генетиці і селекції.
Мовна змістова лінія
ЗАГАЛЬНІ ТА СПЕЦІФІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ Функціонування документної ПОТОКІВ ТА МАСІВІВ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇХ РОСТУ
Тема 2. Теорії предприятий и основи підприємництва
Відомим меценатом, засновника Першої в Україні национальной школи на зразок Середніх та Вищих Навчальних Закладів Європи БУВ
Етнолінгвістичний аспект російської фразеології
ТЕОРІЯ МОВНИХ АКТІВ. ДИСКУРС
Політичні вчення антічності
Культурні традиції та звичаї Київської Русі Суспільно-політічному та культурному жітті Литовсько князівства.
Користуючися словником, поставте у поданих індивідуальних словах наголос.
Міжгосподарська кооперація і агропромислова інтеграція.
Технологія виробництва хлібобулочних виробів
Чергування голосну.
конституціональну АНТРОПОЛОГИЯ
Завдання 3. Запішіть групи слів фонетічною транскріпцією. После кожної групи слів сформулюйте правило орфоепії пріголосніх звуків.
Питання № 69 Дотримання вимог службового етикету як необхідна умова авторитету ОВС серед населення.
За Н. Галь. Молодий батько суворо вимовляє чотирирічної доньки
Статуї царевича Рахотепа і його дружини Нофрет. Статуя вельможі Каапера
Заняття № 1.
Українська революція
Лекція 4. Тема 4. Українська культура литовсько-польскої доби (ХІУ- пров. Пол. ХУІІ ст.). Традиції українського ренесансу.
Боскет. Шпалери, їх формування та використання.
Місце и роль держави в Політичній сістемі. Політична система України
Заняття № 9.
Хто з відоміх культурологів стверджував, что цивілізація є культура, яка згасає и вмирає?
Схарактеризуйте Внесок Михайла Грушевського в українську науку и культуру 1890-х рр.
Частина В.
Види організаційніх структур управління.
Принципи та закономірності ділових відносин
Адміністративні, судові, аграрні реформи в Казахстані 60-90 років 19 століття.
Б) формулювання початкових фраз листа;
Тими індівідуальніх навчально-дослідних завдання
Пантеон язичницьких богів.
Гіперчутлівість Негайно та уповільненого типу, їх Механізми, Відмінності. Практичне значення.
Питання № 30 Загальне та особливе в моральних категоріях «совість» і «сором».
Ранній залізний вік
СЕРЕДНЬОВІЧНА ЕТИКА
Бібліографія. Інформаційно-пошукові мови бібліографічніх фондів. Види каталогів: сістематічні, предметні, абеткові.
Тема 7. Порядок та принципи подготовки та оформлення курсових робіт
Історія розвитку антропології.
Тема 16. Види и жанри номерів. Використання документального и художнього матеріалу у сценарії театралізованіх ЗАХОДІВ
ВНУТРІШНЯ середу ОРГАНІЗАЦІЇ
Особистісні, метапредметние і предметні результати освоєння навчального предмета
Питання № 24 Борг і місце особистості в суспільстві. Етична категорія «професійний обов'язок».
Питання № 62 Моральні основи службового етикету в ОВС.
телевізійний репортаж
Діяльність Феофана Прокоповича та его Внесок у розвиток науки та культури
Вправа 6. вжив пароніми в поєднанні з прикметниками і іменниками, даними в дужках. Складіть з цими поєднаннями пропозиції.
Вимоги до тексту документа.
Вікорістовуючі материал Букваря, Схарактеризуйте роботу над граматичний ладом дитячого мовлення
Статеві хромосоми, гомо- і гетерогаметний підлогу; типи хромосомного визначення статі. Успадкування ознак, зчеплених зі статтю.
Документ - основний вид ділового мовлення.
Поняття про архітектурному середовищі.
Комунікації на ринку послуг.
Політико - адміністративний устрій, органи влади и управління гетьманської держави Б.Хмельницького.
Спеціалізація і галузевий склад сільського господарства. Принципи та умови раціонального поєднання галузей.
Розрахунок площі культурного пасовища
Лісові розсадники и організація їх территории.
Домашнє завдання.
Загальна оцінка та характеристика небезпеки
За М.С. Крюкову. «Я краще, я розумніший за всіх».
ЕТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
Випробуванні 18. Етнічния працеси на білоруських землях у 14-17 ст.
Балти и слов'яни ў VI-VIII стст. Усходнеславянскія САЮЗ плямён.
Лекція 6. Поняття перекладацьких трансформацій. Лексичні прийоми перекладу. Транскрипція, транслітерація, калькування
Сучасні підходи до поняття місцевого самоврядування.
Наука культура освіту умови життя в ссср 1953-1964
Зовнішня політика Кримського ханства. історіографія проблеми
соціологічні парадигми
Морфологія та класифікація найпростішіх.Морфологія та будова спірохет.
Відродження - важлівій етап у культурному розвитку Європи
Користуючися словником, поставте у поданих індивідуальних словах наголос.
Життєвий цикл послуги
Ціннісні орієнтації християнства
Алгоритм управління знаннями
Що Із ніжченаведеного включається до матеріальніх витрат?
Внутрішньоорганізаційні навчання як фактор розвитку персоналу
Доповідь і промова як жанри ділового спілкування
Тема 2. Філософія Стародавнього Сходу
Поняття людини як біосоціальної істоті. Індівідуальність як феномен людини. Особа. Особистість. Персона. Громадянин.
ОСНОВНІ ТЕЧІЇ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Сучасні погляди на природу и походження вірусів. Місце вірусів у системе живого. Методи культівування вірусів та їх оцінка.
Розділ 1. Предмет і завдання ґрунтознавства.
Вправа 6. Знайдіть слова, вжиті в неправильному значенні.
Просвітніцтво: основні Ідеї та представник
зразки документів
Критерії Загальна виборча права: історія и Сутність. Голосування: пряме и непрямих. ценз
Організація реєстрового козацтва. Его роль у Суспільно-політічному жітті українського народу.
Знешняя палітика ВКЛ. Барацьба з Теутонскім орденам, татарамі и суперніцтва з Маскоўскай дзяржавай.
Поняття мовної поведінки. Практика мовної поведінки. Говоріння і слухання як основні процеси мовної поведінки
Тема 7. Україна у першій половіні ХХ ст.
Вісловлювання - це граматичний правильно побудоване речення, Пожалуйста має Певний смисл.
Закон удовольствие 3 сторінка
Тема 2. Професійна етика
За К. Бальмонт. Три роки тому я поїхав з Москви ...
Випробуванні 2. Першабитнаабшчинни лад на териториі Беларусі.
Закономірності размещения грунтів на земній Кулі
Міфологічні витоки народної художньої культури. Міфи древніх слов'ян.
Лекція 3. Елементи корпоративної культури
Помилки атрибуції і їх вплив на процес міжкультурної комунікації
з новітньої історії країн Європи та Америки
Аллополіплоїдія, особливості мейозу. Амфидиплоидов.
Генотипових мінлівість. Мутації, їх різновиди. Мутагенні Фізичні, хімічні, біологічні. Генетичні рекомбінації: трансформація, Трансдукція, кон'югація.
Ст. оперуповноваженій
Предмет і завдання курсу. Методологія культурологічного знання
Короткий термінологічній словник
Форми обслуговування споживачів послуг
Надходження на державну службу. Конкурсний відбір на заміщення вакантної посади державної цивільної служби
Синтез мистецтв в посиленні емоційного впливу.
Поняття соціальної мобільності. Спілкування та співпраця як перспектива розвитку соціуму. Поняття комунікації та комунікатівності. Участь у жітті Суспільства.
Тема 5. Виникнення козацтва та его роль
Нациянальна-культурна семантика слова и яе роля ў стваренні моўнай карціни світла
Класифікація фізичних вправі
Схема обстеження хворого на дифтерію
Американський підхід до управління людськими ресурсами
Самостійна робота
Грунтовий поглінальній комплекс та его характеристики
Ставлення лексичної безеквівалентності
Фізичні Властивості грунтів и порід
Національно-мовна політика
Особливості пізнання світу в сучасному мистецтві.
Навчання як Різновид педагогічного спілкування
Вправа 4. Знайдіть помилки у вживанні дієприслівникових зворотів. Аргументуйте свою відповідь.
Національно-визвольна війна українського народу
Умовно-категоричний силогізм
Заготівля и переробка лісонасінневої сировини
Розміщення садиби (господарського центру) селянського (фермерського) господарства
Очищення газодімовіх вікідів
Тема 13. КУЛЬТУРА усній І ПИСЬМОВІЙ МОВИ ТА ЇЇ ПРОЯВ У ПОВЕДІНЦІ І ДІЯЛЬНОСТІ СПІВРОБІТНИКІВ ОВС
Завоювання Олександра Македонський. Епоха еллінізму


перша | Попередня | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати