На головну

Математика

сторінка 2

Каталог - Математика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Ознайомлення з величиною предметів
Радіус, діаметр і центр графа
МАТРІЧНІ Рівняння
Приватні і повне приросту функції двох змінних
Перша чудова границя. Наслідки
Похідна оберненої, неявної, степеневих-показнікової та параметрічної функцій
Основні тотожності алгебри множин
оберніть матриця
Сюр'ектівность, ін'єкційних, биективное
Основи програмування мовою асемблера
Теореми додавання і множення ймовірностей
Тема 3. трикутник, впісані в коло. Трикутники, опісані вокруг кола
Дефектовка деталей двигуна скутера
зображення різьби
Номенклатура комплексних Сполука.
Рішення диференціальних рівнянь чисельними методами в середовищі Matlab.
Прив'язка теодолітних ходів до пунктів геодезичної опорної мережі.
Визначення довжини періоду нескінченної десяткового дробу
Геометричне уявлення булевих функцій
Метод діаграм Вейча
булеан безлічі
Розкриття невизначенності
У 7 - 9 класах вівчаються два математичних курси: алгебра и геометрія.
Особливості віднімання чисел у двійковій системе числення с помощью Додатковий коду
Тема 4. Многокутнікі, впісані в коло. Многокутнікі, опісані вокруг кола
Межа складної функції
Алгоритм Феррара - Глобера.
Способи математичного докази
Електричні кола змінного струму 4 сторінка
транзитивне замикання
Розділ 1. Аксіоматичний метод. теорія множин
Можливості підключення. компоненти зв'язності
Мінімізація абстрактного автомата Мілі
IV. Вивчення нового матеріалу.
Перехід до межі в нерівностях
Інтегральна функція розподілу ймовірностей випадкової величини
РІВНОМІРНИЙ РОЗПОДІЛ
ознаки подільності
Вивчення теми «Відсотки» в сучасній школі. 5 сторінка
Задачі контрольної роботи 2 сторінка
Вправи.
Суть та Наслідки гетероскедастічності
Аксіоматична побудова теорії ймовірностей
Розпізнавання образів та аналізування збережений
Класифікація структур Даних
Чистий зрушення. Напруга і деформації, закон Гука при чистому зсуві.
Метод поділу відрізку навпіл
Завдання №3. Визначити стан сигналу логічної схеми на виході в залежності від вхідних сигналів.
статистичні графіки
Нормальне рівняння кола. Канонічне рівняння еліпса. Геометричний сенс параметрів кола і еліпса
Безлічі потужності континууму
Конспект заняття з математики
Закони розподілу випадкових похибок
Геометричність, фізичний та економічний Зміст похідної
ЧАСТІННІ Похідні n-го ПОРЯДКУ
Абсолютна і умовна збіжності рядів
Нормальний закон розподілу
Граничної називається частота, при якій модуль реактивного опору дорівнює резистивного опору.
Показники деформації при прокатці.
Векторний добуток векторів. Мішаній добуток.
I. Нормативно-правові документи, що регламентують діяльність вчителя математики
Критерій Сильвестра знакоопределенності квадратичної форми
Тема 7. Елементи комбінаторики і теорії ймовірностей
Правило перекладу з додаткового коду в десяткову систему
Попередня обробка результатів вімірів
Класифікація та маркування вуглецевіх сталей
безперервність
вправи
Теорема про розкладання вектора по базису.
Двовимірна випадкова величина
Мода, медіана і квантилі
Напруга на індуктивності в комплексній формі.
Технологічні схеми отримання прокату.
В курсі математики виділяється кілька змістових ліній.
Арифметичні застосування теорії чисел. Теорема Паскаля. Висновок ознак подільності.
Векторна алгебра і аналітична геометрія
Властивості простих чисел.
Базис І, АБО, НЕ. Властивості елементарних функцій алгебри логіки
Найпростіші матричні рівняння і їх рішення
Метод розширених частотних характеристик
Характеристика методів конструювання одягу
Св-ва нескінченно малих. Теорема про представлення функції, що має межу.
Класифікація розрівів Функції в точці. Дослідження на неперервність
Тестування наявності мультіколінеарності
Методи чисельного інтегрування.
вправи
Форми представлення алгоритмів
приклад
VIII. Вирішіть задачу.
Розфарбування графа, хроматичний поліном
Вібродугове наплавлення
Рішення логічних задач засобами алгебри логіки
Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом.
Формула Бернуллі (приватна теорема про повторення дослідів)
Тема 1. Чисельне рішення алгебраїчних і трансцендентних рівнянь.
Вправи.
Многочлен та его стандартний вигляд
Волгодонский інженерно-технічний інститут - філія НІЯУ МІФІ
Лекція 6. Алгоритми адаптивного управління
Тема 3. СЕРЕДНІ ВЕЛИЧИНИ
Задачі контрольної роботи 3 сторінка
Біномінальні коефіцієнти. Властивості біноміальних коефіцієнтів.
Причини Виникнення відмов и дефектів деталей машин
Дослідження Саккери, Ламберта, Лежандра.
СЕРЕДНЯ Ланка загальноосвітньої школи у вивченні математики
Методи Усунення автокореляції
Рішення логічних задач.
МАТЕМАТИКА
ПОВНИЙ Диференціал ФУНКЦІЇ БАГАТЬОХ ЗМІННІХ
Матричні і поелементні операції над векторами і матрицями
Лінійна та поліноміальна інтерполяція
Операції над графами
Змістовій модуль 3.Методіка навчання розв'язування задач в 3 - 4-му класі
Елементи математичної логіки.
Невласні інтеграли від розривних функцій (II роду)
Газополуменеве наплавлення
Практичне! Застосування Рівняння Бернуллі.
Пружньою та непружній удари тіл та частінок
Нормальний розподіл
V. Акцентування теоретичного моменту по темі «Геометричний зміст похідної», розгляд прикладів - 17 хвилин
Рекурсівні сімультатівні моделі та методи їх оцінювання.
Двочленні порівняння. Квадратичні відрахування і невирахувань
Аналітичні методи тестування гетероскедастічності. Тест рангової кореляції Спірмена
Правильна нумерація вершин графа
R - радіус молекулярного дії (сфера молекулярного дії).
БІФУРКАЦІЇ 2 сторінка
Побітові логічні операции
Ознака переповнення розрядної сітки
системи числення
Прямий код числа. Зворотний код числа. Додатковий код числа.
Класифікація и Властивості Забруднення
Основні властивості меж (теореми про границі)
Метод стандартних коефіцієнтів
Гідродінаміка
Похідна Вищих порядків
Вектори і лінійні операції над векторами. розкладання векторів
А) Квадратна матриця і її визначник. б) Особлива і неособлива квадратні матриці. в) Приєднана матриця. г) Матриця, зворотна даної, і алгоритм її обчислення.
Матриця лінійного оператора.
Види дефектів відновлюваніх деталей
Вправи.
Властивості імплікації.
Зведення та групувань статистичних Даних.
Використання жорсткої и програмованої логіки
Поняття про стрижку волосся.
Вивчення теми «Відсотки» в сучасній школі. 6 сторінка
Пряма лінія і її завдання на комплексному кресленні.
Тема 6. Ряди динаміки
Принципи Вибори групувальної ознака та Утворення груп.
Скалярний добуток
Домашнє завдання.
I. Усна робота.
Безперервність функції. Точки розриву функції
Вправа 11. Віконаті Наступний завдання
Архітектура мікропроцесорів
Обчислити значення логічного виразу (формули ЛВ) - значить знайти значення істинності цього виразу при заданих значеннях істинності складових змінних.
Приклади розв'язання типових задач
Мінори та алгебраїчні доповнення елементів визначника
Принципи побудова мікропроцесорніх систем
центроид дерева
РАНГ І БАЗИС СКІНЧЕННОЇ СИСТЕМИ ВЕКТОРІВ
Основні властивості відповідних дробів
Мінімізація абстрактного автомата Мура
Вправи.
Аналітичні методи тестування гетероскедастічності. тест Годфрея
Поняття дистрибутивно-лагової моделі. Причини и види лагів.
Первісний корінь. Індекси чисел і класів з даного модуля.
Будова атомів хімічніх елементів.
Тема 2. зелених сандалів многокутніків. Коло, круг. Впісані куті
газове полум'я
Векторні и параметрічні Рівняння площини
Повний однорозрядній двійковій суматор.
Тема 7. Індекси
Узагальнений закон Ома. Закон Ома для неоднорідної ділянки кола. Розгалуження ланцюга. Правила Кірхгофа.
Головні (особливі) Лінії площини.
Вправи.
Методологічні основи побудова Зведення індексів.
Порівняння по простому модулю. Порівняння за ступенем простого числа. Порівняння по складеному модулю.
Додаток логіки висловлювань до релейно-контактним схемам.
Стаціонарні випадкові процеси
Переваги та недоліки синхронного двигуна в порівнянні з асинхронним.
Матриці, основні Означення.
Поняття предиката.
Основні організаційні форми статистичного спостереження. Види та Способи его проведення.
багатоваріантний аналіз
Перевірка правильності умовиводів
Енергія електричного поля. Робота при поляризації діелектрика. Система заряджених тел. Сили при наявності діелектрика.
Мінімізація неповністю визначених перемикальних функцій.
Ресурси Інтернет.
Властивості класів відрахувань
А) Обчислення площ в прямокутній системі координат.
Електрична дуга
Рівняння прямої, что проходити через две точки
Тестування гетероскедастічності. Графічний аналіз Випадкове відхілень.
Основні визначення и спосіб представлення графів
Самостійна робота
Визначення меж земляних робіт
Походження и розповсюдженість хімічніх елементів в природі.
методичний кабінет
Основне Рівняння гідростатікі
теорема Піфагора


перша | Попередня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати