На головну

фінанси

сторінка 510

Каталог - Фінанси на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Семінар 8. Види інвестиційних ресурсів підприємства та методи їх формування
Класифікація інвестицій
Перебувають на останніх стадіях свого життєвого цикл
Принципом розробки інвестиційної стратегії
Коефіцієнт варіації;
Фактор майбутньої вартості ануїтету пренумерандо визначається за формулою
За спрямованістю основної господарської діяльності інвестори поділяються на
аналіз стратегічних
Мінімально прийнятний темп приросту капіталу в довгостроковій перспективі є
Очікувана ефективність фінансових послуг Україн
Для вкладення капіталу інвестором необхідно щоб
Нормування поточних активів (та)
Сума поточних пасивів
Визначення потреби в оборотному капіталі
Цілі іноземних інвесторів.
Підходи до оцінки інвестиційного клімату: розширений, звужений, ризиковий.
Норматив заборгованості перед позабюджетними фондами
Умови кредитування
Економічна оцінка інвестиційного проекту
Показники фінансової стійкості
Сутність, мета, завдання інвестиційного менеджменту і види інвестицій.
Підготовка до контрольних робіт (диктантам, тестам) за основними термінам і поняттям курсу
Ключові терміни і поняття
Методи управління ризиками реальних інвестицій
Внутрішня норма прибутковості
Період окупності
Розрахунок показників ефективності реальних інвестицій
юридичний ризик
Ключові терміни і поняття
Розвиток державної підтримки в інвестиційному менеджменті
Рнск-менеджмент в індустріально розвинених країнах і перспективи його розвитку в Росії
Орієнтовні значення премії за ризик неодержання доходів, передбачених проектом
Можлива ситуація невизначеності результатів бальної оцінки ризиків
Методи управління реальними інвестиціями
досяжне безліч
річна рента
Ренти з неодноразовими виплатами на рік
Типи потоків платежів
Ключові терміни і поняття
Критичний рівень процентної ставки
вічні ренти
Quot; -1
принцип консервативності
Принципи формування інвестиційного портфеля
Методи управління фінансовими потоками
Ключові терміни і поняття
Управління кредитуванням капітальних вкладень
Ключові терміни н поняття
ПО КУРСУ В ЦІЛОМУ
ГРАФІК ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ студентів денної форми навчання
інвестиційний менеджмент
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
тести 3.1.2
Підготовка до семінарських занять.
Виконання домашніх тестових та інших індивідуальних завдань
ГРАФІК ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ
Підготовка до семінарських занять.
Повний термін навчання (групи С)
Методичні вказівки СТУДЕНТАМ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ПО САМОСТІЙНОГО ЗАСВОЄННЯ КУРСУ
Підготовка і захист рефератів з окремих тем курсу
тести 3.1.1
Ключові терміни і поняття
Біржова торгівля цінними паперами
Цінні папери як елемент управління в інвестиційному менеджменті
цілі вивчення
Урядові цінні папери
РНС. 3.1.1. Тренд ієни державних цінних паперів
імунізація
опціони
Співвідношення параметрів облігацій підприємств та державних облігацій
Основні характеристики облігації
Привілейовані акції
Вартість грошей у часі. дисконтування
Визначення і види ефективності інвестиційних проектів
Формування стратегічних цілей інвестиційної діяльності
Класифікація проектів
Принципи та основні етапи розробки інвестиційної стратегії
Підгалузей економіки і окремих регіонів
Кон'юнктура інвестиційного ринку
інвестиційного ринку
Фінансовий аналіз
Вступ
Оцінка ефективності управління портфелем
перегляд портфеля
Вибір інвестиційного проекту з точки зору бюджету підприємства
Інвестиційний ринок: основні елементи
Економічна сутність, форми та види інвестицій
Типи керівників, переважні для різних моделей управління
Аналіз переваг для різних моделей підприємництва
ОСВІТА КОМАНДИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН
Методи подолання опору змінам
Співвідношення соціальних пріоритетів і рівня прибутку
МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Перелік тем практичних занять
РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ
Карта ключових учасників проекту впровадження нової системи фінансового аналізу і бухгалтерії
Завдання на розрахункову частину
Ефективність участі підприємства в проекті
Тема: Практика комерційної оцінки ефективності інвестиційного проекту.
Методичні рекомендації щодо виконання індивідуального практичного заняття
Теми контрольних робіт.
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи.
Робоча програма
Аналіз чутливості практичних параметрів до зміни зовнішніх і внутрішніх факторів.
Вступ
А) придбання і передача технологій, включаючи основні проектні роботи
Бюджетне фінансування.
Джерела фінансування: поняття та класифікація
Етапи підготовки інвестиційного проекту та пошук інвестиційних можливостей
Практична частина
Стратегії зростання організації
Аналіз ризиків проекту методом коригування норми дисконту
аналіз беззбитковості
Аналіз чутливості проекту
Лекція 1. Поняття інвестиційної діяльності.
Види інвестиційної стратегії.
Економічна характеристика організації
Теоретична частина
Вступ
Облік базових стратегій операційної діяльності підприємства.
Матриця можливостей по товарах і ринкам
Чиста приведена вартість
Внутрішня норма прибутковості
Прогноз грошових потоків інвестиційного проекту
Необхідність і методи оцінки ризиків інвестиційних проектів
Принципи розробки бюджету капітальних вкладень
Дисконтований термін окупності
індекс рентабельності
Для платників страхових внесків, які сплачують податок на доходи фізичних осіб, - відповідно до статті 227 Податкового кодексу Російської Федерації;
Стаття 2
Якісні методи оцінки інвестиційних ризиків
Кількісний аналіз ризиків інвестиційних проектів
Вивчення профілю конкурентних позицій фірми
Модель аналізу конкуренції М. Портера серед існуючих фірм
Профілі безпосереднього і макрооточення
матриця можливостей
Приклад -Матриця рішень для підприємства ЖКГ як результат SWOT-аналізу
Аналіз можливостей зростання
Матриця McKinsey - General Electric
Класифікація стратегій
Матриця Томпсона і Стрікленд.
матриця СПбГТУ
Фактори привабливості і стратегічного положення ринку
Матриця аналізу впливу несподіванок на фірму
Аналіз внутрішнього середовища
Оцінка ризику та прибутковості портфеля
Модель оцінки капітальних активів (САРМ)
Поняття і етапи формування інвестиційного портфеля
дерева рішень
Метод достовірних еквівалентів (коефіцієнтів достовірності)
Теорія арбітражного ціноутворення (APT)
ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ
Результати SWOT-аналізу банківської системи Новосибірської області
Матриця аналізу внутрішнього середовища
Матриця SWOT-аналізу
Сила і слабкість, можливості і загрози
Практичне заняття №7 ОСВІТА КОМАНДИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН ............................
http://www.salesportal.ru/archives/4784
Http://lektsii.net/1-66352.html
Відрядна система оплати праці
типи виробництва
Тарифна система оплати праці
Організація оплати праці на підприємстві
Склад, структура і класифікація кадрів підприємства.
Методи організації виробництва
Виробнича структура підприємства, його інфраструктура.
Інноваційна та інвестиційна діяльність підприємства
Фінансові ресурси підприємства: власні і позикові.
Фактори розвитку підприємства: екстенсивні та інтенсивні
Визначення потреби підприємства в оборотних коштах
Загальне поняття, склад і структура оборотних коштів підприємства
Нормативні правові акти, що регламентують діяльність підприємства.
Середовище функціонування підприємства: зовнішня і внутрішня.
Підприємство як суб'єкт і об'єкт підприємницької діяльності.
Продукція підприємства, її конкурентоспроможність.
Виробничі ресурси підприємства: основні засоби, матеріальні, трудові і показники їх використання.
Показники ефективності використання ОПФ.
Види зносу і амортизації ОПФ.
Методи оцінки ОПФ.
Класифікація і структура основних виробничих фондів.
Витрати підприємства.
Класифікація витрат на виробництво продукції.
Аналітична діяльність на підприємстві.
Облік і звітність підприємства.
Http://www.akademiki.biz/forum/lofiversion/index.php/t2766.html
Http://h-r-m-artugina.narod.ru/keis1.html/Dlyakeis3.htm
Прогнозування інновацій. Типологія інноваційних стратегій
менеджменту підприємства
Класифікація інноваційних стратегій по відношенню до зовнішнього середовища
Передумови та фактори вибору організацією стратегії зростання
Конкурентні стратегії російських віолентов
Форми зростання і відповідні їм стратегії
Ренді Гейдж
Вступ
Однак уникайте помилок ...
І дуже дурний ...
Те ж саме для програм самовдосконалення ...
Порівняйте це з підходом людини, який зганяє людей у ??гілку ...
Quot; Ні ".
І тут з'являється мережевий маркетинг ...


перша | Попередня | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати