На головну

фінанси

сторінка 16

Каталог - Фінанси на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Тема 3. Лекція. Економічний Зміст та порядок проведення Фінансової санації
Тема 2. Лекція. Форми та методи оздоровлення кризового предприятий
Тема 3. Ресурси Навчальних Закладів
Тема 1. Економіка освіти: предмет, об'єкт и методи дисципліни
Тема 2. Освітня послуга як товар и суспільне благо
АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА
Основні принципи, форми, суб'єкти та об'єкти муніципального фінансового контролю
Показники фінансової стійкості організації
Управління джерелами довгострокового і короткострокового фінансування
Факторний аналіз прибутку
Коефіцієнт оборотності запасів.
Лекція № 2. Бюджетна система Російської Федерації
Критичне значення коефіцієнта фінансової залежності - 2.
Аналіз структури пасиву балансу
Розрахунки з податку на прибуток організацій
Визначення прямих витрат на реалізацію продукції
Підготовка до аналізу структури і динаміки балансу
Характеристика майнового стану підприємства на підставі аналізу активу балансу
Нормативні правові акти
РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
функції управління
Склад джерел формування капіталу.
Аудит матеріально-виробничих запасів: мета, програма процедури аудиту засобів контролю і по суті
Аудит розрахунків з персоналом з оплати праці: мета і програма аудиту, методика перевірки. Помилки, допущені під час розрахунках оплати праці
Аудит витрат на виробництво: мета аудиту, джерела, програма перевірки, процедури засобів контролю і по суті
Аудит розрахунків з покупцями і замовниками: мета, джерела інформації, програма перевірки, процедури і методи перевірки.
Перелік необхідних коригувань за видами діяльності
Аналіз руху грошових коштів: цілі, джерела інформації, оцінка структури за видами діяльності. Прямий і непрямий методи аналізу
Облік доходів і витрат: по звичайних видах діяльності і інших доходів і витрат
Розділи дисципліни і трудомісткість за видами занять (в годинах), очна форма навчання
Облік нематеріальних активів та їх амортизації: класифікація, оцінка, документальне оформлення, відображення в обліку та бухгалтерської звітності
Особливості аналізу діяльності організацій громадського харчування і оцінки їх витрат
Аналіз товарних запасів і товарооборачиваемости в організаціях торгівлі. Резерви підвищення ефективності їх використання
Аналіз прибутку до оподаткування: поняття, методика розрахунку і оцінка впливу факторів
Фактори впливу та резерви підвищення ефективності діяльності організації: поняття, економічна сутність, класифікація
Аналіз фінансової стійкості організації: цілі, джерела інформації, її оцінка станом основних і обігових коштів, показниками фінансової незалежності
Система нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Росії, основні завдання і напрями реформування
Система показників рентабельності. Використання методів моделювання в аналізі рентабельності організації
Тема 5. Виробництво в технологічному менеджменті як об'єкт управління
Принципи фінансової діяльності держави і органів місцевого самоврядування
Регулювання бюджету. Дефіцит бюджету
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ
Бухгалтерський баланс
Помилка № 1. Проектування системи ERP без урахування стратегії розвитку компанії
експертні системи
Огляд інструментальних засобів IBM Rational
Класи систем Data Mining
Особливість бюджетних відносин.
Бухгалтерська фінансова звітність - основне джерело інформації про фінансовий стан організації
Принципи політики соц.защіти
Параметри видаткової частини від усіх витрат
Ітеративна розробка
Аналіз поведінки витрат і взаємозв'язку обсягу виробництва, собівартості і прибутку
Рейтингова оцінка ефективності за 201_-201_ рр. _______________________ В порівнянні з конкурентами
Тема 13. Банківське право і банківська система
Тема 11. Податковий контроль. податкова відповідальність
Питання 14 Методи оцінки облігацій
Питання 49 Міжнародні аспекти фінансового менеджменту
Управління запасами товарно-матеріальних цінностей підприємства
Виробничий і фінансовий важелі в управлінні підприємством
Управління активами (майном) підприємства
Управління структурою капіталу
Взаємозв'язок бухгалтерського балансу (Форма №1) з іншими формами бухгалтерської фінансової звітності.
Директиви ЄС про консолідовану звітність. Склад і структура консолідованої звітності.
Додаток 1
Управління оборотним капіталом
Коефіцієнт стійкості.
завдання
А) Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості
Оцінка платоспроможності на основі показників ліквідності підприємства
Методи фінансового прогнозування розвитку підприємства і можливого банкрутства
Помилка! Помилка впровадженого об'екта.Ошібка! Помилка впровадженого об'екта.Ошібка! Помилка впровадженого об'екта.Ошібка! Помилка впровадженого об'єкта.
Помилка! Помилка впровадженого об'екта.Ошібка! Помилка впровадженого об'екта.Ошібка! Помилка впровадженого об'екта.Ошібка! Помилка впровадженого об'єкта.
Помилка! Помилка впровадженого об'екта.Ошібка! Помилка впровадженого об'екта.Ошібка! Помилка впровадженого об'екта.Ошібка! Помилка впровадженого об'єкта.
Зв'язки фірми з банками і органами влади, характер цих зв'язків.
Діагностика фінансового стану підприємства. Оцінка ймовірності банкрутства.
Оцінка фінансової стійкості організації.
Методи фінансового аналізу.
Порядок аналізу оборотності виробничих запасів.
Методика аналізу бухгалтерської та чистого прибутку.
Факторний аналіз прибутку від продажів.
Аналіз використання робочого часу, які показники характеризують використання робочого часу.
Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами.
Аналіз формування і виконання виробничої програми.
Дайте Стислий сутнісну характеристику основних складових організаційного процесса. Які фактори обумовлюють складність Здійснення організаційного процесса?
Причини вступления людей у ??неформальні групи.
Податкове навантаження при застосуванні ЕСХН становить наступні значення.
Поняття ухилення і обходу податків
Види державної податкової політики і пріоритети її розвитку в Росії
Податкові ризики і управління ними
Дайте Загальна характеристика "теорії мотіваційної гігієні" Ф. Герцберга (ідея Теорії; ПЕРЕЛІК мотіваційніх и гігієнічних факторів, діапазоні їх Дії; основні Висновки).
Дайте порівняльну характеристику змістовніх и процесних теорій мотівації (Відмінності у спрямуванні; досліджувані проблеми; Преимущества и Недоліки).
Питання. Сутність і різновиди менеджменту.
ТЕМА 7. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В Системі ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
ТЕМА 9. Лідерство І Суспільна Активність адміністративного МЕНЕДЖМЕНТУ
Тема 1. ОСНОВИ адміністративного МЕНЕДЖМЕНТУ
Управлінські повноваження і їх види. Делегування повноважень та відповідальності. Централізація і децентралізація управлінських повноважень.
Питання. Роль менеджерів в організації. Вимоги до професійної компетенції менеджерів.
види організацій
Фактори внутрішнього аналізу. Стратегічна значимість елементів стратегічного зміни.
Концепція управління персоналом
Стратегія стабілізації та виживання.
Функціональна стратегія.
Навчання персоналу. Професійна підготовка
Методи і інструменти соврем менеджменту малого бізнесу.
Завдання навчання для окремих цільових груп
Розвиток управлінських ідей в Росії і СРСР
Квиток № 14. Внесок в теорію розвитку менеджменту Анрі Файоля
неподаткові доходи
III. МАКРОЕКОНОМІКА
Розподіл основних видів податків і збори в Російській Федерації за бухгалтерськими джерелами їх сплати
фінансового ринку
Розрахунок EBITDA і роль амортизації.
ГРОШІ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, ЕВОЛЮЦІЯ І СУЧАСНІ ВИДИ ГРОШЕЙ. ВИПУСК ГРОШЕЙ В ГОСПОДАРСЬКИЙ ОБОРОТ, ПОНЯТТЯ І ВИДИ ГРОШОВОЇ ЕМІСІЇ.
Основні функції І ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ РФ.
Метод збору маркетингової інформації;
модуль 2
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ.
ТЕМА 4. Виробництво продукції
модуль 4
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ.
Для самостійної роботи
III. Рекомендації щодо виконання завдань і підготовці до семінарського заняття
III. Рекомендації щодо виконання завдань і підготовці до семінарського заняття
I. Завдання для самостійної роботи
III. Рекомендації щодо виконання завдань і підготовці до семінарського заняття
III. Рекомендації щодо виконання завдань і підготовці до семінарських занять
Тема 12 Фондова біржа
Тема 15 Діяльність міжнародних фінансових інститутів в РК.
ф'ючерсні контракти
Державне регулювання ринку цінних паперів
Іменні, ордерні, на пред'явника
Тема 4 Фінанси господарюючих суб'єктів
Поняття валютного регулювання і валютного контролю. Органи валютного регулювання і валютного контролю, їх повноваження.
Тема 9. Процес прийняття рішень
Принципи організації та інструментарій управління фінансами організацій (корпорацій)
Фінанси державних корпорацій і державних компаній
Цілі, завдання і функції управління корпоративними фінансами
Теоретичні основи КОРПОРАТИВНИХ ФІНАНСІВ
Виконання дипломної роботи
Організаційна структура корпоративного фінансового управління
Завдання для самостійної роботи
Контрольні ОНЛАЙН
ПРАВИЛЬНИЙ ВІДПОВІДЬ - ПЕРШИЙ 11 сторінка
ПРАВИЛЬНИЙ ВІДПОВІДЬ - ПЕРШИЙ 5 сторінка
Контрольні ОНЛАЙН
Завдання для самостійної роботи
Процес управління оборотними активами
Завдання для самостійної роботи
Особливості фінансів будівництва
Визначення потреби в поточних запасах. Оптимізація поточних запасів
Джерела фінансування оборотних коштів
Аналіз фінансової стійкості
Формування позикового капіталу
Елементарні і гібридні фінансові інструменти
Інноваційні технології, використовувані в викладанні
ТЕМА: 9. ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО І МУНІЦИПАЛЬНОГО КРЕДИТУ (БОРГУ).
Fixed assets turnover - Коефіцієнт оборотності основних засобів, раз
Загальні положення та визначення
лізингові платежі
Налаштування розрахунку
Перевірка гіпотезі про однорідність дісперсій
інтерпретація гістограм
Діаграма розсіювання
Тема 3. Правове регулювання здійснення фінансового контролю.
Упаковка товарів як засіб комунікаційного впливу на споживачів в місцях продажу
Практична робота №2
Практична робота № 4
практичні завдання
практичний розділ
Особливості комунікацій при формуванні іміджу компанії.
ТЕМА 5. Виставково-ярмаркова діяльність як форма маркетингових комунікацій
Етапи вивчення конкурентів
Класифікація опитувань
ТЕМА 8.Формірованіе сервісної мережі і особливості сервісу в залежності від товару
Список тем курсових робіт
Б) значення слова it.
Exercise II. Розкрийте дужки і вживайте дієслова у відповідній формі.
Bookkeepers deal in taxes, cash flow, which includes cash receipts and cash disbursements, sales, purchases and different business transactions of the company.
Семінар 1. Сутність і функції фінансів, їх роль в системі грошових відносин ринкового господарства.
Структура курсової роботи та загальні вимозі до її змісту
Можливі теми курсових робіт
І обробка облікової інформації конкретної організації з досліджуваної теми
оформлення звiту
Оформлення бібліографічних посилань
Основна
Порівняльна характеристика якісніх и кількісніх маркетингових досліджень
Оптимізація фінансової структури капіталу фірми
Державний кредит. Управління державним боргом
Постулати сучасної теорії портфельних інвестицій.
Аналіз фінансової стійкості підприємства (організації)
Форми бюджетних витрат.
Види і форми обов'язкового страхування в Російській Федерації.
Комерційні банки і їх взаємодію з Банком Росії.
Роль і місце фінансів підприємств в загальній системі фінансів
Міжнародні аспекти фінансового менеджменту.
Види грошового обігу
Активи компанії: склад, види, принципи формування
Інвестиційна політика підприємства
Оборотні фонди та оборотні кошти підприємств.


перша | Попередня | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати