На головну

Культура

сторінка 3

Каталог - Культура на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Принципи профілактики інфекційних захворювань.
Ферменти мікробів. Класифікація по біологічної ролі і субстратної специфічності; використання для ідентифікації мікробів.
Тема 4. PR-підрозділу в органах державної влади і управління: функції, структура, тенденції розвитку.
Класична, некласічна и постнекласичного наука (основні РІСД). Типи раціональності и ірраціональності.
Функції та види Бесід. Стратегія поведінкі во время ділової Бесіди.
Загальні принципи и правила ділового спілкування фахівця: моральність, повага до других людей, раціональність, правила критики и самокрітікі.Культура телефонного діалогу.
Класичний та некласічній типи філософування: порівняльний аналіз
Матеріалізм и ідеалізм - основні напрямки розвитку філософії.
Культура Середньовіччя. Романський і готичний стилі в мистецтві.
Суть и види перекладу. Переклад термінів.
Класифікація неологізмів та Особливості їх использование у сучасности медіа-тексті
Значення словників у житті суспільства
Словники у професійному мовленні, їх роль у підвіщенні мовленнєвої культури.
Правила оформлення Сторінки, рубрікація тексту, правила оформлення заголовків, віділення окремий частин тексту.
Схема синтаксичного розбор багатокомпонентного
Тема 5. PR-відділ в комерційних і некомерційних організаціях: значення, особливості функціонування, технології.
Про структуру та зміст ТЕОРІЇ ДИЗАЙНУ
Прямий порядок слів, вживання інфінітівніх конструкцій, дієпрікметніковіх та дієпріслівніковіх зворотів.
Школи стратегічного управління.
Стилістичні диференціація української лексики. Професійна лексика.
Граматичні норми. Труднощі вживання прикметників.
Тема: Культурологія як наука і навчальна дисципліна
Ленейная структура її гідності недоліки
Сутність, Зміст та СКЛАДОВІ елементи виробничого потенціалу підприємства
Структура і організація інфекційної служби в РК ???????????????????????????????????
Харчування бактерій. Типи харчування. Механізми переносу речовин в клітку. Фактори зростання мікроорганізмів.
Суржик та шляхи его Подолання.
1 сторінка
Ознака фразеологізму
Реакції імунної лізису; реакція гемолізу і бактеріолізу, реакція локального гемолізу в гелі Ерне, РСК.
Тема: Культурологія як наука і навчальна дисципліна
Оформлення довідково - інформаційних документів: оголошення, запрошення, доповідні та пояснювальні записки, виробничі Звіти.
Англійська модель менеджменту
Багатозначні слова та омонімі.
Графічний дизайн як проектна діяльність. Види графічного дизайну. Виразні засоби в проектуванні об'єктів графічного дизайну. ТИХОМИРОВА ОКСАНА
Передумови, причини, Сутність та етапи розвитку національно-культурного відродження України у XIX-на початку XX ст.
Промова адвоката, прокурора, судді во время СУДОВИХ засідань.Промові відоміх адвокатів.
Любов і абсурд: самотність Сальвадора Далі
Ігрова концепція культури (Хейзінга, Гессе, Ортега-і-Гассет).
Методи мікробіологічної діагностики вірусних захворювань. Методи виділення та ідентифікації вірусів. Серологічні реакції, використовувані для діагностики вірусних хвороб.
Основні теорії культурогенезу: гарматно-трудових; психоаналітична; ігрова; символічна.
Контрольний блок
Типології організаційної культури (С. Іошімура, У Ноймана, І. Оучи, С. Ханди і ін.)
Аналіз врожайності сільськогосподарських культур і факторів, що визначають її рівень
Вправа 8. Перепішіть речення. Візначте та підкресліть неологізмі.
Поняття юридичного терміна.Класіфікація юридичних термінів.
Поняття інвалідності, ее причини та види
Мовний етикет. Стандартні етікетні ситуации
Тема: Культурологія як наука і навчальна дисципліна
МЕТОДИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ архітектурно-дизайнерських ПРОЕКТУВАННЯ. Основні етапи ДИЗАЙН-ПРОЕКТУВАННЯ СЕРЕДОВИЩА
Українське козацтво як явіще історії та української культури. Козацьке бароко.
Види фондів робочого часу і їх використання при розрахунку необхідної чисельності працівників
Вибір стратегії PR-кампанії
Презентація як Різновид публічного мовлення. Сучасні типи Презентації
Поняття про документ, его Властивості, вимоги до его оформлення. Мовностільові Особливості тексту документа.
Дієпрікметнікові та дієпріслівнікові звороті, Особливості їх вживання в українській мові
Причини голодомору 1946-47 рр.
Структура управління туризмом в Російській Федерації на сучасному етапі (федеральний і регіональний рівні)
Тема: Культурологія як наука і навчальна дисципліна
Здобуткі и прорахункі Центральної Ради.
Основні Функції СКД
Московська лінгвістична школа. Ф.Ф. Фортунатов: сутність мови, мову і мислення, знаковий характер мови, вчення про форму мови.
Тема: Культурологія як наука і навчальна дисципліна
КОРОТКИЙ Словник термінів
Культура Казахстану в 16-17 ст.
Об'ємні, сортиментні і товарні таблиці, їх застосування при таксації запасу і товарної структури деревостанів.
Проектного аналізу В ДИЗАЙН-ПРОЕКТУВАННІ СЕРЕДОВИЩА
Тема 7. Історичні типи культури
Зміст тими 14: функціональні та Органічні захворювання стравоходу та шлунку у дітей.
Поведінковий підхід в теоріях лідерства (К. Левін)
Сутність та основні завдання управління персоналом на підприємствах туризму
Оцінка якості обслуговування на підприємствах сфери сервісу, методи оцінки ефективності сервісної діяльності.
Блок 1. Теорія і методологія проектування в дизайні
Соціально вразліві категорії населення як пріорітетній направление соціальної політики и СОЦІАЛЬНОГО захисту.
Спеціфіка словотворення запозичення слів у мові українських ЗМІ
Проаналізуйте передумови та процес формирование багатопартійної системи незалежної України.
Варваризми та іншомовні вкраплення
Прір.зоні. мішані и шіроколісті ліси
Терміни, професіоналізмі та їх ознака.
Швидка побудова лінійної регресії в Excel: лінія тренда.
Верифікація і фальсифікація як способи підтвердження достовірності в гуманітарному пізнанні
Глава 4. використання інструментарію варіації
Візуальний імідж в рамках корпоративного іміджу організації.
Як можна досягті щастя? Епікурейці, стоїкі, скептики, кінікі
Розподіл земельного фонду по угіддях
Поняття складових частин і елементів проекту внутрішньогосподарського землеустрою. Складові частини і елементи проекту
Управлінські відносини: субординація, координація, реордінація.
Основні етапи статистичного дослідження (Особливості: спостереження, сістематізації та групувань результатів, АНАЛІЗУ Даних).
Поняття про композицію об'єкта ландшафтної архітектури на прикладах відомих парків
Антитіла, імуноглобуліни, їх основні властивості. Специфічність антитіл.
Дихання бактерій. Основні типи біологічного окислення субстрату. Аероби, анаероби, факультативні анаероби, мікроанаерофіли.
Модель твору-міркування по тексту М. Реріха.
Об'єкт, предмет, суб'єкт соціального проектування.
Тема: Культурологія як наука і навчальна дисципліна
Культура мови и мовлення.Основні ознака культури мовлення юриста.
Напишіть характеристику на свого одногрупника.
Цілі і методи проведення ландшафтної таксації. Додаткові показники, які визначаються при ландшафтної таксації
Принципи ризик - менеджменту. Оцінка ризиків і методи їх мінімізації.
Кревська унія: причини укладання, суть та Наслідки.
Стан та проблеми дитячої періодики
Ліро-епос та его жанри (балада, казка, байка, поема).
Робоче місце перукаря
Англія у XII ст. Реформи Генріха II та їх характер.
Стиль керівництва; суб'єктивні та об'єктивні фактори, що впливають на формування стилю; авторитарний стиль; демократичний стиль, ліберальний стиль; модель ГРІД.
Обліковий і явочний склад працівників. Середньооблікова чисельність. Показники зміни облікової чисельності персоналу.
Колористика предметно-ПРОСТОРОВОЇ СЕРЕДОВИЩА. Колористика ЯК ЗАСІБ формоутворення. суперграфіка
ІV. Класична українська культура.
Нормативно-правова база
ТЕМА 5. ЗАПИТАННЯ ДО ПРИРОДИ (5 год., Тематика за Вибори вчителя)
У роботах культурологів зустрічається вислів: «Культура - це соціальна пам'ять людства».
Тема: Культурологія як наука і навчальна дисципліна
Б) Медійні та немедійні комунікації
Норматівність уживання граматичний форм чіслівніка, написання цифрових Даних у діловіх документах
Вплив туризму на розвиток економіки дестинації, ефект мультиплікації в туризмі.
ХАРАКТЕРИСТИКА КОРМОВОЇ БАЗИ, ПРИНЦИПИ ЇЇ Раціональна ОРГАНІЗАЦІЇ, СКЛАД КОРМІВ, ТИПИ виробництво кормів і ГОДУВАННЯ
Типи і види соціально-культурних інститутів.
Документи относительно Особова складу: Автобіографія, характеристика, накази относительно Особова складу, резюме, заява.
Особливості філософії Нового Часу. Емпірізм та раціоналізм. Проблема методу Пізнання у Ф.Бекона и Р. Декарта.
Крестовника - Цинерарія SENECIO (CINERARIA) сем. складноцвіті
З поняття сутності біотехнології слід, що основним механізмом отримання або модифікації лікарських засобів є біооб'єкт.
дешіфровочние ознаки
Охарактеризуйте етнополітічне становище УРСР у складі СРСР.
Сутність управлінської діяльності в організації. Особливості управлінської праці. Класифікації управлінських ролей по Г. Минцбергу.
Поняття, сутність, принципи ділового етикету.
Інноваційні методи управління в соціально-культурній сфері. Принципи формування інноваційних моделей управління соціокультурної діяльністю.
Словники Енциклопедичні, перекладні, тлумачні та інші типи Словників. Загальна характеристика Словників
Лексичний аспект навчання іноземної мови. Система лексичних вправ. Контроль рівня сформованості лексичних навичок
Запозичення в юрідічній термінології.
Управлінський процес і його елементи.
Лекція № 1. Культура мови як наукова дисципліна.
Особливості українського Наголос. Акцентуаційні норми.
Причини та умови Виникнення тероризму. 1 сторінка
Стилістичні Функції фразеологізмів
Культурологічна концепція К. Ясперса. (То ж є в питанні 38)
Основні підходи до управління персоналом: органічний підхід
Організація оплати праці на підприємствах туризму
Людина і Пізнання. Істина и правда
Назвіть причини проголошення ЗУНР та ее об'єднання УНР.
СУТНІСТЬ І РІЗНОМАНІТТЯ ПРОЯВИ ХУДОЖНЬОЇ І СЕМАНТИЧНОЇ ПРИРОДИ сувеніри
Основні ознака терміна
III. Основні конституційні засади організації Російської держави.
Неориторика.
Розподіл доходів. Крива Лоренца та індекс Джіні.
Іменнікі на Позначення професій, посад, звань, їх рід та правільність вжівання.Узгодження прікметніків з іменніком на зазначений питань комерційної торгівлі професій.
Пакт Молотова-Ріббентропа та его Наслідки для України.
Зовнішньополітічні Пріоритети провідніх стран світу напередодні Другої Світової Війни.
Наукові принципи соціальної педагогіки
Причини повстання англійськіх селян під керівніцтвом Уота Тайлера. Хід и Наслідки.
Історія становлення і розвитку соціального проектування в Росії і за кордоном.
Тема 3. Неоромантічна проза. Ю. Яновський
Соціальна реклама: функції, специфіка, завдання, особливості розробки
Тема 1. "Аналіз розмірів підприємства, спеціалізації та інтенсифікації".
Нормативно-правова база
Культурологічна концепція Н.Я.Данилевского.
Поняття іміджу організації
Лекція №6 еквівалентність перекладу. Рівні еквівалентності
Лекція № 6. Система комунікативних якостей мовлення.
Види і особливості маркетингової політики на підприємствах туризму
Процес дихання мікроорганізмів. Класифікація мікроорганізмів за способом дихання. Схеми біологічного окислення у аеробів і анаеробів.
Внутрішня політика Росії на рубежі 20-21 століть
Стратегічні групи конкурентів галузі. Побудова карти стратегічних груп.
Об'єкт, предмет, функції і принципи педагогіки дозвілля
Просвітницький реалізм української літератури Кін. 18- пер. підлога. 19ст. Іван Котляревський.
Луї Пастер і його роль в розвитку мікробіології. Розробка Пастером наукових основ специфічної профілактики інфекційних хвороб.
Показники ефективності діяльності підприємств соціально-культурного сервісу і туризму.
Доба «Руїни» в українській історії: причини та Наслідки.
Поняття культурно-дозвіллєвої діяльності.
правопорушення
Поняття наукового методу. Методологія, метод, методика. Філософія и науковий метод.
Взаємодія алельних и неалельних генів.
Тема 4. Середні величини
Антіукраїнська політика російського царизму. Суспільно-політичний та національний рух на Наддніпрянщіні во второй половіні XIX ст.
Облік і оцінка основного і оборотного капіталу. Види вартісних оцінок основного капіталу.
Вакцини та їх види, способи приготування і застосування. Токсини і анатоксини. Вітчизняні вакцинні препарати.
Сленг та жаргон як найпошіреніші соціальні діалектізмі в літературі
Загальна характеристика американського романтизму. 2 сторінка
Регіон як система і об'єкт управління.
Схема селекційного процесу. Основні етапи селекції, їх тривалість.
комунікації; інформація; комунікаційні канали; комунікаційні мережі; комунікаційний процес; інформаційні фільтри.
Підписання та оприлюднення федерального і федерального конституційного закону Президентом Російської Федерації, його порядок і терміни.
Звіт про археологічну практику в польовий сезон 20 ... г.
Мовчан Дніпро. І плакали кияни.
Види ануїтетів і методи їх розрахунку
Зміст тими 15. Функціональні та Органічні захворювання кишечнику та біліарної системи у дітей
політичні режими
Дійсність - потік відчуттів. Готфрід Лейбніц, Джордж Берклі, Девід Юм
Методи розрахунку ефективності приведених витрат
Український театр, музика і кіномистецтво в 20 - 30 - ті роки XX ст.
Стилістична роль неологізмів у вітчізняному медіа-тексті
Сутність і значення поділу і кооперації праці. Колективні форми організації праці. Суміщення професій і функцій на підприємствах туризму
Вправа 3. Дібраті українські відповіднікі до слів іншомовного походження.
Загальна характеристика американського романтизму. 1 сторінка
Політичні обставинам Утворення ЗУНР. Внутрішня и зовнішня політика, історичне значення ЗУНР
Організація самодіяльної художньої творчості.
Державно-культурне самоствердження. Культура українського бароко ХVІІ - поч. ХVІІІ ст. Формування надетнічної загальноімперської культури.
Встановлення та розміщення меж територій з особливим правовим режимом
Класифікація та види реклами в індустрії туризму
Питання: Держава Могулистан, ханство Тимура, завойовницькі походи еміра Тимура і їх наслідки для Казахстану.
Торгові та виробничі приміщення ресторану, їх короткі характеристики
Шляхи і способи проникнення патогенних мікробів в організм людини. Динаміка розвитку інфекційного процесу, періоди. Бактеріоносійство і його значення.


перша | Попередня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати