На головну

політика

сторінка 16

Каталог - Політика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Зовнішньополітичний курс Індії в другій половині 20 ст.
Причини і початок арабо-ізраїльського конфлікту
Соціально-економічний розвиток Індії в другій половині 20 ст.
Туреччина 1980-1996
Туреччина 1945-1979гг
Ісламська революція 1978-1979гг.
Структурна перебудова японської економіки. Пошуки політичної рівноваги 80-90ті 20в.
Розкол Кореї на дві держави. Проблема об'єднання Кореї.
Державно-політична структура Японії і її зміни (друга половина 20 століття)
Зовнішньополітичне розвиток Японії в 50-70е 20в.
Японія в період окупації (1945-1952гг)
Сучасне становище Китаю (1989-1996гг.)
Розмір соціальної політики. Типи державної соціальної політики
патерналістська модель
Історія соціальної держави
Адресна соціальна система
Основні підходи у проведенні соціальної політики
Види соціального захисту
Поняття соціально вразливих верств населення
Поняття соціального захисту
Основне протиріччя соціальної політики. соціальне партнерство
Трудомісткість вивчення дисципліни
ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ
Вимоги до КІНЦЕВИМ РЕЗУЛЬТАТАМИ освоєння дисципліни
ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ І ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Тема 1. Методологія соціальних наук. Загально методи дослідження соціально-економічних і політичних процесів
Тема 2. Соціальна сфера як об'єкт дослідження. Теоретичні моделі вивчення державної політики
А) епістемологія
соціологічні служби
Тема 6. Основні методи дослідження в якісній парадигмі
Тема 7. Експертні методи
Тема 5. Методологія якісного дослідження. Програма та основні стратегії дослідження в якісній парадигмі
Тема 4. Основні методи дослідження в класичній парадигмі
Тема 3. Соціологічне дослідження в класичній парадигмі. Програма дослідження.
Семінар на тему 7. Експертні методи
Шкала відповідності систем оцінок
Методичні рекомендації з підготовки курсової роботи
ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА
Робоча програма дисципліни
Матриця формування компетенцій в процесі освоєння дисципліни (модуля) ОП
Тема 2. Сучасний міжнародний порядок і перспективи його розвитку
формуються компетенції
Цілі освоєння дисципліни
Тема 3. Нові виклики та загрози глобальної безпеки
Тема 4. Проблеми регіональної безпеки і регіональні пріоритети зовнішньої політики Росії
Кожевников, С.Н.
Теорія держави і права як наука. Загальна характеристика
Тематика курсових робіт
Словник термінів
Тема 4. Проблеми регіональної безпеки і регіональні пріоритети зовнішньої політики Росії
Заняття 1. Основні теоретичні підходи до вивчення глобальної безпеки. Нові концепції безпеки
Тема 5. Основні суперечності та тенденції у формуванні сучасної структури глобальної безпеки
Державний суверенітет - «централізована влада, що здійснює повноваження на певній території» (Ганс Моргентау).
Полуперіфенія - країни, що знаходяться межу ядром світ-системи, до якого належать США, Англія, Німеччина, Франція, Італія, Японія, і її периферією (Іммануїл Валлерстайн).
Підготовка і захист курсової роботи
завдання
Паспорт комплекту оціночних коштів з дисципліни
Тема 7. Глобальне кримінальне простір і проблема міжнародного тероризму
Тема 9. Загострення демографічних і екологічних проблем сучасного світу
Тема 5. Глобальне протиборство в сфері ЗМІ
Тема 11. Світовий криза 2008 року і його соціально-економічні наслідки для Росії
Тема 11. Світовий криза 2008 року і його соціально-економічні наслідки для Росії
тематика рефератів
Опис системи оцінювання
завдання
Розподіл годин позааудиторної самостійної роботи студента при вивченні дисципліни
Тема 10. Фінансово-економічні кризи кінця XX в. в контексті глобальної політики
Робоча програма дисципліни
Професійних компетенцій (ПК)
Тема 6. Загрози міжнародній і глобальної безпеки
Тема 7. Глобальне кримінальне простір і проблема міжнародного тероризму
Тема 5. Глобальне протиборство в сфері ЗМІ
Тема 3. Сучасний міжнародний порядок і перспективи його трансформації
Матриця формування компетенцій в процесі освоєння дисципліни (модуля) ОП
Офіційні документи
Міжнародні організації
Паспорт комплекту оціночних коштів з дисципліни
Опис системи оцінювання
Словник термінів
Тестові завдання з дисципліни
Тема 10. Цензура і самоцензура в ЗМІ
завдання
Тема 9. Доктрина вільної циркуляції інформації і її критика
Тема 8. Монополізація і комерціалізація ЗМІ
Тема 4. Політична глобалізація
Тема 6. Періодична преса і радіо в системі глобальних ЗМІ
Тема 3. Концептуальні основи глобалізації
Електронні журнали англійською мовою
Тема 9. Доктрина вільної циркуляції інформації і її критика
Тема 4. Політична глобалізація
Тема 3. Концептуальні основи глобалізації
Тема 2. Основні парадигми і науково-теоретичні напрямки світової політики
Тема 12. Глобальне протиборство в сфері ЗМІ
Предмет теорії держави і права
Методологія і методи теорії держави і права
Тема. Правова держава і громадянське суспільство
Основні форми здійснення функцій держави
Поняття і особливості механізму держави
Критерії класифікації функцій держави
Поняття та ознаки функцій держави
Структура механізму Російської держави
Органи виконавчої влади поділяються по території діяльності на федеральні і суб'єктів Федерації.
Особливості реалізації принципу поділу влади в сучасній Росії
Бюрократія і корупція в державному апараті
Основні принципи організації та діяльності державних органів
Державний орган - основний елемент механізму держави
Цивілізаційний підхід до типології держав
Проблеми типології держави
Влада і соціальні норми в первісному суспільстві
Загальні причини виникнення держави і права
Соціальна організація в первісному суспільстві, її форми
Функції теорії держави і права
Місце теорії держави і права в системі суспільних і юридичних наук
Військова демократія
Особливості виникнення держави у різних народів
Державна влада - особливий різновид соціальної влади
Російська державність: поняття, особливості
Держава: поняття, ознаки, соціальне призначення
Основні вчення про походження держави в науковій думці минулого
походження права
Поняття, ознаки, особливості демократії в Російській Федерації
Основні ознаки демократії
Право як фактор, опосредующий політичну діяльність індивідів, організацій.
Норми моралі (моральності) як елемент нормативної основи політичної системи суспільства
Нормативно-правова основа політичної системи суспільства
Політичні партії та громадські об'єднання в політичній системі суспільства
Співвідношення держави і громадянського суспільства в Російській Федерації
Тема. Предмет і методологія теорії держави і права.
Тема. Механізм (апарат) держави: поняття, принципи організації і діяльності
Обов'язки особистості перед суспільством і державою
Особистість, громадянин, громадянство
Політична система суспільства: поняття, структура, функції
Тоталітарний (від лат. Totalis - весь, повний, цілий) режим.
Форма держави: загальне поняття, елементи
Поняття і види монархій
Конституційні основи демократії в Російській Федерації
Співвідношення демократичної державності та місцевого самоврядування
Форми демократії в російському суспільстві
Форма правління в сучасній Росії
Авторитарний державний режим.
Державний режим як елемент форми держави
Конфедерація
Форма державного устрою: поняття, види
Наступний контроль власних знань за допомогою
Самостійна робота бакалаврів
Практична частина
Теоретична частина
структура дисципліни
Вимоги до результатів освоєння навчальної дисципліни
Цілі і завдання освоєння дисципліни
Фашизм, нацизм і націоналізм, чому ці поняття постійно плутають ...
Вересня, субота, 15.00
Вступ
Основні характеристики державного управління
Форми управління державою
Судова влада в системі державного управління
Роль органів виконавчої влади в державному управлінні
Законодавча влада в системі управління державою
Структура поділу влади в державному управлінні
Розвиток міжнародних відносин у другій половині XVIII ст.
Три поділи Польщі.
Семирічна війна 1756-1763 рр.
Турецькі війни першої половини XVIII ст.
Пруссія прагнула захопити Сілезію.
Міжнародні відносини в роки якобінської диктатури, термідоріанськой реакції і Директорії (1793-1795).
Європейські дипломатичні відносини за Наполеона (1799-1814).
Кримська війна і її міжнародні наслідки.
Об'єднання Німеччини.
Від революції 1848 р до Кримської війни.
Близькосхідна криза 30-х рр. XIX ст.
Східний питання і його сутність.
Війна за польську спадщину 1733-1738 рр.
Суперництво на Балтиці на початку XVIII в.
Війни Людовика XIV.
Турецькі війни другої половини XVII ст.
Тридцятилітня війна 1618-1648 рр.
Особливості міжнародних відносин в XVII ст.
Франко-прусська війна 1870-1871 рр.
Союз трьох імператорів »1873 р
Дипломатія напередодні і в роки першої світової війни
по ІСТОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Балканські кризи 1908-1913 рр.
Протистояння в Європі.
Остаточний колоніальний поділ світу на рубежі XIX-XX ст.
Міжнародні протиріччя в Європі.
Загострення російсько-німецьких відносин.
Російсько-турецька війна (1877-1878). Берлінський конгрес і його рішення
Східний криза (1875-1877).
Зовнішня політика США в кінці XVIII - першій половині XIX ст.
Громадянська війна (1861-1865) в США і позиції європейських держав.
Російсько-японська війна 1904-1905 рр.
Колоніальна експансія європейських держав в Африці в кінці XIX - початку XX ст.
Далекий Схід і Європа у другій половині XIX - початку XX ст.
Зовнішня політика Російської імперії в Центральній Азії. Російсько-англійське суперництво в Центральній Азії і Близькому Сході.
Зовнішня політика США в системі міжнародних відносин в кінці XIX - початку XX ст.
Нові пригоди героїв LEGO® NINJAGO®: час змін
Зовнішньополітична доктрина 50-60-х років 20 століття.
Радянська культура в 1930-і.
Початковий період Великої вітчизняної війни.


перша | Попередня | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати