На головну

Педагогіка

сторінка 219

Каталог - Педагогіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Мета виховання в українській сучасній школі. Основні положення «Национальной стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки».
Поняття андрагогікі, ее об'єкт, предмет, завдання. АНДРАГОГІКА в системе педагогічних наук.
Виокремлено педагогіки у самостійну галузь наукових знань. Педагогічна концепція Я.А. Коменський.
Інноваційні напрями розвитку дидактики. Концепція 11-річної середньої загальноосвітньої школи та 12-бальна система оцінювання начальних досягнені учнів.
Поняття форм организации навчання, їх становлення. Класно-урочна система навчання в ее історичному розвитку.
Поєднання вімоглівості и поваги до особистості віхованця.Взаємозвязок виховання и самовиховання.
Соціально-особістісній підхід до виховання у Теорії и практике А.С. Макаренка.
Забезпечення цілісного педагогічного процесса в ДІЯЛЬНОСТІ вчителя. Єдність и відмінність процесів навчання и виховання.
Характеристика новой парадигми виховання и шляхи реализации на практике.
Особистісно орієнтована виховна діяльність.
Класифікація методів виховання в сучасній пед .. науке.
Характеристика методів организации ДІЯЛЬНОСТІ та формирование позитивного досвіду поведінкі.
Поянття про ЗАГАЛЬНІ методи, Прийоми, засоби виховання. Їх історичний розвиток.
Віховуючі отношения як спеціально організована Взаємодія вчителя и учнів. Проблема формирование виховуючого, педагогічно доцільніх отношений в історії педагогіки.
Оцінювання в педагогічній ДІЯЛЬНОСТІ педагогів-новаторів. Форми контролю та ОЦІНКИ знань у зарубіжніх шкільних системах.
Характеристика відів, методів и форм оцінювання Навчальних досягнені школярів за 12-бальною шкалою.
Характеристика методів навчання, їх ознака. Критерії оптимального Вибори методів навчання.
Загальна характеристика основних класіфікацій методів навчання.
Нестандартні уроки, їх характеристика. Характеристика других форм организации навчання.
Роль педагогічної компетентності вчителя в досягненні навчальної, віховальної та розвивальної мети уроку. Основні шляхи модернізації уроків у СУЧАСНИХ навчально-виховних закладах.
Урок - основна форма организации навчання. Типи уроків, їх структура.
Характеристика методів навчання за типом пізнавальної ДІЯЛЬНОСТІ (І. Лернер, М. Скаткін).
Поняття про контроль и оцінювання навчально-пізнавальної ДІЯЛЬНОСТІ школярів, Функції контролю. Історичний розвиток проблеми контролю успішності учнів.
види контролю
Диференціація та інтеграція. Основні Рівні діференціації.
Концепція особистісно-орієнтованого навчання. Умови забезпечення особистісно орієнтованого навчання.
Питання №11: Облік спадковості в соціальному розвитку дитини.
Система навчання Ельконіна - ДАВИДОВА
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Найбільш значущі особистісні якості соціального педагога та їх характеристики.
Девіація підлітків як соціально-педагогічна проблема. Теорії девіацій.
Сім'я як інститут соціалізації особистості.
Дитяча наркоманія і алкоголізм, як проблеми соціальної педагогіки.
Сім'я групи ризику як об'єкт і суб'єкт соціально-педагогічної діяльності.
Патріотичне виховання як проблема соціальної педагогіки.
Питання. Теоретичні та емпіричні методи соц-пед дослідні.
Полікультурне виховання в освітніх установах
Вопрос.Многоуровневая професійна підготовка соціального педагога. (Бакалаврат магістратура аспірантура)
Принцип культуровідповідності в соціальної педагогіки
Соціалізація дитини з фізичним відхиленням в розвитку
Питання. Історичні передумови становлення соц.пед.
Структура педагогічної ДІЯЛЬНОСТІ вчителя.
З Огляду на Особливості навчальної ситуации, возможности учня розрізняють
З дисципліни
Основні завдання педагогічного малювання
Форми співпраці школи і сім'ї.
Фактори, що впливають на постановку цілей виховання
Прагматична модель виховання.
Дидактичні принципи розвивається навчання.
Поняття про педагогічним менеджменті
Етапи організації виховного заходу
Методи стимулювання діяльності та поведінки, їх характеристика
КВИТОК № 10
Індивідуальний підхід, індивідуалізація навчання
Робота класного керівника
Етнопедагогіка як інтеграційна область педагогічного знання
КВИТОК № 11
КВИТОК № 12
Психолого-педагогічний профіль
Види батьківського авторитету
Формування необхідних знань в галузі фізичної культури і спорту
Структура комбінованого уроку і розкриття його структурних елементів
КВИТОК № 25
Рівні формування колективу
Педагогічні експерименти бувають різними.
Найчастіше виділені види експерименту застосовуються комплексно, становлять цілісну взаємопов'язану, послідовну парадигму (модель) дослідження.
Кожен вид відповідає одному з найважливіших умов проблемного навчання - наявності певного рівня пізнавальної самостійності учня.
Білет29
Білет28
Треба знати, що всі компоненти взаємно доповнюють один одного, характеризуючи з різних сторін результат досліджень як єдине ціле.
Перш ніж приступити до експерименту, дослідник глибоко вивчає ту область знань, яка є недостатньо дослідженою в педагогіці.
КВИТОК № 24
Практичні методи навчання
Поняття про соціалізацію особистості
Правові основи сімейного воспитани
Система педагогічних наук
Методи емпіричного дослідження
КВИТОК № 14
Дидактичні принципи розвивального навчання
Види форм організації навчання
КВИТОК № 23
Освітня, виховна і розвиваюча функції навчання
Акселерація та її причини
індивідуальне навчання
КВИТОК № 30
Основні категорії дидактики
Концепція поетапного формування розумових дій П. Я. Гальперіна
Тобто діяльність - це процес вирішення завдань, викликаний бажанням досягти мети, що може бути забезпечено за допомогою цього процесу.
Переваги та недоліки традиційного навчання
Сутність традиційного навчання
ВИСНОВОК
Програмоване навчання: сутність, переваги та недоліки
Концептуальні позиції методів активного навчання
Визначення педагогічних здібностей
Друге питання, на який готується відповідь при аналізі стилю: які особливості самоорганізації вчителя, тобто
Негативні фактори і проблеми сімейного виховання
Кілька простих правил сімейного виховання
Особливості психології сімейного виховання
Психічне розвиток дитини 6-7 років. Психологічне обґрунтування концепції підготовки до школи
обгрунтування проблеми
ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
Етапи розвитку ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ ШКОЛИ
Класифікація проектів по домінуючою діяльності учнів.
квиток 31
Форми організації методичної роботи в школі
Зв'язок педагогіки з іншими науками
ЗАВДАННЯ І ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ з іншими науками
14 сторінка
11 сторінка
9 сторінка
15 сторінка
7 сторінка
1 сторінка
5 сторінка
6 сторінка
4 сторінка
3 сторінка
Практика использование ЗАСОБІВ педагогічного малювання на уроках образотворчого мистецтва.
Методика проведення уроків малювання з натури. Цілі навчання малювання з натури. Обладнання уроків малювання з натури.
Особливості педагогічного малюнку для учнів початкової школи
Кафедра Загальної педагогіки, психології та менеджменту освіти
Види і рівні спілкування.
Класифікація типів комунікації по Добровіч
Спілкування як діяльність.
онтогенез спілкування
Поняття про соціальної перцепції.
Спостерігач і спостережуваний як суб'єкти перцептивного процесу
механізми соціального пізнання. 3 сторінка
механізми соціального пізнання. 4 сторінка
механізми соціального пізнання. 2 сторінка
механізми соціального пізнання. 1 сторінка
Труднощі спілкування і їх причини
Поняття і сутність спілкування
Розподіл Навчальних годин на Вивчення розділів програми
Характеристика умов навчання
Структура навчальної програми
Предметна ІКТ-компетентність та ключові компетентності
Пояснювальна записка
Мета и завдання навчального курсу
Карта аналізу заняття ____________________________________________________
Аналіз організації прогулянки
Завдання 2. Провести хронометраж робочого часу заступника завідувача по основній діяльності.
Завдання для виконання на конструктивно-виконавському етапі практики
Оціночна відомість результатів практики студента-практиканта
Завдання 2. Ознайомитись з побудовою розвиваючого середовища в дитячому садку.
Аналіз організації спостережень в природі на прогулянці
Завдання 1 . Вивчити рівень розвитку сюжетно-рольової гри старших дошкільників
Орієнтовна схема характеристики студента-практиканта
Орієнтовна схема звіту студента-практиканта
педагогічної практики
Форми підсумкової атестації з практики і критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
Права і обов'язки студентів-практикантів
Навчально-методичне та інформаційне забезпечення практики. Освітні, науково-дослідні та науково-освітні технології, що використовуються при проведенні практики
Організація практики. Охорона праці і техніка безпеки на практиці
Місце практики в системі підготовки фахівця
ВСТУП
НОД № 6 Ігрове
НОД № 7 Навчальне
НОД № 5 Навчальне
НОД № 4 Ігрове
НОД № 2 Ігрове
НОД № 3 Навчальне
НОД № 9 Навчальне
НОД № 10 Тематичне
НОД № 12 Ігрове
НОД № 11 Навчальне
Розділи дисциплін і види занять
Методичні рекомендації щодо організації вивчення дисципліни
Вимоги до результатів освоєння дисципліни.
Місце дисципліни в структурі ООП.
Соціально-культурна діяльність
Як розробити проект уроку з розвитку зв'язного мовлення учня в творчих групах
Можливий текст для стисненого викладу
Можливий текст для докладного викладу.
Глосарій за методикою розвитку зв'язного мовлення учнів (робота з викладенням).
Методика проведення твори по картині.
Методика проведення твори за серією картинок в 1, 2, 3 класах.
Методика перевірки твори.
Методика роботи над твором за особистими спостереженнями.
Золота осінь.
Дзвіночки.
Структура типового уроку викладу
Виправити розташування матеріалу другій частині таблиці.
Організація роботи студентів з навчальною та науковою літературою.
Теми есе і рефератів
Школа і педагогіка в Західній Європі і США в ХХ столітті.
Лев Миколайович Толстой
Програма педагогічної практики студентів передвипускна курсу
Схема аналізу позакласного заходу
Коротка схема психолого-педагогічної характеристики школяра
Фрідріх Вільгельм Адольф Дистервег
Гельвецій
завдання
Тема 1.6. Технології педагогічної підтримки.
Тема 1.3. Різноманіття форм виховної роботи.
Тема 1.2. Методи і прийоми виховання. Вибір методів виховання.
Тема 1.1. Походження і сутність виховання.
Гуго Сен-Викторский
Мартін Лютер


перша | Попередня | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати