На головну

Математика

сторінка 223

Каталог - Математика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Теоретичні відомості до практичної роботи
Приклад 3.3.
Похідна показовою функції.
Правила обчислення похідних
Ємнісний елемент (конденсатор)
Рішення.
Чисельне рішення звичайних диференціальних рівнянь.
Зворотні тригонометричні функції
Границя числової послідовності
Скалярний добуток векторів. Визначення. Обчислення. Властивості.
Визначення коефіцієнтів лінійної регресії за допомогою вирішального блоку
Зауваження 2.
Теорема.
При перевірці гіпотези про однорідність m вибірок при m> 2 в якості теоретичних частот використовуються
Показовими функціями є
Похідні вищих порядків від функцій, заданих параметрично
для підготовки і проведення іспиту
Диференціали вищих порядків
гіпербола
граничний перехід
Обчислення об'єму тела
Тема: статистичні методи АНАЛІЗУ стохастичних перелогових
Інтеграл із змінною верхньою і постійним нижнім межами і його властивості
Теорема 17.1. Алгебраїчна сума кінцевого числа нескінченно малих функцій є нескінченно мала функція.
Швидкість прямолінійного руху
Приклад для розв'язування задачі
Батьківські, дочірні і кореневі об'єкти
відповідь 19
Знаходження щільності ймовірності суми двох незалежних випадкових величин
Визначення гранично допустимих напружень
скріплення об'єктів
Двовимірний закон розподілу
Теорема.
Логарифмування.
Математика в економіці »2012 2 сторінка
Вектор на площині і в Простягни-ве. Лін опер-й над у-ми, їх св-ва. Базис на пл-ти і в Простягни-ве. Ортонормованій базис.
Рішення
Марковские випадкові процеси
Обчислення площади в полярних координатах.
Поняття ф-та. Сп-б завдання ф-й, оп-ції над ними. Обр ф-ія. Елемент ф-ії, їх класифікація.
Релаксаційні методи.
Питання 30. Правило Лопіталля.
приклади
Коваріація і коефіцієнт кореляції
правило суми
Визначення 1. Функція називається диференційованою в точці, якщо її приріст можна представити у вигляді
Тоді нехай, фігури, які задовольняють умові:; .
Exercices
затінення Anisotropic
Remarques
Ні, тому що це є необхідною умовою.
множинна кореляція
Неперервність функції в точці
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
Знаходяться критичні точки і інтервали монотонності.
Використання осередків із зразками матеріалів
теорема Чебишева
Дисперсія для неперервної випадкової величини
криволінійні інтеграли
центральні моменти
Ж?не векторлари ортогонал болади, єгер
Exercices
Геометрично розподілена випадкова величина.
Методика розв'язування задачі
Правило Лопіталя.
приклади
Подвійний інтеграл в полярних координатах
Формула Ньютона-Лейбніца
Ознаки, що дозволяють судити про знаки коренів характеристичного рівняння без рішення самого рівняння, називаються критеріями стійкості.
Додатки криволінійних інтегралів
Тест 1.
Самостійна робота з самопроверкой за зразком.
Поняття про обертання твердого тіла навколо нерухомої осі
Місце і роль дисципліни в загальноосвітній структурі
Обчислення криволінійних інтегралів
потрійний інтеграл
Лекція 7. Поверхневі інтеграли.
Побудова вибірок з генеральної сукупності
Питання.
Основні правила вирішення комбінаторних завдань
поняття множини
приклади
Питання.
Ранг матриці
виклад методу
Диференційовність функції двох змінних, диференціал
Формула прямокутників
Системи лінійних алгебраїчних рівнянь
метод лінеаризації
Основні закони електротехніки
зворотна матриця
Методи обчислень і обчислювальний практикум
Поверхні другого порядку. Сфера. циліндр
теоретичний матеріал
приклади
Зауваження про невласних подвійних інтеграли.
Квиток № В-7
циліндр
Т?ріндегі ?рнек шексіз ... деп аталади 5 сторінка
Загальні поняття і визначення
приклади
неравноточних ИЗМЕРЕНИЙ
Похибка чисельного методу
ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ КУРСУ
Практичне заняття №11
поліном Лагранжа
Цифра "нуль", або ніщо
Приклад 3.
Функція розподілу випадкової величини та її властивості.
Критерії оцінювання Навчальних досягнені учнів
властивості похідної
Властивості невизначеного інтеграла
Первісна та невизначений інтеграл
завдання 12
Теорема.
множення матриць
Теорема 2.
Правила виведення.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ'ЯЗАННЯ
Контроль якості решета
Приклад 1.
Метод варіації похідних постійних 2-го порядку з постійними коефіцієнтами.
Ітераційний метод з чебишёвскім набором параметрів
Квиток № В-3
математична індукція
теорема Безу
Розкриття невизначеностей виду,,,,.
Правило Лопіталя. Випадок.
Обчислення подвійного інтеграла в декартовій системі координат.
Зауваження.
зворотна матриця
Змішане твір векторів
Завдання для самостійної роботи
Відстань від точки до прямої
Достатні умови екстремуму.
квиток 11
Обсяг тіл обертання.
Рішення.
приклад 28.3
теоретична довідка
Приватні похідні і дифференцируемость функції багатьох змінних.
Об'єкти категорії Shapes (Форми)
Повнота УИП щодо класу загальнозначущих формул
Завдання математичної статистики
Програма 1. Корінь рівняння
Площа криволінійної трапеції
Практичне заняття №16
законів Кірхгофа
Простір, безлічі в ньому
Межа монотонної послідовності
ПИТАННЯ 5 (2).
ПИТАННЯ 20 (1).
Доведення.
Теореми про диференціюванні
Властивості нескінченно малих функцій
Т?ріндегі ?рнек шексіз ... деп аталади 2 сторінка
Z П Z П
Рівняння циліндричної поверхні з твірними, паралельними одній з координатних осей
Доведення.
ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОХІДНИХ
Канонічні рівняння прямої
Послідовність побудови діаграми.
Розрахунок конічних прямозубих коліс по контактним напруженням
Рішення.
Рішення типового прикладу
Дискретна випадкова величина
Рішення типового прикладу
Доведення.
Ознаки зростання та спадання функції.
Рішення.
Схеми незалежних випробувань.
Рекомендації до виконання завдання
теоретичні відомості
Диференціальні рівняння першого порядку, дозволені щодо похідної
Завдання для самоконтролю
ЛОКАЛЬНИЙ екстремум
Найти та для завдань функцій
Похідні вищих порядків від функції багатьох змінних
відповідь №37
Граничний перехід у нерівностях
Правити] Порівняння нескінченно малих
Визначення похідної. Геометричний зміст похідної.
Правити] Поверхні обертання
Правило Лопіталя.
Приклад № 3.2
Приклад 2.
Сума і різниця векторів
Рішення.
Рішення
Рішення
безпосереднє інтегрування
Теорема про повну загальну середню
Знакозмінні РЯД. ОЗНАКА Лейбніца.
Рішення.
Перша теорема Больцано-Коші.
Перше достатня умова існування точки перегину.
Диференціальні рівняння 1-го порядку із перемінними.
Інтегрування раціональних дробів
Первісна функції та невизначений інтеграл
гидропередача


перша | Попередня | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати