Головна

Культура

сторінка 15

Каталог - Культура на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Вплив західноєвропейськіх Ідей Ренесансу, Реформації та Контрреформації на розвиток української культури.
Забарвлення по Граму. Механізм забарвлення. Приклади грампозитивних і грамнегативних бактерій.
Значення та біологічні особливості однорічних трав, сорти і технологія їх обробітку
Тема 3. Дизайн нового товару в маркетингу та рекламі
Епоха декадансу (занепадництво) в Європейській культурі.
О.М. Соломка
Україно-шведська угода Мазепи: мета, Наслідки.
Передумови розвитку стратегічного управління на російських підприємствах
Предметні результати по ФГОС
Поняття якості, показники вимірювання якості продукції. Поняття конкурентоспроможності продукції, її сутність і метод визначення
Філософія Маркса: основні Ідеї та їх Вплив на Світову філософію и соціальну практику.
Проблема свідомості (марксизм, фрейдизм, Феноменологія, екзістенціалізм про свідомість). Свідоме, несвідоме, підсвідоме.
Політкоректність на межі абсурду 4 сторінка
Малюк Цахес »Е.Т.А.Гофмана. Головна ідея и художнє втілення.
Білет № 23
Конкуренція и монополізм як основоположні атрибути рінкової економіки.
Метод простий ковзної середньої і виявлення сезонної коливання
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД В ДИЗАЙН. СУТНІСТЬ, ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І СТРУКТУРА СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ
Сутність, напрямки та методи управлінської діагностики
Корпоративна культура. Її значимість у функціонуванні організації.
Візантія і Західна Європа в середні віки: два шляхи культурного розвитку. Католицизм і православ'я
Туризм як фактор розвитку цивілізації
Основи розрахунку доз добрив на додатковий урожай.
Слоган як спосіб позиціонування предмета рекламної комунікації: технологія створення, умови ефективності
Матриця конкурентних сил М. Портера.
аксіологія дозвілля
санітарна мікробіологія
Гендерні стереотипи в сучасній рекламі: образи, цінності, символіка
Різновиди дозвілля і дозвіллєвої діяльності.
СОЦІОЛОГІЯ
Розкрійте Поняття "історико-етнографічний регіон", охарактеризуйте основні етапи формирование українських історико-етнографічніх регіонів України.
Розрахунок впливу поголів'я і продуктивності тварин на вихід продукції тваринництва
б) Види і форми конфліктів
модуль 3
Точкові та інтервальні ОЦІНКИ параметрів розподілу
Стратегії та тактики в дизайн-проектуванні, їх характеристики і різновиди. Системне та комплексне проектування, середовищної підхід. Відповідь МАСЛОВА АНАСТАСІЯ
Вплив організаційної культури на ефективність діяльності організації
Охарактеризуйте українське національне відродження у второй половіні 19 ст. Вісвітліть діяльність українських Громад, москвофілів та народовців.
Специфіка передачі інформації печаткою, радіо, телебаченням, кінематографом - загальне і особливе.
Семінар № 2
Машини для збирання зернових культур
Види корпоративних культур по Дж. Зонненфельду
Різноманіття шляхів і форм суспільного розвитку
Керуючі характеристики керівника.
Українські народні думи та пісні XV -XVIII ст., Їх тематика та Особливості. Феномен кобзарства.
мовленнєвий етикет
Поняття про поживність кормів. Оцінка поживності кормів за хімічним. Складом. Фактори що впливають на хім. Склад і поживність кормів.
Теорія порядку денного для суспільства М.Маккомс і Д. Шоу. Механізм формування порядку денного. Індивідуальні порядку денного. Роль порядку денного
Нематеріальні активи підприємства тур. індустрій і методи їх оцінки
Ефект фінансового важеля. Значення і метод розрахунку
інфраструктура дозвілля
Культура рекламної діяльності в формуванні культури готельного та ресторанного комплексу.
Інтернет-технології в зв'язках з громадськістю. Завдання фахівців зі зв'язків з громадськістю при роботі з інтернет-спільнотами.
Лінгвістичні знання в Стародавньому Китаї
Морфологія і хімічний склад вірусів. Відмінність вірусів від інших організмів. Методи культивування вірусів. Культури клітин і їх характеристика.
Напрямки СОЦІОЛІНГВІСТІКІ
Запозичення і їх культурно-мовна оцінка.
Перша спроба радянізації України
Фразеологічні одиниці в газеті «Порадниця»: характеристика та стилістична роль
Візначальні РІСД реалізму
Дай ті визначення понять міграція та еміграція. Розкрійте основні етапи української еміграції, їх причини.
Набір, відбір та оцінка персоналу
Ульмського школа дизайну і творчість Т. Мальдонадо.
Англіцізмі як найпошіреніші запозичення сучасності
Міжкультурні конфлікти та шляхи їх подолання
Науково-технічний прогрес і його вплив на розвиток туристичної галузі.
Категорії "закон" і "хаос" в суспільній науке та культурі. Синергетика: основні філософські проблеми. Тотальність як дінамічна цілісність.
Структура і основні закономірності пізнавального процесу.
Методи дослідження національних культур. Модель Герта Гофстеде
Кризи в розвитку організації (підприємства). Причини, фактори, симптоми виникнення криз в організації. Тенденції циклічного розвитку.
Вибір засобів масової комунікації в організації та проведенні pr-кампанії.
Особливості московської архітектури. Ансамбль Московського Кремля.
Роль комунікацій в системі управління
Практична робота №3
Капсули. Жгутікі.Пілі. Методи виявленія.Патогенние представники
Питання: - У чому полягає переобладнання молотарки комбайна Дон-1500 для обмолоту кукурудзи на зерно?
Основні напрямки макроеволюції.
Періодизація КУЛЬТУРИ І искусст-ВА СТАРОДАВНЬОЇ РУСІ.
Паризька мирна конференція. "14 пунктів" В Вільсона. Версальський договір. Створення Ліги Націй
Дайте визначення і охарактеризуйте культуру рекламної діяльності в готельному і ресторанному сервісі.
Види і етапи контролю. Кількісні та якісні показники, що застосовуються при контролі.
Відділу декоративного розсадника. Вирощування сіянців у відділі розмноження. Матковий відділ розплідника.
Історичні особливості російської культури
Фабульна образність як один з рівнів художнього образу.
Цільові показники реалізації стратегії 2 сторінка
Заняття № 2.
Відповідь на питання номер 1.
Як називається наукова теорія, в центрі якої знаходяться проблеми самоорганізації, переходу від хаосу до порядку?
Наступність як закономірність розвитку культури
Радянська публіцистика періоду «відлиги» (1950-1960-ті роки). Журнал «Новий світ» О. Твардовського, газета «Известия» А. Аджубея.
Типологія культур Ф. Тромпенаарса і Ч. Хемпден-Тернера
Соціокультурний процес творення людини
Матеріальне стимулювання праці працівників підприємства. Сутність заробітної плати і заохочувальні системи на підприємствах туризму
Підгрунтове зволоження
Теоретичні підходи до організаційного розвитку
Дігібрідне схрещування. Третій закон Менделя.
Характеристика туристично-рекреаційного потенціалу Західної Європи
Сутність, генезис, Функції и Типологія політічніх партій
Цілісність сучасного світу, його суперечності
Переяславська угода та Березневі статті 1654 р. Між Україною та Московією
Філософія на роздоріжжі. Посткласичного європейська філософія ХІХ-ХХ ст. Артур Шопенгауер, Фрідріх Ніцше, Огюст Конт
Комбінація - з формалізованого в формалізоване;
Виникнення неокантіанства та его розвиток. Філософські погляди В.Віндельбанда, Г.Ріккерта та Е.Касірера.
Основні Способи превращение рядів динаміки
Антигенна будова мікробної клітини. Н, О і К-антигени, токсини і ферменти бактерій як антигени. Перекрестнореагірующіе антигени.
Фразеологічні одиниці в газеті «Україна молода»: характеристика та стилістична роль
Класицизм в образотворче містецтві та архітектурі.
Основні Поняття
Класифікація рухливих ігор.
Тема 2. Культура усного та писемності мовлення
Інтегрована система захисту зернових культур від шкідників, хвороб і бур'янів.
Відмінювання, імен, по батькові, прізвіщ, географічних назв.
Мета роботи. Вівчіті Головні аспекти фізіології, гігієні праці та виробничої санітарії у Галузі.
Земля як засіб виробництва, головний засіб виробництва в сільському господарстві і об'єкт соціально-економічних зв'язків. Засоби виробництва, нерозривно пов'язані з землею
Медіа-рілейшнз як напрямок зв'язків з громадськістю
Станова структура середньовічного суспільства.
Естетика зовнішнього вигляду працівника ресторану і готелю. 14
Поняття і види мотивації
Філософія Святого Августина
Моделі аналізу та розуміння культури
Бронзовий і ранній залізний вік Близького Сходу, Єгипту, Китаю, Індії та Середземномор'я, культури субсахарської Африки
Економіка виробника
Характеристика туристично-рекреаційного потенціалу Південно-Східної Азії
Поняття і структура оборотних фондів підприємств Соціально-культури сервісу і туризму.
Гуманізм в Німеччині і його особливості.
Контрреформація в Європі.
Аналіз забезпеченості тварин кормами та ефективності їх використання
Гомерівський період. Кераміка геометричного стилю (Діпілонскіх вази)
Інтерв'ю у соціології: види та вимоги до проведення інтерв'ю
Вірусний гепатит С Етіологія, епідеміологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування, профілактика.
Поняття і види адміністративних правопорушень проти громадського порядку та моральності
ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА І ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ, СУТНІСТЬ І УМОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
результати
Документація з кадрово-контрактних вопросам: трудова угода, контракт.
Семінар № 3
Уч. рік 1 сторінка
Стратегії розміщення телевізійної реклами: критерії вибору, чинники успішності
Рекламний банер: види, форми, стратегії розміщення
І. ФРАЗЕОЛОГІЧНА одиниць ЯК мовно ЯВІЩЕ
Демократичний режим, на відміну від авторитарного, характеризується
Природні зони. Арктічні та антарктічні пустелі
Благоустрій міських територій. Нормативне регулювання створення зелених насаджень.
Загальна характеристика американського романтизму. 3 сторінка
Стан нормативно-правового регулювання в сфері туризму в Російській Федерації
Назвіть якості гарної мови, охарактеризуйте кожне з них.
Політичні партії. Опозиція. Лобізм.
Поняття структури управління підприємством. Види структур управління.
ВІРУСНІ ХВОРОБИ ПОМІДОРІВ
Стратегії диверсифікованого росту і особливості їх реалізації.
Практичне заняття №11
Феноменологія Е.Гуссерля. Принцип феноменологічної редукції. Ідея «життєвого світу».
V. СУБ'ЄКТИ КУЛЬТУРИ
Тема 1. Культурологія як наука
Типи лінгвістічніх Словників. Сучасна українська лексикографія представлена ??двомаосновнімі типами лінгвістічніх Словників - двомовності и одномовнімі.
Сутність і особливості менеджменту в скд
ПРИРОДНИЙ І ШТУЧНЕ БУТТЯ, КОСМОС, ПРИРОДА, МІСЦЕ ІСНУВАННЯ, ЕВОЛЮЦІЯ ПРИРОДИ І ЕВОЛЮЦІЯ ТОВАРИСТВА, коеволюції, ЕКОЛОГІЧСЕСКІЙ КРИЗА, ГАРМРНІЯ ПРИРОДНОГО І СОЦІАЛЬНОГО
Лірика Ф.Гельдерліна, ее філософський характер та художнє новаторство.
Питання: - При якій швидкості агрегату проводиться посів кукурудзи?
Проаналізуйте етнополітічне становище України у складі литовської та польської держав.
Примерно ТЕМАТИКА курсових робіт
Аналіз зовнішнього середовища
Дати переходу середньої добової температури повітря
Квитки по історії Казахстану з відповідями 3 сторінка
Характеристика туристично-рекреаційного потенціалу Південної Азії
Ціннісні властивості документів і фактори їх соціальної значущості.
Лідерські якості. Джерела керівної сили.
Типи організаційних структур і особливості їх застосування на підприємствах туризму
Телевізійна реклама: характеристика ринку TV-реклами, особливості розміщення. Переваги і недоліки.
Відповідальність в міжнародному космічному праві.
Громадська думка в зв'язках з громадськістю.
Поняття про вуглеводної поживності кормів.
Феномен наукової революції. Проблема типології наукових революцій.
Повстань ДОЛЬЧІНО
Природа та генезис торговельного Капіталу. Торговельний прибуток.
Основні дослідницькі стратегії в класичній і постклассической західноєвропейської філософії
Історичні форми демократії
Принципи та функції соціального проектування.
Основні етапи організації професійного навчання (тренінгу).
Перша революція в Росії 1905 1907гг Становлення парламентаризму і багатопартійної системи в Росії (1905-1917)
Розпорядчі документи: наказ, Розпорядження, постанова
Функціонально-стилістична диференціація сучасної української літературної мови. Взаємодія функціональних стилів
Зв'язок навчання і мотивації вивчення англійської мови
PR-кампанія: визначення, види, етапи.
Гуманістичне спрямування в менеджменті: школа людських відносин, біхевіоризм, школа поведінкових наук
Стадіальність літературного процесса. Основні етапи розвитку світової літератури за С. Аверінцевім.
Пошук першооснові.Мілетці та Піфагор
Концепція стилів керівництва Мітчелла і Хауса. Модель стилів керівництва Херсі і Бланшара.
Напрями и Пріоритети структурної політики в Україні
Основні етапи Тридцятилітньої війни.
Сучасна українська ділова мова: етапи становлення, проблеми та перспективи розвитку.
Аналіз і конструювання організації.
Віруси бактерій (бактеріофаги). Фази взаємодії фага з бактеріальною клітиною. Помірні і вірулентні бактеріофаги.
програма курсу
Джерела з історії Середніх віків 11-15ст.
Сутність менеджменту, об'єкт і предмет менеджменту як науки.
Форми организации Дискусії: «дерево РІШЕНЬ», «мозковий штурм», Дискусія в стилі телевізійного ток-шоу.
Розділові знаки при відокремленіх та уточнювально членах речення
Соціальна місія організації
Підходи в менеджменті: кількісний, системний, процесний, ситуаційний.
Фагоцитоз: особливості фізіології і функції фагоцитів, стадії фагоцитозу. Методи вивчення фагоцитарної активності лімфоцитів.


перша | Попередня | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати