загрузка...
загрузка...
На головну

Культура

сторінка 13

Каталог - Культура на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Взаємодія оратора і аудиторії
Завдання 6. Розподіліть наведені нижче слова-синоніми, враховуючи їх стилістичне забарвлення, на групи: нейтральне, книжкове, розмовне.
Задачі для самостійного розв'язання
Зустрітися з текстами надихаючих виступів. Знайдіть і запишіть використані в них виразні засоби мови.
Розділ II. Лексико-семантичний аспект перекладу.
Екологічний туризм
Ріхард Штраус
Основні мовні одиниці
7 сторінка
Соціально-економічний розвиток УСРР в условиях НЕПу
Вправа № 1
Лекція 9.
Етичні норми мовної культури (мовний етикет)
Авто і гетеростереотипи росіян.
ПІДПРИЄМСТВА ХАРЧУВАННЯ У складі гостиниц
Людські ресурси, їх роль, формування та використання в постіндустріальному суспільстві.
логічність мови
Значення теорії Лакана для феміністського психоаналізу
Методологічний апарат дослідження
Практичне заняття 9. Етикет службового листування
Дивізіональна структура управління
Соціальні ролі і мовний стиль коммуникантов
Публічний виступ
ЗАВДАННЯ
Середньовічні теологія і філософія
Прочитайте текст. Визначте його тему й основну думку. Коротко сформулюйте і запишіть основні тези даного тексту.
Грамадска-палітични рух ў інший палів ХІХ - пачатку ХХ ст. Дзейнасць народніцкіх и сациял-демакратичних арганізаций. Узнікненне палітичних партії
Під концерном розуміється об'єднання підприємств різних галузей господарства, торгових фірм, банків, транспортних компаній, яке знаходиться під єдиним фінансовим контролем.
Вика яра (посівна)
Етичні засади, діловий етикет і естетичні аспекти сервісної діяльності
Логічна схема наукового тексту
Поняття і сутність соціальної організації
Завдання 33. Відредагуйте наведені речення.
Адаптації до високогір'я
Синтез мистецтв в театрі, кіно, на телебаченні
Самодіяльна творчість як частина народної художньої культури
Задачі для самостійного розв'язання
Великі - середні - малі групи
Антична художня культура
Практичне заняття 3-4. Анотування
Озима пшениця
Типи композіційної организации художнього твору
Ціннісні класифікації потреб
Антропометричні точки на черепі
архаїчна культура
Земельний кадастр и грошова оцінка землі
ЗАВДАННЯ
ДЕРЖАВА І ЕКОНОМІКА
Становлення і розвиток менеджменту в США
Особливості загального управління сервісним підприємством
Виникнення козацтва й создания Запорозької Січі
Гігієна ротової порожнини. Аюрведичні зубні порошки своїми руками.
КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ
Технологія профілактики девіантної поведінки
J§2. Права людини і права народів
Бригадна (командна) організаційна структура управління
Ділові переговори: загальна характеристика
Постановка проблеми
Тема 2. Антична культура та ее український ареал
Складіть пропозиції з зазначеними словами. Поясніть, чому по-різному написання цих слів.
функціональні різновиди
Процес деколонізації Східної і Південної Азії. Вибір шляхів розвитку.
Мова художньої літератури
Тема 7. Філософське розуміння свідомості та Пізнання.
Класифікація и структура предприятий сільського господарства
ТЕКСТ. Види інформації в тексті
Три складові технології
Культура франків
Прочитайте діалог. Розкажіть про свої досягнення в галузі вивчення іноземних мов у формі діалогу.
РОЗВИТОК ВІТЧІЗНЯНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ Політичної ДУМКИ У ПЕРШІЙ ПОЛОВІНІ XX СТ.
III.1. СЛОВО І ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В МОВИ
Організаційна культура японських фірм
Спишіть текст, назвіть твір і його автора. Визначте синтаксичну роль іменників.
Зростання соціальної ролі прав людини - історична закономірність
Win, meet, go, cost, stay, watch, buy, do, play
Рід складноскорочених слів
Verbs of the senses: see, hear, smell, feel, taste etc (We often use can or could with these verbs). The verbsfeel and hurtcan be used in either continuous or simple forms.
Музична культура Испании ХХ століття.
ЗАВДАННЯ
Приклад розв'язання задач
Глава 12 «Про (О2 / РОДЮЧІСТЬ ГРУНТУ
Реакція оратора на неполадки і перешкоди в ході виступу
ієрархія правил
Функції невербальних засобів комунікації
Білоруська культура в контексті світової культури
Основні підходи до управління знаннями споживачів
Модель Т. Пітерса - Р. Уотермана
Визначення масової частки вологи
Сальвадор Далі - віразнік модерністськіх течій ХХ століття
Мовні засоби, які оформляють реферат
Завдання 2.
II. СЛОВАРИ І МОВНА КУЛЬТУРА
Сергій Сергійович Прокоф'єв
Перші російські риторики
акцентологических мінімум
Графіка. Живопис. Художні засоби та види 51 сторінка
ЕКОНОМІКА СПОЖИВАЧА
Технології соціальної допомоги людям похилого віку та інвалідам
Завдання 2.
Природа і визначення поняття лідерство
Випишіть слова, які стосуються до розмовного стилю мовлення.
Мораль передбачає, згідно з визначенням, 1) панування розуму над афектами; 2) прагнення до вищого блага; 3) добру волю і безкорисливість мотивів.
Таб. 8. 1. прикладом типових стандартних готельно номерів
Архітектурна кримінологія
Національна та фірмова культури в управлінні 2 сторінка
Взаємозв'язок між фізіологічним станом людини і типом
Типологія шлюбу і сім'ї
Глава 2. Оповідання як функціонально-смисловий тип мовлення.
ЗАВДАННЯ
Етика ділового спілкування в сервісній діяльності
ЯЙЦЯ І ЯЄЧНІ ТОВАРИ
Зміцнення адміністративно-командної системи
Властивості мови і мови
Професійний етикет-норми, принципи, такт і манери поведінки.
КЛАСИФІКАЦІЯ орнаментом
Лекція №8. Представники пологів Vibrio, Campylobacter, Helicobacter.
Цукровий буряк
Художні засоби создания єдності архітектурної композіції
Коропластики-скульптура з обпаленої цегли, вона ж - Теракота
Національне комунікативну поведінку
Глава 1. АНТРОПОМЕТРІЯ
Е. Шапошникова, В. Шапошников Творчість та довголіття
Технології пошарового прототипирования
Модель Р. Квіна - Дж. Рорбаха
революції менеджменту
Батько англійської реклами
ДУХОВНИЙ СВІТ ЛЮДИНИ
Характеристика земельних ресурсов України
Правопісні системи II пол. XIX - поч.ХХст. у західноукраїнському пісьменстві.
Первісна епоха. Древній Єгипет.
Лекція 9. Контекстно-варіативної членування тексту
В. Організаційно-розпорядча документація
Спілкування як найважливіший інструмент технології соціальної роботи
словосполучення
Модель соціально-економічної системи туризму
Теорії і типи лідерства.
Заміна частин мови при перекладі
Приклад розв'язання задач
Алгоритм проведення біопроби (реакція нейтралізації на мишах) при діагностиці газової гангрени. Мета постановки цієї реакції для визначення виду збудника.
ЦІЛІ І ЦІННОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ. КОРПОРАТИВНИЙ КОДЕКС КОМПАНІЇ
Задачі для самостійного розв'язання
ІСТОРІЯ ЕСТЕТИЧНОЇ ДУМКИ. ОСНОВНІ ЕСТЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ XIX - XX ст.
УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ СПОЖИВАЧІВ
Енергетика та енергоресурси
Методи оцінки природних ресурсів туризму
Специфіка ділового спілкування
Європейська культура епохи Нового часу
Практичне заняття 5-6. Мовний и мовленнєвий етикет
Предмет і завдання соціології молоді
Загальномовне норма на сучасному етапі розвитку
Одиниці семантико-структурного рівня членування тексту
Виникнення українського козацтва и Запорозької Січі, їх організація та устрій. Реєстрове козацтво.
Проблема антропогенезу. Взаємовідносини духовного і тілесного, біологічного і соціального начал в людині
Тема 6. Україна та українці у європейському культурному пространстве 19 століття
Диференціація функціональних стилів
ОСНОВНІ культурні РЕГІОНИ СВІТУ (ЄВРОПЕЙСЬКИЙ; ДАЛЕКОСХІДНІЙ; Індійський; арабо-мусульманського; ТРОПІЧНО-Африканська; ЛАТІНОАМЕРІКАНСЬКІЙ) ТА ЇХ ХАРАКТЕРНІ РИСИ 3 сторінка
Віртуальна організація і електронна економіка.
Міжконфесійна боротьба в Україні у XVI - першій половіні XVII ст.
Беларускія землі ў перияд феадальнай раздробленасці. Барацьба з крижакамі и Мангол-татарамі ў першай палів ХІІІ ст.
Вправа 2
фразеологічні норми
Для якої школи характерно твердження «Основа ефективної роботи організації - поділ і організація праці»?
РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНА ДИНАМІКА І ТИПОЛОГІЯ КУЛЬТУР
Кадрова політика в фірмах США і Японії
Дзяржаўни лад, органи кіравання, суднова сістема и війська ВКЛ
Еволюція уявлень про організацію
Стадії життєвого циклу організації
Учнів В. В., Старих Н. В. Історія реклами. СПб .: Пітер, 2002. 304 с.
МОВНА КОМУНІКАЦІЯ
Семінарське заняття 1. Теоретичні основи перекладу (2 години).
Прилучення ПЕРСОНАЛУ ДО ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА
Лекція 16. Радянський дизайн. Перші повоєнні десятиліття
XI. СУЧАСНА КОММУНИКАЦИЯ І ПРАВИЛА МОВНОГО СПІЛКУВАННЯ
ТИПОЛОГІЯ І ЕВОЛЮЦІЯ ТОВАРИСТВ
Переклад метонімії
ТЕОРІЇ етнокультурна взаємодія
Предмет і завдання туристського ресурсоведению
ВИЗНАЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ (КОРПОРАТИВНІЙ) КУЛЬТУРИ
Склад слова (морфемика) і словотвір
Рекреаційна оцінка рослинного покриву
Тест 9. Не характерна для розмовно-повсякденного стилю лексика
Малі образотворчі форми реклами
Лекція 4. Основні властивості тексту
Закони художнього конструювання
Завдання 1.Заповніть таблиці стилеобразующих факторів функціональних стилів.
Типові помилки і виправлення дефектного тексту
Основні підходи до визначення молоді
Сучасні принципи реставраційних методик
природоохоронні технології
III. Наступна зміна цільових орієнтирів у навчанні іноземної мови припала на 70-ті роки XX століття.
Російська мова як система засобів різних рівнів
Сутність і характерні риси європейського феодалізму.
Сучасна російська мова / За ред. В.А.Белошапковой. М..1997 (далі - Белошапкова) - $ 1.
М.Б. Серпікова
Поняття мовної комунікації
Мікеланджело - втіленне Відчуття форми
Практичне завдання 1
Основні типи підлеглих
ОСОБИСТІСТЬ І ПОЛІТИКА
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати