На головну

Екологія

сторінка 11

Каталог - Екологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Харчування річок. Гидрограф річки. Класифікація річок за типом харчування
Звернення з токсичними промисловими відходами.
Що розуміється під антропогенним впливом на біосферу?
Технологія - це мистецтво, майстерність, вміння, сукупність методів обробки, зміни стану (В. М. Шепель [197]).
Ієрархія рівнів організації. Основні рівні організації життя. Принцип емерджентності.
Автоматизація проектування технологічних процесів
Підтип Жабродишащие. Характер сегментації і типи кінцівок. Внутрішню будову. Різноманітність. Значення.
Find some interesting information about plants on the Internet. Retell it.
ЗАВДАННЯ N 19
СУЧАСНИЙ ТЕРОРИЗМ
Макс Петтенкофер.
Потоки речовини і енергії в екосистемі.
ГДК шкідливих речовин в атмосферному повітрі. Їх види.
Загальний характер дії екологічних факторів середовища на організми.
Біота, основні функції живої речовини.
Переважаючі елементи хімічного складу літосфери: O, Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K.
Навколишнє середовище, фундаментальні поняття, проблеми та аспекти вивчення
Джерела і кількість енергії в біосфері
Кругообіг калію, магнію і кальцію.
Наведіть класифікацію пріоритетних забруднюючих речовин по класах пріоритетності.
Рівні впливу факторів на природу: трофічні біотичні фактори: автотрофи, гетеротрофи, детритофаги, консументи, редуценти.
Нормативи в галузі охорони навколишнього середовища: поняття та види
Структура природно-промислового комплексу.
Система і блок-схема моніторингу
Установчі документи створення нового підприємства. державна реєстрація підприємств.
Вища нервова діяльність людини, соціальна обумовленість його поведінки.
ПОРІВНЯЛЬНА радіочутливих БІОЛОГІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ. Радіочутливих in vivo і in vitro. КИСНЕВИЙ ЕФЕКТ при променевих ураженнях І МЕХАНІЗМИ ЙОГО ПРОЯВИ
Загальна характеристика гідросфери.
денудация
Федеральний державний екологічний контроль
динаміка екосистем
Органи екологічного управління Росії.
Ефектори ендокринної системи-ЕЕС
Басейнова підхід при організації моніторингу
Чинна редакція документа із змінами на 18.07.2008 3 сторінка
Рініофіти або прапапоротнікообразние.
Принципи та методи кваліметрії і їх реалізація в екологічному картографуванні
ЗАКОН ГОМЕОСТАЗУ.
Гаметогенез як процес утворення статевих клітин. Мейоз: цитогенетична характеристика. Особливості ово- і сперматогенезу у людини.
Основна нормативно-правова база екологічного менеджменту
Перерахуйте зміни навколишнього середовища під впливом природних процесів.
Будова ферментів. Номенклатура ферментів. Активний центр і його функціональні ділянки (каталітичний і якірний). Прості і складні ферменти.
Сухі методи пиловловлювання. Механічні методи (фільтрація).
Екологічні критерії, стандарти і нормативи
Ієрархія природних геосистем
Порівняння наземних і водних фототрофних екосистем
Геоінформаційні системи і моніторинг навколишнього середовища.
При приватизації та націоналізації майна забезпечуються проведення заходів з охорони навколишнього середовища та відшкодування шкоди навколишньому середовищу.
Вплив клімату на здоров'я людини. Еколого-фізіологічні механізми адаптації людини до різних кліматичних умов.
Права і обов'язки посадових осіб органів державного екологічного контролю
Екологічні фактори та екологічний потенціал ландшафту
Екологія як наука
Індивідуальні особливості біоритмів
Основоположники екології та внесок їх у науку: В.І. Вернадський, Д.В. Веневитинов, Н.Н.Моисеев, М.Я.Лемешев, Н.Ф.Реймес.
Аксіома про потенційну небезпеку 4 сторінка
Нові підходи до фінансування природоохоронної діяльності. Проблеми і перспективи розвитку фінансової системи в сфері природокористування
Природоохоронна діяльність та природоохоронний комплекс підприємства
Платежі за негативний вплив на навколишнє середовище вносяться поквартально.
Володимир - 2012
Біоіндикації У ПОЧВІ
Поняття і склад адміністративного правопорушення
Конституція. Класифікація.
Мікроелементи, їх значення для організму людини в сучасних екологічних умовах
Санітарно-гігієнічні нормативи якості грунтів.
Глава 21. ГЛОБАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА
Глобальний моніторинг. Глобальні моделі і прогнозування змін біосфери.
Докази тваринного походження людини 1 сторінка
Наведіть приклади використання в техніці знань про будову тварин.
Геосистеми та екосистеми як об'єкти геоекосістемного (ландшафтно-екологічного) моніторингу.
Природно-ресурсний потенціал
Життєвий цикл товару та характеристика основних його фаз.
Загальна характеристика
Регулювання стану повітряного середовища
Дайте поняття токсичності і канцерогенності елементів і сполук.
математична екологія
I Зміна меж оптимальних і лімітують екологічних факторів.
Сучасне природокористування та екологічні проблеми в економічно розвинених країнах (на прикладі ФРН)
Природні ресурси і природні комплекси як об'єкти екологічного права.
Чинна редакція документа із змінами на 18.07.2008 2 сторінка
Метеопатичних реакції, метеочутливість, метеопрофілактіка.
Біопестициди технологія отримання
Лекція 1. Екологія. Предмет і завдання.
поняття ризику
реліктовий
природні пожежі
Аналіз природоохоронних витрат
Методи зниження екологічного ризику від забруднення навколишнього середовища (розміщення пром. Об'єктів, очисні споруди, промислові відходи).
завдання 1
ВИКОРИСТАННЯ ГІС ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНОГО МОНІТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬ
Антропоцентризм і біоцентризм при оцінці і картографуванні екологічної обстановки
Інформаційна ентропія. Ентропія в біології
графіки
Будова листостеблових і талломних мохів.
Основні напрямки еволюції травної системи.
Скорочення викидів автотранспорту.
Екологічні аспекти урбанізації на прикладі міста Воронежа
Звичаєвого поняття юридичної відповідальності
Особливості вплив промислового будівництва на навколишнє середовище.
Інформаційна безпека
Закономірності та принципи раціонального природокористування і охорони навколишнього природного середовища.
Енергозбереження в електроприводі.
Питання 88 Екологічне право. Загальна структура закону РФ про охорону навколишнього середовища.
Спеціалізовані органи екологічного управління
Шляхи надходження ксенобіотиків в організм людини
динаміка екосистеми
Р - Показник величини и спрямованості відхилення фактичного уровня від нормативного.
Ендемічні захворювання.
Державне управління в галузі охорони навколишнього середовища: етапи становлення і розвитку 2 сторінка
Ядерна енергетика плюси і мінуси
Дослідження випадок-контроль
Тема питання: Екосистеми і властиві їм закономірності
Моніторинг радіаційного забруднення природного середовища
Державне управління в галузі охорони навколишнього середовища: етапи становлення і розвитку 3 сторінка
Екологічна безпека та її місце в системі національної безпеки РФ. Правові основи концепції сталого розвитку, і її ознаки.
Глава 22. РЕГІОНАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ КРАЇН СНД ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Глобальні сценарії: вибираючи світ за смаком
Тема 9. Антропогенний вплив на атмосферу.
Аеробне компостування ТПВ в промислових умовах
Родючість землі. Несприятливі наслідки використання земельних ресурсів
Хронопрофілактіка
Мінеральні компоненти біологічних систем їх значення в процесах життєдіяльності. Мінеральне живлення рослин.
Класифікація екотіпов за швидкістю виникнення адаптації
Віруси і їх роль в біосфері.
Форми міжвидових відносин. конкуренція
Клітинний цикл, його періодизація, механізми його регуляції. Загибель клітини: апоптоз і некроз. Апоптоз клітин, його біологічна роль. Проблема клітинної проліферації в медицині.
Правило одного відсотка
ЦАРСТВО РОСЛИНИ
Особливості краєзнавчого компонента в програмах екологічної освіти молодших школярів.
Кліматична і повітряне середовище (комфортні і допустимі параметри мікроклімату)
Правові заходи охорони атмосферного повітря.
Види антропогенних впливів на навколишнє середовище.
Одиночний і груповий спосіб життя.
Способи очищення газових викидів в атмосферу
Вплив на здоров'я людей фотохімічних смогов.
Вплив гідросфери на здоров'я людини.
ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА РОБОТА З ВІДХОДАМИ
Тип кишковопорожнинні (Cnidaria). Морфологія, гістологічну будову тіла. Поліп і медуза. Безстатеве розмноження і утворення колоній. Класифікація.
Сучасні теорії і основні етапи виникнення та розвитку життя на Землі
Міжнародні та російські організації в сфері ООС
Захист навколишнього середовища від електромагнітних полів (ЕМП).
Екологічні аспекти здоров'я міських і сільських жителів. Хімічне, біологічні та інформаційне забруднення навколишнього середовища, і їх вплив на здоров'я людей. 5 сторінка
Якість води, основні проблеми збереження якості води
Структурна одиниця нирок - нефрон
Обчислення асиметрії і ексцесу емпіричного розподілу в Excel.
Довгохвильове випромінювання поверхні Землі і атмосфери. Явище парникового ефекту.
Типи екологічних взаємодій в біоценозі
Автоматизовані системи моніторингу та контролю стану навколишнього середовища.
Підготовка проекту ЗВОС. Резюме ЗВОС.
При зовнішньому впливі, що виводить систему зі стану стійкої рівноваги, ця рівновага зміщується в напрямку, у якому ефект зовнішнього впливу послаблюється ".
Життєвий цикл сосни: 1-чоловічі шишки; 2 пилок; 3-жіночі шишки; 4-смязачаток; 5-насіннєва луска; 6-шишка 1-го року; 7-дозріла шишка другого року; 8-насіння; 9-проросток.
Назвіть прізвища російських учених, які зробили найбільший внесок у розвиток моніторингу.
Правове і економічне регулювання охорони вод та раціонального водокористування
Класифікація адаптивно-ландшафтних систем землеробства (В.І. Кирюшин 1996)
Урбанізація і здоров'я людини. Гіподинамія. Стрес. Куріння, алкоголізм, наркоманія. Проблема харчування. Імунологічні проблеми.
Складання та оформлення карт забрудненості грунтів
Відмінність флори і фауни.
Організація спостережень за станом вод морів і океанів
Антропогенне забруднення атмосфери
ситуаційні завдання
Удосконалення податкового та цінового регулювання екологічної сфери
Основні джерела і види фінансування природоохоронної сфери. Цільові фонди охорони природи
Загальні відомості про принципи і засоби вимірювань в моніторингу атмосферного повітря
Екологічні аспекти здоров'я міських і сільських жителів. Хімічне, біологічні та інформаційне забруднення навколишнього середовища, і їх вплив на здоров'я людей. 7 сторінка
Основні фактори еволюції, біологічне значення виду
Живі організми в міській екосистемі
критерії оцінювання
Методи економічного регулювання в області охорони навколишнього середовища
Поняття і види адміністративних покарань
Державне управління в галузі охорони навколишнього середовища: етапи становлення і розвитку 1 сторінка
Критерії шкідливості атмосферних забруднень.
Основні сфери державної безпеки
Загальна характеристика і класифікація корисних копалин
Еволюція географічних уявлень про взаємини людини і природи
Установка для утилізації тепла агресивних рідин.
Ознаки живого речовини. Рівні гармонізації живого речовини.
Докази тваринного походження людини 2 сторінка
найпростіші
Концепція сложноорганізованних систем і синергетика.
Лекція 2. Вчення про біосферу.
Історія виникнення і розвитку екологічного права в Росії.
Історія виникнення і розвитку екологічного права.
Поняття про екологічну ніші
Загальнодержавна система спостереження і контролю атмосферного повітря
Взаємовідносини господар паразит
Введення в курс промислової пило-, газоочистки і переробки відходів виробництв. Структурно-механічні та фізико-хімічні властивості робочих середовищ (ПМ).
структура екології
o створення механізмів виконання цільових програм на всіх рівнях (регіональному, національному та глобальному).
моніторинг
Ефекти сумації, синергізму, антагонізму.
Мета і завдання екологічного паспорта
Загальна характеристика
Склад, структура і територіальна організація машинобудівного комплексу
Заходи економічного стимулювання за виявлення родовищ корисних копалин.
Техногенез: глобальні та регіональні прояви
Поняття і види кадастрів природних ресурсів
Білково-коацерватная теорія Опаріна
Якісні та кількісні характеристики масових захворювань
шумова хвороба
Нормування якості навколишнього природного середовища. Аналіз виробничого середовища, поняття ПДУ і ГДК, поняття про фактори ризику
динаміка популяцій


перша | Попередня | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати