На головну

Екологія

сторінка 10

Каталог - Екологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


ЕКОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ. ЕКОНОМІЧНА І НАТУРАЛЬНА ФОРМИ ЗАПИСИ 4 сторінка
Практична робота № 4. Розрахунок концентрацій забруднюючих речовин в скиданні стічних вод машинобудівного підприємства
Виберіть фактор, залежний від чисельності популяції
Мемлекетті? Саяс режімі
Біотехносфера ж?не ноосфера. Адамни? біосфера?а ?сері.
Вплив температури на життєдіяльність організмів.
Право державної власності на природні об'єкти.
Рух енергії. трофічні ланцюги
Г) обмежує.
Життєві форми комах.
Розрахунок плати за неорганізований скид забруднюючих речовин
Агроекосистеми і їх регуляція.
Лекція 1.Международний досвід по розробці заходів безпечного відпочинку та туризму
Азаматти? ???и?ти? ?атинастарди? мазм?ни.
Лекція №1. Класифікація природних ресурсів
Нормування забруднень атмосферного повітря.
Аналізатори людини, їх складові частини. Основні характеристики аналізаторів. Закон Вебера-Фехнера.
Методи очищення води.
ЕКОЛОГІЧНІ ГРУПИ ГІДРОБІОНТІВ
Основний закон екології. Гомеостаз і сукцесія екосистеми.
Напрямки охорони і раціонального використання земельних ресурсів
Методи і апарати для очищення промислових викидів від газів і парів.
Аксіома 4. Техногенні небезпеки чинять негативний вплив на людину, природне середовище і елементи техносфери одночасно.
До макроелементів, що входять до складу живого організму, відноситься
ДЕ 1. Біосфера
ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ
Який тип міжвидових відносин можна виразити у вигляді комбінації символів
Г) характерні.
Адаптації. життєві форми
Методичні вказівки до курсової роботи
Поняття природоохоронної діяльності підприємства
Літосферани ?ор?ау бойинша шаралар. 3 сторінка
Тема 21. Спільна діяльність вихователя і дітей в еколого-розвиваючої середовищі
Системний підхід до природопользователю. Принципи раціонального природокористування.
А) орман ?рттері
Напрями формування економічного механізму природокористування.
Історія природоохоронних заходів
Основні методи екології
Безпека і сталий розвиток
Теми курсових та дипломних робіт з Екологічному праву
Методи захисту літосфери
Антропогенний прогинання і просідання земної кори пов'язано в першу чергу
Тематична структура АПІМ
Приклади завдань по газоочистке
ДЕ 5. Глобальні екологічні проблеми
Вступ
Поняття, властивості, склад ТПВ, утилізація та ліквідація.
Вода і вологість в житті рослин.
Екологія п?ніні? ани?тамаси, ма?саттари, міндеттері ж?не ?дістері. Екологія дамуини? таріх.
Види прискореної ерозії. Боротьба з ерозією грунтів.
біотичні фактори
Державний екологічний контроль.
Основні середовища життя 4 сторінка
Алмати, 2012
Биогеохимический цикл азоту
Застосування газової хроматографії в аналізі забруднень навколишнього середовища.
Конституція Російської Федерації від 12 грудня 1993р .// Російська газета. 1993р. 23 грудня.
Тема 2 Структурно-функціональна організація біосфери.
Екотоксикологія. Забруднення навколишнього середовища токсикантами і кількісні критерії оцінки його фактичного рівня.
Розвиток екології в першій половині 20 століття.
Едафіческіе фактори відносяться до групи
ФІЗИЧНІ ФАКТОРИ РИЗИКУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Г забруднюючих речовин
Зв'язок екології з іншими науками
Кислотні опади. Причини утворення, методи захисту.
Азіргі ?алаларди? екологіяли? м?селері.
Біосфера як специфічна геосфера Землі. Структура біосфери.
Вплив забруднень на здоров'я людини і живих організмів
Короткий історичний огляд розвитку екології
Основні причини забруднення. Якість середовища, критерії якості. Ксенобіотики. Деякі види класифікації екології. Закони екології.
Заняття 5. Юридична відповідальність за порушення законодавства про використання і охорону навколишнього середовища.
Альтернативні джерела енергії
Міжнародне співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища.
У дошкільному закладі
Значення фізичних та хімічних факторів середовища в житті організму
IV. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Основні принципи охорони атмосфери
Біомаси організмів Землі
Тема 10. Екологічна безпека.
Індивідуальна чутливість шкіри до дії УФІ. Значення доз і допустимих рівнів УФІ для разл типів шкіри. Ефекти дії УФІ.
Завдання і методи сучасної екології
Азакстаннин су ресурстари.
Надра, їх властивості. Охорона надр.
Правові основи охорони земель
Глобальні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення.
И? б?зушили?ти? ??ими ж?не ??рами
Хвороби, що викликаються нітратами і харчовими добавками
Заняття 14. Правова охорона навколишнього середовища в промисловості, будівництві та на транспорті
Г) теорія моноклімакса.
кругообіг фосфору
РОСІЙСЬКОГО ПРАВА
Лекція № 9. Принципи корпоративного екологічного менеджменту. Екологічний моніторинг. Міжнародне співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища.
Відповідальність за екологічні правопорушення в сфері обігу небезпечних відходів
Тема 4. Земельні ресурси та їх використання.
Забруднення грунтів промисловими і побутовими відходами
Коротка характеристика роботи гідроелектростанції
Прикладом міжвидовий конкуренції є взаємини між
Тема 16. Роль бесіди в систематизації знань про природу
Поняття про біосферу та її місце серед інших геосфер.
Руйнування природних екосистем
Толерантність організму. Екологічна ніша.
Виберіть правильне судження
адаптації
Роль міжнародних екологічних відносин
Речовини і фактори, що викликають різні групи захворювань
Продукування і розкладання в природі.
Розрахунки річного економічного збитку від забруднення навколишнього середовища.
Г) оптимуму.
ПРИРОДНІ РЕСУРСИ, ЗАБРУДНЕННЯ І ДЕГРАДАЦІЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Класифікація видів небезпеки, основні методи забезпечення безпеки
V1: екозахисних техніка і технології
Місто, як середовище проживання.
Види антропогенних впливів на природу. Класифікація забруднень навколишнього середовища
Екологічні фактори та їх вплив на живі організми. Класифікація екологічних факторів.
Історія охорони природи в нашій країні
СОЦІАЛЬНІ ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Штучні екосистеми, що виникають в результаті сільськогосподарської діяльності людини
Тема 4. Поняття про біосферу. Вчення В. І. Вернадського про біосферу, її функції, круговорот речовин.
конспекти занять
Правова охорона тваринного світу та середовища її проживання
біоценози
Підзаконні нормативні правові акти (крім законів) як джерела екологічного права.
Міф про "чистої" атомній енергетиці і проблема ядерної безпеки Росії
ЕКОНОМІЧНА ЕКОЛОГІЯ
ЗНАЧЕННЯ ЛІСУ.
И??абілеттілік ж?не ?рекет?абілеттілік.
III. Навчальна програма
Економічні збитки від забруднення навколишнього середовища.
Схема будови біосфери
Біоценоз ж?не екож?йе
Популяція і її властивості.
агроценозів
Біосфера і її життєво важливі процеси
Г) екологічний фактор.
Д) Табі?і екожуйе ж?не ?нерк?сіптік ?ндірістін обьектілерін ?арим-?атинаси 1 сторінка
Моніторінгті? Показати всі т?рлерін ?йимдастируди? негізгі жолдари мен прінціптері.
Розрахунково-аналітична частина випускної кваліфікаційної роботи
ОЦІНКА УСПАДКУВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ОЗНАК
Кімшілік ???и?ти? ???и? ж?йесіндегі Орни.
Міжурядові екологічні організації
Азаматти? ?о?ам.
Структура сучасної екології
Ліцензії, договори і ліміти на природокористування
вивчення екосистем
Історія розвитку екології
Д) Табі?і екожуйе ж?не ?нерк?сіптік ?ндірістін обьектілерін ?арим-?атинаси
Кругообіг вуглецю в природі.
Інфляційна коригування звітності в процесі оцінки
Цілі і завдання, переваги і недоліки.
причини отпада
Регламентація впливу на навколишнє середовище.
І ОХОРОНОЮ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Екологія як наука, основні етапи її розвитку.
Склад і функціональна структура екосистем. Антропогенні екосистеми.
Морфологія квітки
Адаптація організмів до змін екологічних факторів.
Ксенон 0,087 млн-1 4 сторінка
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ЗДАЧІ ІСПИТУ (ЗАЛІКУ) ТЕСТУВАННЯМ
токсичні відходи
Методика визначення рекреаційної ємності пляжних територій
Закономірності дії ек-ких чинників. 4 сторінка
У Г. КАЛІНІНГРАДІ
Концепція екологічного менеджменту підприємства
ОСНОВИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ
Б вичерпним невозбновімим
Тема 1. Загальна екологія (екологія природних систем).
XXIV. ПРАВО НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗАКОРДОННИХ ДЕРЖАВАХ
D. Биогеоценоз
Біосферному-екологічна концепція.
Системи і апарати пиловловлювання (механічні методи очищення запиленого повітря).
Середовище проживання. екологічні фактори
ЕКОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ. ЕКОНОМІЧНА І НАТУРАЛЬНА ФОРМИ ЗАПИСИ 3 сторінка
ЕКОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ. ЕКОНОМІЧНА І НАТУРАЛЬНА ФОРМИ ЗАПИСИ 6 сторінка
поняття волонтерства
Аза?стан Республікасини? ?аржили? ???и?и ???и? Салас ретінде.
ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО РІЗНОМАНІТНОСТІ
Практична робота № 2. Оцінка впливу забруднення навколишнього середовища і добровільних факторів ризику на здоров'я населення
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ
Природно-екологічні особливості біомів лісостепу і степу.
РОСТ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ
Кількісні та якісні характеристики трудових ресурсів.
Жер ресурстарини? са?илуи меніластану к?здері мен себептері
ДЕ 3. Товариства і популяції
Закон мінімуму Лібіха .Шелфорда. діапазон толерантності
Тема 1. Проблеми взаємодії суспільства і природи. Історія екології.
ЖЕКу е?бек Шартьє. 1 сторінка
Методи приготування і формування гумових сумішей; вулканізація гумових виробів.
Розділ 3. Методичні вказівки до самостійної роботи
ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА І НАУКИ УКРАЇНИ
Поняття управління природокористуванням
Нормування забруднень гідросфери.
Средообразующую РОЛЬ ЛІСУ
Лекція №7. Державний моніторинг земель
O члени комісії, які обробляють запропоновані рішення.
Системний аналіз безпеки.
Розділ 2. Правове законодавство і нормативна база регулювання міського середовища
Що таке природні ресурси?
Класифікації структури загальної екології
Морфологія листа
Екологічна безпека. Критерії екологічної безпеки. Екологічна безпека людини.


перша | Попередня | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати