На головну

Екологія

сторінка 9

Каталог - Екологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Основи загальної екології 2 сторінка
Економічна ефективність природокористування та природоохоронної діяльності
Індекс інтенсивності біологічного кругообігу
Атмосферани ластайтин заттектерді топтастиру.
Еволюція на надвидових рівнях
докази еволюції
Середовища. Органи загальної компетенції
криві виживання
Антропогенне еволюція екосистем
Методика лабораторного дослідження молока.
Агрономічні вимоги до класифікації грунтів
Динаміка і стабільність екосистем
Жива речовина і його функції
Потреба в кисні у різних видів прісноводних риб
Тема 8. Антропогенні фактори виникнення нестійкості в біосфері
Розрахунок нормативної кількості сміття від побутових приміщень
Реферативні грунтові групи
Довкілля. 2 сторінка
Fill in the words from the list, then make sentences using the completed phrases.
Живі організми як середовище життя
Пірамідани? біологіяли? массаси
Екологічні та ресурсні податки
Класифікація запасів родовищ і прогнозних ресурсів твердих корисних копалин, нафти і газу, що діє в РФ
Глава 11. ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН
И?ти? ?атинастарди? т?сінігі, айри?ша белгілері мен т?рлері
Read the article again and answer the following questions.
IX. ПРАВОВІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Вимоги міжнародних кредитних організацій до екологічного супроводу інвестиційних проектів.
Оптимальні температури для вирощування рослин
Розрахунок нормативної кількості відходів відпрацьованих масел
Розрахунок викидів забруднюючих речовин при нанесенні лакофарбових покриттів
Третє тисячоліття: величезні успіхи в економіці і екологічна криза
зміни плоидности
Комплексна оцінка існуючого рівня забруднення навколишнього природного середовища
будова біосфери
Розрахунок нормативної кількості стружки чорного (кольорового) металу
Практика екологічного страхування в країнах - членах Шанхайської організації співпраці
Особливості правової охорони атмосферного повітря
Поняття природи, природних ресурсів
Загальні закони функціонування системи організм - середовище
Основні сучасні уявлення про ноосферу
Енергетика екосистем
А. А. Челноков, Л. Ф. Ющенко, І.М. макух
Біоценоз 16 сторінка
Земля як засіб виробництва і просторовий базис розвитку суспільства
Віковий склад популяцій
ТА?ИРИБИ: Т?РА?ТИ даму Т?ЖИРИМДАМАСИ. Т?РА?ТИ даму КОНЦЕПЦІЯСИ.
Т?ра?ти дамуди? т?жиримдамаси
Горизонтальна СТРУКТУРА біосфери І ІЄРАРХІЯ екосистем. СИСТЕМА СИСТЕМ
Д?ріс (1 са?).
Проблема "інтерналізації" екстернальних екологічних витрат
Інвестування природоохоронної діяльності
ДЕ 4 Глобальні екологічні проблеми
екологічне страхування
Проект санітарно-захисної зони підприємства
Поняття про біоценозі
Потоки енергії і кругообіг речовин
Заходи з охорони тварин
Екологічний стан земельних ресурсів Росії.
Участь громадськості в оцінці впливу на навколишнє середовище
Еколого-економічні засади лісокористування
Економічне регулювання водокористування
Значення економічної оцінки природи
Формула антропогенного впливу на навколишнє середовище
ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ І лісорозведення
Поводження з відходами виробництва хлориду калію
Ноосфера і ноосферогенезу
атмосферне повітря
Секулярний тренд: акселерація і децелерація
THE WEATHER
Вчення В.І.Вернадського про біосферу. характеристика біосфери
Біосфера як глобальна екосистема
Оцінка існуючого стану території та геологічного середовища
хромосомні мутації
Алди?тарди жіктеу
Оректік тізбектер мен ?оректік торларди? т?зілуі.
Принципи раціонального природокористування та маловідходних технологій
Нормативно-методичні основи проектування
Вторинні автогенні (відновлювальні) сукцессии
Шінші та?ирип. МЕМЛЕКЕТ ??ИМИ Ж?НЕ БЕЛГІЛЕРІ
Писи?тау сауалдари
Антропогенний вплив на атмосферу
Предмет, структура, проблеми, завдання, методи ЕКОЛОГІЇ
Характеристика, будова і склад атмосфери
Основні компоненти геосфери Землі
Нормативи гранично допустимого впливу на стан навколишнього середовища.
Теоретичні основи і методи визначення економічної оцінки природних ресурсів
Кругообіг речовин в БИОСФЕРЕ
У НОРМАХ МІЖНАРОДНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА
Людина
Класифікації мінеральних ресурсів і родовищ
XXII. ПРАВОВІ ОСНОВИ РОБОТА З РЕЧОВИНАМИ, МАТЕРІАЛАМИ І ВІДХОДАМИ
Діні-д?ст?рлік ???и?ти? ж?йелер
Потік енергії і круговорот поживних речовин
Шумовіброзащітние конструкції
Різних видів палива на ТЕС
ДЕ 5 Раціональне природокористування та охорона навколишнього середовища
Основні властивості біосфери
Порядок проведення державної екологічної експертизи.
Графік освіту і величина оптимального податку (податку Пігу) на забруднення
Чисельність і щільність популяцій
Періоди і вікові стану в життєвому циклі рослин
Основні групи життєвих форм тварин
Біоценоз 1 сторінка
Антропогенний вплив на водні системи
Багатоклітинні організми зі справжніми тканинами
Орша?ан оратанія ?ор?ау »кафедраси
П?НДІ О?ИТУ МА?САТТАРИ МІН МІНДЕТТЕРІ
Об'єкти екологічної експертизи
Класифікація екосистем
Фототрофние екосистеми океану
Первинні типи стратегій
оздоровчі заходи
Екологічний аудит за економічними показниками і екологічна звітність
Вплив зміни клімату на біосферу і природокористування
Ознаки поняття і класифікація видів рекреації.
Право власності на надра
Практікали? міндеттерді шешудегі екологіяли? роли.
Приклади паралельної еволюції у сумчастих і плацентарних ссавців
структура екосистем
Середовище проживання. екологічні фактори
Екологічна безпека, екологічне нормування, екологічний ризик
СТРУКТУРА ЕКОСИСТЕМ
КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАБРУДНЕНЬ
ЗАКОНИ СИСТЕМИ ЛЮДИНА - ПРИРОДА
За? ?илимини? ж?йесі
Критерії надійності невідновлювальних об'єктів
Стан об'єкта і перехід об'єкта в різні стани
Державне управління природокористуванням і охороною навколишнього середовища іншими органами
Нормативні правові акти
Моніторинг здоров'я людини
шумозахисні заходи
Екологічна служба організації
організація біосфери
Поняття екологічної експертизи. Її значення в правовому механізмі екологічного права
Підстави виникнення і припинення права власності на природні ресурси
За?ди ай?а?тарди? (фактілерді?) т?сінігі, Олард жіктеу
Геохімічні РОБОТА ЖИВОГО РЕЧОВИНИ
Коротка історія ЕКОЛОГІЇ
Правове регулювання ФІНАНСУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Основні геосфери Землі. Поняття про біосферу і ноосферу по В.И.Вернадскому.
Забруднення природних водних об'єктів
одноклітинні організми
рекреаційного лісокористування
Лекція 6 ЕНЕРГЕТИКА екосистем (біогеоценозів)
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО
Принципи та види екологічної експертизи
АБО одноклітинних
Земельно-правова і водно-правова відповідальність за екологічні правопорушення.
ОСНОВНІ ЗАГРЯЗНЕНІТЕЛІ І ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ біосфери
Родовище підземних вод в долинах з постійно діючим водотоком
ПРАВОВІ ОСНОВИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Структура механізмів екологізації економіки
Економічно розвинуті країни (на прикладі ФРН)
Біоценоз 12 сторінка
Нормативи гранично допустимого шкідливого впливу на стан навколишнього середовища
Резервування як метод підвищення надійності систем
А.Е. Аствацатуров. ІНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГІЯ 2 сторінка
Коротка історія екології
Вологість
Сучасний етап розвитку міжнародного екологічного права ( "ера Ріо-де-Жанейро").
Оцінка впливу на навколишнє середовище і управління ризиком
Тема - 3. Екологія популяції - демекологія
Багатоклітинні організми без справжніх тканин
ІНША лісогосподарського ДОКУМЕНТАЦІЯ
Підсочування ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ
Напрями та екологічні проблеми НТР
Структура і видовий склад біоценозів і спільнот
Розрахунок викидів забруднюючих речовин при проведенні технічного обслуговування і ремонту автомобілів
Біологічна дія шуму
Локальні і модульні системи очищення стічних вод
абіотичні чинники
екологічна сертифікація
Поняття екологічної експертизи
Державний контроль і нагляд в галузі охорони надр
еволюція біосфери
Платежі за забруднення природного середовища
Типи економічного механізму природокористування
Історичний досвід класифікації грунтів Росії
Нормативно-правова база в галузі лісокористування
Таксономічні одиниці класифікації грунтів і критерії для їх виділення
Хемоавтотрофні екосистеми рифтових зон
Класифікація взаємин
ресурсні цикли
Вступ
ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ ЇЇ ЖИВИХ РЕСУРСІВ 3 сторінка
Управління лісокористуванням і охорона лісів
Пріоритет охорони життя і здоров'я людини
ЗАКОНОМІРНОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ БІОСФЕРИ
Значення води для людини
Екологічно обумовлені порушення у здоров'ї дітей
Державні кадастри та реєстри природних ресурсів і об'єктів
Характеристика водних ресурсів
Основи екологічних знань в профілактичній медицині
Шум і вібрація
Екологічне виховання та освіта
Потік енергії в екосистемах
Проблема охорони земельних ресурсів
Гетеротіпіческіе реакції
Мемлекетті бас?аруди? Ниса


перша | Попередня | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати