На головну

Екологія

сторінка 8

Каталог - Екологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Для політичних держслужбовців категорії посад
Загальна характеристика законодавства про охорону вод
Місце і роль екологічного права в правовій системі
Ільїн А.В.
ситуаційні завдання
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ 12 сторінка
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ 11 сторінка
Сталий розвиток
Основні морфометричні характеристики водосховищ
Динаміка рівня води в озерах
Тканина поплін: склад і основні характеристики
Інформація в сучасному суспільстві
Природні джерела впливу на навколишнє середовище
ПРИНЦИПИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І природооблаштування
Робота 1. Первинна анатомічна будова стебла однодольних рослин.
Робота 2. Механічні тканини.
Find the English equivalents
Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь від 27.03.1997 N 255 1 сторінка
Недостатня освітленість робочої зони
Характерні помилки і недоліки проектів
Інтегральні показники техногенних впливів
Механізми стійкості екосистем
Іспит не складено!
Післяпроектний аналіз в національних і міжнародних системах екологічної оцінки
СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА
Права і обов'язки користувачів надр.
склалася НС
Дослідження стійкості функціонування в НС мирного часу
Вплив виробничого пилу на організм людини.
Забезпечення виконання військового обов'язку
орден Жукова
Опади, вологість
Наркоманія. Наркотичні речовини, їх дія на людину і класифікація.
Аварії на радіаційно-небезпечних об'єктах
Структура 1.Террорізм, визначення поняття.
Аварії на комунально-енергетичних мережах.
Жасил економіка ж?не т?ра?ти даму
КЛАС I - санітарно-захисна зона 1000 м
КЛАС II - санітарно-захисна зона 500 м
Метод передбачуваного використання
Лабораторна робота № 10. Створення і визна
Зіреттілік т?йіндері
ОС?Ж саба?ина ?дістемелік н?с?ау
СІЛЛАБУС
XX ?асирди? со?инда?и орни?ти даму
Термодінамікани? бірінші за?ин ізопрцестерге ?олдану.
Біосферада?и біогеохіміяли? Айналов
Популяціяни? дінамікали? сіпаттамаси
Великомасштабна зйомка (обстеження) земель
Тема 11. Правове регулювання і охорона лісів.
Презентація-2 години
ГСЕ.Р.1 Екологічний менеджмент
Міжнародні об'єкти екологічного права.
Правова охорона вод
ЕТИКИ В ЕКОЛОГІЧНОМУ СВІДОМОСТІ
Тема 36. Державне управління в галузі охорони і використання надр
Про надра
Тема 30. Особливості відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю людини несприятливого навколишнього середовищем
Документи міжнародного екологічного права
Тема № 1. Склад і завдання моніторингу. Система національного екологічного моніторингу.
Стічні води
Тести з екологічного права
Тема 6. Майнові відносини, що виникають з приводу природних об'єктів
Тема 12. Класифікація майнових прав, що виникають з приводу природних об'єктів
Тема 12. Ліцензійно-договірні основи природокористування
Цілі, завдання і предмет дисципліни
лісовий фонд............................................................................................................. 239
Надра Світового океану
ДОДАТКИ
Дітей 6 - 7 років
ОКЗ, АКЗ ж?мисини? тіімділігі
Кеден сараптамасин ж?ргізуді? технологіяли? кестесі
Азіргі заман?и біосфера. Біосфера?а антропогенді ?сер ету
Біотрансформація та біодеструкція речовин (Колчева)
Основні напрямки раціоналізації використання лісових ресурсів.
Складові частини складних слів
Нормативні правові акти
Права і обов'язки власників земель, землевласників, землекористувачів, орендарів земель.
Води як об'єкт правового регулювання.
Генезис екологічного права.
Форми взаємодії суспільства і природи та їх розвиток на сучасному етапі.
Як складова екологічного моніторингу
Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної дисципліни.
Правовий режим обліку об'єктів тваринного світу.
Міжнародно-правова охорона морського і водного середовища.
Міжнародні організації як суб'єкти міжнародного права навколишнього середовища.
Правове регулювання оцінки впливу на навколишнє середовище.
Екологічні пільги і звільнення.
Ситуація на Київщині
Під екологічним фактором розуміють будь-який елемент йди властивість середовища, здатне надавати прямий або опосередкований вплив на живі організми.
Географія екологічного туризму в світі
Виберіть один або кілька правильних відповідей
Екологічно прийнятний ризик. Оцінка екологічного ризику.
Екологічної значимості.
Суб'єкти і об'єкти природоохоронних відносин
Актуальність теми.
Нормування в області охорони навколишнього середовища
БЛОК ІНФОРМАЦІЇ.
Лабораторне заняття № 1
Вівчіті типи андроцей.
Лабораторне заняття № 2
Лабораторне заняття № 3
Лабораторне заняття № 4
до рівня знань, умінь і навичок учнів
Пояснювальна записка
Практікали? (семінарли?) саба?тарди? к?нтізбелік-та?ирипти? жоспари
ОС?Ж саба?тарди? к?нтізбелік-та?ирипти? жоспари
Д?рістерді? к?нтізбелік-та?ирипти? жоспари
Екологія ?илимини? ?алиптасу кезе?дері
Екологіяли? зерттеу ?дістері.
Екологія ?илимини? мазм?ни, ма?сати мен міндеттері
глосарій
П?н: Екологія ж?не т?ра?ти даму
Екологіяли? проблемалар, оларди? оси заман?и економікали? ж?не Саяс ?рдістерді алатин Орни мен р?лі.
Природні і антропогенні джерела забруднення грунту.
Хімічна деградація ґрунтів, заходи щодо захисту.
Боротьба з вітрової та водної ерозією.
Площинна і лінійна ерозія, заходи боротьби.
Сучасний стан використання паливно-енергетичних ресурсів
Рекультивація земель (групи порушених територій).
Захист лісів від пожеж. Види лісових пожеж.
Особливості та значення особливо охоронюваних територій.
Червона книга, призначення, принцип створення, утримання.
Основні принципи охорони тваринного світу.
Захист лісів від шкідників і хвороб
Мінеральні ресурси, шляхи їх раціонального використання.
Біологічний метод очищення води
Т?менде келтірілген крітерійлерді? ?айсисини? популяція ани?тамаси ?шін м?ні жо??
Т?менде келтірілген крітерійлерді? ?айсини? популяція ани?тамаси ?шін м?ні бар?
Детрит Деген нє?
Т?менде келтірілген факторларди? ?айсиси ш?л жа?дайинда шектеуші ?измет ат?аради? Не??рлим д?рис жауапти та?да.
Топира? - біосферани? біоенжар ??зати, себебі.
Теоретичні та методологічні основи ООС.
Науково-технічний прогрес і екологія біосфери. Принцип Ле-Шательє.
Забруднення атмосфери. Антропогенний вплив на склад повітря. Парниковий ефект.
Заходи по боротьбі з втратами води і її забрудненням
Класифікація забруднюючих ОС речовин за умовами освіти.
Види природних ресурсів за ступенем їх використання (вичерпні і невичерпні).
Природні ресурси і їх класифікація.
Вимоги по утилізації відходів промислових виробництв в землеробстві.
Сімдіктер мен мікроорганізмдер.
Келтірілген екологіяли? фактоларди? ?айсиси тропікали? орманда?и ш?птесін ?сімдіктерді? тіршілігін шектейді?
Орша?ан ортани? хіміяли? ластануи
Орша?ан ортани? радіаціяли? ластануи
Атмосферали? ауани? ластануи. Атмосфера?а жасал?ан антропогендiк и?пал. Озон ?абатини? б?зилуи. Жилижай еффектiсi.
Гідросфера?а жасал?ан антропогендiк и?пал.?лемдiк М?хітти? ластануи. Біосфера ??раминда?и гідросфера.
Ор?алатин терріторіялар ?орша?ан оратанія ?ор?ауди? бір т?рі ретінде.
Леуметтік екологіяни? п?ні ж?не міндеттері, ?алиптасу таріх
Лемдік екологіяли? проблемалар ??рилиси
Аза?станда?и ормандарди? екологіяли? ахуали
Екологіяли? ?ауіпсіздік т?жиримдамаси
Аза?станда?и екологіяли? проблемалари.
Та?ириби: Табі?атти ?ор?ау ж?не т?ра?ти даму.
Екологіялик жа?дайи Нашар аума?тарда?и халикти? денсаули?и турали деректер
Табі?і ?орлар ж?не табі?атти тіімді пайдалану
Орни?ти даму прінціптері
Ауир металдарди? адам денсаули?ина ?сері
Азіргі кездегі біосферани? біомассаси мен ?німділігіне санди? сіпаттама
Д?ріс №5
Стенобіотти ж?не еврібіонтти організмдер.
К?міртек айналими
принцип 25
Орни?ти даму
В.І.Вернадскійді? негізгі біогеохіміяли? за?дари. ?ндірісті? даму ж?не ?оршаган орта?а т?сетін салмак
Бойинша к?рсеткіші
Та?ириби: Т?ра?ти даму
Тіршілікті? літосферада?и таралуини? фізікали? шегі ?андай тере?дікте орналас?ан?
Екологіяли?-еконмікали? т?р?идан ал?анда к?н радіаціяси ?андай табі?і ресурстар тобина жат?изилади?
Популяція санин шектеуші факторларди? ?айсисини? популяція ти?изди?ина т?уелді болу м?мкін Емес?
Бейорганікали? ?осиндилардан органікали? зат т?зе алмайтин організмдер ?андай топ?а жатади?
Табі?і ?ауимдасти?тарда жирт?иштар ?андай ?измет ат?аради?
Т?менде келтірілген популяція санин реттеуші факторларди? ?айсиси популяція ти?изди?ина т?уелді болади?
Дайин органікали? заттармен ?оректенетін організмдер ?ай топ?а жатади?
Т?менде келтірілген ?ауимдасти?тарди? ?айсина е? т?мен біологіяли? ?німділік т?н?
Т?менде келтірілген ?ауимдасти?тарди? ?айсина е? жо?ари біологіяли? ?німділік т?н?
Ю.Лібіхти? мінімум ережесі мен В.Шелфордти? толерантти? за?ини? арасинда айирмашили? бар ма?
Т?менде келтірілген популяція санин реттеуші факторларди? ?айсиси популяція ти?изди?ина т?уелді болади?
Паразит-іеленуші "сіпатинда?и ?арим-?атинас ?бден жетілген жа?дайда паразітті? іеленушісіне ?сері ?андай болади?
Біосферани? жанди затини? (біомассасини?) негізгі б?лігін організмдерді? ?ай об ??райди?
Пайдаланил?ан ?дебіеттер
О?итуди? сирттай формаси ?шін к?нтізбелік-та?ирипти? жоспар
Та?ириби: Екологіяли? ?ауіпсіздік т?жиримдамаси
Аза?станда?и адами даму ж?ніндегі ?литти? есептерді даярлау
Та?иориби: ?аза?стан ж?не т?ра?ти даму проблемаси
Екологія ж?не т?ра?ти даму п?нінен ба?илау с?ра?тари
Екологіяни? ?ай б?лімі екож?йелерді? ?німділігін зерттеумен айналисади?
Т?менде келтірілгендерді? ?айсиси популяціяни? дінамікали? сіпаттамалари ?атарина жатади?
Т?менде келтірілгендерді? ?айси популяціяни? дінамікали? к?рсеткіштеріне жатади?
Екологія ?илимини? ?ай б?лімі екологіяли? сукцессіяларди зерттеумен ш??илданади?
Енергія к?здеріні? ?айсиси екологіяли? т?р?идан ал?анда е? ?ауіпсіз болипой есептеледі?
І охорони тваринного світу
Тема 8. Правовий режим надр і їх охорона
Тема 9. Правовий режим вод та їх охорона
Тема 5. Правові основи економічного механізму охорони навколишнього середовища і природокористування.
Тема 4. Організаційно-правові форми управління в галузі природокористування і охорони навколишнього середовища
Аза?станни? к?рікті жерлері
Мен М.?уезов жайли НЕ білемін?
Басші келбеті
Жастар - т?уелсіз ?аза?станни? біік т??ири
Тема 13. Правовий режим особливо охоронюваних природних територій


перша | Попередня | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати