На головну

фінанси

сторінка 10

Каталог - Фінанси на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Тема 5.1. Сутність і призначення портфельного аналізу
Вплив організаційно-правових форм і галузевих особливостей на фінанси підприємств.
Характеристика ризики як економічної категорії
Концепція бізнесу (резюме)
Аналіз бізнес-середовища організації
Оцінка ймовірності настання банкрутства
Тема 5.2. Матриці Бостонської консультаційної групи
Якості успішного менеджера.
За виконання курсової роботи з дисципліни
Витрати територіальних бюджетів на освіту.
Питання № 1. Економічна сутність, суб'єкти та об'єкти інвестицій, їх значення та види.
Особливості фінансового менеджменту малого бізнесу
Теоретичні аспекти фінансового аналізу
Аналіз рентабельності.
Основні етапи оцінки методом капіталізації доходів
Розділ 3. Практичні додатки методів фінансового кількісного аналізу
Вдосконалення процесу формування операційних активів
Моніторинг виконання бюджетів
Поняття ринкової вартості
Поняття і призначення бухгалтерського документів і документації, їх класифікація, порядок складання і обробки.
Тема 1. Сутність маркетингу та его сучасна концепція
Навчальна програма
Цілі, завдання і призначення маркетингових досліджень
Типи облігацій та їх оцінка
Питання № 3. Модель інвестиційної поведінки підприємства.
Визначення місії і цілей
Порядок розрахунку виручки за залишками нереалізованої продукції на кінець року
Система критеріїв та оцінка незадовільною структури балансу неплатоспроможних підприємств. Аналіз і оцінка реальних можливостей відновлення платоспроможності.
Прямі податки та їх характеристика.
Інтуїтівна та раціональна технологія Прийняття управлінськіх РІШЕНЬ. Етапи процесса, Прийняття РІШЕНЬ
фондова біржа
Фінансовий механізм, його сутність і складові елементи
СЕМІНАР 7. Просування і продажу (навчально-рольова гра) (2 год.)
Загальний аналіз балансу
Коефіцієнти, що характеризують фінансову стійкість підприємства
Основні методи ціноутворення та основні підходи до ціноутворення в маркетингу.
Комунікації між рівнями управління і підрозділами
А) Власні необоротні активи. До них відносяться довгострокові активи підприємства, що належать йому на правах власності і володіння, що відображаються в складі його балансу.
ОБЛІК КОШТІВ
Механізм управління грошовими потоками підприємства.
ТЕМИ ДИПЛОМНИХ РОБІТ
МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ банківськими ризиками
Банківські ризики, класифікація активів за ступенем ризику.
Прибуток підприємства, її види та порядок формування
Тема: «Випуск банками власних векселів».
Державний борг і його склад. Управління державним боргом.
ПРОФІТЦЕНТРИ
Тестові завдання.
Поняття кризи, причини його виникнення та типологія криз.
Менеджмент як різновид господарського управління.
Фінансове оздоровлення підприємства в рамках антикризового управління
Мотивація діяльності.
Прийняття рішень при наявності обмежуючих факторів
Механізми прийняття управлінських рішень. Ефективність менеджменту.
Процес ризик-менеджменту
Види бюджетів та їх характеристика
Документи як джерело первинної інформації. Класифікація документів.
Аналіз конкурентів
Звіт про рух грошових коштів за 2007 - 2009 рр. (Прямий метод) ТОВ «ВЗОР», тис. Руб.
Способи зниження інвестиційних ризиків.
The Pillars of Free Enterprise
РОЗДІЛ 1.СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ ПОНЯТТЯ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ комерційного банку
ТЕМИ ДИПЛОМНИХ РОБІТ
Методи оцінки конкурентоспроможності товару
аналіз ліквідності
Тема 5. Менеджер як суб'єкт управління організацією
Інноваційний процес та його етапи
Стратегії діверсіфікації діяльності підприємства
При нарахуванні амортизації виходячи з способу зменшуваного залишку до уваги беруть ...
Основні принципи бухгалтерського обліку (допущення і вимоги)
Відчувається людиною брак чогось необхідного - ....
Готівково-грошова емісія.
Аудит касових операцій
Аналіз показників рентабельності
Ринки підприємств і поведінка покупців на рику організацій
Види і методи аналізу в системі фінансового менеджменту
Теорії інноваційного розвитку. Основи інноватики.
Стилі керівництва: поняття, види, характеристика.
Ключові поняття ОСУ
Торгово-збутові витрати
Тема 1. Правове регулювання оціночної діяльності
Вступ
Тема 10. Комунікації в менеджменті
Види бухгалтерської звітності
Організаційна структура банку, фактори, що впливають на вибір організаційної структури.
Порівняльний аналіз Федерального закону від 06.12.2011 N 402-ФЗ "Про бухгалтерський облік" з чинним законодавством
УПРАВЛІНСЬКА ДУМКА І ПРАКТИКА В РАННІХ цивілізацій Сходу
Визначення і сутність лізингу
УМОВИ КРЕДИТНИХ ПРОДАЖ
Мета та завдання короткострокових фінансових ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
Поняття грошового потоку
Фінансове оздоровлення неспроможних організацій.
Вступ (1 стор.)
Закон РБ «ПРО аудиторську діяльність», його характеристика.
Тема 2. Основні поняття МАРКЕТИНГУ
Тема 4.1. Стратегічний аналіз конкурентів
Загальна характеристика центральних банків
Сутність проектного менеджменту
ТЕМА 6 Грошові доходи комерційних підприємств і фінансові результати їх діяльності. Потік грошових коштів підприємств
Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту.
Парадигми сучасного менеджменту
Аналіз фінансово-економічного стану товариства
Організаційна структура комерційних банків.
ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Прогнозування основних показників малих підприємств
При прийнятті рішень націлених на збільшення прибутку, необхідно прагнути до максимального збільшення маржинального доходу.
Показники діяльності підприємства, тис. Руб.
Конкурентні переваги фірми. Конкурентні переваги високого і низького порядку
Адміністративні методи управління
Фінансові ресурси та капітал підприємства власні, позикові і залучені кошти, їх призначення та особливості формування
ЗАГАЛЬНА СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ
До зобов'язань за розподілом відносяться борги :.
Та?ирип 6 Корпорація табистарини? ?алиптасуи ж?не б?лінуі
Сутність управлінської діяльності. Система управління, суб'єкти та об'єкти управлінської діяльності.
Поняття податкової системи, її структура і принципи.
картографування ризиків
Ключові гіпотези стратегічного менеджменту
Принципи та завдання кваліметрії
система руху товарів
Кредитні операції комерційного банку на прикладі відділення Ощадбанку Росії 3 сторінка
Амортизаційні відрахування повинні визначатися окремо для кожного значного компонента основних засобів.
УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМИ МАРКАМИ
Способи оцінки ступеня ризику
Розрахунок середньої собівартості одиниці матеріалів
Правове регулювання КАПІТАЛУ І РЕЗЕРВІВ
Ринок в системі маркетингу. Типи ринків. Основні характеристики.
Страхування - основний прийом ризик-менеджменту
Сутність і поняття малого бізнесу
Тема 5. Рекламна кампанія
Мегафон на Північно-Заході
Мета, завдання та особливості складання
Поняття фін.среди підприємництва. Суб'єкти мікро- і макро- середовища. (Совок. Госп. Суб.)
Тема 3. Історичний розвиток теорії менеджменту
Засоби навчання
Облік розрахунків з персоналом за іншими операціями
Концепція ... заснована на твердженні про те, що споживач віддасть перевагу товарам, які широко поширені і доступні за ціною.
Вступ
Адаптівні організаційні Структури управління.
Кредитні операції комерційного банку на прикладі відділення Ощадбанку Росії 2 сторінка
Вимоги безпеки праці під час ЕКСПЛУАТАЦІЇ систем вентиляції, опалення и кондиціювання Повітря
Організація, цілі ее ДІЯЛЬНОСТІ та Критерії успіху
Характеристика послуг та продукції
II. ВАРТІСТЬ ДЖЕРЕЛ СОБСТВЕННОГОКАПІТАЛА (1 позиковий)
Міжбюджетні відносини в РФ. Види міжбюджетних трансфертів.
Цільові бюджетні фонди, їх склад і значення.
Роль облікової політики організації в складанні бухгалтерської звітності
Склад і структура доходів і видатків бюджету, їх особливості на сучасному етапі
Система нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Російській Федерації
Сутність та класифікація методів МЕНЕДЖМЕНТУ. Взаємозв'язок функцій та методів менеджменту.
Відносини між виробником і споживачем
Поняття, класифікація та оцінка основних засобів
Організаційні ФОРМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
Та?ирип 3 Корпораціяни? негізгі капітали
V. Завдання
Методи і засоби управління якістю
Методи оцінки ймовірності виникнення фінансових ризиків
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИЦІ
кредиту ».
Конкуренція і конкурентна перевага
Аналітичне використання звіту про прибутки та збитки при оцінці рентабельності банку
Порядок і терміни складання бухгалтерських звітів
Облік грошових коштів в касі
Заробітна плата і принципи її організації. Елементи тарифної системи і її роль в організації заробітної плати.
Особливості моделі управління в українських акціонерних товариствах
Яка бухгалтерська проводка складається при реєстрації статутного капіталу.
Тест 7. Лізингове фінансування
Значення бухгалтерського балансу в ринковій економіці
Поняття, ознаки та функції податку. Класифікація податків.
Показники статистики платіжного балансу
Попроцессий метод обліку витрат і калькулювання собівартості
З наведених нижче показників виберіть той, який характеризує ефективність використання матеріальних ресурсів: матеріаломісткість
Семінарське заняття (2 години)
Оцінка платоспроможності та ліквідності
Приклад 3. Спосіб списання вартості за сумою чисел років терміну корисного використання.
Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості
Інвентаризація та її значення
Потрібно Постійно вдосконаліті інформаційну систему підприємства, домагаючісь оптімальної продуктівності, надійності та зручності у вікорістанні
Визначення реалізованого відсотка
Стан страхового ринку в сучасній Росії
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИКА ОРГАНІЗАЦІЇ І ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГОЮ Федерального закону «Про БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК».
Порівняльний підхід до оцінки нерухомості
VІ. Функції та організаційні засади управління
Оцінка Зміни складу та структура майна підприємства
Етапи процесу вироблення стратегії
В3 Загальні і адміністративні витрати 4 сторінка
Маркетингові комунікації
Автоматизована форма бухгалтерського обліку
Особливості багатовімірного представлення Даних
Загальні і приватний функції, завдання та процедури управління.
Www.forexam.ru
Види фінансового контролю
МОДЕЛЬ Г. Стейнер
СЕГМЕНТАЦИЯ І ВИБІР ЦІЛЬОВИХ РИНКІВ
Аналіз маркетингу територій
Complete the passage below using the appropriate words or phrases from the list below.
Тема 9. Оцінка ефективності інвестиційних проектів
Показники платоспроможності
І звіт про зміни капіталу
Підприємницький капітал і його оборот
Прединвестиционная фаза.


перша | Попередня | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати