На головну

фінанси

сторінка 9

Каталог - Фінанси на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


елементи лідерства
Бекітемін
ТРЕНІНГ-ОНЛАЙН
Фінансова звітність, як джерело економічної інформації
Відповідальність і захист прав платників податків
Глава 5. АНАЛІЗ і УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ І собівартості продукції
Взаємозв'язок управлінського і фінансового аналізу
Загальні принципи взаємодії із засобами масової інформації в практиці зв'язків з громадськістю
Актив бухгалтерського балансу
Настане час, коли наші нащадки будуть дивуватися, що ми не знали таких очевидних речей.
Тема: Бюджетний устрій і бюджетна система
Процес прийняття рішення про покупку товару
Що вони роблять те, чого не потрібно робити. 3 сторінка
СІТУАЦІЙНІ завдання
Лекція 5. Аналіз в системі маркетингу
Український ринок праці - перспективи працевлаштування
Основні Відмінності управлінського, фінансового й податкового обліку
Класифікація методів консультування
Лекція 3. Методи економічного аналізу: поняття, риси, класифікація
Збалансованість бюджету і методи її досягнення
Основні тенденції розвитку світового фондового ринку
Беззбитковість роботи підприємства ГІ. Точка беззбитковості: поняття, методика розрахунку, застосування
Американська модель управління
СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕТОДИ ЇЇ РОЗРОБКИ
Способи відбору консультантів
Типологія управлінського консультування
Класифікація рахунків за економічним змістом
Основи персонального менеджменту і організації робочого часу. Закони управління собою
Фінансова звітність в системі фінансового менеджменту. Внутрішні і зовнішні користувачі фінансової звітності.
Умови і передумови виникнення менеджменту
Аналіз поведінки витрат і взаємозв'язку витрат, обсягу продажів і прибутку
Методи розрахунку рекламного бюджету
Поняття, сутність і принципи маркетингу
Поняття і порядок проведення вибірки в ході аудиторської перевірки
Причини зростання ролі менеджерів в сучасних умовах
Класифікація організацій
КУРС ЛЕКЦІЙ
Маркетінгтік а?парат ж?йесі
Етапи еволюції сучасного світового аудиту
ПРИЗНАЧЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТА ЇЇ ВИДИ
теорії лідерства
VI. ТОВАР І ТОВАРНА ПОЛІТИКА
Вихідні дані для визначення Функції витрат методом вищої-ніжчої точки
Логістика: види і їх характеристика
бібліографічний список
Ціноутворення на підприємствах ГІ
Сутність інтеграції управління
Питання 1 Аналіз складу і структури власного капіталу організації
Облік операцій по розрахунковим і спеціальних рахунках організації
Види інвестиційних стратегій
Зміст ділової кар'єри, фактори формирование кар'єри
Класифікація витрат підприємства
шкала Чеддока
Товарна структура ринку
Поведінка споживачів, принципи і методи його вивчення
Потрібно навчитися говорити «ні».
Після того як ви організувалися, слід викинути організаційну схему.
Етичні принципи лідерства
Тема 3 Міжнародна маркетингова інформація и дослідження
Вступ
Складові частини фінансової політики, їх характеристика
Бас?ару ??рилимдари
Види ризиків на ринку цінних паперів
Суб'єкти і об'єкти валютних правовідносин
Тема 1.2. Структура бюджетної системи Російської Федерації, принципи її побудови.
Лекція 12. Аналіз використання матеріальних ресурсів
МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА, ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
Елементи фінансової звітності та об'єкти бухгалтерського обліку
Роль реклами в реалізації маркетингових технологій
Німецький федеральний банк
Бюджет і його значення в діяльності підприємства
Тема 2.1. Оцінка вартості грошей у часі
Елемент ТА ВИДИ маркетингових стратегій
мікросегментація
ОСНОВИ АНАЛІЗУ ТА ДІАГНОСТИКИ фінансово-господарської діяльності ПІДПРИЄМСТВА
Визначення Загальної спожи у Капіталі підприємства
Інструменти товарної політики (ринкові атрибути)
Фактор часу в фінансово-комерційних розрахунках
Формування та використання фінансових ресурсів і майна унітарного підприємства
Екологічний податок
I. ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ
Модель 5 сил конкуренції М. Портера
Процес консультування. Учасники процесу консультування
Влада і способи її реалізації
Еволюція і тенденції розвитку російського і світового ринків цінних паперів
Фондова біржа та організатори позабіржового ринку
Економічні показники розвитку туризму
Аналіз документів системи менеджменту якості
Еволюція фінансового менеджменту
Управління процесом інституціоналізації стратегій
Типи координаційних механізмів
Напрями комплексного дослідження Сайти Вся
Фінансові ресурси підприємства в ринковій економіці
Основні показники аналізу господарської діяльності підприємства: рентабельність капіталу і виробництва послуг
Використання результатів роботи іншого аудитора
Поняття і роль фінансової діяльності держави і муніципальних утворень
Менеджмент в системі понять ринкової економіки.
Принципи формування операційних активів
ТАРИФНА І безтарифна система
Ремонтний фонд на підприємстві, його формування і використання.
Основні інструменти маркетингового дослідження
Основні етапи процесу управління маркетингом
Правовий режим цільових бюджетних фондів
Розподіл доходів і витрат між ланками бюджетної системи
Аналіз організаційно-технічного рівня виробництва
Аналіз ліквідності і платоспроможності за даними бухгалтерського балансу
Поняття про ринок цінних паперів
Особливості оптової та роздрібної торгівлі
WHAT ARE TAXES?
Депозитний і ощадний сертифікати
Теорії змісту мотивації
Сутність маркетингових досліджень, їх роль та основні напрями
Економічна сутність та функції прибутку. Види прибутку.
Мотивація споживачів в рекламі.
Основи функціонування фінансів комерційних підприємств
ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Принципи фінансової діяльності державних і муніципальних підприємств
контролінг маркетингу
Проведення аудиту на місці
Аналіз масштабу і потенціалу ринку
Сутність і види маркетингових досліджень
Маркетингові стратегії діверсіфікації
Сутність процесу управління підприємством
Особливості та порядок формування портфеля реальних інвестиційних проектів
Механізм формування, оподаткування і розподілу прибутку
Земельний податок
Фінансовий важіль і концепції його розрахунку.
I. САМОСТІЙНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ЇХ ФІНАНСОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
Питання 2 Аналіз руху власного капіталу
Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за ступенем деталізації одержуваних показників
Реклама і теорія кбммунікацій
Що вони роблять те, чого не потрібно робити.
Калькуляція собівартості продукції. Види собівартості.
Державний бюджет
Питання 1. Особливості комерційного бізнесу як сфери сучасного підприємництва.
Оцінка і аналіз матеріально-виробничих запасів
Методи і форми збуту продукції
Формування професійних і особистих якостей економіста
Лекція 16. Аналіз фінансових результатів організації
Аналіз наявності і структури основних засобів підприємства
Аудиторський контроль, його сутність, призначення, види.
Класифікація документів.
Поняття левериджу і його види.
Журнал реєстрації господарських операцій
ціновий маркетинг
Питання 11. Підприємницька діяльність на валютному ринку.
Порядок складання, подання і затвердження бухгалтерських балансів і звітів
Питання 5 Користувачі результатів аналізу фінансової звітності
Оцінка платоспроможності та ліквідності підприємства, ліквідний грошовий потік
ВИДИ БАЛАНСІВ
Джерела фінансових ресурсів державних і муніципальних підприємств
Класифікація аудиторських послуг і аудиторських фірм
Аудиторські процедури виявлення пов'язаних сторін аудируемого суб'єкта
ІНДИВІДУАЛЬНІ СУБ'ЄКТИ ФІНАНСОВОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ
Глава 1. Сутність і значення стратегічного менеджменту
Аналіз динаміки і структури оборотних активів
Облік і розподіл комерційних витрат
Поняття суб'єкта фінансового права
Порядок заповнення Головної книги
Правовий режим міжбюджетних відносин
Підходи до виділення параметрів внутрішнього середовища організацій
Поняття і система павуки фінансового права
Обов'язкове державне особисте страхування
Напрямки використання виручки від реалізації
Але ще більше обмірковуй «як»!
Стратегія і тактика ціноутворення
Факторний аналіз собівартості за статтями витрат
Маркетингове розуміння ринку
Правове становище і функції органів, які здійснюють фінансову діяльність
Тема 3.
Поняття бюджету і бюджетного устрою Російської Федерації
Типи управлінських відносин
Exercise 2. Put up four questions of different types (general, special, disjunctive, alternative) to each sentence.
Глава 16. Стилі керівництва
Ефективність державного фінансового контролю
Типологія управлінського консультування
Аналіз використання основних виробничих фондів
Аналіз собівартості за елементами витрат.
ГЛОСАРІЙ
Роль ціни в економіці підприємства
Аналіз оборотних активів підприємства
Калькулювання як елемент методу бухгалтерського обліку
Фінансова звітність в системі фінансового менеджменту
Інтернет-консультація - онлайнове нараду, для реалізації якого використовуються електронна пошта або технологія Інтернет-конференцій.
Оформлення звіту про проведення маркетингового дослідження
Поняття бюджету, необхідність і умови його виникнення
Аналіз факторів, що впливають на динаміку витрат
Диференціація витрат методом найменших квадратів
Петля якості. цикл Демінга
вексель
Учасники ринку цінних паперів, що забезпечують його нормальне функціонування
Лекція 18. Аналіз фінансового стану підприємства: методики аналізу фінансової стійкості (відносні показники), ліквідності балансу і платоспроможності організації
Індивідуальні суб'єкти фінансового права
Система показників ліквідності та платоспроможності
Нова управлінська парадигма
Аналіз конкурентного середовища
Сукупні втрати при формуванні залишку грошових коштів
Методи прогнозування банкрутства предприятий.
Фонди обов'язкового медичного страхування в Російській Федерації, їх формування та використання
Ціноутворення в сфері консультаційних послуг


перша | Попередня | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати