На головну

фінанси

сторінка 456

Каталог - Фінанси на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Питання 3. Фінанси, їх сутність і функції.
Питання 1. Сутність, функції та види грошей.
Права платників податків як суб'єктів податкових правовідносин.
Податок на додану вартість.
Податки, їх поняття та роль
Поняття і значення державного кредиту в Російської Федерації. Державний внутрішній борг
Форми державного внутрішнього боргу
Податок на прибуток і прибутковий податок з підприємств
Прибутковий податок з фізичних осіб
Поняття і принципи фінансування
Поняття кошторисно-бюджетного фінансування та його об'єкти
Поняття і система державних видатків
Земельний податок
Податок на майно фізичних осіб
Поняття, класифікація і основи правового регулювання цільових державних і місцевих фондів
Виконання Федерального бюджету.
Предмет і поняття фінансового права
Система і джерела фінансового права
Фінансове право
Фінансові правовідносини, їх особливості та види
Бюджетне пристрій в Російській Федерації
Бюджетний процес: поняття, принципи, стадії.
Поняття і предмет бюджетного права, його джерела.
Аудиторський фінансовий контроль.
Валютний контроль
Розрізняють активний і пасивний маркетинг.
Тема 6. Система банківського маркетингу
Тема 5. Організація банківського маркетингу
Тема 3. Банки в системі корпоративного управління
Корисний ефект являє собою міру задоволення потреб споживачів в процесі використання того чи іншого продукту і залежить від характеру конкретного продукту.
Тема 7. Види і реалізація маркетингових стратегій банку
банківська реклама
Об'ємна політика.
Тема 2. Фінансовий менеджмент в банку
Управління безпекою банку
Специфіка банківського менеджменту
менеджмент персоналу
Сутність банківського менеджменту
Пенза 2015
Ділове купівельну поведінку
Вибір цільових сегментів ринку
Купівельна поведінка споживачів
Принципи сегментації споживчих ринків
цільовий маркетинг
Позиціонування товару на ринку
маркетинговий комплекс
Брендинг - процес управління маркою
Види марок, марочні стратегії
Класифікація товарів виробничого призначення
Класифікація товарів широкого споживання
Тема 3. Товар, товарна політика
Кон'юнктура товарного ринку
Попит. Вимірювання попиту
сутність маркетингу
види маркетингу
Ринок - економічна основа маркетингу
Тема 2 Система маркетингових досліджень
Визначення проблеми і цілей дослідження
Маркетингове середовище фірми
функції маркетингу
Етапи розвитку маркетингу
Упаковка товара
Товарний асортимент і номенклатура
Процес управління маркетингом
стратегія маркетингу
Класифікація послуг
маркетинг послуг
особистий продаж
маркетинговий контроль
Організація функції маркетингу
Засоби стимулювання збуту
Типи маркетингового контролю
Основні віхи у розвитку маркетингу
Координація служби маркетингу з іншими підрозділами компанії
Організація інтегрованого маркетингового підрозділу
Стимулювання збуту
Класифікація засобів поширення реклами
Місце сервісу в товарній політиці
Вибір методу ціноутворення
Оцінка конкурентоспроможності товару
Розробка нових товарів
Концепція життєвого циклу товару
Канали розподілу та їх функції
система руху товарів
Комплекс маркетингових комунікацій
Реклама
Гуртова торгівля
Роздрібна торгівля
прямий маркетинг
принципи бенчмаркінгу
етапи бенчмаркінгу
види бенчмаркінгу
Висновки по темі
Місце проведення тестування
Кількість продуктів, що піддаються оцінці
приклад 12.1
Висновки по темі
приклад 11.2
Умови застосування вторинної інформації
Висновки по темі
Аналіз вторинної інформації
Методи оцінки ефективності маркетингової діяльності
Висновки по темі
Висновки по темі
приклад 11.1
Маркетингові дослідження при виведенні нового продукту на ринок
Оцінка майбутнього попиту
приклад 10.1
Висновки по темі
приклад 7.2
Основні цілі та завдання маркетингових досліджень
Основні принципи методології маркетингових досліджень
Типологія маркетингових досліджень
Типологія маркетингової інформації
Висновки по темі
типологія опитувань
можливі спотворення
процедура вибірки
Приклад 5.3. Приклад репрезентативної вибірки
Анкета як інструмент опитування
типологія спостереження
етапи спостереження
спостереження
приклад 7.1
Висновки по темі
Імовірнісні і детерміновані вибірки
Висновки по темі
Висновки по темі
Визначення проблеми і постановка мети
Опис основних секторів ринку маркетингової інформації
Огляд ринку маркетингової інформації
Джерела маркетингової інформації
приклад 3.2
Збір, обробка та аналіз інформації
Організація МІС на підприємстві
Програмне забезпечення МІС
приклад 4.1
Висновки по темі
висновки та рекомендації
Способи обробки економічної інформації з аналізу ХД.
Методика комплексного аналізу ХД.
Роль аналізу господарської діяльності в управлінні підприємства.
Основні наукові принципи.
Види АХД та області їх застосування.
Методика факторного аналізу.
Основні показники обсягу виробництва.
Аналіз якості виробленої продукції.
Аналіз виробництва і реалізація продукції.
Спосіб абсолютних різниць.
Класифікація факторів АХД.
ДІЯЛЬНОСТІ
Аналіз ритмічності виробництва.
Аналіз запасу фінансової стійкості (зони беззбитковості) підприємства
Ефективність використання матеріальних ресурсів.
Аналіз використання обладнання і промислових потужностей підприємства.
Тема 2.3 Аналіз стану і ефективного використання основних засобів
Аналіз ефективності використання всіх видів.
Методичні основи обчислення собівартості продукції тваринництва
Значення тваринництва, цілі і завдання аналізу
Тема 2.1 Аналіз виробництва продукції рослинництва
Тема 2.4 Аналіз використання трудових ресурсів
Аналіз використання робочого часу.
Аналіз особливостей по окремих статтях витрат.
Основні завдання аналізу фінансової діяльності.
Тема 2.5 Аналіз витрат на виробництво
Аналіз оплати праці.
Аналіз виробничої праці.
Тема 2 Система нормативного регулювання аудиторської діяльності в РК
Тема 3 Контроль і аудит
Тема 7 Контроль якості аудиту
Тема 6.Організацію і порядок проведення аудиту
Тема 5. Організація і методи отримання аудиторських доказів
Аудиторські ризики. Ризик суттєвих, спотворень.
Титоренко М.Ф.
ЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
контрольна робота №__
Історія розвитку виробництва
Передумови виникнення методів дослідження виробництва
Поняття і значення виробництва для розвитку людського суспільства
Виробничий менеджмент як область наукових знань
Для підготовки бакалаврів за напрямом
Місце виробничого менеджменту серед інших напрямків науки про управління організаціями. Об'єкт і предмет виробничого менеджменту
Виробничий цикл і його тривалість
Виробнича і операційна діяльність
Виробництво і виробничі системи. Операційна система підприємства
Методологія (інструментарій) виробничого менеджменту
Об'єктом виробничого менеджменту є виробництво і виробничі системи.
Методи організації виробництва
Призначення і функції диспетчеризації
Вплив типу виробництва на організаційну структуру управління
Циклічність організаційного розвитку виробничої системи
Види виробничих підрозділів підприємства і їх характеристика
Підприємство як система
Засоби вирішення завдань диспетчеризації.
Система показників рентабельності і їх взаємозв'язок.
Методика аналізу показників рентабельності.
Аналіз впливу факторів на величину фінансових результатів.
Вертикальний аналіз бухгалтерського балансу
Методика підрахунку резервів збільшення прибутку і рентабельності.
Аналіз і оцінка потоків грошових коштів від інвестиційної діяльності.


перша | Попередня | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати