Головна

Медицина

сторінка 213

Каталог - Медицина на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Приклад прогнозування значення однієї ознаки за відомим значенням іншого за допомогою рівняння регресії.
ЗАВДАННЯ
Додаток 1
Список скорочень
Поняття про залежні й незалежні події. Умовна ймовірність, закон (теорема) множення ймовірностей. Формула Байєса.
УТОЧНЕННЯ ПРИЧИН СМЕРТІ ЗА ДАНИМИ патологоанатомічний розтин
Збіг ДІАГНОЗІВ ЛПУ ДАНИМИ патологоанатомічний розтин
тестові завдання
патологоанатомічних розтинів
X. Дисперсійний аналіз
ЗАВДАННЯ
Приклад обчислення відносних величин, заповнення статистичних таблиць і графічного відображення даних.
Приклад розрахунку і аналізу показників первинної захворюваності населення та структури захворюваності.
ЗАВДАННЯ
V. Відносні величини, динамічні ряди
ЗАВДАННЯ
Збережіть файл на робочому столі комп'ютера. Перенесіть свій файл в загальну папку своєї навчальної групи, покажіть результат роботи викладачеві.
IV. Статистичні таблиці
Приклад створення макетів статистичних таблиць.
Приклад побудови варіаційних рядів, обчислення середніх величин, створення графіка розподілу ознаки і перевірки на нормальність розподілу.
Приклад порівняння розсіювання варіаційних рядів.
Порівнюємо дослідне значення з критичним значенням критерію Хі-квадрат з критичним рівнем значущості, формулюємо висновок.
IX. метод стандартизації
Приклад обчислення стандартизованих показників прямим методом стандартизації.
VIII. Перевірка статистичних гіпотез, критерій Хі-квадрат
VII. Перевірка статистичних гіпотез, критерій Стьюдента
Висновок: Середня частота пульсу пацієнтів 2-го відділення з ймовірністю 95,5% становить 126,2 ± 2,04 ударів в хвилину, варіабельність мала.
Висновок: варіабельність пульсу пацієнтів 1-го відділення нижче, ніж пацієнтів 2-го відділення лікарні і в обох випадках мала (<10%).
Характеристики положення (мода, медіана, вибіркове середнє) і розсіювання (вибіркова дисперсія і вибіркове середнє квадратичне відхилення).
Оцінка параметрів генеральної сукупності за її вибірці (точкова і інтервальна). Довірчий інтервал і довірча ймовірність.
Принципи створення МІС. Вимоги, умови і етапність при побудові МІС. Структура МІС.
Визначення МІС. Цілі, завдання та функції МІС ЛПУ. Класифікація МІС.
Основні етапи математичного моделювання
Помилка вибіркового коефіцієнта лінійної кореляції. Перевірка гіпотези про значущість вибіркового коефіцієнта лінійної кореляції.
Умови проведення дисперсійного аналізу (ДА). Однофакторний ТАК.
Аналіз двохфакторну комплексів. Поняття про багатофакторному комплексі.
Функціональна і кореляційна залежності. Коефіцієнт лінійної кореляції і його властивості.
Закон розподілу випадкової величини. Перевірка гіпотез про закони розподілу випадкових величин.
Загальна постановка задачі перевірки гіпотез. Параметричні і непараметричні статистичні критерії.
Перевірка гіпотез щодо генеральних середніх і щодо генеральних дисперсій.
Інформація та її властивості. Заходи інформації. Інформаційна система (ІС). Структура і класифікація ІС.
Інформаційні технології (ІТ). Класифікація ІТ. Нові інформаційні технології (НІТ).
Класифікація інформаційних технологій (ІТ) в медицині. ІТ управління медичними установами. ІТ клінічної інформатики (-).
Класифікація математичних моделей
Основними вимогами, що пред'являються до математичних моделей, є вимоги адекватності, універсальності і економічності.
Експертна система (ЕС). Структура ЕС. Етапи побудови ЕС. Класифікація ЕС. Медичні ЕС.
Електронні таблиці. Табличний процесор MS Excel. Типова структура інтерфейсу Excel. Функціональні і графічні можливості Excel.
Форма подання інформації в ЕОМ. Одиниці виміру інформації. Класифікація ЕОМ по етапах створення, за розмірами і функціональними можливостями, за призначенням.
Прикладні програмні продукти. Текстові редактори. Текстовий процесор MS Word і його можливості.
Методи навчання.
Мотивація навчання.
Поняття про ВЛІ.
Безсловесних (невербальні)
КЛЯТВА Флоренс Найтінгейл.
Становлення і розвиток акушерсько-гінекологічної служби
ОСНОВНІ ЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ.
ПРАВА ПАЦІЄНТІВ.
Збудники ВЛІ.
Організація профілактики ВЛІ.
РЕЖИМ дезінфекції МЕДИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ І ОБЛАДНАННЯ
I. Дезінфекція.
II. Передстерилізаційна обробка.
Профілактичні заходи, що зменшують токсичний вплив хімічних речовин.
Дезінфекція в ЛПУ.
Накази, які регламентують СЕР в ЛПЗ.
Д е з и н ф е к ц і я
Жовтня 2004 р
З 1991 року в нашій країні вживаються заходи щодо реформування сестринської справи.
Хронологія всесвітньої історії сестринської справи
Опис функцій та настанова з использование.
Настанова користувача
внутрішньовенна ін'єкція
вливання
Правила зберігання та використання отруйних і наркотичних лікарських засобів
підшкірна ін'єкція
Парентеральний спосіб введення лікарських речовин
Введення ліків через пряму кишку
Інгаляційний спосіб введення лікарських речовин
Парові інгаляції.
Пероральне введення ліків
Нашкірному застосування ліків
Способи застосування лікарських засобів
Загальні правила застосування лікарських засобів
Корсаковский психоз
Порушення психічних функцій при наркоманії
дія гашишу
хронічний алкоголізм
патологічне сп'яніння
Хвороба Альцгеймера
Поняття, поширеність і класифікація наркоманій
Гостра алкогольна інтоксикація
Фазність при гашишной інтоксикації
розвиток гашишизма
Інтоксикація препаратами описуваної групи має схожість з дією опіатів і протікає в три фази.
Дія стимулюючих засобів
Інтоксикація стимуляторами протікає в кілька фаз.
Дія седативно-снодійних речовин
Ознаки та фазность абстинентного синдрому при опиомании
Інтоксикація морфіном викликає ряд змінюваних фаз.
розвиток опиомании
Поняття інволюційних психічних розладів
Сифілітичне ураження мозку
Судово-психіатричне значення МДП
Поширеність, перебіг, прогноз і результат епілепсії
епілептичні припадки
Клінічні прояви депресивної фази МДП
Клінічні прояви маніакальною фази МДП
Основні клінічні форми шизофренії
Судово-психіатричне значення шизофренії
Особливості перебігу МДП
Психічні еквіваленти припадку
Епілептичний характер і епілептичний слабоумство
травматичне слабоумство
енцефаліти
Судово-психіатрична оцінка.
Травматична енцефалопатія (мозкова хвороба)
Травматична церебрастенія (мозкова слабкість)
Судово-психіатричне значення епілепсії
Гострі травматичні психічні розлади
розвиток наркоманії
ефедроновой наркоманія
реактивні психози
реактивні стани
виняткові стани
Судово-психіатрична експертиза наркоманії
Олігофренії ендогенної природи.
Олігофренії внутрішньоутробного генезу (ембріопатіі).
Дія коректорів психофармакотерапії (циклодол, паркопан і аналоги). полінаркоманії
Дія летких розчинників
дія галюциногенів
дія псіходізлептіков
Психічні розлади при олігофренія
Судово-психіатричне значення олигофрений
нестійка психопатія
Астенічна і псіхастеніческая психопатія
Судово-психіатричне значення психопатій
паранойяльная психопатія
істерична психопатія
Поняття і класифікація психопатій
збудлива психопатія
клініка шизофренії
результат шизофренії
Види судово-психіатричної експертизи
Загальна структура організації судово-психіатричної служби
Поняття вини, осудності і неосудності
Права і обов'язки експерта
Підстави для призначення СПЕ
Поняття і процесуальні основи судово-психіатричної експертизи
Юридичний (психологічний) критерій неосудності
Медичний (біологічний) критерій неосудності
поняття емоцій
Основні види розладів емоцій
СПЕ афекту
нав'язливі ідеї
маячні ідеї
розлади пам'яті
Поняття і види порушення інтелекту
поняття мислення
Порушення харчового потягу
парафилии
Сутінковий стан свідомості
Поширеність, перебіг, прогноз і результат шизофренії
Перебіг хвороби
Якісні форми порушень свідомості
Розрізняють кількісні і якісні форми порушень свідомості.
Поняття вольової діяльності
поняття свідомості
розлади сприйняття
Рецепторні розлади. розлади орієнтування
Судово-психіатрична експертиза засуджених
Примусові заходи медичного характеру
Примусове лікування.
Судово-психіатрична експертиза свідків і потерпілих
СПЕ осіб з психічними розладами, що виникли після вчинення правопорушення
СПЕ осіб, які вчинили правопорушення у стані сп'яніння
СПЕ осіб з психічними розладами, що не виключають осудність
Поняття недієздатності. критерії недієздатності
Відмінність понять недієздатності і неосудності
Поняття, етіологія і патогенез психічних захворювань
Частота виникнення, класифікація, перебіг, прогноз і результат психічних захворювань
Поняття про симптоми і синдромах психічних захворювань
Особливі права і обов'язки пацієнтів, що знаходяться в психіатричних стаціонарах
Права осіб, які страждають психічними розладами
СПЕ по різних категоріях справ в цивільному процесі
Правові підстави надання психіатричної допомоги
рецепторні РАССТРОЙСТВА
Симптоми порушення емоцій
розлади самосвідомості
СИМПТОМИ ПСИХІЧНИХ ХВОРОБ
ВСТУП
Критерії оцінки освоєння практичної роботи
Навчально-методичне та інформаційне забезпечення дисципліни
порушення орієнтування
нав'язливі стани
розлади пам'яті
розлади моторики
розлади уваги
надцінні ідеї
Функціональні і рефлекторні галюцинації
ілюзії


перша | Попередня | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати