На головну

Математика

сторінка 173

Каталог - Математика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Перерізі множини раціональних чисел.
Елементарні функції (яке не бере інтеграли).
Real numbers
У напрямку градієнта
Теорема Бернуллі.
Завдання знаходження невідомих
Величини.
Закон розподілу модуля різниці.
І дисперсії.
Функцію розподілу F (x) іноді називають інтегральною функцією розподілу або інтегральним законом розподілу.
Поняття про моменти випадкової величини.
Частина I
Практичне заняття 4
Енергетичні закони руйнування (диспергування) кріхкіх тіл
продуктов руйнування
Прояв в'язкісніх властівостей гірськіх порід
Термічні напруженного в гірськіх породах
Загальна характеристика пластових флюїдів
Механізм прояви гірського тиску
Та абразівність гірськіх порід
Конструктивні елементи протягання для отвори
Різьбові різці і гребінки
Длабик
Лекція 1.
Біном Ньютона і його властивості.
Рішення
Формула Пуассона
теорема
Теореми додавання ймовірностей.
Теорема 3.
І теорема Байеса
М. Луцьк,
Накладене перетин (в)
Розрахунок ферм
Розрахунок балок на міцність
Створення віртуального будівлі 1 сторінка
Електроліз.
Найбільшу полярізуючу дію лагодити.
Ковалентних зв'язок.
Атомно-молекулярне вчення.
Поняття про спектр.
Dim R () As Single
Worksheets ( "Лист1"). Chartobjects.Delete
перенесення рядка
Увімкнути РОЗРОБНИК -> Запись макроса
Обертове магнітне поле трифазного струму
Хід роботи
Теоретичні положення
Теоретичні положення
Хід виконан роботи
Повторення раніше вивченого матеріалу.
Повторення раніше вивченого матеріалу.
Урок № 31
Урок № 23
Урок № 11
Урок № 21
Правила Лопіталя. приклади рішень
Лінійні диференціальні рівняння другого порядку з постійними коефіцієнтами
Похідні деяких елементарних функцій
Диференціювання неявних функцій
Як вирішити лінійне неоднорідне рівняння з постійними коефіцієнтами вигляду?
Транзитивне замикання відносин
Завдання додому.
Хід уроку
Послідовне з'єднання двох автоматів
Математична модель 3 сторінка
Program exaw;
REAL I, J1, J2
Кошель М.Д.
Назвіть умови, что ма ють Виконувати во время руху електрона на стаціонарній борівській орбіті.
Правило множення ймовірностей
Імовірність суми спільних подій
ВИПАДКОВІ ПОДІЇ. ДІЇ НАД ПОДІЯМИ
Схема вибору без повернень
Визначення мінімального кореня. Метод мінімізації.
Інтегральна формула Муавра-Лапласа
логарифми
інтеграл
тригонометрія
стереометрія
логарифми
Заволока Ю.В.
Оператори виклику процедури
оператор if
Until логічний_вираз;
Стандартні підпрограми обробки рядків
Program simp;
Program Newton;
Глава 2. Чисельні методи
Записи та десігнаторамі полів
Правила видимості ідентифікаторів
Відображення реальних поверхонь
Конструктивно-технологічні особливості ракетних блоків з рідинними ракетними двигунами
Однорідні диференціальні рівняння першого порядку.
Диференціальні рівняння другого порядку. Загальні поняття.
Достатні умови екстремуму.
Необхідні умови екстремуму.
Лекція № 21-22
Завдання для самостійного рішення.
Лінійні однорідні диференціальні рівняння другого порядку з постійними коефіцієнтами.
Необхідна ознака збіжності ряду.
Статечні ряди.
Ряди Тейлора і Маклорена.
Радіус і інтервал збіжності степеневого ряду.
Знакозмінні ряди.
Теорема Абеля.
Визначення функції декількох змінних.
Геометричні застосування визначеного інтеграла. Обчислення площ плоских фігур.
Інтегрування найпростіших раціональних дробів.
Поняття про певний інтеграл. Формула Ньютона-Лейбніца.
Тести для самоконтролю знань.
Диференціюється.
Нескінченно великі функції та їх зв'язок з нескінченно малими.
Властивості еквівалентних нескінченно малих.
Поняття про стійкість. завдання Ейлера
Карусельні вакуум-фільтр
Віпадкові величини
ІІ модель розподілу Пуасона.
Всього 100 балів.
Просторова епюра напружень утворює площину.
Т.ч. за способом Верещагіна операція інтегрування замінюється перемножением площі першої епюри на ординату другий (лінійної) епюри під центром ваги першої.
При змінних напругах після деякого числа циклів може наступити руйнування деталі, в той час як при незмінному в часі напрузі руйнування не відбувається.
Ця гіпотеза підтверджується для пластичних матеріалів, і не підтверджується для тендітних.
Лекція 11. Ударне навантаження.
Для пластичних матеріалів граничним вважається напружений стан, відповідне виникнення помітних залишкових деформацій.
Шектеулі со??рекет ?асіеті
Си?арли ?асіет
Метод ітерації для системи двох рівнянь
Природний і поляризоване світло. Види поляризованого світла (лінійно поляризований, поляризований по кругу і по еліпсу)
Зв'язок точностних параметрів деталей з функціональними характеристиками вироби.
Форми представлення результатів вимірювань.
Технічний контроль параметрів.
Комплекси параметрів шорсткості поверхонь
Класифікація шліцьових з'єднань і вимоги до них точності вимоги.
Стандартні профілі, діаметри, кроки
Позначення шорсткості на кресленнях.
Настроювання параметрів Копіювання по концентрічній сітці
Лекція 18.
Диференціальні рівняння другого порядку, що допускають зниження порядку.
Основні методи інтегрування.
Визначення первісної та невизначеного інтеграла.
Приватні похідні функції двох змінних. Повний диференціал функції кількох змінних.
Необхідні умови екстремуму.
Лінійні диференціальні рівняння.
Достатні ознаки збіжності знакоположітельних рядів.
Властивості рівномірно сходиться ряду.
Асимптоти графіка функції.
Визначення похідної.
Мета лекції.
Загальні Відомості
Інженерна комп'ютерна графіка
Визначення швидкостей точок тіла при плоскому русі
Визначення абсолютного прискорення точки
Плоске рух твердого тіла
Визначення лінійних швидкостей і прискорень точок тіла, що обертається
Окремі випадки руху точки
П'ята нормальна форма
багатозначні залежності
Замикання безлічі функціональних залежностей
рефлексивність
Системи баз даних
Помножимо обидві частини рівняння на 2
обсяг тіла
Приклади 33.
Лінійне диференціальне рівняння n-ного порядку. Властивості лінійного однорідного диференціального рівняння
Метод невизначених коефіцієнтів для знаходження приватного рішення лінійного неоднорідного диференціального рівняння з постійними коефіцієнтами
Інтегральне числення
Рішення.
обчислення меж
Лабораторна робота № 6
Рішення систем рівнянь
Лабораторна робота № 4
У пошуках нових вимірів
форми майбутнього
Теорія струн і приховані вимірювання Всесвіту
Контрольні опитування. практичні завдання
однотонна акварель
приклад
Циліндричні прямозубі передачі. геометричні параметри
Розрахунок МАГНІТНІХ Кіл
Пристрої для натягу ременя
Передачі зубчатим ременем
Приклад розрахунку зубчастої циліндричної
Допустимі напруги вигину
Ремінні варіатори
Передач на міцність
Розрахунок валів на витривалість
Перевірочний розрахунок підшипників
Одноступінчатий черв'ячний редуктор
Потужність і число ременів в реальних умовах
МАСШТАБИ
Нормальний закон розподілу
Умовна ймовірність. Теореми множення ймовірностей
Арифметична прогресія
дослідження функції
відсотки
Рівносторонній трикутник
Середня лінія
обчислення інтегралів
Рішення


перша | Попередня | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати