Головна

Економіка

сторінка 58

Каталог - Економіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Златоустівський торгово-економічний технікум
Основні фонди підприємства
Основні напрямки вивчення заробітної плати та витрат на робочу силу.
ТЕМА 2 ПІДПРИЄМСТВО ЯК ОБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Вивчення впливу освіти на розвиток суспільства
Поняття інституціональної структури
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ
коефіцієнт Лернера
Історико - географічний огляд формування політичної карти світу.
Якості і ритмічності
Г. Оподаткування
Класифікація кредитів
іррегулярна корекція
Методи екстраполяції трендів.
Тема 7. Грошова система і теоретична модель грошового ринку.
Тема 21. Циклічність розвитку економіки. Економічні кризи.
Фази економічного циклу
Безробітні - особи, які не мають роботи, які перебувають на обліку в центрах зайнятості, що займаються пошуком роботи та готові приступити до неї.
Таким чином рівень витрат на оплату праці можна розрахувати, використовуючи середні показники товарообігу і заробітної плати.
Ж?не оларди? то?тауи
Трудові ресурси підприємства
Витрати виробництва в довгостроковому періоді. Позитивний і негативний ефекти масштабу виробництва.
Розрізняють валютну політику поточну і довгострокову.
Великі групи. Виробництво колективних благ
Рекомендації щодо стабілізації фінансового стану підприємства за рахунок підвищення фінансових результатів його діяльності
Аналіз рентабельності діяльності підприємства
Академія муніципального управління
Вступ
Яка структура ковариационной матриці залишків в класичній лінійній моделі множинної регресії.
діаграми порівняння
сукупна пропозиція
Тема 5. Теорія попиту і пропозиції
Питання 1. Принципи і цілі спілкування з керівництвом економічного суб'єкта.
Практично на кожному підприємстві має місце інша діяльність. Найчастіше вона істотно коригує фінансовий результат організації за звітний період.
Первинний елемент об'єкта статистичного спостереження
Остеохондроз хребта з неврологічними проявами
Data Information / General (Інформація про дані).
Одиниці виміру відносних величин
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
Класифікація цін
Фактори, що впливають на оборот роздрібної торгівлі.
Питання 3. Змінні і постійні витрати.
P.115 Ex.2 Put each verb in brackets into a suitable tense. All sentences refer to future time.
Визначення потреби в персоналі
Правило побудови інтервальних оцінок для парного і приватного коефіцієнтів кореляції.
Нормування оборотних коштів та матеріаломісткість продукції
Оцінка об'єктів нерухомості.
Фінансова політика держави
Загальні Тенденції руху прямих іноземних інвестіцій ТНК.
Аналіз впливу наявності та ефективності використання матеріальних ресурсів на обсяг випущеної продукції.
Основні виробничі фонди
Вплив зміни реальної грошової маси на динаміку ВВП Росії
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
Прибуток і рентабельність в системі показників роботи підприємств.
Б) Розмежування понять внутрішньої і національної економіки
Тема 13. Формування внутрішньої управлінської звітності
У розділі використання робочого часу характеризується структура максимально можливого фонду робочого часу.
Оцінка витрат на створення програмних засобів
Теоретичні основи системного аналізу інноваційної діяльності
Визначення місячного окладу і нарахування заробітної плати при почасово-преміальною системою оплати праці керівників і фахівців.
TEXT 1. A WORKAHOLIC ECONOMY
Ідея нечіткого представлення інформації
Поняття і завдання державного бюджету. Статистичне вивчення обсягу, складу і динаміки доходів і видатків державного бюджету
Методичні вказівки
Методологічні основи організації бухгалтерського обліку як системи.
Особливості їх відмінності
Економічний потенціал народного господарства - основа
Мережева модель і її основні елементи
РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РІЗНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ
E. Показники статистики матеріальних оборотних коштів
Взаємозв'язок соціальної статистики з іншими науками.
Практична робота № 1.
Управління персоналом, облік спискового складу персоналу
Нормування оборотних коштів
Облік і формування статутного, резервного і додаткового капіталів
Тема 5. Теорії міжнародної торгівлі.
Форми міжнародного руху капіталу і робочої сили
Грошова і банківська статистика як складова частина економічної звітності.
Розрахунок чисельності персоналу тягових підстанцій.
Ринкові структури недосконалої конкуренції
Ринок і умови його виникнення.
Чакри й хвороби, віклікані їх дисфункцією
Теорія народонаселення Т. Мальтуса.
Перевірка, приймання та обробка документів.
Порівняння як елемент методики аналізу
Етап - розробка системи модифікації цін.
Фактори виробництва та їх класифікація
Взаємозв'язок ринку капіталів і ринку товарів на ринку нерухомості.
Поняття і характерні риси підприємницької діяльності
Лекція 11. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ
Методологія комплексного дослідження економічних і соціальних проблем праці
САМОСТІЙНА РОБОТА
Регулятор зворотного зв'язку і мультиплікатор. Застосування принципів теорії автоматичного управління в економіці.
Ефективність і справедливість як критерії добробуту
Предмет економічної теорії. Фундаментальні проблеми економіки
ПІДРУЧНИК.
Тема 17. Росія в системі сучасних міжнародних економічних відносин: її роль на ринку товарів, послуг і капіталу
В) може збільшуватися, а може зменшуватися
Об'єкти і суб'єкти державного регулювання економіки. Саморозвиток регіону і повноваження органів влади суб'єкта федерації
Лекція 1. Теоретичні основи державного регулювання монополістичної діяльності.
Системи оплати і форми оплати праці
Частина V СТАТИСТИКА ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЕКОНОМІЧНОЇ кон'юнктури ринку
Акціонерні товариства можуть бути відкритими і закритими.
Порівняння структур управління
Задачі та ділові ситуации.
Гроші, ціни та інфляція. Громадські витрати інфляції
Г) сльозотеча, гнійні віділення, віпінання у внутрішньому кутику ока
Характеристика типів ринкових структур
Індекси Ласпераса, Паші, Фішера. Індекс-дефлятор.
5 сторінка
Міжнародні економічні і фінансові організації
Квиток 7. Система національних рахунків.
Питання 8. Крива Енгеля
РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
відносні показники
Тест 11. Частина 1. Інвестиції в цінні папери
У чому полягає основний внесок Н.Д. Кондратьєва в осмислення і обгрунтування основних закономірностей розвитку світового господарства?
Основні напрямки розвитку економіки Росії в XXI столітті
Н?с?а
Якщо з ростом доходу його частка, яка виплачується у вигляді податку, залишається незмінною, то такий податок називається;
ТЕМА 1.
Методи розрахунку ковзних середніх.
ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ
Індексний метод у статистичних дослідженнях соціально-економічних явищ
Географія лікувально-оздоровчого туризму
теоретичний матеріал
Золоті, срібні та паперові гроші
Основні напрямки розвитку політекономії соціалізму
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН
А. Богданов: соціалізм як організаційна наука
Середні величини в економічному аналізі
Тема 16. Доходи, їх джерела та Розподіл. Зайнятість и відтворення РОБОЧОЇ сили в перехідній економіці
Фондові біржі та механізм їх функціонування.
Облік фінансових результатів від звичайних видів діяльності
Авансований капітал завжди більше, ніж витрати виробництва.
ВИСНОВОК
Інтегрований характер інноваційної економіки
хронометраж
Принципи гласності, усності, безперервності, безпосередності, процесуальної економії.
Лекція 1. Вступ В ЕКОНОМІЧНУ ТЕОРІЇ 2 сторінка
Відкритість білоруської економіки та її конкурентоспроможність
Розділ 3. Завдання до виконання контрольної роботи
При збільшенні випуску будь-якого продукту нижчі витрати виробництва кожної нової його одиниці ростуть.
Московський автомобільно-дорожній інститут
I. Організаційно-методичний розділ
Економіка, ефективність і конкурентоспроможність Ярморочна-виставкової діяльності
Завдання 3.
Умови залягання і морфологія вугільних пластів
К) характеристика документів, якими найкраще оформляти результати аналізу;
Схема 1-3. Економічний кругообіг за участю держави
А?анаттарди? шаруашили?и
Види ринкових структур
недосконала конкуренція
Споживання, заощадження та інвестиції.
показників використання рухомого складу
тренувальні завдання
теоретичний матеріал
Е5 - 3.14 помножити на 10 у степені 5;
Економічні ресурси і їх рідкість. Вибір альтернативи використання ресурсів
Бюджетні обмеження фірми. Изокоста. Умова мінімізації витрат.
Тема: РИНКОВИЙ МЕХАНІЗМ
ГРОМАДСЬКИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ
Завдання для самостійної роботи
Види дисперсій. Правило складання дисперсій.
Фактори підвищення прибутковості діяльності підприємств.
КУРСОВОЇ РОБОТИ
Навчально-методичні матеріали.
Тема 2.5. Статистичні показники зовнішньоекономічних зв'язків.
Схема балансу грошових доходів і витрат населення
завдання 1
Обсяг і витрати виробництва
Виникнення центральних банків і форми їх організації.
ДЕРЖАВНА БЮДЖЕТНА освітня установа вищої професійної освіти
Виробничий процес і принципи його організації
Державна антиінфляційна політика і її ефективність.
Вихідні параметри робіт
Предмет мікроекономіки. Модель кругових потоків. Суб'єкти ринкової економіки
Ринок праці
Кейнсіанські моделі економічного зростання
Принцип диспозитивності, змагальності та рівноправності сторін у господарському процесі.
явні витрати
Виробництво в тривалому періоді
Завдання досягнення нечітко визначеної мети
Проектно-конструкторський відділ
Систематизація факторів в АХД
Розрахунок за даними наприкінці мережі
ВИБІРКОВЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Вплив цінових змін на прибуток фірми
Транснаціональні корпорації (ТНК).
Метод зіставних продажів
Підприємницька ідея. Етапи її фор- мування і елементи
Фактичні витрати за 200х рік, тис. Руб.
Передумови формування та еволюція національних грошових систем.
продуктивних сил
Тема 6. Конкуренція і її роль в ринковій економіці
Чисельність населення
Старий і новий інституціоналізм
Нова інституціональна економіка і неокласика
Тас ?асири
Ефективна діяльність ТНК


перша | Попередня | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати