На головну

Екологія

сторінка 68

Каталог - Екологія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Доповнення до курсу «Сучасні проблеми екології та природокористування».
Перше враження: «Осло - затишний і гостинний містечко»!
РЕЧОВИНИ
концентраційний
ПРОДУЦЕНТИ
ВУГЛЕЦЬ
ФАКТОРИ 1 сторінка
РОСЛИНИ
ПАРАЗИТИ
консументам
Лекція 2.1. екологічні фактори
Факторів на організми
Харчові ланцюги і екологічні піраміди
бортьових БДЖІЛЬНИЦТВО
ФЛОРА І ФАУНА ЗАПОВІДНИКА
ЦЕ ВАЖЛИВО!
фіточаї
ДЕГУСТАЦІЯ
СТРУКТУРА І ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАПОВІДНИКА
Людина як елемент середовища перебування
Історія екології
Взаємозв'язок екології з іншими науками
Екологізація соціального середовища як умова безпеки соціуму. Принципи оптимізації стану соціального середовища.
Концепція і фактори соціальних змін в техносфери.
Екологічний світогляд.
Масова свідомість і масові дії.
Моральний аспект взаємин людини, суспільства і природи.
Культура як соціальне явище.
Духовно-моральне єдність природи, людини і навколишнього середовища.
Мета і завдання екологічної освіти і виховання.
Поняття екологічної культури.
Культура як фактор соціальних змін.
Основні компоненти культури
Соціальне середовище та якість життя.
Потреби людини в якісній навколишньому середовищу.
Становлення і основні етапи розвитку соціального середовища.
Соціальне середовище як фактор фізичного і соціального здоров'я людини.
Поведінка людини в соціальному середовищі
Поняття соціального середовища і її основні характеристики.
Концепції співвідношення соціального і біологічного в людині.
види здоров'я
Соціальні та техногенні фактори, що впливають на здоров'я людини
Загальновизнані характеристики і риси суспільства.
Суспільство як соціальна система.
Проблеми соціального середовища в техносфери.
Вплив соціального середовища на людину.
Світоглядне значення екологічних переконань і екологічних ідеалів.
Поняття соціальної безпеки.
Загрози соціальної безпеки. Основні аспекти та рівні соціальної безпеки.
Організація перевірки ефективності системи якості заданого підприємства
ЗАВДАННЯ 10
Розрахунок концентрації шкідливої ??речовини в приміщенні
ЗАВДАННЯ 6
ЗАВДАННЯ 7
Визначення розмірів санітарно-захисної зони підприємства
Розрахунок викидів шкідливих речовин від автотранспорту
ЗАВДАННЯ 2
Розрахунок гранично допустимого викиду підприємства
Поняття забруднення навколишнього середовища. Класифікація та види забруднень. Джерела забруднення атмосфери, гідросфери, літосфери.
Екологічні фактори та загальні закони залежності від них організмів
Особливості грунтового середовища
завдання 2
завдання 4
Збереження здоров'я населення
інвазія
Збереження біологічного різноманіття
ситуація
Екологічні фактори та загальні закони залежності від них організмів
ПРОЕКТНИЙ ТУР
Природні ресурси
Максимальна кількість балів за рукопис проекту - 28
РЕФЕРАТ 1 сторінка
РЕФЕРАТ 2 сторінка
РЕФЕРАТ 3 сторінка
Розрахунок капітальних вкладень
Висновки по розділу
Разом фонд заробітної плати з відрахуваннями: 42204 руб.
РЕФЕРАТ 5 сторінка
РЕФЕРАТ 4 сторінка
Повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами
Диференційовані ставки плати за скиди забруднюючих речовин у поверхневі і підземні водні об'єкти
За забруднення навколишнього середовища
Про нормативи плати за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами, скиди
Запобігання екологічний збиток земельних ресурсів
Плата за забруднення навколишнього природного середовища
споживання
Про плату за негативний вплив на навколишнє середовище
атмосферного повітря
ресурсів
ПРОМИСЛОВОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
ВСТУП
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗБИТКІВ ДОВКІЛЛЯ
природоохоронних заходів
Методика визначення предотвращенного екологічного збитку
Економічна оцінка збитків від забруднення земель
Економічна оцінка збитків від забруднення водойм
Раки найважливіших локалізацій
Охорона природного середовища при господарської діяльності
Відшкодування шкоди, заподіяної екологічними правопорушеннями
У законі передбачаються методи економічного регулювання охороною ОС
Лекція 2. Основи екологічного права. Органи управління в галузі охорони ОС
Управління в галузі охорони навколишнього природного середовища
Механічні методи очищення стічних вод
Видалення зважених часток під дією відцентрових сил
ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД
Апарати мокрого пилегазоулавліванія
Фізико-хімічні методи очищення газових викидів
електрофільтри
Фізико-хімічні методи очищення стічних вод (Очищення стічних вод від розчинних домішок).
Біологічні методи очищення стічних вод
Стратегія поводження з відходами
Поводження з відходами в Російській Федерації
охорона надр
Впливу на гірські породи і їх масиви
АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ НА літосфери
Механічні методи очищення газів, що відходять
ОЧИЩЕННЯ ГАЗОВИХ ВИКИДІВ
Конференції та угоди
Участь Россі в здійсненні міжнародного співробітництва
Неурядові міжнародні організації
Міжурядові екологічні організації
принципи співпраці
Громадські екологічні організації
Плата за користування природними ресурсами та забруднення навколишнього середовища
Забруднення навколишнього середовища відходами виробництва і споживання
енергетичні забруднення
Забруднення навколишнього середовища
Оцінка екологічних збитків
Переробка промислових відходів.
Фізико-хімічні методи переробки відходів
Розрахунок індексу забруднення атмосферного повітря (ІЗА).
ЕКОЛОГІЧНЕ І САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИЙ НОРМУВАННЯ
Нормативи якості навколишнього середовища.
За масштабами спостереження
Оцінка фактичного стану навколишнього середовища
Поняття екологічного моніторингу. Класифікація
Нормативи санітарних і захисних зон
Нормативи гранично допустимого шкідливого впливу на стан навколишнього середовища
ЗАКОНИ Б. Коммонер
Правила
концепції екології
Предметом екології є сукупність, або структура, зв'язків між організмами і середовищем.
Принципи, або правила, закони охорони природи і закономірності соціальної психології людей по відношенню до природи
Закони функціонування екосистем
ГЛОБАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Джерела і види забруднення ОПС
Продукування, розкладання, біологічне накопичення, самоочищення
III Морські екосистеми
Лекція 6 (2 години) Основні середовища життя. Екологічні фактори середовища. Лімітуючим чинником і толерантність живих організмів. Адаптації живих організмів і умови їх формування
Система управління і контролю в галузі охорони навколишнього середовища
Екологічний експертиза
Словник основних термінів і понять
Екологічний моніторинг
Екологічна інформатизація і інформація
Ліцензування в екологічній сфері
Оцінка впливу на навколишнє середовище
екологічна експертиза
Екологічний моніторинг
Облік природних ресурсів, впливів на навколишнє середовище, державна реєстрація прав на природні ресурси і угод з приводу природних ресурсів
природничий
Екологічний аудит і сертифікація
Економічне регулювання екологічної діяльності
Екологічний контроль
Управління екологічною діяльністю
Правове регулювання екологічних відносин
Система і повноваження органів, що здійснюють регулювання екологічних відносин
Дії вчителя та учнів під час пожежі.
Кількість місць в приміщеннях, призначених для проведення масових заходів, встановлюють з розрахунку 0, 75 квадратного метра на одну людину.
Протипожежний режим у школі.
Місця розміщення пожежної техніки повинні бути позначені вказівними знаками. Підходи до вогнегасників та іншого обладнання пожежогасіння повинні бути зручні і не захаращені.
Система оповіщення про пожежу (пожежна сигналізація і зв'язок).
Засоби гасіння пожеж і пожежна техніка.
Вражаючі фактори пожежі та вибуху.
Екологічного характеру.
Моніторинг довкілля.
ВПЛИВ ЗАБРУДНЕННЯ
Джерела забруднення повітря.
Джерела забруднення води.
Вона складається з тематичних і територіальних підсистем екологічного моніторингу (ЕМ).
Критерії оцінки якості навколишнього середовища
Характеристика матеріалів і конструкцій по возгораемости.
Вогнестійкість будівельних конструкцій і матеріалів
Вибухи. Класифікація вибухів за походженням виділилася енергії
Виберіть умови необхідні для точки займання пального речовини-
види пожеж
Джерела забруднення грунту.
Питання номер 14 і 15
Проблеми обґрунтування правового регулювання безпеки життєдіяльності
Бо тільки право є тим бар'єром, який обмежує беззаконня і свавілля як владних і господарюючих структур, так і окремих громадян.
Сили і засоби спостереження і контролю складаються з служб (установ) і організацій
Надзвичайної ситуації.
Об'єктовий.
Цю діяльність МНС здійснює у взаємодії з органами виконавчої влади федерального рівня і суб'єктів РФ, а також органами місцевого самоврядування.
Аварії, катастрофи, стихійні лиха можуть у мирний час створювати такі наслідки і проблеми, які еквівалентні військовим діям.
Приводяться в готовність захисні споруди для прийому вкривати.
Питання номер 5
Надзвичайні ситуації техногенного характеру
за масштабом
До біосфері відноситься і людське співтовариство з його виробництвом та іншими технічними системами.
Захист всього населення в сучасних умовах;


перша | Попередня | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати