Головна

фінанси

сторінка 60

Каталог - Фінанси на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Глава 12 Техніка заповнення облікових регістрів. Способи виправлення помилок, виявлених під час перевірки
Рахунки майна, рахунки процесів
Класифікація рахунків за економічним змістом, призначенням та структурою
Глава 3 Система нормативного регулювання бухгалтерського обліку
Види бухгалтерських балансів
інвентаризація
Документація.
Класифікація господарських засобів підприємства.
Зміни в балансі під впливом господарських операцій
поняття рахунки
Глава 7 Рахунки синтетичного і аналітичного обліку
Класифікація рахунків по відношенню до балансу. Балансові та позабалансові рахунки
Глава 6 Узагальнення облікової інформації.
подвійна запис
Типи господарських операцій та типи рахунків
Рейтингова оцінка фінансового стану організації
Визначення незадовільної структури балансу
Оцінка ключових показників
Факторний аналіз рентабельності власного капіталу
Аналіз кредитоспроможності позичальника
прогноз банкрутства
Розрахунок рейтингової оцінки фінансового стану
аналіз рентабельності
Огляд результатів діяльності організації
Розрахунок коефіцієнтів ліквідності
Аналіз фінансової стійкості за величиною надлишку (нестачі) власних оборотних коштів
Основні показники фінансової стійкості організації
Структура майна та джерела його формування
Загальні вимоги, що пред'являються до курсової роботи
Рекомендації щодо виконання структурних елементів курсової роботи
Попроцессний метод калькулювання. два періоду
Поняття нормативних витрат
Позамовний метод калькулювання собівартості
Рух витрат за рахунками
Аналіз відхилень як засіб контролю витрат
Порівняння фактичних і бюджетних даних, тис. Руб.
Відхилення загальновиробничих витрат
Визначення і сутність бюджету
Гнучкий бюджет виробництва
З. Відхилення загальновиробничих витрат.
Обчислення відхилень і їх аналіз
Позамовний метод калькулювання собівартості
Попроцессний метод калькулювання собівартості
Вступ
Класифікація інформації в системі управління підприємством
Роль управлінського обліку в інформаційному забезпеченні фінансового менеджменту
Порівняння управлінського і фінансового обліку
За рік, що закінчився 31 грудня 2010 року
Позамовний метод калькулювання собівартості
Показники собівартості продукції
Елементи виробничих витрат
Обов'язковість ведення обліку
функції бюджету
оперативний бюджет
Підготовка бюджету грошових коштів
Бюджет грошових коштів
Елементи бюджету грошових коштів
Підготовка бюджету грошових коштів
Бюджет грошових коштів
Моделі прийняття управлінських рішень
Поняття релевантності. Релевантний підхід в управлінні
Спеціальний замовлення. альтернативні витрати
Нормативні виробничі витрати на одну відеокасету (в руб.)
Аналіз прийняття спеціального замовлення
додаток Г
Тема 12. Модель сітуаційного лідерства Стінсона-Джонсона
Тема 15. Особливості управління організацією в кризових сітуаціях
Тема 7. Психологічні аспекти в сітуаційному менеджменті
Пояснювальна записка
ДО Самостійної РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Вказівки ДО ВИКОНАННЯ контрольної РОБОТИ
Б. Додаткова література
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Питання 25. Виробничі ризики
Питання 26. Економічні ризики.
Питання 24. Економічне обгрунтування управлінського рішення.
Питання 23. Ухвалення управлінського рішення
Структура органів управління.
Питання 27. Правила застосування системного підходу при прийнятті управлінського рішення
бюджет підприємства
Питання 22. Організація інструментального господарства і управління ним
Питання 8 і 9. Розробка положення про підрозділ та посадовій інструкції
Питання 10. Принципи раціональної організації виробничого процесу
Серійний тип виробництво
Питання 5. Виробнича структура підприємства
Питання 13. Основи оперативного управління виробництвом
Питання 15. Організація підготовки виробництва нової продукції та формування технічної політики розвитку підприємства
Питання 20. Управління матеріально-технічним постачанням і збутом продукції в ринкових умовах.
Питання 21. Організація складського господарства підприємства та управління ним
Питання 19. Основні напрямки вдосконалення функціонування цехів основного виробництва
Питання 16 і 17. Поняття Інноваційного менеджмента.Роль інноваційного менеджменту в розвитку сучасного виробництва
Питання 4. Спеціалізація, кооперація, комбінування і концентрація виробництва.
Функції виробничого менеджменту
Рахунки бухгалтерського обліку
Питання 15. Поняття і роль синтетичного і аналітичного обліку, їх взаємозв'язок.
Питання 12. Оцінка і калькуляція, їх роль в бухгалтерському обліку.
Питання 8. Основні види бухгалтерського обліку, і їх характеристика
Питання 7.
Сутність і значення звітності
Питання 1. Поняття підприємства, виробництва і виробничої системи
Питання 2. Місія і мета функціонування підприємства
Питання 25. Нормативна база, що регулює бухгалтерський облік в Росії.
Питання 24. Облікова політика підприємства, сучасні вимоги.
Питання 23. Поняття і форми бухгалтерського обліку.
Питання 5. Предмет і об'єкт бухгалтерського обліку.
Питання 4. Система нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Росії
Питання 3. Основні принципи бухгалтерського обліку (допущення і вимоги) основні правила ведення бухгалтерського обліку.
Питання 2. Користувачі бухгалтерської інформації, визначення, мета, завдання, функції бухгалтерського обліку
Питання 1. Види господарського обліку, і підсистеми бухгалтерського обліку (фінансовий, управлінський, податковий і т.д.), вимірювачі в бухгалтерському обліку.
Основний і оборотний капітал організацій (підприємств)
ВСТУП
Глава 1. ІСТОРІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ І ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДУМКИ 1 сторінка
Завдання 2. Бюрократичні (механістичні) і органічні (адаптивні) організації
Глава 6. МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ
Глава 5. ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ МЕНЕДЖЕРА 4 сторінка
Глава 5. ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ МЕНЕДЖЕРА 3 сторінка
соціальні потреби
Завдання 2. Теорія ієрархії потреб А. Маслоу
Глава 8. ПРИНЦИПИ РОЗРОБКИ управлінських рішень 2 сторінка
Глава 8. ПРИНЦИПИ РОЗРОБКИ управлінських рішень 3 сторінка
Глава 8. ПРИНЦИПИ РОЗРОБКИ управлінських рішень 1 сторінка
приклад оформлення
Глава 7. Управлінський КОНТРОЛЬ
Глава 5. ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ МЕНЕДЖЕРА 2 сторінка
Глава 5. ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ МЕНЕДЖЕРА 1 сторінка
Завдання 1. Класифікація напрямків і шкіл менеджменту
Завдання 7. Школа кількісних методів
Глава 1. ІСТОРІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ І ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДУМКИ 4 сторінка
Глава 1. ІСТОРІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ І ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДУМКИ 3 сторінка
Глава 1. ІСТОРІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ І ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДУМКИ 2 сторінка
Глава 2. Основні поняття МЕНЕДЖМЕНТУ
Завдання 9. Види менеджменту
Завдання 10. Національні особливості менеджменту
Завдання 1. Місія і цілі організації
Завдання 9. Національні особливості менеджменту
Завдання 6. Функціональні обов'язки менеджерів різних рівнів
Завдання 4. Компетенції менеджерів і підприємців
Принципи побудови системи менеджменту якості ISO 9000
Основний капітал (визначення, економічне значення, класифікація)
Кафедра економіки і менеджменту
Додаток А
РОЗДІЛ 2. злиттів КОМПАНІЙ
Визначення вартості облігацій
Визначення ціни акцій з непостійнім приростом дівідендів
Визначення ціни акцій з постійнім приростом дівідендів
КОРПОРАЦІЇ
Дніпропетровськ - 2014
Поняття фінансів, їх функції та роль. Публічні та приватні фінанси.
Глава 8. ПРИНЦИПИ РОЗРОБКИ управлінських рішень 4 сторінка
Завдання 1. Вимоги, що пред'являються до управлінського рішення
Лекція: №1. Тема: «Ринок цінних паперів: сутність функції».
Облігації.
Відмінність векселя від облігацій.
Тема №3 «Емісія цінних паперів».
За виконання курсової та контрольної робіт
ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ
персонал
Вимоги до оформлення текстового документа
Оформлення випускної кваліфікаційної роботи
Написання випускної кваліфікаційної роботи та контроль за її виконанням
Мета і завдання випускної кваліфікаційної роботи
Побудова тексту пояснювальної записки
Не допускається залишати заголовок в кінці сторінки без тексту.
формули
Позначення шифру випускної кваліфікаційної роботи
ілюстрації
Боковик Графи (колонки)
таблиці
Вступ
Підготовка до захисту випускної кваліфікаційної роботи
Захист випускної кваліфікаційної роботи
Приклад оформлення літературних джерел
Продовження додаток Ж
додаток Г
додаток А
Список використаних джерел
Продовження додаток Ж
Змістовій модуль 3. Сучасні інформаційні системи та технології фінансового АНАЛІЗУ
Мета та завдання навчальної дисципліни
глосарій
Класифікація інституційних одиниць за секторами економіки.
Класифікація основних продуктів (товарів і послуг).
Основні концепції СНР.
Основні споживачі інформації системи СНС.
Національне заощадження.
Взаємозв'язок між основними показниками СНР.
Оборотні фонди. Показники ефективності використання оборотних фондів.
Класифікація національного багатства.
Склад національного багатства.
Показники доходів в СНР.
Система основних рахунків СНР.
Концепція національного багатства.
Нова концепція національного багатства полягає в наступному
Нормативні акти, судова практика
Нормативні акти, судова практика
завдання СКР
завдання СКР
Методичні рекомендації
Нормативні акти, судова практика
завдання СКР


перша | Попередня | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати