На головну

Математика

сторінка 228

Каталог - Математика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Теорема про повну загальну середню для певного інтеграла.
Рішення.
достатність
Метод простих ітерацій
Шукаються асимптоти графіка функції.
заняття №7
Статистичні оцінки параметрів розподілу.
Безліч, кожному елементу якого можна привласнити порядковий номер, і ці номери не будуть повторюватися, є ____________.
Безліч натуральних чисел в математиці позначається ________________.
Неперервність функції в точці.
Межа складної функції. Граничний перехід у нерівностях. Граничний перехід у нерівностях
метод ітерацій
Метод відділення коренів
Перший чудовий межа.
теоретичний матеріал
приклади
Відстань від точки до прямої на площині.
Тема 6. Невизначений і визначений інтеграли
Випадкова величина. Дискретна і безперервна випадкові величини.
Розкладання елементарних функцій в ряд Маклорена.
з математики 2012 року для 9 - 11 класів
Гранична форма радикального ознаки Коші.
Безперервність зворотної функції на відрізку.
Функції та відображення
Властивості функцій, неперервних на відрізку
Завдання №2.
Пояснювальна записка
Лінійні операції над матрицями
Завдання для практичної роботи
З урахуванням (3.2) приходимо до виразу
Властивості математичного очікування.
Завдання 2.
Формула Ньютона - Лейбніца.
Похідна складної функції.
Інтегрування шляхом підведення під знак диференціала
Пряма лінія, перпендикулярна площині.
Змішане твір і його властивості
Формула Тейлора.
Інтегрування раціональних функцій
ПРИВАТНІ ПОХІДНІ ВИЩИХ ПОРЯДКІВ ФУНКЦІЇ N ЗМІННИХ.
ОЗНАКА Даламбером.
Межа функції. Властивості границі функції в точці
правило Лопіталя
Доказ для натуральних значень x.
Практичне заняття №19
Логарифмічна функція, її властивості і графік
завдання 7
завдання 9
Похідна складної функції
Способи завдання площини на кресленні.
Проектування точки і прямої в системі трьох площин проекцій.
Лекція №18.
Четверта частина. Завдання, які оцінюються в 6 балів.
Лекція № 2.
Параметри стрижнів і навантаження
рівень В
Практичне заняття №14
Системи диференціальних рівнянь
Позиціонування опорної точки
Завдання до практичного заняття
Теорема про повну загальну середню Лагранжа.
Практичні заняття (семінари)
Семестр 2010 р
Функція розподілу неперервної випадкової величини
вертикальні асимптоти
Методичні вказівки до вивчення дисципліни
Приклад 10.
Приклад 11.
Вступ.
глосарій
Нормативне забезпечення
Як отріматі такий Розподіл в середовіщі Електрон таблиці?
метод Крилова
Порядок вирішення.
Диференціальна функція розподілу НСВ. Властивості диференціальної функції НСВ.
Принцип дії трансформатора
Доведення.
Завдання №3.
Будь-яку формулу можна тотожне перетворити так, що в ній
Квиток № В-6
Математичний аналіз
Квиток № В-2
Квиток № В-5
Рішення.
Метод простих ітерацій
завдання 3
Доведення.
визначення
Рішення.
Локальна теорема Лапласа
ЗАВДАННЯ ДЛЯ рубіжного контролю №2
ЗАВДАННЯ 9
Побудова зворотної матриці
Знаходження інтервалів зростання (спадання) функції, екстремумів, інтервалів опуклості (угнутості), точок перегину, асимптот графіка функції
Сума векторів.
МЕТОД Зейдель
Рішення
П Р І М І Т К И
Математика в економіці »2012 4 сторінка
Властивості подвійного інтеграла.
Рефлексія діяльності на уроці.
ОСТІЙНІСТЬ ПІДВОДНИХ КОРАБЛІВ
ББК С42
відповідь №33
відповідь №35
Безперервні випадкові величини і їх характеристики. Функції розподілу. Властивості функції розподілу. Графік функції розподілу.
Приклад 5.
середнє геометричне
Правила диференціювання
Операції над матрицями
Відносини між поняттями
Правила поділу.
Кут між двома прямими
Ознака Даламбера.
Знаходження відстань від точки до площини.
Канонічні рівняння прямої
Питання 58.Інтегрірованіе по частинах в певному інтегралі.
теорема Вієта
Розміщення і поєднання з повторенням
Визначення 2 (на «мові ?», або по Коші).
НЕСКІНЧЕННО МАЛІ І НЕСКІНЧЕННО ВЕЛИКІ ФУНКЦІЇ. Властивості НЕСКІНЧЕННО МАЛІ І НЕСКІНЧЕННО ВЕЛИКІ ФУНКЦІЙ.
Узагальнена схема.
Рішення.
визначення
Рішення
Рішення.
питання 2
Рекомендації до виконання завдання
Твір вектора на число
Додаткові параметри
Способи створення вимушеного руху в печах.
Випадкова величина. Закон розподілу випадкової величини
Рішення.
Інтегральний ознака Коші.
Питання 6. Властивості меж, пов'язані з арифметичними діями (для послідовності)
застосування матеріалів
Використання різних зразків об'єктів
Перевірка частини З
тригонометрія
Личину позначимо через К.
Exercices
Exercices
Завдання, що зводяться до поняття похідної
Два чудових межі.
Метод оберненої матриці.
ЛІНІЙНИХ АЛГЕБРАЇЧНИХ РІВНЯНЬ (СЛАР)
Частина 1 Кратні, криволінійні інтеграли, теорія поля
Завдання, що призводять до поняття похідної.
і абсолютно жорстких ділянок
Питання.
Функції декількох змінних
Приклади.
Ознака перпендикулярності площин
Інтегральна теорема Лапласа
Тема 5. Диференціальне числення
Формула Тейлора.
Диференціал функції. наближені обчислення
Правити] Властивості нескінченно малих
Комплексні числа
Дослідження функції за допомогою похідної
Функція щільності ймовірностей.
Односторонні межі.
Точки розриву функції.
теоретичний матеріал
приклади
Завдання для практичної роботи
відповідь 18
Для того, щоб функція була диференційованою в точці, необхідно і достатньо, щоб вона мала кінцеву похідну в цій точці.
Завдання 6. Знайдіть спільне рішення диференціального рівняння.
Завдання для контрольної роботи
Завдання для самостійної роботи
Оцінка точності рішення диференціального рівняння.
Приклад.
диференціюється функція
Диференціювання оберненої функції. Диференціювання складної функції.
Вимірювання розмірів
Доведення
Виконати расчесться стійкості АСР.
МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА
Властивості певних інтегралів
Уфа 2012
Рішення.
Рішення.
Питання 48.Інтегріровані по частинах.
Питання 42. Приватні похідні
Завдання до практичної роботи
теоретичні відомості
теоретичний матеріал
Доведення.
теоретичні відомості
Г) Намалювати пряму.
теоретичні відомості
Завдання до практичної роботи
стор.234
Властивості рангу матриці
Метод половинного ділення
Рішення.
Рішення.
Рекомендація до виконання завдання
Нормальний розподіл.


перша | Попередня | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати