На головну

Математика

сторінка 177

Каталог - Математика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Центральний момент s-го порядку
Теорема Леві - Ліндеберга.
Функціясини? алтинши ретті туиндисин таби?из
Белгісізі бар сизи?ти те?деулер ж?йесі бол?анда, м?нда, матріцали? т?рде була беріледі.
Тетраедрді? т?белері,, ж?не н?ктелерінде орналас?ан. Оси тетраедрді? к?лемін есепте?із
Гіперболасини? фокустарини? ара?аши?ти?ин таби?издар
емтіхан тест с?ра?тари 9 сторінка
питання 1
питання 3
питання 2
Системи звичайних диференціальних рівнянь
Основні принципи системної нарисної геометрії як навчальної дисципліни
ПИТАННЯ: 1
ПИТАННЯ: 1
Який з методів розв'язання систем лінійніх рівнянь прідатній для систем з будь-яким числом рівнянь.
Т?ріндегі ?рнек шексіз ... деп аталади 3 сторінка
ПИТАННЯ: 3
ПИТАННЯ: 1
Определеніе.Кортеж (a, ..., a) I A називається k- вибіркою з безлічі A. Іноді k- вибірки називають розміщеннями з повтореннями. n
Текст 3.
Приватні похідні. Геометрична інтерпретація похідної.
Елементарні функції. Безперервність найпростіших елементарних функцій. Приклади.
Порівняння нескінченно малих функцій
Похідні елементарних функцій
ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ.
Arcsin -.
Функціональний аналіз та інтегральні рівняння
Віднімання І РОЗПОДІЛ
Закон розподілу ймовірностей. Незалежність випадкових величин
Відкриті і замкнуті безлічі.
Точка а з безлічі Х називається внутрішньою точкою множини Х, якщо існує деяка околиця О (а) цієї точки, цілком належить безлічі Х, тобто .
Додаток.
Алгоритмічно нерозв'язні проблеми
Формула Байєса
Основні тригонометричні формули (перерахувати хоча б 15-20 різного виду)
Теорема Лагранжа і Коші про диференціюються функції.
рівність векторів
А) в заданому прямоку-ке противоп перші сторони рівні.
розділ 5
незалежні безлічі
Двовимірний дискретний випадок.
сполучення
Оптичні прилади, озброює око
Основні теореми диференціального числення
завдання 13.15
Моделювання тіл обертання
Практичні розрахунки на зрушення.
Цілісний прямокутний, цілісний круглий, порожнистий прямокутний, порожнистий круглий, двотавровий.
Object Handle Settings (Object Position Handle)
Методи встановлення причинного зв'язку
поняття ймовірності
Розрахунок кута повороту перетину В
МЕЖА ФУНКЦІЇ
достатність
Правила диференціювання
Основні властивості меж
завдання
Кафедра математики та математичного моделювання
Якщо для знакоположітельного ряду існує кінцевий межа, то ряд сходиться при l <1 і розходиться при l> 1.
Пряма і площина в просторі
Read and learn the basic vocabulary terms.
математичне Сподівання
Точки розриву першого і другого роду
Опуклі криві. Точки перегину кривої
Приклади розв'язання типових задач
Скалярний добуток
Можливість розв'язання системи рівнянь Колмогорова для процесів з кінцевим або рахунковим числом станів.
Загальна гідравліка 2 сторінка
Інтегрування дробів I і II видів
Крітерій порівняння в гранічній форме
зауваження
Метод парабол (Сімпсона).
Спільний облік дрейфу і течії
тригонометричні нівелювання
система допусків
Поняття оператора и его продукції
Домашнє завдання.
Обчислення подвійних інтегралів
ІІ.1. Ведення до поняття про хаос
Заміна змінної в певному інтегралі
Рішення.
З М І С Т
Оцінка якості перехідніх процесів по логаріфмічнім характеристикам.
Метод нормальних змiнніх стану.
Тому що рiшенням дискретного рiвняння вiдшукується у виглядi, де Вiльна складових, яка є рiшенням однорiдного Рівняння
Метод Лур'є - Поснікова
Опис систем керування на фазової площіні.
Радіус-вектор в різних системах координат
Ранг матриці. Рішення лінійних рівнянь.
Робота з матрицями і векторами в MathCAD
Доказ: (метод поділу навпіл).
Завдання плоского руху твердого тіла
Прискорення точки при векторному і координатном способах завдання руху
Швидкість точки при різних способах завдання руху
відносна частота
Розбиття множин.
Квиток №40. Аналітичний розрахунок геометричного КПО.
Приклади.
логарифмічні рівняння
Кут між площинами
формули приведення
Основні тригонометричні функції і їх властивості
Характеристика послідовному з'єднанні кількох трубопроводів визначається
Загальні лінійні системи. Відшукання всіх рішень загальних лінійних систем. Вільні і базисні змінні. Приватне і загальне рішення СЛАР.
Розкладання аналітичних функцій в статечні ряди. Поняття ряду Лорана.
Нескінченно малі і нескінченно великі послідовності.
гіпербола
Зв'язок між диференціюється і її безперервністю
Питання 1. Безліч і дії з ними. Властивості введених операцій.
Питання 8. Канонічне рівняння гіперболи.
Поняття функції комплексної змінної. Межа, безперервність, похідна функції комплексної змінної. Умови Коші-Рімана дифференцируемости функції.
Завдання, що призводять до диференціальних рівнянь
Матричні рівняння і системи лінійних рівнянь
Формули для квадратів
Рівність матриць. Операція транспонування.
Знакозмінні числові ряди. Поняття абсолютної і умовної збіжності, їх властивості.
Властивості нескінченно малих функцій
Двох подій. Незалежність в сукупності. Формулювання теореми множення в цьому випадку.
Матричний метод розв'язання систем лінійних рівнянь.
Перехід до канонічним рівнянням.
Елементи теорії множин
Загальні властивості функцій
Адресний простір процесу
ПИТАННЯ 9 (2).
питання 1
Формула Тейлора для довільної функції
логарифмічна ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ
Зв'язок між безперервністю і диференціюється
Питання №10: «Декартова і полярна система координат на площині».
Питання №39: «Похідна. Її фізичний та геометричний зміст ».
теоретична довідка
Лінійні неоднорідні системи.
Циліндр обертання. Конус обертання.
Неперервність функції в точці, в інтервалі і на відрізку
Рівномірний закон розподілу
Інтегралі.
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
Формула середнього значення.
Види рівнянь площини в тривимірному просторі. Сенс параметрів. Взаємне розташування площин у просторі. Приклади.
Рішення.
Поняття випадкової величини. Закон розподілу випадкових величин.
Властивості диференціальної функції
Числові характеристики випадкових величин. Дисперсія випадкової величини (визначення, формули знаходження для дискретних і безперервних випадкових величин, властивості).
Випадкова величина Х задана функцією розподілу F (x).
теорема Бернуллі
Геометричний розподіл.
дидактичні ігри
Методика навчання
Розділ II.Діфференціальное числення функції однієї змінної.
А); б); в).
Тема 3. Межа функції. Еквівалентні функції.
Теорема про існування точної верхньої межі
Тема 4. Невизначений інтеграл: безпосереднє інтегрування.
Рішення.
Показовий закон розподілу
СПАДКОЄМНІСТЬ В РОБОТІ ДОШКІЛЬНОГО УСТАНОВИ ТА ШКОЛИ З НАВЧАННЯ ДІТЕЙ МАТЕМАТИКИ
Методика навчання
Завдання для самостійної роботи студентів
Рішення.
бібліографічний список
Поняття граничного процесу
обчислення похідних
Межа функції.
Властивості функцій неперервних на відрізку.
Локальні властивості безперервності функції.
Рівномірний розподіл
Необхідна умова екстремуму
Метод кінцевих елементів.
Залежні і незалежні випадкові величини
Приклад 4.1.
властивості
циліндричні поверхні
Рівняння З ОДНИМ НЕВІДОМИМ
Потік вектора через замкнуту поверхню. Теорема Гауса-Остроградського.
Просторова система сил
Алгоритм випадкового опускання з лінійної тактикою
Метод випадкового пошуку
Еквівалентну перетворення ОЗП
Правила Лопіталя
Основні теореми диференціального числення
Рішення
межа функції
Порядок виконан роботи
Форма бланках __________________________
V. Інтегральне числення
Рівняння, що не містять явно шуканої функції
Рішення практичних завдань
Визначальні вимоги (правила складання)
Область збіжності степеневого ряду
РОЗДІЛ 4
Вектори. Основні властивості.
Доведення.
Метод послідовного виключення невідомих (метод Гауса)
Нехай потрібно, використовуючи формули Крамера, вирішити систему
асимптоти функції
Розробка оптимальної траєкторії руху інструменту
Остаточна компоновка РТК
Математичне сподівання випадкової величини.
умовна ймовірність
Нормованій середній бал.


перша | Попередня | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати