На головну

Математика

сторінка 61

Каталог - Математика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Інтегральна теорема Лапласа.
Векторний добуток векторів
Властивості векторного добутку.
Дискретної випадкової величини, закон Пуассона.
Рівномірний закон розподілу
Показовий (експонентний) закон розподілу
Ex. 18. Translate from Russian into English.
Pronouns some, any, no
Рішення.
Рішення.
безлічі
Рішення.
Натуральні числа
Перевірка статистичних гіпотез
Xj V х2) (х2 V ХД) (Xg V X.,) ... (x ^^ i v хп) (xfl v Xi).
Квадратурні формули Гаусса-Крістофеля.
Глава 22. Інтерполяція
Глава 19. Гармонійний аналіз
Глава 13. Визначений інтеграл
Основні методи інтегрування
правило Крамера
Скалярний добуток векторів
ГЛАВА 1. ЕЛЕМЕНТИ МАТЕМАТИЧНОЇ ЛОГІКИ І ТЕОРІЇ МНОЖИН 4 сторінка
Визначення та приклади
Різні форми рівняння прямої на площині
поверхні обертання
Основні завдання про становище прямий
Поняття функціонального ряду
Ознаки порівняння рядів з додатними членами
П.2. Графо-аналітичний метод для вирішення гри з двустолбцовой матрицею виграшів
П.1. алгебраїчна лема
До розділу 2
Схеми з функціональних елементів
Найпростіші методи синтезу
Подання про результати Посту
Властивості елементарних функцій
метод Шеннона
Деякі співвідношення в графі
Family Members and Relations in the Family
Pronouns
Ex. 1. Analyze the following sentences and translate them into Russian.
SHOULD, OUGHT TO
Список використаної
приклади
Способи завдання.
Ex. 12. Find the English equivalents for the following Russian words and word combinations.
Ex. 6. Translate into English.
Для студентів денного та заочного відділень спеціальності 1 54 01 01 - 01
На курсове проектування
Самостійна робота.
Ex. 17. Translate into English.
СИСТЕМИ СЧІСЛЕНІНІЯ
безпосереднє інтегрування
Визначений інтеграл
Системи лінійних рівнянь
Диференційне рівняння
Рішення
Рішення
Рішення
Векторна алгебра 22 сторінка
Векторна алгебра 84 сторінка
Геометричний сенс змішаного твори.
Індивідуальні домашні завдання
Властивості лінійних операцій
Векторна алгебра 59 сторінка
приклад 9
Знайти невизначений інтеграл
Дослідити на збіжність ряд
Найти Рівняння кривих, для якіх довжина відрізка, что відтінається нормаллю у точці М (х, у) на вісі Оу, дорівнює x2 / y.
Коефіцієнтамі
Розв'язання.
Розв'язання.
Матеріали і конструкції заклепок
Найбільші і найменші значення функції на відрізку.
ВСТУП
Вибір напруг на крутіння
Обтікання потоками бічних стінок з зламами.
Перевірочній розрахунок
Перевірочній розрахунок
Розчінення твердих Речовини у рідінах.
Поняття про спектр.
Спектр атомарного водних.
Приклад завдання.
Приклад завдання.
Рішення
Визначення ймовірності події
Рішення
Якщо застосувати до тієї ж функції формулу Маклорена
Властивості молекул.
Характеристики хімічного зв'язку.
Енергія іонізації.
Квантові числа.
Класифікація основних типів рівнянь математичної
Завдання № 1
Визначник ДРУГОГО ПОРЯДКУ.
ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ.
Метод Гаусса.
Властивості скалярного добутку векторів.
профілювання кулачка
Лінійних рівнянь.
ЛІНІЙНІ ОПРЕЦІІ НАД вектор.
Циліндричні поверхнсоті.
Дослідження рівняння кривої другого порядку, що не містить члена з твором поточних координат.
Загальне рівняння площини.
Узагальненій алгоритм вимірювання Певного увазі економічного ризико
Прийняття РІШЕНЬ у полі третьої інформаційної ситуации.
Правила навчання штучних нейронних мереж.
Кроки процесса розв'язування багатокритеріальної задачі.
Методи Отримання індівідуальної думки Членів експертної групи.
Наслідком теореми множення і формули повної ймовірності є формула Байеса.
Теорема додавання ймовірностей несумісних подій.
За аналогією з дисперсією випадкової величини визначається дисперсія неперервної випадкової величини.
Числові характеристики випадкових величин, що відображають особливості розподілу.
Рішення.
Рішення.
Рішення.
Деякі закони розподілу випадкових величин
Координатна форма запису змішаного твори
Рішення типових прикладів
Алгебра та початки аналізу
Приватне приріст ФДП. Приватна похідна ФНП по одній з цих змінних. приклади
САПР ТП ЛШ (необхідність розробки, види і забезпечення,
Завдання, які вирішуються за допомогою САПР ЛШ
Метод оберненої матриці
Диференціальне числення функцій однієї змінної
Лінії другого порядку
безперервність функції
Правила виконання і оформлення контрольних робіт
Похідна фунции і її геометричний сенс
Малювання з натури класичної гіпсової вази
СЛАР, що має кілька рішень, називається
Задачі для самостійного розв'язання
Рішення.
статечні ряди
IV. Інтегральний ознака Коші
Розділ 10. Звичайні диференціальні рівняння
Емпірична функція розподілу.
семестр IV
Гістограма
Monomials and Polynomials
Equations and Identities
Рішення.
Комбінації логічних висловлювань
Рішення.
Рішення.
базові операції
Сполучення на основі геометрії
Проектування підшипника ковзання
Проектування зубчастих коліс
Початкові дані.
Беттерді? ?іилисуи »та?ирибина арнал?ан ?ис?аша н?с?амалар
Графікали? модульге арнал?ан тапсирмалар
Блоктар
Тапсирмани кезе?мен шешеміз.
Блогтар
Завдання для самостійної роботи
метод синтезу
Управління зображенням у вікні документа
Примітка.
Предмет і методи дисципліни
Івано-Франківський національний технічний
Гравітаційні Властивості
Відповідь:.
Розв'язання.
Напруженного стани гірськіх порід при втіскуванні
Розв'язання.
Векторна алгебра 82 сторінка
Векторна алгебра 74 сторінка
З а д а ч а 10
МЕТОДОМ КІНЦЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ
Interface
створення шаблону
Завантаження існуючого креслення
Твердотільні моделі. Будування стандартних трівімірніх тіл
площина
Точка і лінія в площині
Побудова лінії перетину поверхонь методом допоміжних січних площин
І. Неполярні діелектрікі. Електронна полярізація.
II. Полярні діелектрікі. Дипольна, або орієнтаційна полярізація.
Векторна алгебра 28 сторінка
Векторна алгебра 30 сторінка
Векторна алгебра 21 сторінка
Векторна алгебра 14 сторінка
Векторна алгебра 49 сторінка
приклад 4
Крива другого порядку може бути задана рівнянням
приклад 2
приклад 2
Схема електрична структурна
Знайомство з КОМПОНЕНТАМИ
ТЕМА 14 ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ. КЛАСИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ІМОВІРНОСТІ. МАТЕМАТИЧНЕ ОЧІКУВАННЯ дискретної випадкової величини
ДИФЕРЕНЦІАЛ ФУНКЦІЇ ОДНІЄЇ ЗМІННОЮ
МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
Д.5.1 Зміна параметрів спокійних і бурхливих потоків при розширенні і звуженні русла.
Параметри зубчастої напівмуфти
Приклад розрахунку.
Проектування БЗУ з поступально рухається трубкою
Інтеграл із змінною верхньою межею. Формула Ньютона - Лейбніца.
Московський технічний університет зв'язку та інформатики
Теорема про існування та єдиності розв'язку Завдання Коші (3.2), (3.4). 4 сторінка


перша | Попередня | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати