На головну

Культура

сторінка 573

Каталог - Культура на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Новий Світ », 2011, №7
Забужко О. Музей покинутих секретів. - К., 2009. - 150 с.
синтаксичний рівень
Точність
Working in Tourism
Як працювати З текстами
повнотіла
Хто дерло прівітає
Ukrainian equivalents on the right.
І. Загальні методичні вказівки
Внесок українських вчених у розвиток економічного аналізу
Становлення та розвиток економічного аналізу в індустріальну та постіндустріальну епохи
Зародження економічного аналізу в условиях первісної доби и стародавніх цівілізацій
Виникнення життя на Землі
Тема 6: Держава, як політичний інститут
Тема 7: Політичні партії, громадсько-політичні об'єднання та Рухи
Тема 5: Політична система Суспільства
Тема 4: Політична еліта та політичне лідерство
Тема 3: Політична влада
Основні типи ідеологій в сучасности мире: Лібералізм, консерватизм, соціал-демократія та фашизм.
Тема 9: Політичні процеси
Об'єкт и предмет політології, ее Функції.
Походження и Сутність політики, ее структура та основні ф-ее.
серпня +1649 р. Зборівського мирного договору.
Відповідальність за екологічне правопорушення
Червона книга України
Конституція України про засади регулювання НАВКОЛИШНЬОГО природнього середовища
Джерела та Наслідки забруднення атмосфери
циркуляція атмосфери
Основні положення
Наш край у 1941-1944рр.
Розкрійте співвідношення зрозуміти «індивід» та «індівідуальність».
Окресліть та поясніть провідні Особливості розвитку української філософії у 20ст. Назвіть ее найвідомішіх представителей. У чому Полягає значення Ідей В. Вернадського.
Поясніть співвідношення национальной філософії та Світової філософії.
Поясністьосновні аспекти співвідношення людини та Суспільства.
Що таке цінності?
Дайте оцінку Основним філософсько-світогляднім ідеям в українській літературі ХІХ ст ..
Назвіть співвідношення, основні види Пізнання та поясніть їх співвідношення.
Кого Із представителей української філософії XX ст. у діаспорі ви можете назваті? Поясніть Особливості соціально-філософської позіції Д. Донцова?
Основні Функції та значення Поняття буття в сучасній філософії.
Розкрійте співвідношення зрозуміти людина - індивід - особа-особистість -індівідуальність.
Що таке естетизм українського світоспрійняття? Як проявляється естетизм та емоційність у філософській думці Київської Русі? Наведіть конкретні приклади.
У чому Полягає проблематічність буття людини? Чим буття людини відрізняється від ее життя та Існування?
Розрійте основні Ідеї р Сковороди относительно людини та умов Досягнення нею щастя.
Окресліть основні аспекти співвідношення культури та цівілізації.
Охарактеризуйте основні Ідеї українського гуманізму; поясніть основні его Особливості та напрями его ДІЯЛЬНОСТІ.
Окресліть та розкрійте Зміст вихідних ознака культури. Які з них є найважлівішімі? Чому?
Розкрійте та поясніть структуру свідомості та ее Функції; в чому Полягає жіттєве значення ціх функцій?
Поясніть, Які Досягнення української філософії Виходять за Межі внутренних явіщ української культури І, на ваш погляд, чому?
Розкрійте Зміст Поняття цінностей та окресліть вихідні цінності людського буття.
Розкрійте основні положення Концепції М.Гоголя про «непомітне зло». У чому Полягає ее значення?
Окресліть основні Концепції походження свідомості; Покажіть їх Позитивні та негатівні сторони.
Назвіть та охарактеризуйте основні ознака цівілізації.
Окресліть основні Ідеї Г.Сковороди относительно світобудові.
Які дисципліни включалися у філософські курси Києво-Могилянської академії?
Розкрійте Зміст основних ознака свідомості та поясніть їх.
Окресліть роль Києво-Могилянської академії?
Назвіть основні напрями, на Які поділяють українську філософію XIX ст .; чому, на ваш погляд, філософські Ідеї в цею годину віражалісь через Літературну діяльність?
Як розуміється та окреслюється буття в некласічній філософії? Чим можна поясніті, что людіні нужно знаті самє про буття, а не про его ОКРЕМІ прояви?
Окресліть Особливості філософської думки часів Київської Русі, ее вихідні джерела та Ідеї. Який тип філософії культівувався в Київській Русі? На Які питання робів тут наголос?
Охарактеризуйте філософське розуміння свободи та подайте ее різновиди.
Фактори виробництва - це всі необхідні елементи, Які Використовують для виробництва матеріальніх и духовних благ.
Результати суспільного виробництва.
Структура суспільного виробництва.
Поняття суспільного виробництва. Матеріальне и нематеріальне виробництво.
Висновки
Основна частина
Інші шляхи государственной ПІДТРИМКИ розвитку туризму. Проблеми і перспективи
Висновки
Місце Програми розвитку туризму в Україні в загальнодержавній підтрімці туристичної Галузі
Правова сторона государственной ПІДТРИМКИ розвитку туризму
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІЙ БІЛЕТ№3
Поясніть основні ЗАГАЛЬНІ Особливості української філософії, ее зв "язок Із національнім характером та світоспрійняттям українців.
ВИКЛАДАЧ ШПІТАЛЬОВА О.В.
Тема 24. Українські землі в роки Другої Світової Війни
Тема 19. Українські землі у складі Російської імперії
Тема 15. Розвиток українських земель у складі Російської імперії
Ліквідація російською імперією української державності.
Статут Володимира;
Церква Св. Миколая.
Г.Коніській
О. Павловський
Йосип Балашевич
Памво Беринда
Держава як Основний елемент Політичної системи: сутність, різновиди, Функції
Семінар №1
Скіфи. «Скіфія» Геродота.
Кіммерійці у Північному Прічорномор'ї.
Семінар №4. Політична ідеологія
Ранній залізний вік на территории України.
Пропріоцептівні Відчуття
Властивості
Структура психіки людини та система псіхічніх процесі
М.Казань 15-28 липня 2015 р
Сприйняттів (сприймання) - це пізнавальний псіхічній процес цілісного відображення предметів и явіщ дійсності при їхній безпосередній Дії на органи чуття в Сейчас.
Предметністьвіявляється у тому, что людина спріймає НЕ лишь комплекс ознака, но й оцінює цею комплекс як Певний предмет.
З'явилися людини та ее еволюція на территории України. Археологічна періодізація.
Залежних від орієнтації на конкретні психічні процеси віділяють чуттєву та інтелектуальну увагу.
Залежних від характеру цілей ДІЯЛЬНОСТІ Рамус поділяють на мімовільну, довільну та післядовільну.
Тема 11. Особливості розвитку Українських земель
Семінарське заняття № 6
Семінарське заняття № 3
Семінарське заняття № 4
Семінарське заняття № 2
Семінарське заняття № 1
Поняття и система касового виконан місцевіх бюджетів
Порядок затвердження та виконан місцевого бюджету
Європейська Хартія про місцеве самоврядування
Контроль Фінансової ДІЯЛЬНОСТІ місцевого самоврядування
Сутність місцевого господарства та его основні СКЛАДОВІ
Необходимость и Зміст реформи ЖКГ в Україні
Завдання государственной регіональної Фінансової політики
Фіскальні дисбаланси та їх фінансове вірівнювання
Правове регулювання бюджетних трансфертів
Концепції бюджетної децентралізації та субсидіарності
Проблеми вдосконалення системи трансфертів в Україні
Спеціфіка Фінансової діяльності підприємств комунального обслуговування
Фінансова діяльність предприятий житлового господарства
Економічний и політичний Вплив на бюджет органу місцевого самоврядування
Бюджетний процес на регіональному Рівні
Роль місцевіх бюджетів у фінансовій системе держави
Завідувач кафедри ____________________ Мейжис І.А.
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Іспітовій білет 3
Історія
Історія
Іспітовій білет 9
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Та ее місце в культурі європейськіх народів.
Давньогрецькі гілікійці
Каплиця Боїмів
Поняття та принципи бюджетного унітарізму та федералізму
Фінансування Власний та делегованіх повноважень органами місцевого самоврядування
Шкідливі почвообітающіх комахи
Методика проведення ґрунтових розкопок
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
завдання
Камеральна обробка результатів ґрунтових розкопок
короткостроковий прогноз
Методика Лісопатологічне обстеження насаджень, заселених стовбуровими шкідниками.
біологічні особливості
завдання
Прогнозування на основі аналізу погодних умов
Методи Лісопатологічне обстеження
Основні показники
Поняття самостійності місцевого бюджету
Принципи организации місцевіх бюджетів
Суть податкової реформи, яка проводиться в Україні
Проведення Фінансової політики в условиях сьогодення
Нормативно - правове забезпечення ОРГАНІВ місцевої влади
Роль місцевіх бюджетів у фінансовій системе держави
Доходи та видатки місцевіх бюджетів
Джерела формирование доходів місцевого самоврядування
Надання державних та громадсько послуг: Конституційні гарантії
Склад та структура доходів місцевіх бюджетів
Законодавчий-нормативне забезпечення Існування системи місцевіх бюджетів України
Фінансова автономія місцевіх ОРГАНІВ власти
Територіальна громада та ее правовий статус
лісозахисні заходи
Пробній площі. Аналіз короедний моделі
Завдання 4.
Місцеві фінанси як інструмент економічного зростання
ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТУРИ БІЗНЕСУ
Організаційно-правові основи підприємництва
Культура підприємництва
Ділова и фахова етика
Воєнній комунізм »- спроба державного регулювання економіки (1919 - 1921 р.).
Діяльність Діректорії УНР (1918 - 1920).
Українська держава П. Скоропадського
Історичні передумови, територія та джерела формирование козацтва як суспільного явіща.
Суцільна колектівізація сільського господарства на Україні в кінці 20-х на качана 30 х рр .. ХХ ст. Методи та Темпи ее проведення
Причини та Наслідки голодомору на Україні 1932 - 1933 рр.
Хто дерти з українських гетьманів у 1 665 р. відвідав Москву та подписал Московський договір?
Хто Очола повстання правобережного козацтва проти Речі Посполитої у 1702-1704 рр.?
Кому напрікінці гетьманування Богдан Хмельницький Хотів Передат владу?
Здійснення політики індустріалізації на Україні.
Утворення та діяльність Галицько-Волинської держави в XII - XIV ст.
Введення християнства на территории Київської Русі та его значення.
Феодальна роздробленість Київської Русі та ее Наслідки.
Монголо-татарська навала на землі Північно-Східної та Південно-Західної Русі.
Утворення и політичний розвиток Київської держави.
Античні міста-КОЛОНІЇ в Північному Прічорномор'ї.
Характеристика тріпільської культури та ее значення.
Яка причина з'явилася та Наслідки Дії кислотних опадів?
Які основні класіфікації екологічних факторів Вам відомі? Чим зумовлена ??наявність такой кількості класіфікацій?
Чим зумовлена ??з'явилися «озонових Дір»? Які Наслідки та шляхи розв'язання цієї глобальної екологічної проблеми?
У чому полягають причини та Наслідки «парникового ЕФЕКТ»?
Які основні групи методів ДОСЛІДЖЕНЬ сучасної екології Вам відомі?
На Основі закону В. Шелфорда охарактеризуйте зону екологічної толерантності конкретного виду живих організмів за Дії довільно обраних абіотічного екологічного фактору.
Які основні закони відображають ЗАГАЛЬНІ закономірності прістосованості організмів до Дії екологічних факторів?
Опішіть екологічні групи рослин за відношенням до води.
Які класіфікації організмів за здатністю регулюваті температуру тела Ві знаєте?
Порівняйте Вплив різніх частин Сонячна спектру випромінювання на живі організмі.
ПРАВИЛО екологічної ІНДІВІДУАЛЬНОСТІ Видів (Л.Г '. Раменській, 1924): екологічні спектри окремий відів НЕ збігаються; КОЖЕН вид спеціфічній за своими екологічнімі можливий.
Які основні розділи та напрямки сучасної екології Вам відомі?
Як змінювалося Поняття екології з розвитку екологічної науки?
У чому полягають РІСД подібності та Відмінності между груповий и масовим ЕФЕКТ?
Чому отношения типу «Хижак-жертва» та «паразит-живителем» належати до одного типу гетеротіповіх коакцій? Проаналізуйте РІСД подібності та Відмінності.
Опішіть неурядові екологічні организации, Які Працюють в Україні та Вашому РЕГІОНІ.
Назвіть и охарактеризуйте основні категорії об'єктів охорони природи (заповідники, заказники, природні парки, пам'ятки природи *.


перша | Попередня | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати