На головну

література

сторінка 1

Каталог - Література на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Нормативні, комунікативні, етичні аспекти культури мови
Основні типи лінгвістичних словників
Питання 1. Поняття мовної норми. Види норм російської літературної мови
Засоби створення образу-персонажа
Особливості публічного мовлення
ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ СЛОВА
Особливості літератури 19 століття
Питання 3. акцентологических НОРМИ СУЧАСНОГО РОСІЙСЬКОГО ЛІТЕРАТУРНОГО МОВИ
КОМПОЗИЦІЯ І СЮЖЕТ
Формули мовного етикету: основні групи
Форми існування національної мови
Мовні формули офіційних документів
Освіта і правопис дієприкметників
Літературна мова як вища форма національної мови
Мовні особливості наукового стилю мовлення
Мовна норма, її роль в становленні і функціонуванні літературної мови
Мовні ознаки публіцистичного стилю мовлення
зрозумілість мови
Усна і письмова форми російської літературної мови
Функціональні стилі сучасної української літературної мови, їх взаємодія
Ефективність мовної комунікації
Емоційна, оцінна, експресивна і стилістична складові конотації
Використання в мовленні фразеологізмів, прислів'їв та приказок, крилатих виразів
Основні закони магнітних кіл
Звернення в російській мовному етикеті
Художня мова
Інтернаціональні властивості офіційно-діловій письмовій мові
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ СТИЛЬ
Особливості російської і зарубіжної шкіл ділового листа
Особливості віршованої мови
Формування російської офіційно-діловій письмовій мові
Тенденція розвитку російської літературної мови в XX столітті
Нові тенденції в практиці російського ділового листа
Офіційно-діловий стиль
ПЕРЕКЛАД еліптичні КОНСТРУКЦІЙ
Розмовна мова, її особливості
Офіційно-діловий стиль, сфера його функціонування, жанрове розмаїття
дроселі насичення
Мова і стиль комерційної кореспонденції
Вимоги до мови і стилю документів
системи віршування
Деякі важкі випадки вимови голосних і приголосних звуків
Особливості граматики офіційно-діловій письмовій мові
типи документів
Метод вузлових потенціалів в матричної формі
ПЕРЕКЛАД препозітівним атрибутивногословосполучення
фігуральний вислів
Стежки як засобу мовної виразності
Культура офіційного листування
Особливості художнього образу
Основні етапи підготовки до конкретного виступу
Випрямні пристрої серії БУК
орфоепічні норми
Науковий стиль і його особливості
Вказівки до визначення сили закріплення заготовки
Характеристика особистості оратора. Знання, навички та вміння оратора
Стилістичне використання частин мови
Холостий хід трансформатора.
Основні одиниці мовного спілкування
Мовний етикет в документі
Жанри драматичних творів
Питання 1. Функціонально-стильова диференціація літературної мови
1 сторінка
ДОДАТОК
Шрифт і його параметри
Мова і стиль розпорядчих документів
Взаємозв'язок фундаментальних і прикладних наук
штифтові з'єднання
Морфологічна структура древневерхненемецкого мови
Словники - джерело знань
ФГБОУ ВПО «ЮЖНО-РОСІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
різновиди метафори
Вибір теми та визначення цільової установки
Випрямні пристрої серії ВУЛ
Ораторське мистецтво як соціальне явище
Мовний етикет: фактори, що визначають його формування
Група __________ Студент ___________ Викладач ___________
Прийоми управління аудиторією
Тире між підметом і присудком
Рід іменників-абревіатур
Уніфікація мови службових документів
Резонанс в складному ланцюгу
II. Класифікація документів
публіцистичний стиль
типи висунення
Ознаки літературної мови
Приклад розрахунку похибки базування деталі.
Найменування осіб жіночої статі за професією, посади, звання та ін.
Завдання для самостійної роботи
Приклад виконання завдання 1
Головна частина мови, її завдання, методи викладу матеріалу, основні недоліки
С.Н. Бройтман ліричний суб'єкт
ПЕРЕКЛАД емфатична КОНСТРУКЦІЙ
Класифікація жестів
Мова і стиль довідково-інформаційної документації
ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ XVIII СТОЛІТТЯ 4 сторінка
Становлення і розвиток літературної мови до XX століття
Виразні засоби мови і стилістичні прийоми. Норма і відхилення від норми
ПЕРЕКЛАД ВІЛЬНИХ І СТАЛИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ
Доказовість і переконливість мови
Які ж чинники визначають формування мовного етикету і його використання?
Транспозиція розрядів іменника
Мовні особливості офіційно-ділового стилю
Слухання як необхідна умова ефективної комунікації
Згладжує фільтр, що складається з одного дроселя.
Поширення другого пересування приголосних.
Чергування голосних у корені слів
Основні ознаки мови художньої літератури
Нормування опору захисного заземлення
вправи
Пошук матеріалів для виступу
Засоби мовної виразності
Правопис нн і н в причастя та віддієслівні прикметників
Про А. Каїна. СЛОВНИК ПОЕТИЧНИЙ
Конструктивне виконання захисного заземлення та занулення
А.Б. Єсін. СТИЛЬ
Вступ до літературознавства
Норми наголоси. Особливості російського наголоси
аннотаціонний переклад
Правопис часток
Правопис кількісних і порядкових числівників
А. А. Потебня ДУМКА І МОВУ (1862). ПОЕЗІЯ. ПРОЗА. ЗГУЩЕННЯ ДУМКИ
В.Є. Хализев СЮЖЕТ
Літературні роди і жанри
Композиція публічного виступу: визначення, основні принципи
Вказівки до визначення похибки базування
волчатнік
Н.Д. Тамарченко РОЗПОВІДЬ
Вступні слова і словосполучення
Шрифти старовинної антикви
Монолог і діалог в публічних виступах
Взаємодія оратора і аудиторії. проблема контакту
О.А. Клинг. СТЕЖКИ
Авторські фонетичні стилістичні засоби
лексична синонімія
Лексичні ресурси літературної мови
Бібліографічний пошук літературних джерел
Пауза, її типи
Словник найбільш загальновживаних паронимов
Вибір і розрахунок пружин
Мастацкі вобразе
Комунікативні якості мови
Словесне оформлення публічного виступу
Інтонація як відмітна ознака усного мовлення
СУТЬ ПРИЙОМУ КОМПРЕСІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ
Поля допусків і посадки підшипників кочення
Правопис негативних і невизначених займенників
Моральні установки учасників мовної комунікації
Організація мовної взаємодії
Aufbau einer Drehmaschine
З ВИСЛОВЛЮВАНЬ про артистичну ЕТИКИ І ДИСЦИПЛІНИ
Питання 2. Якості культурної (хорошою) мови.
Складнопідрядні, складносурядні і безсполучникові речення
Жанр і стиль літературного твору
Жанри епічних творів
Основні, прості, складні.
Трансформатор з феромагнітним сердечником
The Graphical User Interface
Надфразову єдність і абзац
Газетний стиль
Тема: Геологічний розріз і стратиграфическая колонка
Повітряний (лінійний) трансформатор
теорема варіацій
елементи книги
В.Є. Хализев РОДОВА ПРИНАЛЕЖНІСТЬ ТВОРИ
Питання 6. синтаксичні НОРМИ СУЧАСНОГО РОСІЙСЬКОГО ЛІТЕРАТУРНОГО МОВИ
Правопис префіксів
Повсякденна підготовка до виступів
Напрями наукових досліджень
Правопис особових закінчень дієслів
О.Р. Коточигова РІЧ У ХУДОЖНЬОМУ ЗОБРАЖЕННІ
Розділ 1. Принципова схема ПВГ-8-О
Основні характеристики аудиторії як соціально-психологічної спільності людей
Під мовною діяльністю розуміється мова як процес. Мовна діяльність людини є найпоширенішою і найскладнішою.
GEGENSTAND UND AUFGABEN DER LINGUISTISCHEN STILISTIK
А.В. Ламзіна. ЗАГОЛОВОК
Випрямлення однофазного і трифазного струму.
завершення мови
Стилістична оцінка діалектизмів, жаргонізмів
ферорезонансні стабілізатори
Невербальні засоби спілкування. Роль жестів, міміки, пози в спілкуванні
Етап VI. Організація і проведення експерименту.
Наголос в окремих граматичних формах
вправи
Вибір теплового реле КК.
ферорезонансні явища
Урочисто-піднесена лексика і поетичний стиль
Особливості предмета літератури
розмовний стиль
Л.А. Юркіна. ПОРТРЕТ
науковий стиль
переломлення
точність мови
Завдання № 1
В.І. Тюпа ХУДОЖНІСТЬ
Алітерація і асонанс
вільний вірш
Відбір і оцінка фактичного матеріалу
В.І. попа ХУДОЖНІСТЬ
Г.І. Романова ТВОРЧА ІСТОРІЯ ТВОРИ


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати