На головну

Економіка

сторінка 52

Каталог - Економіка на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Авансові (рекурсивні) відсотки стягуються в ....
Інституційні одиниці, основною функцією яких є виробництво товарів для продажу за цінами, що дозволяє отримувати прибуток, відносяться до сектору ....
Визначення фінансової стійкості підприємства
Дослідження точки беззбитковості
Сукупність закладів, зайнятих одним або переважно одним видом виробничої діяльності, - це ... економіки.
Корпоратівтік ?аржи
банк ІСІ
ЕКОНОМІКИ
Вартість, додана вартість і повторний рахунок
враховувався проміжний продукт, що вело до істотного завищення ВОП. Так за підрахунками В. Леонтьєва, частка повторного рахунку в ВОП СРСР в 1988 р склала майже 40%.
Основні рахунки СНР
Базові поняття і категорії національного рахівництва
Рахунок операцій з капіталом (в поточних цінах)
Рахунок вторинного розподілу доходів
Схема національних рахунків
Основні методологічні принципи побудови рахунків
Перші розрахунки синтетичних показників (У. Петті і Г. Кинг).
Lt; guestion> Мемлекеттi? ?аржи саласиндаи ?з мiндеттерi мен ?изметтерiн ж?зеге асируда?и IС-шаралар жіинти?и, б?л
Lt; guestion> Меншiк формаларина ?арай мемлекеттiк табистар ?алай жiктеледi?
Lt; guestion> Мемлекет ?з ?изметiн ориндау ?шiн ж?ргiзiлетiн ?аржили? ?атинастарди ?олдануда?и мемлекеттiк IС жіинти?и
Lt; guestion> ?аржили? делдалдарди? сіпатина ?арай ?аржи нари?ини? минандай ?лгілері ажиратилади
Lt; guestion> ??лдирау кезе?інде инталандируши фіскальди саясат ж?ргізіледі, ол келесіні ?арастиради
Lt; guestion> Мемлекеттi? ?р т?рлi бюджеттерiнi? жіинти?и, б?л ...
Lt; guestion> Мемлекеттiк ?аржилар саласинда а?шалай ?атинастар суб'ектiлерi
Lt; guestion> На?тили сали?тар дегенiмiз
Lt; guestion> Орта? ма?сат?а ба?итталу белгiлерi бойинша ?зара байланисти бiрiктiрiлген бiр тектi елементтер жіинтии, б?л
Lt; guestion> Нормалар мен норматівтер минадан к?рініс табади
Lt; guestion> Мемлекеттік кредит минадай функціяларди ориндайди
Lt; guestion> Мемлекет іелiгiнен алу дегенiмiз?
Lt; guestion> ?аржини? к?мегімен ?лтти? табисти б?лу ж?не ?айта б?лу ?андай ?дістермен ж?зеге асирилади
Lt; guestion> ?Р кеден теріторіясинан тауарі алип ?ту
Lt; guestion> ?аржи саясатини? мiндеттерi б?л
Lt; guestion> ?аржи менеджменті б?л
Lt; guestion> ?аржи нари?инда шо?ирланатин, к?сiпоринни? ?аржили? ресурстари млості жатади
Lt; guestion> ?аржи дегенiмiз нє?
Lt; guestion> Коммерціяли? меншiк ани?тауши белгiлерi миналар
Lt; guestion> ?аржили? жоспарлау мiндетi
Lt; guestion> ?аржи ба?илауи б?л
Lt; guestion> ?аржили? ?атинастарди? ?алиптасуи ненi бiлуге м?мкiндiк бередi
Lt; guestion> ?аржиларди? ?измет етуiнi? економікали? негiзi болипой саналади
Lt; guestion> ?аржи шаруашили? ?изметiнi? кейбiр жа?тарин тексеретiн ревізіяни? ?ай т?рi
Lt; guestion> ?аржили? к?рсеткiштердi есептеудi? келесi ?дiстерi бар.
Lt; guestion> ?аржини мемлекеттiк реттеудi? ?андай формалари бар
Lt; guestion> ?з есебі бойинша ?здеріні? атинан ба?али ?а?аздарди Сату ж?не сатип АЛУМА айналисатиндар, б?л
Lt; guestion> Сирт?и економікали? ?изметті мемлекеттік реттеуді? туру ?дістері
Lt; guestion> Ішкі нари?та Шетеля б?секесін шектеуге ба?итталатин, б?л
Lt; guestion> Шаруашили? суб'ектiлерi мен мемлекетте, жіна?талатин ?аржи ресурстарини? есебiнен ?дайи ?ндiрiстiк ши?индарди жабу
Lt; guestion> «Сали?» т?сiнiгiнi? д?рис жауабин таби?издар
Lt; guestion> Сирт?и економікали? ?атинастарди? дамуина с?йкес ?олданилмайтин жанама Немес економікали? ?дiс
Lt; guestion> Сали? салу ?лшем бiрлiгiне туру келетiн сали? м?лшерi, б?л сали? салу елементтерiнi? ?ай т?рi?
Lt; guestion> Сали? ?изметiнi? негiзгi мiндеттерi
Lt; guestion> Са?тандиру полeсii Алма автомобіль ж?ргiзген адам, ?анша айипп?л т?лейдi
Lt; guestion> Т?менде атал?ан а?шалай ?аражаттарди? ?айсиси мемлекеттiк - несіелiк ?атинастар саласина жатади
Lt; guestion> ?дайи ?ндiрiс процессiн несіелеу
Lt; guestion> ?дайи ?ндiрiстiк ши?индарди ?аржили? ?амтамасиз ету келесi ?ш нисанда ж?зеге асирилади
Lt; guestion> Уа?итша бос а?ша ?аражаттарин жіна?тау ж?не Олард тіiмдi ?олдану ?шін НЕ арнал?ан
Lt; guestion> Т?ра?ти бюджет тапшили?ини? сани НЕ турали ку?л?ндiради
Lt; guestion> К?сiпоринни? банкпен ?аржили? ?атинаси Немен байланисти ?алиптасуи.
Lt; guestion> Комерціяли? к?сiпориндарди? ?аржили? дербестiгi ненi бiлдiредi
Еколого-економічні рахунки.
Матриця рахунків для аналізу соціальних процесів.
Рахунок товарів і послуг.
Рахунок операцій з капіталом.
завдання
завдання
завдання
R валовий внутрішній продукт
завдання
Рахунок утворення доходу
Показники результатів економічної діяльності в СНР.
Роль факторів виробництва в формуванні національного доходу.
Валовий випуск.
Концепції національного доходу.
Розвиток розрахунків синтетичних показників в Англії і Франції в 18-19 вв. Загальна характеристика.
Проміжна продукція. Склад.
Методи переоцінки національного доходу (і його компонентів) в постійні ціни.
Основні визначення і категорії СНР.
Основні угруповання і класифікації економіки в СНР.
Основні принципи
Методологічні положення, що лежать в основі системи національного рахівництва.
Особливості прямих парних зіставлень ВВП і ППСВ.
Lt; guestion> А?ша матеріалди? базали? сандарин, тексеретiн ревізія т?рi
Lt; guestion> Егерде ?нім ба?аси 200 те?ге Болсам, онда сали? т?леушi ??С ?анша т?лейдi?
Lt; guestion> Егерде к?сiпорин банктен ай сайин 2%, 1 млн. Те?ге Алсан, жилди? відсоток ставкаси ?анша болади.
Lt; guestion> Екі буинди бюджет ж?йесi ?олданилатин мемлекет ??рилиси ?алай аталади?
Lt; guestion> Есептеу ?шiн белгiленген сали? об'ектiсi ?лшеу бiрлiгi б?л сали? салу елементтерiнi? ?ай т?рi?
Lt; guestion> Бюджет тапшили?ини? ?андай шектi процентi мемлекет ?шін аса ?ауiптi Емес болипой саналади
Lt; guestion> Жекешелендiрудi? ?аржили? механізмi кеден ?алиптасуи
Lt; guestion> Жанама сали?тар?а миналар жатади
Lt; guestion> К?сіпорин ?аржилари дегеніміз
Lt; guestion> К?сiпорин пайдасини? бiр кезектегi ж?мсалу ма?сати
Lt; guestion> За?ди т?л?алар мен жергiлiктi бюджетку ?ай сали? т?ленедi
Lt; guestion> ЖЕКу т?л?ани? е?бек а?и т?рiндегi табиси 22 ми? тенге Болсам, жеку табис сали?ини? Соммас ?анша болади
Lt; guestion> Жаксибеков 15 000 те?ге е?бека?и алатин Болсам жеку табис сали?ин ?анша т?лейдi
Lt; guestion> Ба?али ?а?аздар нари?ини? ?измет етуiнде келесiдей ?аржили? ресурстар т?рлерi ?алиптасади
бюджет прінціпi
Lt; guestion> А?шани? ??нсиздануина ?сер етпейтiн фактор ?айси
Lt; guestion> Айналис ?орина жататиндар
Lt; guestion> Аудіторли? ба?илау - б?л
Lt; guestion> Акшалай келiсiм ?аржили? операція, ?ариз беру, субсидія т.б. жасалу кезiнде ж?ргiзiлетiн келесi ?аржи ба?илауи.
Lt; guestion> Аудіторли? ?измет н?тіжесi ?алай аталади
Lt; guestion> Бюджет механізімі дегеніміз
Lt; guestion> Бастап?и а?ша ??жаттари бойинша тексерiс ж?ргiзiлетiн ревізія т?рi
Lt; guestion> Ба?али ?а?аздарди? ?аржи нари?инда Сипатого бойинша б?лiнуi
Lt; guestion> Бюджет ж?не бюджеттен тис ?орлар ?аражаттари есебiнен ?айтаримсиз негiзде жасалатин, ?аржиландиру т?рi - б?л
Lt; guestion> Белгiлi бiр мерзiмге мемлекетпен-ши?арилан мемлекеттiк займ, облігаціялар, бiра? відсоток т?лемi ?лi ?айтарилма?ан, б?л ...
Курсти? ?ис?а мазм?ни
Осимша ?дебіеттер
ОС?Ж к?нтізбелік та?ирипти? жоспари
Тапсирма Есеп ши?ару
С?ра?тар?а жауап бері?іздер
С?Ж ориндау бойинша ?дістемелік н?с?ау
Схема побудови рахунків СНС
Методичні рекомендації з підготовки до іспиту
Навчально-методичне та інформаційне забезпечення.
Методичні рекомендації по роботі в СДО Віртуальний Кампус
Методичні рекомендації щодо вирішення економічних завдань
Методичні рекомендації щодо використання інформаційних технологій
додаток 3
Вступ
Завдання до контрольної роботи
Методичні рекомендації з підготовки презентації.
Методичні рекомендації з написання та оформлення доповіді, повідомлення.
Види самостійної позааудиторної роботи і форми контролю
Методичні рекомендації по конспектування тексту.
Періодичні видання
РЕКОМЕНДАЦІЇ
Тема 5. Фірма в системі ринкових відносин. Теорія фірми.
Тема 7. Національна економіка. Макроекономічна рівновага та механізм його взаємодії
Тема 2. Загальні проблеми економічного розвитку
Тема 1. Предмет і метод економічної теорії
Тема 10. Гроші та грошовий обіг. Грошово кредитна система
Тема 14. Проблеми та перспективи розвитку російської економіки на сучасному етапі
Тести для контролю залишкових знань
Загальні правила оформлення формул
Підготовка студента до захисту курсової роботи
Подання табличного матеріалу
додатки
Типи відносин між членами синтагми.
Список використаних джерел
курсової роботи
додаток Б
анотація
Захист курсової роботи і її оцінка
додаток А
Список використаних джерел
Вступ
Інформаційний пошук по темі курсової роботи
Вибір і закріплення теми курсової роботи
Технологія підготовки курсової роботи
Цілі, завдання та загальні вимоги до курсової роботи
Сонет 6
похмурий Замок
Що з нами стало?
Як же я люблю свою країну.
Кров за гроші.
У морозний осінній вечір
Казка на ніч
Про щастя
Мені б тільки сил ...
Розробка теоретичних аспектів курсової роботи
анотація
Основна частина
Титульна сторінка
Розробка практичних аспектів курсової роботи
Розробка аналітичних аспектів курсової роботи
Загальні вимоги до оформлення тексту курсової роботи
Загальні вимоги до структури курсової роботи
ознаки нордичної раси по Гансу Ф.К. Гюнтеру
Арійці - це ...
додаток Д
Список використаних джерел
Критерій: ступінь індустріального розвитку суспільства
Ринкова система: попит та пропозиція. Рівновага і ефективність
Базові економічні поняття
Кейс-стаді 10.1
Кредитування малого бізнесу
ситуація
Тест 8 л
Тест 8 б
Етап 3. Прийняття клієнта в офісі банку
Міні-кейс 10.12
Кейс-стаді 11.2
Кейс-стаді 11. 1 Оцінка кредитоспроможності фізичної особи
Тест 10 а
Тест 7 з
Тест 7 а
Кейс-стаді 4.2
Тест 4 г
Можливості використання теорії ігор для прийняття оптимальних економічних рішень в умовах ринку.
Тест 3 і
Кейс-стаді 3.1
кросворд
Тест 6 і
Кейс-стадії 7.1
Тест 5 і
Кейс-стаді 5.2
Завдання 1.
Аналітичні завдання модуля 2
Коментарі по другому розділу курсової роботи.


перша | Попередня | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати