На головну

фінанси

сторінка 54

Каталог - Фінанси на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Сегментація ринку нерухомості
Методи управління ризиками.
Кошторисно-бюджетне фінансування. Держ. корпорації і держ. компанії.
Наукові основи управління якістю товарів
Комерційний ризик - фінансова категорія
Тюмень 2008
Тема 2. Поняття і види реклами
Методи визначення різних видів зносу. Визначення сукупного зносу
Служби охорони праці місцевіх державних адміністрацій та ОРГАНІВ місцевого самоврядування
Електронні Платежі та безпека.
аналіз ризиків
Методика підготовки до практичних занять
Аудіолекціонний матеріал Роберта Кіосакі, що додається до гри Грошовий Потік 7 сторінка
Особливості обліку матеріальних цінностей на відповідальному зберіганні
Теоретичні основи
Теоретичні основи
Аналіз рентабельності продукції
Вибір виробничих структур
Роль і основні напрямки управління витратами
Класифікація маркетингових активів
Аналіз ліквідності балансу
ПОЗАБЮДЖЕТНІ ФОНДИ В РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
Державних освітніх установ середньої професійної освіти 3 сторінка
У банку отримувача коштів в процесі аудиту платіжних вимог
Таким чином
Як впровадити інновацію?
Основні види і форми безготівкових розрахунків
Приклад.
Організація валютних операцій в КБ види рахунків для нерезидентів і їх режим.
Реформування бухгалтерського обліку в Росії
Вивчення літературних ДЖЕРЕЛ
Бюрократична орг. структура.
Пояснення до Журналу реєстрації господарських операцій
Інформаційні системи управління
Аналіз структури галузі за моделлю Портера
Фрагментована галузь (багато-мале)
Переоцінка осн. коштів.
Одномірні »стилі керівництва
V. Завдання
Класифікація рахунків за економічним змістом.
Еволюція управлінської думки. Характерні риси сучасного менеджменту.
Критерії, чинники і показники оцінки ефективності.
Структура інвестицій в основний капітал за джерелами фінансування (за методикою Держкомстату РФ)
Будова рахунків бухгалтерського обліку
Перелік графічного матеріалу (з зазначенням обов'язкового матеріалу)
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
доходи бюджетів
Нарощена сума і сучасна вартість ренти постнумерандо
Індекс рентабельності інвестицій визначається діленням суми ______________________ на величину інвестицій.
Види і типи маркетингу.
Www.forexam.ru
Практичне заняття 4
Технологія розробки системи комунікацій
Особливості Здійснення ФІНАНСОВИХ інвестіцій
Фокус-групи і глибинні інтерв'ю - проблемне поле маркетингових досліджень
Аналіз використання капіталу
організаційне проектування
I. ВАРТІСТЬ ДЖЕРЕЛ позикового капіталу
Тема: Розрахунок крос-курсу.
Державних освітніх установ середньої професійної освіти 1 сторінка
Фінансові ресурси та капітал організації.
Тема 6. Управління потокової функціонуванням операційної системи
Сутність і структура грошових надходжень.
Вивчення та оцінка ефективності маркетингової діяльності.
фінансові інструменти
Державні і муніципальні гарантії: характеристика і порядок надання.
V. Стратегічний менеджмент
Кримінальні дії персоналу.
СПОСОБИ СТЯГНЕННЯ дебіторської ЗАБОРГОВАНОСТІ
Поняття та загальна характеристика керівніцтва.
Валютні операції комерційного банку
Преимущества та Недоліки
Глобальне інформаційне суспільство.
Вимоги споживача залежних від профілю якості.
Методи нарахування амортизації за основними засобами
Тема 2. Організаційно-правові форми підприємств
Вимоги до оформлення рішення кейса
АНАЛІЗ РИНКУ
Відносини між виробниками
Тема 4. Платіжна система і її види
РОЛЬ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ.
Автореферат магістерської роботи
I. Визначення цільової аудиторії.
Система доходів місцевих фінансів
Тема 10. Конкуренція, конкурентоспроможність підприємства і продукції
Обчислення відхилень і їх аналіз
Завдання та Методичні вказівки ДО ВИКОНАННЯ контрольної РОБОТИ
Семінарське заняття (1 година)
Тема 3. Ринок і його особливості
ПРИКЛАД 3
Завдання 35.
Підготовка, професійне розвиток і атестація персоналу
ПБО 6/01 «Облік ОС». Порядок визнання ОЗ в обліку. Організація аналітичного обліку ОС. Первинна документація з обліку та інвентаризації ОС
ТЕМА 2. КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕНЕДЖЕРА І ПАСПОРТ ФАХІВЦЯ
Господарський механізм ринкової економіки
РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ
Роль і функції державного бюджету
Класифікація інформаційних систем управління проектами
Паспорт тестових завдань 1 сторінка
Розробка структурної декомпозиції робіт
Тема 3. Фінансове право як галузь російського права
5 сторінка
V. Завдання
Аналіз конкретної ситуації
Тема 1. Принципи організації фінансів господарюючого суб'єкта
Www.forexam.ru
Тема 4. Функції менеджменту: природа і склад
Поняття, оцінка та класифікація основних засобів.
Принципи формування портфеля інвестицій
Основні схеми Підключення до глобальної мережі. Принципи роботи провайдерів на послуги Підключення.
ПОНЯТТЯ І нормативного регулювання ФІНАНСОВОГО І УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК підсистем ОБЛІКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО.
Облік готової продукції на складах і в бухгалтерії (рахунки 43).
Сутність і значення бухгалтерської звітності
Процес прийняття рішень
Бухгалтерський управлінський облік
Е.А. Курябіна 7 сторінка
Визначення параметрів постійних рент постнумерандо.
Методи розрахунку окремих фінансових показників
Бюджет маркетингу. Постановка цілей і розробка маркетингової стратегії. Оцінки внутрішніх можливостей фірми щодо певних сегментів ринку.
Облік зовнішньоторговельної діяльності організації
Завдань для ВИКОНАННЯ контрольної РОБОТИ
Загальна характеристика предмета бухгалтерського обліку
Перевірка дотримання порядку ведення касових операцій
Еволюційні розвитку маркетингу;
Порівняння методом FIFO і LIFO для оцінки запасів
Ефективність комунікаційніх мереж
Сучасна концепція организации обслуговування спожівачів у ресторані
облік інфляції
Сутність платоспроможності
Е.А. Курябіна 5 сторінка
Тема 3. Обов'язковість проведення оцінки та правовий режим різних цілей оцінки
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ 6 сторінка
Формування стратегії підприємства як Основний етап стратегічного управління.
Валютний курс, режими валютного паритету
Способи виправлення помилкових записів в документах і облікових регістрах
Фактор - момент, суттєва обставина в якомусь процесі, явищі.
Місце дисципліни в структурі ООП ВПО.
Завдання бухгалтерського обліку.
Основні елементи облікової політики
Концепція управління персоналом
Семінарське заняття № 4 (4 години)
Семінар 9. Облік фінансових результатів і використання прибутку. Облік власного капіталу і резервів.
Матриця визначення конкурентоспроможності одиниці продукції
C) таза табис
Облік утримань із заробітної плати
Тема 4.4. конкурентні стратегії
Поняття мети управління і основи її визначення. Ієрархія цілей.
Вихідна дікомпозіціонная структура системи підприємства.
Система рахунків і подвійний запис
Практична робота
Значущість использование інформаційних технологій в управлінні організацією для Здійснення бізнесу на міжнародному Рівні.
Статистичні методи в управлінні якістю продукції
Тенденції та теорії інноваційного розвитку.
Теорія потреб А. Маслоу (теорія ієрархії потреб).
Реклама в системі маркетингу
3 сторінка
Бюджетна система і бюджетна політика (доходи, витрати, дефіцит, профіцит)
Макс Вебер
Кредитна система економіки і її інституційні ланки
визначення маркетингу
Матриця АДЛ (ADL).
Основні теми контрольних робіт
Питання 4. Якісне управління ризиками.
Www.forexam.ru
Банківські послуги та операції
Лекція № 6 НЕ 2.2. Управління персоналом.
Основні фінансові інструменти корпоративного управління
Www.forexam.ru
Поняття форми бухгалтерського обліку
Якісні методи аналізу процесів.
Тема 1. Сучасна концепція маркетингу
Тема 4.5. Маржинальний аналіз в системі фінансового та операційного менеджменту.
Маркетингових досліджень.
Акти валютного законодавства
Теорія фірми: рушійні сили виробника, виробнича функція, ефект масштабу
Види статечних середніх
Методи управління.
Стратегічний менеджмент. лекція
Розрахунок точки беззбітковості
Тема 2. Загальна характеристика бухгалтерського обліку
Сегментація ринку туризму
FINANCE AND FINANCIAL SYSTEM
Питання 21. МЕТОДИКА МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблема якості продукції на сучасности етапі
РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Визначення контексту ризик-менеджменту
Контрольна робота № 1
Фінансовий механізм управління підприємством та його елементи.
Організація як функція управління
Мультиплікативні моделі рент-сти.
Поняття і мета обліку витрат за центрами відповідальності
Шаблон для аналізу потоків платежів.
Аудіолекціонний матеріал Роберта Кіосакі, що додається до гри Грошовий Потік 5 сторінка
Форми і методи фінансового контролю.
I. Загальний менеджмент
Методи збору первинних маркетингових даних
FREE ENTERPRISE SYSTEM
Поняття про бухгалтерський баланс.
Управлінський континуум.
Характеристика документообігу за прибутковими м расхрдним касових операціях


перша | Попередня | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати