На головну

хімія

сторінка 1

Каталог - Хімія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Характеристика осередку ядерного ураження
Основні заходи по підвищенню стійкості функціонування об'єктів економіки в НС
Розрахунок обсягу повітря, необхідного для горіння
Вплив температури на хімічну рівновагу. Рівняння ізобари та ізохори хімічної реакції
Розрахунок обсягу і процентного складу продуктів горіння
Основні форми стрижок
Цикл Кребса (цикл ді-і трикарбонових кислот, цикл лимонної кислоти)
ЗОНИ волосяного покриву ГОЛОВИ
Предмет біології, її структура і етапи розвитку.
Горіння пропану в кисні
Рівняння ізотерми хімічної реакції. Константа хімічної рівноваги
Тема: Методи аналізу виробничого травматизму на підприємстві
Застосування солей.
інженерні споруди
Осередок бактеріологічної (біологічної) поразки
Розрахунок теплоти горіння
Технологічні процеси отримання заготовок методами лиття
Основні показники хіміко-технологічного процесу
Розрахунок складу рівноважної суміші
У киплячому шарі коксового теплоносія
Танк ..... 100 м
Дія ударної хвилі на людину, будівлі та споруди
Класифікація дисперсних систем за агрегатним станом речовини дисперсної фази і дисперсійного середовища
рівномірно СТРИЖКА
Набухання і розчинення ВМС
Основні типи хімічних реакторів
ГОРІННЯ газо І пароповітряної суміші
Техносфера і її склад
Забруднення вод важкими металами
РОЗЧИНИ
ГЛАВА 5. РОЗЧИНИ
закон еквівалентів
Ентропія як критерій самопроизвольности процесу і рівноваги в ізольованій системі. Зміна ентропії в різних процесах
Закономірності проведення гетерогенних процесів
Дифузійний і мембранний потенціали
Реактор ідеального змішування безперервної дії
Робота 19. Реакція Фоля на сірковмісні амінокислоти.
Властивості і застосування слюди
Конструкції хімічних реакторів
Коротка історія розвитку біохімії
Роль осмосу в біологічних процесах
Друковані фарби складаються в основному з
Медико-тактична характеристика хімічних вогнищ
Техніко-економічні показники технологічних процесів
Тест 3 - 4
Вплив температури на теплові ефекти різних процесів. закон Кірхгофа
Засоби доставки і носії ядерної зброї
Тест 3 - 7
Нейтралізація азотної кислоти аміаком
Тема 3.1 Технологія виробництва метанолу
Класифікація радіаційних об'єктів по потенційної небезпеки
Чергування зон коагуляції
Гетерогенність ПРОЦЕСИ. гетерогенність
Характеристика зон хімічного зараження і осередків хімічного ураження
Повітря і вода в хімічній промисловості
Види ядерних вибухів
Глобальні наукові революції.
Розрахунок ентальпій і теплоємність
Ступінь дисперсності є величина, що показує, яка кількість частинок можна впритул укласти на відрізку довжиною в 1 м.
Система параметрів, що характеризують кордон гранично допустимого рівня забруднення навколишнього середовища
Тарау. Адренорецепторлар?а (адренергіяли? заттар) ?сер ететін
Фундаментальні відкриття в галузі фізики на рубежі 19-20 століть.
Склад метаморфічних порід
Властивості і застосування тальку
ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСТАНОВКИ ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
Тема: Магматичні гірські породи. Класифікація. Текстури. Структури. Форми залягання інтрузивних і ефузивних порід.
квантификация небезпек
Пожежонебезпечні і вибухонебезпечні властивості нафтопродуктів
Показники вибухо-і пожежної небезпеки речовин
IV. РОЗРАХУНОК колони ректифікації
ПРОГРЕСИВНА ФОРМА СТРИЖКИ
ПОСТАНОВКА КЛІНІЧНОГО ДИАГНОЗА ЗГІДНО КЛАСИФІКАЦІЇ МКБ-X і НАКАЗІВ МОЗ УКРАЇНИ
ОСНОВНІ ВИДИ І ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРІННЯ
Теплофізичні властивості матеріалів
Токсикологічні характеристики отруйних речовин
КОМБІНАЦІЇ ОСНОВНИХ ФОРМ СТРИЖКИ (Моделювання стрижок)
електроліз
Ультраосновні »і« основні »гірські породи.
дозиметричні прилади
Тест 3 - 5
ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ХІМІЧНОЇ ЗАВИВКИ ВОЛОССЯ
Вибір району розміщення підприємства та будівельного майданчика
Характеристичні функції. Рівняння Гіббса-Гельмгольца
Розрахунок гідравлічних опорів в трубопроводі
Теплові властивості нафтопродуктів
Предмет пізнання хімії та її основні проблеми.
Умови формування складу природних вод.
При аваріях на хімічно небезпечних об'єктах
Оптичні властивості нафти і нафтопродуктів
Експериментальна відпрацювання камер згоряння і газогенераторів. Установки та стенди для випробувань
Класифікація та основні показники роботи хімічних реакторів
Властивості і застосування азбесту
Основні характеристики діелектричних матеріалів
Фази розвитку великих аварій
Отруйні ТЕХНІЧНІ РІДИНИ
ОСНОВНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРОСТИХ ЛІПІДІВ
Шляхи і закономірності розвитку технологічних процесів
Біофільность і Технофільность хімічного елемента. Тупиковий характер потоків Технофільность елементів в біосфері
Часткова санітарна обробка.
Сировиною для промислового виробництва карбаміду є рідкий аміак і діоксид вуглецю.
Су ?оймаларин ?ор?ау
Теорія коагуляції Дєрягіна-Ландау-фервея-Овербека
Способи припинення горіння
Рішення.
Приклади розв'язання типових задач
Особливості протікання гетерогенно-каталітичних процесів
Фазові діаграми однокомпонентних гетерогенних систем
Вуглеводи зерна і продуктів його переробки
Технологічний процес як основа промислового проектування
Типові завдання
Аерозольна забруднення атмосфери
Класифікація надзвичайних ситуацій
пропелерні мішалки
Загальні відомості про атмосферу
Типові завдання.
Традиційні назви кислотних залишків найбільш поширених кислот
Кларки хімічних елементів в біосфері, атмосфері, гідросфері, літосфері і космосі
Методи з'єднання складальних елементів. Сутність процесів зварювання і їх порівняльна оцінка
Тест 3 - 3
Технологія виробництва нітроамофоски
Тест 3 - 12
Тепловий баланс і тепловий режим земної поверхні і атмосфери
Хімічна структура гормонів
Механізм утворення розчинів
Гідравлічний опір кожухотрубчасті теплообмінників
Бензол і його похідні
Термохимия
Дисахариди. полісахариди
Тест 3 - 2
Визначення обсягів апарату
Технологічні процеси виготовлення заготовок методами пластичної деформації
Газдарди ??р?а? інерціяли? тазалау аппараттари
Поліефірні волокна (лавсановим волокном)
Тема: Магматичні гірські породи. «Середні» та «кислі» породи.
Фактори, що визначають формування хімічного складу природних вод.
Типові завдання
Розрахунок температури горіння
Назви деяких бінарних сполук
Надання допомоги при ураженні хлором і оксидами азоту має свої особливості.
Отин ж?не т?тiн газдар ??раминда?и Ули заттар
Тема: Методика кількісної оцінки ризику.
Хімічна рівновага гетерогенних хімічних реакцій
Хімічний потенціал. активність
Рівна гладка СТРИЖКА
гідроліз солей
Композити світлового затвердіння.
Перенесення і трансформація забруднювачів в біосфері
ІНСТРУМЕНТИ, ПРИСТРОЇ, МАТЕРІАЛИ І ПЕРУКАРСЬКЕ БІЛИЗНА ДЛЯ ХІМІЧНОЇ ЗАВИВКИ
Тема: Порядок використання приладів дозиметричного і хімічного контролю.
Поняття про хіміко-технологічному процесі
Характеристики конденсованих ВВ
М?най ?німдерінен суди тазалау ?дістері.
Практичний тепловий баланс
Тема 1. Фізико-хімічні властивості розчинів
Додаток 1
Формули для обчислення маси і об'єму газу
Основні розрахункові параметри
експлуатаційні властивості
Структура, властивості та техніко-економічний рівень технологічної системи
Методи розділення білків і амінокислот
Принцип дії дозиметра
Основні принципи регуляції біохімічних процесів
Типові завдання
Гравітаційні методи збагачення
Андезин -Мерцающій (сонячний камінь, або авантюрин) завдяки включенням дрібних лусочок гематиту, іноді з золотистим відливом (напівдорогоцінне каміння).
Роль біохімічних процесів в переробці продовольчої сировини
Технології збагачення на золотоізвлекательних фабриках Красноярського краю
фільтруючий протигаз
Електрокінетичні властивості золів
Основні відмінні ознаки осадових гірських порід.
Тест 3 - 9
Екосистема аеротенків.
Механізм виникнення і розвитку токсичного набряку легенів
Хіміяли? заттар
Збагачення хромітових руд. схеми
Електрофізичні та електрохімічні методи обробки металів
Вимоги, що пред'являються до якості природних вод.
Шляхи надходження отруйних речовин в організм
Розміщення технологічного обладнання
сульфіди
Розрахунок ідеальних реакторів
Пайка, історія її розвитку та роль в умовах сучасного виробництва.
Біосферний рівень організації живої природи.
Типові завдання.
Циклоалкани (нафтени)
Фактори, що впливають на стійкість розчинів полімерів. висолювання
Тема 1. Кінетика хімічних процесів і хімічна рівновага
Анальгетікали? д?рілер »та?ириби бойинша тестік тапсирмалар бойинша тапсирма
нафтові масла
гонартроз
КАСКАД РЕАКТОРІВ ідеального змішування
Застосування гірських порід
Фізичні властивості
Фізичні властивості мінералів.
Етапи проведення екологічної експертизи
Основні формули і визначення
флотація


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати