На головну

Математика

сторінка 179

Каталог - Математика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Порядок роботи з барометром-анероїдом
вправи
Числові характеристики випадкових величин
Локальна та інтегральна теореми Муавра-Лапласа. Формула Пуассона
Метод підведення під диференціал.
Функція. Монотонність. Обмеженість.
Лінійна залежність і незалежність.
Збіжність, стійкість різницевих схем, порядок точності методів.
Визначення.
Гіпотези. Формула повної ймовірності
Дискретні випадкові величини.
Межі з невизначеністю виду і метод їх вирішення
Графічна ілюстрація.
Властивості меж функції
лінійні комбінації
Тригонометрична форма запису комплексного числа.
Випадкова величина Х має показовий розподіл з параметром. Тоді її функція розподілу дорівнює
Розділ 1. Основи теорії ймовірностей
Тематика тестових вправ 1 сторінка
Дискретні випадкові величини. Числові характеристики дискретної випадкової величини та їх властивості
ЕЛЕМЕНТИ ЗОЛОТИХ ПРОПОРЦІЙ
Ай?ин Емес ережелер редактори
Створення конструкторських документів
V ЧАСТИНА
Чисел на безліч точок координатної осі
Системи координат в геометричному просторі
Завдання № Доп-1. Обробка двомірних динамічних масивів. функції користувача
Формулювання задачі Коші для систем ОДУ першого порядку. Навести приклад.
Визначення радіуса ролика
Гідродинаміка.
frac14;
поняття поняття
Задані вектори а і b.Как обчислити проекцію вектора а на напрямок визначається вектором b?
розбіжність траєкторій
Людина і машина
Архімед і Аполлоній
Зворотний хід моделі
Формалізація наукової мови
Розрахунок струмів і напруг при резонансі.
Визначення показань приладів.
Лінійне простір лінійних операторів.
Унітарні простору.
моделювання
Асимптоти графіка функції
приклад 3.5
Скалярний добуток. Координатна форма скалярного твори.
Що входять в систему
завдання
завдання
завдання
Матриці і визначники
Безперервність елементарних функцій
Предмет теорії ймовірностей
позначимо
Визначення коефіцієнта живого перетину штампованих сит з продовгуватими отворами
Завдання до курсової роботи
Безлічі дійсних і комплексних чисел. Лінійні операції алгебри. Тригонометрична і показова форми комплексного числа. Приклади.
Методичні рекомендації студенту
Тема. Елементи теорії множин
Квадратна матриця і її визначник. Особлива і неособлива квадратні матриці. Приєднана матриця. Матриця, обернена даній, і алгоритм її обчислення.
Інтегрування статечних рядів.
При цьому многочлен називається характеристичним многочленомдіфференціального рівняння.
поняття ймовірності
Загальне рішення лінійного однорідного диференціального
Достатні умови перпендікулярності прямих, прямих и площинах, площинах
Допрофільна підготовка.
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ Обчислення ФУНКЦІЇ ОДНІЄЇ ЗМІННОЮ
А); б); в).
Питання 3.Решеніе нелінійних рівнянь. Графічний метод.
Порядок виконан роботи
Порядок виконан роботи
Числові ряди. Сума ряду. Необхідна ознака сходімісті.
Формула Ньютона - Лейбніца.
Площа поверхні тіла обертання
метод Гаусса
Рішення
Матриці і дії над ними. зворотна матриця
Основні правила диференціювання
Визначення безперервності по Гейне
Точки розриву і їх класифікація
докази
Дифракційна решітка.
Межа функції. Безперервні функції.
функції
Тема 14. Додатки до загальної економічної теорії.
Тема 9. Визначений інтеграл.
Питання 16. Визначення границі функції і основні теореми.
властивості диференціалів
Режим короткого замикання
Рішення
Рішення
негативна корона
Рішення.
повторні вибірки
Рішення.
Імовірність суми подій
Рішення
Закон Збереження електричного заряду
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
Рішення.
завдання
Рішення
Доведення
Доведення.
Формула Сімпсона.
Межа функції на нескінченності.
Основні властивості відносин
Формула Бернуллі
Рішення
Рішення
Рішення
диз'юнкцій
правило розгортання
підрозділ 3.3
підрозділ 3.7
Лінійна функція та її графік
Розрахунок водобійні стінки
Продовження 2 сторінка
гідродинамічна передача
ФЕРЕНЦІРОВАНІЕ
Розглянемо Рівняння
Т е о р е м а 6.1.
Відстань между точками
Односторонні межі.
Властивості щільності розподілу.
Умови екстремуму функції.
Зауваження.
Розділ 6. Ряди
Первісні Функції невизначенності інтегралів та їх Похідні
Штовхач з роликом
Qtshapes.cpp
Exercise 8. Do the following crossword. Revise your vocabulary of previous units.
Fun Facts about Lasers
Способ розв'язання лінійного звичайна діференціального Рівняння первого порядку
Вимірювання відстаней нитяним далекоміром.
Глава 2. Введення в аналіз
Fiber-Optic Technology
Plasmas in space
Доведення
Властивості нескінченно великих і нескінченно малих функцій
Порівняння нескінченно великих функцій
Нескінченно великі величини і їх св-ва.
Доведення.
Схема знаходження.
Підставляємо отримане співвідношення в вихідне рівняння
III. ВЕКТОРИ
Певний інт-л і його св-ва
Узагальнене однорідне рівняння
Статистичне (частотне) визначення ймовірності. Теорема додавання ймовірностей
питання 1
Если (x, y) - решение системи, тоді значення виразі
Основна теорема алгебри
П.10. Числа Стірлінга другого роду.
визначення 1
ПИТАННЯ: 3
ПИТАННЯ: 1
ПИТАННЯ: 1
Текст 4.
Операційна система і її призначення
Розрахунково-графічна робота
Теоретичне рівняння множинної регресії.
З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вівченні тими студенту Варто особливо Рамус зосередіті на таких аспектах.
Елементи комбінаторікі з повторенням
Регресійній аналіз и кореляція. Основні Означення
ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ІНТЕРФЕЙСУ
теорема 5
приклад 21
Способи нарізування гвинтових поверхонь: різцями, дисковими фрезами.
Розділ 1. Розвиток поняття про число
End Sub
Лабораторних робіт №6
Метод максимальної правдоподібності
Центральні граничні теореми
теорема Чебишева
Другий спосіб опису випадкового процесу.
Властивості збіжніх рядів
Формули диференціювання складних функцій
Завдання 1.
СКЛАД ПРОЕКТУ І Початкові дані
властивості паралелепіпеда
Плоска система сил
Нормальні напруги при чистому вигині
Міжгалузевий баланс. Рівняння Леонтьєва.
Система аксіом числення висловів
Похідна інтеграла із змінною верхньою межею.
Поняття кореня ступеня N
Генеральна і вибіркова сукупність. Способи відбору. Статична функція розподілу. Статичні оцінки параметрів розподілу.
Закон розподілу випадкових величин. Нормальний розподіл. Показовий розподіл. Рівномірний розподіл. Деякі інші види розподілу.
Приклад конкретного! Застосування моделі вітіснення нефти розчин актівної домішки
Граничні значення параметрів розсортування деталей по ГОСТ 8.051
Додатки
Рішення
величини
Числові характеристики рівномірного розподілу
список літератури
Анатомічна характеристика м'язів голови людини
Теоретичні Відомості
Результат роботи програми
Подвійні інтеграли.
Група.


перша | Попередня | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати