На головну

Інформатика

сторінка 56

Каталог - Інформатика на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Характеристика колективної безпеки й груповий форм навчання
Цілі і завдання навчання інформатики в школі
Історія навчання інформатиці в школі. третій етап
Історія навчання інформатиці в школі. Перший етап
Як відомості (повідомлення, дані) незалежно від форми їх подання;
Міжмережевий екран.
телекомунікаційна система
Трьох рівнева архітектура клієнт-сервер
Сучасні методології опису бізнес-процесів
Класифікація інформації
Процеси зберігання, обробки, передачі інформації, методика їх вивчення.
Сформулюйте цілі і завдання навчання інформатики в школі. Визначте поняття алгоритмічна культура, комп'ютерна грамотність, інформаційна культура.
Вкажіть структуру безперервного курсу інформатики для сучасної загальноосвітньої школи. Яке призначення і функції загальноосвітнього стандарту в школі.
Pascal. Змінні і константи
Процедури і функції користувача в ЯП.
Мови програмування і їх класифікація
структуровані ТД
ВИДІЛЕННЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ ПАМ'ЯТІ
Загальна схема структури програми в ЯП.
Процедури і функції для роботи з рядками
Поняття типу даних
Врівноважені системи числення
Розширення алгорітміческх структур
Приклад програми з використанням рекурсії
Основні алгоритмічні структури
Способи (форми) записи алгоритмів
Фібоначчієва система числення (фсс)
Класичне визначення ймовірності
Основні відомості.
Концентратори - багатопортовий повторювачі Ethernet на кручений парі.
Маршрутизатор (router) - мережевий пристрій для смакоти локальних мереж.
Моделювання мережі з топологією шина.
Моделювання мережі LAN з топологією зірка на базі комутатора.
Базові топології локальних комп'ютерних мереж.
I. Еластичність попиту за ціною
Ситуації для лінійного попиту
Ситуації для лінійного пропозиції
IV. Еластичність пропозиції за ціною
III. Перехресна Еластичність попиту
II. Еластичність попиту за доходом
Супровідна документація
конкурсні завдання
Формування уявлень школярів про локальних і глобальних мережах
Методика вивчення СУБД Access. Пошук даних за допомогою запитів
Огляд підручників з інформатики
Здоровьезберегающіе технології на уроках інформатики
Електронні засоби навчання. Їх класифікація.
Конкретні організаційні форми навчання інф-ки.
Цілі і завдання курсу МПІ.
Десятибальна система оцінювання навчальних досягнень уч-ся по інф-ке.
Методи, операції і процедури контролю в педагогічній технології
Методика вивчення умовного оператора if
Пристрій комп'ютера. Формування у школярів уявлень про апаратне і програмне забезпечення комп'ютера
Методика вивчення оператора while
Методика вивчення символьних величин і супутні цій темі завдання.
Методика вивчення комп'ютерних презентацій, вимоги.
Методика викладання інформатики в системі педагогічних знань. Особливості МПІ.
Історія запровадження курсу ОИВТ в середню школу
Базові топології локальних комп'ютерних мереж.
топологія кільце
топологія зірка
Топологія локальних мереж
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, РЕСУРСИ І СИСТЕМИ
Компоненти і структура ІТ
Опорна інформаційна технологія
Інформаційні технології як система
Інформаційні ресурси, продукти та інновації
Інформаційні технології в сучасному суспільстві
Методи виявлення вірусів
Ознаки появи вірусів
Інформаційна система
Види інформаційного обслуговування
Властивості полів бази даних
Безпека і об'єкти баз даних
Реляційна модель даних
Завдання, які вирішуються за допомогою баз даних
Мови програмування для баз даних і комп'ютерних мереж
Основи передачі даних
Призначення і класифікація мереж
Пошук інформації в Інтернеті
Найбільш відомі і популярні пошукові системи
Підключення до Інтернет
Основні стандарти і протоколи
мережеве обладнання
Процедурні мови програмування
Рівні мов програмування
ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ НА МОВИ ВИСОКОГО РІВНЯ
Опис змінних в різних мовах
кодування інформації
Основи класифікації інформації
Структура інформації в інформаційних системах
Основні оператори
Приклади використання оператора присвоювання
Структурний і модульне програмування
Об'єктно-орієнтоване програмування
концепція програмування
Функції перетворення даних
Короткі відомості про математичні функції в VBA і Паскалі
Логічні оператори
Загрози інформаційної безпеки
Криптографічні механізми захисту інформації
Комп'ютерні віруси і шкідливі програми
Відповідальність за злочини у сфері інформаційних технологій
Правові основи інформаційної безпеки
Методи і засоби захисту інформації
Методи захисту від вірусів
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
ПО ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИЦІ
Мета та завдання ПРАКТИКИ
ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ ОЦІНКИ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
Опис того, чого немає в CMS і підлягає розробці.
Доменне ім'я сайту
Якого роду контент буде представлений на сайті.
Структура проекту.
Оформлення програми в ЯП.
призначення модулів
Загальна схема структури програми в ЯП.
Перечіслімий і обмежений типи даних.
Програмні засоби створення веб-сторінок. Пакет Adobe Dreamweaver.
Законодавче регулювання національного сегмента мережі Інтернет.
Синтаксис мови НТМ. Тег. Стандартне побудова контейнера.
Верстка сторінок за допомогою таблиць
Мова гіпертекстової розмітки тексту HTML. Історія створення, версії.
Растрові формати веб-графіки JPEG, GIF, PNG
Системи представлення кольору в Інтернеті.
Кодування кирилиці в веб-просторі.
Класифікація сайтів, будова сайтів, формат сторінки
Принципи розділу місця і оформлення Web-сторінки. Каскадні таблиці стилів (CSS) .Способи приєднання до документу.
Додавання і видалення віджетів
Впорядкування міні-додатків
Перегляд заголовків веб-каналів
Заборона закривати бічну панель іншими вікнами
Додавання панелі інструментів на панель завдань
Зміна розміру вікна
Перемикання між вікнами
Пошук файлу або папки
Вибір фону робочого столу
Додавання ярлика на робочий стіл
негігієнічний Інтернет
посторінкові зауваження
редагована стаття
Завдання №15 Видалення піктограми кошика з робочого столу
активні концентратори
Порушення цілісності мережі
відображення сигналу
взаємодія комп'ютерів
Класифікація мов програмування.
Методика програмування на Visual basic. Поняття об'єкта, події, властивості і методу.
Правові методи захисту програм.
Методи і засоби захисту в комп'ютерних системах.
Основи захисту інформації
Середовище розробки Visual basic. Вікно проекту, вікно форми, панель інструментів форми, вікно властивостей, вікно програмного коду.
Типи змінних в мові Visual basic. Суфікси визначають тип змінної.
Поняття масиву. Опис масивів в VB. Динамічні масиви.
Поняття алгоритму. Властивості алгоритму. Спосіб опис алгоритму. Приклади.
Вбудовані функції VB.
Опис змінних в мові Visual basic. Приклади. Явна і неявна опис змінних.
сервіси Internet
Рівні еталонної мережевої архітектури. Характеристики якості комунікаційної мережі.
Слайд і його параметри.Етапи створення презентації.
Технологія клієнт-сервер. Переваги мережі з виділеним сервером.
Етапи створення презентацій.
Властивості ієрархічних, мережевих і реляційних БД.
Створення Windows додатків. Приклад створення екранної форми.
Підготувати 3 анотації наукових статей з основних проблем нейрофізіології
Структурна схема та пристрої ПК
Зовнішня пам'ять. Класифікація накопичувачів
Інші процесори, що використовують марку Pentium
БУТИ ТУТ І ЗАРАЗ
Структура навчання інформатиці в школі.
Вимоги СанПіН до кабінету інформатики та уроку.
Інформатика як наука і навчальний предмет.
Організація роботи в кабінеті інформатики.
Другий рік навчання.
освітні технології
Шкіл. кабінет інф-ки. Апаратне та програм-е обеспеч. кабінету. Організація роботи в кабінеті.
Метод відкритих програм. Поетапне освоєння учнем відкритої програми. Значення коментарів у відкритій програмі.
Структура базового курсу інформатики. Основні цілі базового курсу інформатики.
Методика вивчення теми «Комунікаційні технології».
Методика вивчення теми «Зберігання інформації».
Основні етапи проблемного (комбінованого) уроку.
Реалізація загальних принципів дидактики в інформатиці.
Методика викладання комп'ютерних мереж.
Система Інта. Робот. Об'єкти середовища. Система команд.
Обробка числової інформації за допомогою ЕТ. Методика викладання теми. Значення вивчення даної теми в загальному курсі шкільної інформатики.
Графічний редактор. Послідовність вивчення матеріалу. Методологічне значення вивчення цієї теми. Растрова і векторна графіка.
Текстовий редактор. Послідовність вивчення матеріалу. Типові завдання обробки текстової інформації.
Методика вивчення теми «Формалізація і моделювання».
Методика вивчення теми «Основи програмування».
Методичні рекомендації визначення поняття інформації та інформаційні процеси.
Методика вивчення теми «Комп'ютер як універсальний пристрій для обробки інформації».
Інформатика 7-9 класи. Базовий курс Семакін І. Г.
Методика використання пакета Лого Світи у навчанні інформатики.
Система команд виконавця (основні примітиви).
Методика вивчення питання «Організація інформації у внутрішній пам'яті комп'ютера».
Методика вивчення теми «Обробка текстової інформації».
Методика вивчення теми «Представлення інформації».
Методика вивчення теми «Алгоритми і виконавці».
Методика вивчення теми «Обробка числової інформації».
Методика вивчення теми «Мультимедійні технології».


перша | Попередня | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати