На головну

Філософія

сторінка 1

Каталог - Філософія на сайті рефератів і навчальних матеріалів um.co.ua


Філософське поняття «матерія». Структура і властивості матерії.
Чуттєве пізнання і його форми
Істина, її види та критерії.
Періодизація та особливості античної філософії
Основні ідеї та представники екзистенціалізму.
Основні форми наукового знання
Філософія ірраціоналізму другої половини ХIХ століття
Основні риси сучасної західної філософії
Основні школи старокитайської філософії
Відображення як загальна властивість матерії. Свідомість як особлива форма відображення
Соціальна філософія епохи Відродження в особах
Практика і її роль в пізнанні
Причини і умови виникнення філософії марксизму
Особливості та періодизація російської філософії
РОЛЬ НАРОДУ У ІСТОРИЧНОМУ ПРОЦЕСІ
Філософія в радянський період російської історії
Питання II. Гуманізм, неоплатонізм, натурфілософія як напряму філософії епохи Відродження
Філософія позитивізму і основні етапи її розвитку.
Свобода і відповідальність особистості
Поняття про картину світу. Повсякденна, релігійна, наукова і філософська картини світу
Простір і час, їх властивості, види. Якісне різноманіття форм простору і часу
Проблема пізнаваності світу в філософії
Рух, простір, час і відображення як атрибути буття
Історичні етапи діалектики. Діалектика і метафізика
Емпіричний і теоретичний рівні наукового пізнання
Передумови виникнення свідомості
проблема антропогенезу
Істина і її характеристики
Поняття суспільно-економічної формації, її структура. Значення формаційного підходу в аналізі соціальної реальності
Проблема субстанції в філософії
Аксіологія як філософське вчення про цінності
Філософські методи наукового пізнання
походження свідомості
Природа і сутність людини
Проблема матерії в історії філософії. Сучасні філософські і конкретно-наукові уявлення про матерію
Основні етапи формування поняття матерії
Питання 2. Внесок софістів в становлення і розвиток риторики
Основні концепції походження філософії
Школа софістів.
Філософія Київської Русі
Складні судження, їх характеристика, види
Філософія російського Просвітництва
Дедуктивні умовиводи. Висновки з складних суджень. Інші види дедуктивних висновків
Природничо-наукові уявлення про матерію
Проблема свідомості в філософії
Перші філософські системи: Платон і Аристотель.
Філософія насильства і ненасильства.
ЗАХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ XIX-XX ст.
прогрес філософії
Особливості та періодизація філософії Нового часу
Історичний розвиток людства: пошуки соціальної макротеории
Етика чеснот Аристотеля
Походження свідомості. Роль праці та мови в становленні і розвитку свідомості
Сенс людського існування
Специфіка соціально-гуманітарного пізнання.
Діалектика і метафізика. Діалектика і синергетика
Особистість і суспільство. проблема відчуження
Модерн та постмодерн як типи культури.
Проблема «російської ідеї». Слов'янофіли, західники, євразійці
Закон заперечення заперечення
Проблема класифікації наук.
Специфічні особливості та періодизація європейської середньовічної філософії
Особливості наукового пізнання. наукова творчість
Поняття матеріального виробництва і його структура
Моральні цінності і формування особистості
Позитивізм і неопозитивізм
Матеріально-виробнича сфера суспільства. Техніка та її роль в житті суспільства
Неопозитивізм і постпозітівізм.
Предмет філософії та її основні проблеми
Закон єдності і боротьби протилежностей
Сутність пізнання і його структура
Сучасна цивілізація. майбутнє людства
А) ідеалізму 5 сторінка
постпозітівізм
Сутність людини як проблема філософії
антична натурфілософія
Основні гносеологічні концепції
Естетичні цінності та їх роль в людському житті
а) художнє знання 11 сторінка
Лекція 1. Система і ієрархія цінностей професійної соціальної роботи.
Логічні методи наукового пізнання
Філософські погляди Д. Дідро і П. Гольбаха.
Прекрасне і потворне. Піднесене і нице
Суспільно-історичний прогрес. Дискусії та підходи.
Основні положення філософії екзистенціалізму
Проблема пізнання в філософії
Логічні відносини між судженнями
Проблема єдності світу
Теорія справедливості Дж. Ролз
Людина в інформаційно-технічному світі
Еллінізму в розвитку античної філософії
Сенсу людського буття
Суб'єктивний і об'єктивний ідеалізм
Філософське вчення про буття
Арабської середньовічної філософії
учні Сократа
Гіпотеза як форма розвитку наукового знання
Особливості та основні етапи розвитку християнської середньовічної філософії.
Діалектика, детермінізм, індетермінізм.
а) художнє знання 4 сторінка
Дофілософського форми світогляду: міфологія і релігія
класичний позитивізм
Апологетика, патристика і схоластика як етапи розвитку середньовічної філософії.
Прагматична концепція істини
Німецький ірраціоналізм XIX століття в філософії Ф. Ніцше.
Етичні ідеї Сократа, Платона і Аристотеля
Позитивізм: становлення та еволюція
види суперечностей
Школи індійської філософії. Загальні ідеї ортодоксальних шкіл
Риторика і ораторське мистецтво в древньому Римі
Лекція 18 (10.03.2004) .Філософія науки
Т. Гоббс і механістичний матеріалізм
Предмет філософської антропології
Філософія і приватні науки, їх співвідношення
Національні релігії
Лекція 3. ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ І ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ.
А) ідеалізму 10 сторінка
А) ідеалізму 2 сторінка
Філософія як синтез науки, мистецтва і релігії
Поняття суспільного прогресу і його критерій
Емпіричний і теоретичний рівні науки
Політична діяльність
Види наукових законів
самоконтролю особистості
Ж. П. Сартр: абсолютна свобода і відповідальність людини
Лекція 1. Місце і роль цінностей в життєдіяльності людини і суспільства.
ІСТОРИЧНІ ОСОБИСТОСТІ
Семантична теорія істини Тарського
Раціональне мислення і його форми
Специфіка технічних наук
Amp; 10. Основні напрямки сучасної філософія історії
Amp; 6.Тіпологія історичного розвитку суспільства
Особливості духовної культури суспільства
Тест: Світові релігії
Природничо-наукові уявлення про структуру й властивості матерії
Характерні риси схоластичної філософії
Сутність і основні характеристики свідомості
ЕСТЕТИКА ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ
Логічні правила і помилки стосовно тези докази
Групова згуртованість і конформне поведінку
Лекція 13 (04.02.2004). Історія філософії України.
Структура і рівні організації матеріального світу.
ФІЛОСОФІЯ НАУКОВИХ ТРАДИЦІЙ І революцій. ТИПИ НАУКОВОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ
Проблема особистості в сучасній філософії
історичний процес
Філософія Іммануїла Канта
Структура емпіричного знання. Проблема теоретичної навантаженості факту.
Раціоналістичне напрямок: Р. Декарт, Б. Спіноза, Г. В. Лейбніц.
Емпіризм (від грец. Empeiria - досвід) вважає основним джерелом достовірного наукового знання досвід.
Фактори розвитку суспільства
Загальне поняття філософії французького Просвітництва і її основні напрямки.
Суспільство як система, що розвивається
Лекція 2. Аксіологічні підстави соціальної роботи
Античний образ науки
Проблема антропосоціогенезу.
Екологічна філософія: вигадка чи реальність?
Філософське вчення про істину
Лекція 9.БИТІЕ. МАТЕРИЯ. СВІДОМІСТЬ.
Основні принципи філософії прагматизму і його представники.
Лекція 2. Специфічні цінності і ідеал професійної соціальної роботи
Специфіка філософського знання. предмет філософії
Діалектика як вчення про загальний зв'язок і розвиток
Чисте вчення про право Г. Кельзена
Людина і особистість.
Апологетика і патристика (III-V ст.)
Сенсуалістичне напрямок і його критика: Дж. Локк, Дж. Берклі, Д.Юм.
Матеріальне та ідеальне
Духовність. Типи духовних цінностей
натуралістичного МОДЕЛЬ
СЕРЕДНЬОВІЧНА ФІЛОСОФІЯ І ФІЛОСОФІЯ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ.
Проблема свідомості в філософії і науці
Російська філософія кінця XIX - XX століття.
Філософські ідеї Упанішад
Засоби наукового дослідження
Лекція 1. Сутність, функції та основні елементи професійно-етичної системи
Структурні підсистеми суспільства
Софісти, Сократ, Платон, Арістотель
Багатозначність поняття цивілізації. Теорії локальних культур (цивілізацій)
Проблема буття в середньовічній філософії.
Загальне поняття ірраціоналізму. Філософія Артура Шопенгауера.
Джерела, рушійні сили і типи суспільного прогресу
Істина, оману, брехня, критерії істини
Основні періоди творчості Канта
А) ідеалізму 4 сторінка
ЕСТЕТИКА Ніцше: ЕСТЕТИКА ЖИТТЯ
Буденне і теоретична свідомість
Особливості філософії XIX і XX століть. Раціоналізм і ірраціоналізм
Етика Канта і Гегеля
пізньоантична філософія
Філософія життя »і її різновиди
Рух, простір і час.
Предмет і об'єкт етичного знання
Проблема методу пізнання в філософії Нового часу
Натурфілософія.
Лекція 16. КУЛЬТУРА І ЦИВІЛІЗАЦІЯ. ЗАХІД, СХІД, РОСІЯ В ДІАЛОЗІ КУЛЬТУР.
Поняття соціального передбачення і прогнозування майбутнього
Становлення філософії з міфології
категорії діалектики
Емпіричне пізнання і його методи
Зарубіжна філософія ХХ століття


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Наступна | Остання


© um.co.ua - учбові матеріали та реферати